Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Organització institucional / Transparència / Dotacions dels Grups Parlamentaris / Reglament del Consell General (article 25)

Reglament del Consell General (article 25)


Article 25

  1. El Consell General posarà a disposició dels Grups Parlamentaris els mitjans materials i recursos econòmics per a la realització de les seves funcions, per mitjà d’una subvenció fixa idèntica per a cadascun d’ells i d’una subvenció variable en funció del número de consellers generals de cada grup. L’import destinat a la subvenció fixa no podrà ser inferior al 50% del total de la subvenció destinada als grups parlamentaris. Els recursos econòmics transferits han de ser destinats exclusivament a finançar activitats i altres despeses relacionades amb l’exercici de funcions parlamentàries.
  2. Els grups parlamentaris han de portar una comptabilitat específica de la gestió de les assignacions rebudes del Consell General, la qual ha de ser lliurada a la Sindicatura, per ser tramesa al Tribunal de Comptes, abans de l'1 d'abril de l'any següent al del tancament de l'exercici, per la seva fiscalització.
  3. La Sindicatura, escoltada la Junta de Presidents, estableix les regles a les quals s’ha d’ajustar la comptabilitat dels grups parlamentaris amb relació a les assignacions rebudes del Consell General.
  4. Sense prejudici del que preveu l’apartat 2 del present article, al final de cada legislatura els grups parlamentaris han de presentar a la Sindicatura la liquidació dels comptes corresponent a les assignacions rebudes del Consell General. Aquesta presentació es realitzarà mitjançant una declaració responsable del president del grup parlamentari. La liquidació dels comptes serà publicada al Butlletí del Consell General, i tramesa al Tribunal de Comptes per la seva fiscalització.
  5. El Consell General posarà també a la disposició dels Consellers Generals no adscrits els mitjans materials i recursos econòmics per a la realització de les seves funcions parlamentàries de forma proporcional als recursos atribuïts als grups parlamentaris. Hauran de portar una comptabilitat especifica de la gestió de les assignacions rebudes, en els termes regulats en el present article.
  6. Els romanents que puguin existir de les assignacions rebudes pels grups parlamentaris i pels consellers generals no adscrits, un cop finalitzada la legislatura, han de ser retornats al Consell General.