Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Activitat parlamentària / Iniciatives legislatives / Projectes de llei / VII Legislatura 2015-2019 / Projecte de llei qualificada de transferències als comuns

Projecte de llei qualificada de transferències als comuns

Aprovat per majoria en la sessió ordinària del Consell General del dia 20 d'octubre de 2017

Procediment d’urgència 

22/08/2017
BCG 59/2017 de 22/08/2017
PDF document icon but059-2017.pdf — PDF document, 317 kB (325,243 bytes)
01/09/2017, a les 13:30
  • 12/09/2017, a les 13h30: a demanda de la Sra. Judith Pallarés, consellera general del GPL, de la Sra. Rosa Gili, consellera general del GPM, i del Sr. Víctor Naudi, conseller general del GPM.
  • 15/09/2017, a les 13h30: a demanda del Sr. Pere López, president del GPM
  • 13 esmenes del Grup Parlamentari Mixt (PS)
  • 16 esmenes del Grup Parlamentari Mixt (SDP)
Comissió Legislativa de Finances i Pressupost

 

A la M. I. Sindicatura

El sotasignat, Pere López Agràs, conseller general socialdemòcrata del Grup Parlamentari Mixt, d’acord amb el que disposa l’article 100 de Reglament del Consell General, mitjançant aquest escrit presento les reserves d’esmena següents al Projecte de llei qualificada de transferències als comuns, publicat al Butlletí del Consell General núm. 59/2017 de data 1 de setembre del 2017.

Reserva d’esmena 1

Reserva de l’esmena 7 de l’informe del ponent (Grup Parlamentari Mixt – PS 1), que proposa modificar el redactat del primer paràgraf de l’apartat 1, de l’article 2, afegint el següent text:

“Article 2. Definicions i altres qüestions generals

1. Als efectes d’aquesta Llei, cal entendre per:

Carreteres secundàries: les carreteres qualificades com a tals en la Llei 18/2016, del 30 de novembre, de designació de carreteres i gestió de la xarxa viària. Les diferents carreteres es classifiquen en:

Urbanes: són els quilòmetres de carrers que estan dins dels cascs urbans de les diferents poblacions de la parròquia.

Carreteres secundàries habitades: són els quilòmetres de carreteres en que hi ha nuclis habitats o edificacions ambo un nombre significatiu com per considerar-les petits nuclis.

Carreteres secundàries no habitades: són els quilòmetres de carreteres restants que no donen a nuclis o a edificacions.

Carreteres generals construïdes: són els quilòmetres de carreteres en que és pot construir, tenint ja tots els serveis a peu de parcel.la, o bé parcel·les aïllades edificades al llarg de carretera.


Reserva d’esmena 2

Reserva de l’esmena 8 de l’informe del ponent (Grup Parlamentari Mixt – PS 2), que proposa suprimir el segon paràgraf de l’apartat 1, de l’article 2:

“Article 2. Definicions i altres qüestions generals

[...]

Distribució de pernoctacions per parròquia: distribució percentual entre les parròquies de les pernoctacions de turistes acumulades durant l’any, segons la publicació del Departament d’Estadística del Govern prevista en aquesta Llei, que es determina mitjançant les inscripcions d’usuaris a càrrec dels establiments d’allotjament turístic en el Registre d’Ocupació d’Allotjaments Turístics (ROAT).”


Reserva d’esmena 3

Reserva de l’esmena 9 de l’informe del ponent (Grup Parlamentari Mixt – PS 3), que proposa suprimir el tercer paràgraf de l’apartat 1, de l’article 2.

“Article 2. Definicions i altres qüestions generals

[...]

Índex d’aigües paràsites respecte a les aigües residuals: percentatge d’aigües netes, també anomenades aigües paràsites, que circulen per la xarxa d’aigües residuals en temps sec. D’acord amb l’addenda al Conveni de data 23 de febrer del 2005 entre el Govern d’Andorra i els comuns, de data 6 de març del 2013, el percentatge d’aigües paràsites, respecte a les aigües residuals en termes de cabals diaris, no ha de superar el vint per cent (20%) a l’inici de l’any 2019. En el decurs de l’any 2019 el departament encarregat del medi ambient emet un informe de l’índex de separació d’aigües per cada parròquia, a l’efecte de determinació els imports objecte d’aquesta Llei corresponents a l’exercici 2020.”


Reserva d’esmena 4

Reserva de l’esmena 10 de l’informe del ponent (Grup Parlamentari Mixt – PS 4), que proposa suprimir el quart paràgraf de l’apartat 1, de l’article 2.

“Article 2. Definicions i altres qüestions generals

[...]

Inversions per a la sostenibilitat mediambiental, social i econòmica: són les que determini el reglament que aprovi el Govern per a la classificació administrativa, econòmica i funcional de la despesa dels comuns, en desenvolupament de les previsions de l’article 18 de la Llei general de les finances públiques, relatiu a estats d’ingressos i de despeses.”


Reserva d’esmena 5

Reserva de l’esmena 13 de l’informe del ponent (Grup Parlamentari Mixt – PS 5), que proposa modificar el redactat de l’article 3, amb el següent text:

“Article 3. Transferències: naturalesa i destí

1. Amb la finalitat d’assegurar la capacitat econòmica en el desenvolupament de les seves competències, els comuns reben anualment transferències amb càrrec al pressupost de l’Administració general en els termes i les condicions establerts en aquesta Llei, com a recursos de dret públic no tributaris.

2. Els comuns destinen les transferències a atendre les despeses corrents previstes en el pressupost inicial comunal i les que s’habilitin, si escau, mitjançant les modificacions de crèdit oportunes, les despeses de capital o la reducció de l’endeutament, d’acord amb les facultats i sense cap més limitació que les establertes en la normativa aplicable.

Tanmateix, els comuns hauran de destinar almenys un 25 % de l’import de la transferència que els correspongui al finançament de despeses d’inversió a realitzar a les parròquies corresponents a despeses d’activitats esportives, culturals i socials, polítiques destinades a l’aprofitament de recursos naturals i a la reducció l’emissió de gasos amb efecte hivernacle sempre d’acord amb la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns.”

 

Reserva d’esmena 6

Reserva de l’esmena 17 de l’informe del ponent (Grup Parlamentari Mixt – PS 6), que proposa modificar el redactat de l’apartat 2 de l’article 8, amb el següent text:

“Article 8. Classificació dels recursos i partides

[...]

2. Els recursos d’imputació general són repartits entre tots els comuns d’acord amb les dotacions i partides següents:

a. El 25% com a partida a parts iguals, a repartir entre tots els comuns pel mateix import, d’acord amb el que s’estableix en l’article 9 d’aquesta Llei.

b. El 35% com a partida de població, a repartir entre tots els comuns proporcionalment a la seva població, d’acord amb el que s’estableix en l’article 10 d’aquesta Llei.

c. El 15% com a partida de territori, a repartir entre tots els comuns proporcionalment a la superfície de cadascuna de les parròquies, d’acord amb el que s’estableix en l’article 11 d’aquesta Llei.

d. El 10% com a partida de criteris demogràfics, a repartir entre tots els comuns proporcionalment a la suma de la seva població d’infants i gent gran, d’acord amb el que s’estableix en l’article 12 d’aquesta Llei.

e. I el 7% com a partida de pernoctacions, a repartir entre tots els comuns proporcionalment a la distribució de pernoctacions per parròquia, d’acord amb el que s’estableix en l’article 13 d’aquesta Llei.

f. I el 15% com a partida de pernoctacions, a repartir entre tots els comuns proporcionalment a la distribució de pernoctacions per parròquia, d’acord amb el que s’estableix en l’article 13 d’aquesta Llei.”

 

Reserva d’esmena 7

Reserva de l’esmena 18 de l’informe del ponent (Grup Parlamentari Mixt – PS 7), que proposa modificar el redactat de l’apartat 3 de l’article 8, amb el següent text:

“Article 8. Classificació dels recursos i partides

[...]

3. Els recursos de redistribució sostenible són repartits entre els comuns que compleixin els paràmetres establerts en aquesta Llei, d’acord amb les dotacions i partides següents:

a. Un terç com a partida de política d’inversió sostenible, a repartir únicament entre els comuns que hagin destinat a inversions per a la sostenibilitat mediambiental, social i econòmica una quantitat equivalent d’almenys el percentatge establert en l’article 15 d’aquesta Llei.

b. Un terç com a partida de compromisos adquirits, a repartir entre els comuns que hagin acomplert les seves obligacions en relació amb el Cadastre parroquial i amb la separació d’aigües paràsites i residuals, d’acord amb el que s’estableix en l’article 16 d’aquesta Llei.

c. I un terç com a en funció de la partida de solidaritat i particularitats comunals, a repartir de manera inversament proporcional al nombre d’establiments comercials de la parròquia i en atenció a les particularitats parroquials, d’acord amb el que s’estableix en l’article 17 d’aquesta Llei.

D’acord amb el que estableix la disposició transitòria primera, els recursos de redistribució sostenible tindran, únicament per als exercicis 2018 i 2019, la dotació següent:

a. El 20% per a la partida de política d’inversió sostenible.

b. El 20% per a la partida de compromisos adquirits.

c. El 60% per a la partida de solidaritat i particularitats comunals.

Els paràmetres enunciats en aquest article són objecte de desenvolupament en les dos seccions següents.”

 

Reserva d’esmena 8

Reserva de l’esmena 21 de l’informe del ponent (Grup Parlamentari Mixt – PS 8), que proposa modificar el redactat dels articles 9, 10, 11, 12  i 14 amb el següent text, i la supressió de l’article 13:

“Article 9. Partida a parts iguals

El 25% dels recursos d’imputació general en la partida a parts iguals són repartits entre tots els comuns en la mateixa quantitat, sense que correspongui aplicar a aquesta partida cap altre criteri de distribució o repartiment.”

“Article 10. Partida de població

El 35% dels recursos d’imputació general en la partida de població són repartits entre tots els comuns amb caràcter proporcional a la població registrada de cada parròquia.

Per a la parròquia o les parròquies en què la diferència entre els paràmetres de població registrada, esmentats en l’apartat anterior, i de població estimada, és igual o superior al 5%, s’aplica el paràmetre de població estimada en substitució del previst en l’apartat anterior.”

 “Article 11. Partida de territori

El 15% dels recursos d’imputació general en la partida de territori són repartits entre tots els comuns amb caràcter proporcional a la superfície de cadascuna de les parròquies.”

“Article 12. Partida de criteris demogràfics

El 10% dels recursos d’imputació general en la partida de criteris demogràfics són repartits entre tots els comuns amb caràcter proporcional a la suma de la població d’infants i de gent gran de cada parròquia.

El nombre de població d’infants i de gent gran de cada parròquia es determina alternativament segons la població estimada o la població registrada, segons s’hagi determinat en la partida de població de l’article 10 d’aquesta Llei, de manera que el tractament del paràmetre de població general i de criteris demogràfics per a cada parròquia sigui homogeni.”

“Article 13. Partida de pernoctacions

El 7% dels recursos d’imputació general en la partida de pernoctacions són repartits entre tots els comuns amb caràcter proporcional a la distribució de pernoctacions per cada parròquia.”

“Article 14. Partida de xarxes de serveis

El 15% dels recursos d’imputació general en la partida de xarxes de serveis són repartits entre tots els comuns amb caràcter proporcional a la suma de kilòmetres de vies existents en el terme de la parròquia ponderades en funció del provisionalment de xarxes de serveis comunals en funció de la tipologia de les vies.

La ponderació descrita en l’apartat anterior és la següent:

100% per a les vies urbanes.

50% per a les carreteres secundàries habitades

10% per a les carreteres secundàries no habitades

10% per a les carreteres generals construïdes”

 

Reserva d’esmena 9

Reserva de l’esmena 22 de l’informe del ponent (Grup Parlamentari Mixt – PS 9), que proposa suprimir l’article 15:

“Article 15. Partida de política d’inversió sostenible

Un terç dels recursos de redistribució sostenible, que conformen la partida de política d’inversió sostenible, es reparteix a parts iguals únicament entre els comuns que hagin destinat a inversions per a la sostenibilitat mediambiental, social i econòmica, d’acord amb el que disposa aquest article, una quantitat equivalent d’almenys el deu per cent (10%) de l’import rebut en l’exercici anterior en aplicació de les disposicions d’aquesta Llei, amb independència, als efectes d’aquest càlcul, de l’origen dels fons emprats per a les inversions.

Els comuns poden imputar, en la determinació de la quantitat objecte dels paràgrafs anteriors, l’import resultant de la reducció en l’exercici precedent de l’endeutament efectivament disposat, quan aquest endeutament, d’acord amb l’informe emès pel Tribunal de Comptes, sigui superior al cent setanta per cent (170%) de la mitjana dels ingressos totals liquidats en els pressupostos corresponent als tres anys naturals immediatament anteriors al de formalització de les operacions, excloent-ne el mateix endeutament i els ingressos procedents de l’alienació del patrimoni, d’acord amb el que s’estableix en la Llei de finances comunals, i en tot cas fins a la concurrència d’aquest límit.

Anualment i com a molt tard la primera quinzena del mes de març, l’interventor comunal remet al ministeri encarregat de les finances un informe de les inversions liquidades pel comú en l’exercici precedent i que tenen la consideració d’inversions per a la sostenibilitat mediambiental, social i econòmica d’acord amb el que disposa aquesta Llei, presentades segons la classificació funcional establerta reglamentàriament pel Govern.

D’acord amb el que estableix la disposició transitòria primera, la partida de política d’inversió sostenible, únicament per als exercicis 2018 i 2019, es reparteix a parts iguals entre tots els comuns, i en conseqüència no són preceptius els informes establerts en els paràgrafs anteriors.”

 

Reserva d’esmena 10

Reserva de l’esmena 23 de l’informe del ponent (Grup Parlamentari Mixt – PS 10), que proposa suprimir l’article 16:

“Article 16. Partida de compromisos adquirits

Un terç dels recursos de redistribució sostenible, que conformen la partida de compromisos adquirits, són repartits entre els comuns que hagin acomplert, en data 31 de desembre de l’exercici precedent, les obligacions que es detallen en aquest article.

a) La meitat de la partida, en atenció al compliment del Conveni entre el Govern i els comuns de data 23 de febrer del 2005 i la seva addenda de data 6 de març del 2013 pel que fa a l’obligació d’eliminar aigües paràsites de la xarxa d’aigües residuals, d’acord amb el sistema de puntuació següent:

i. 2 punts per als comuns que assoleixin un índex d’aigües paràsites igual o inferior al 20%.

ii. 1,5 punts per als comuns que assoleixin un índex d’aigües paràsites inferior o igual al 50% i superior al 20%.

iii. 1 punt per als comuns que assoleixin un índex d’aigües paràsites inferior o igual al 100% i superior al 50%.

iv. Cap punt per als comuns que assoleixin un índex d’aigües paràsites superior al 100%.

L’exercici posterior a l’exercici en què la totalitat dels comuns hagin assolit un índex de separació igual o inferior al 20%, aquesta partida es reparteix entre tots els comuns a parts iguals.

El compliment de l’obligació dels comuns d’eliminar aigües paràsites que circulen per la xarxa d’aigües residuals es determina en el decurs de l’any 2019, d’acord amb un estudi elaborat pel Govern a aquest efecte. El departament encarregat del medi ambient actualitza aquest estudi amb una periodicitat de sis anys.

Per als anys posteriors i a l’efecte del càlcul d’aquest paràmetre, és potestatiu de cada comú fer l’actualització respecte a la seva parròquia de l’estudi objecte del paràgraf anterior, a fi d’establir per al comú el nou índex de separació d’aigües paràsites respecte a les aigües residuals, i trametre aquest estudi al ministeri encarregat de les finances i al departament del Govern encarregat del medi ambient perquè el validin, o si escau, al grup de treball previst en el Conveni objecte d’aquest article. En cas que no es produeixi aquesta iniciativa d’actualització, s’aplica el paràmetre de l’any anterior fins a l’actualització de l’estudi per part del Govern.

b) L’altra meitat de la partida, en atenció al compliment per part dels comuns del termini de deu anys que estableix la disposició transitòria tercera de la Llei 10/2003, del 27 de juny, de les finances comunals, per tal d’elaborar un Cadastre i les normatives que el regulen, d’acord amb el sistema de puntuació següent:

i. 2 punts per als comuns que ho han acomplert en el termini legalment establert.

ii. 1,5 punts per als comuns que ho han acomplert amb posterioritat al termini legalment establert a aquest efecte i, com a molt tard, abans del dia 31 de desembre del 2017.

iii. 1 punt per als comuns que ho han acomplert amb posterioritat al 31 de desembre del 2017.

iv. Cap punt per als comuns que no ho han acomplert en l’exercici anterior.

Les obligacions en relació amb el Cadastre objecte d’aquest article s’entenen acomplertes a la data de publicació de la finalització dels treballs al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra. A l’efecte del càlcul d’aquest paràmetre, els comuns trameten una còpia d’aquesta publicació al ministeri encarregat de les finances.

L’exercici posterior a l’exercici en què la totalitat dels comuns hagin acomplert les obligacions esmentades en relació amb el Cadastre, aquesta partida es reparteix entre tots els comuns a parts iguals.

D’acord amb el que estableix la disposició transitòria primera per als exercicis 2018 i 2019, la partida de compromisos adquirits es reparteix a parts iguals entre tots els comuns.”

 

Reserva d’esmena 11

Reserva de l’esmena 25 de l’informe del ponent (Grup Parlamentari Mixt – PS 11), que proposa modificar el redactat de l’article 17, amb el següent text:

“Article 17. Partida de solidaritat i particularitats comunals

Els recursos de redistribució sostenible, que conformen la partida de solidaritat i particularitats comunals, són repartits entre els comuns d’acord amb els criteris següents:

i) Un 40% de la partida es reparteix entre tots els comuns d’acord amb el percentatge que s’obtingui amb caràcter inversament proporcional al nombre d’establiments comercials registrats a la parròquia, de manera que la parròquia amb menys establiments comercials obté una major part de la partida i, a l’inrevés, la parròquia amb més establiments comercials rep una part menor de la partida.

ii) Un 60% de la partida es reparteix entre els comuns en atenció a les particularitats parroquials que es detallen en aquest article, segons el sistema de puntuació següent:

a) 1,5 punt per als comuns que en els dos exercicis immediatament precedents hagin exigit dels obligats tributaris la totalitat dels impostos comunals descrits en l’article 28 de la Llei 10/2003, del 27 de juny, de les finances comunals, mitjançant liquidacions o autoliquidacions segons escaigui. Els comuns han de comunicar al ministeri encarregat de les finances els canvis normatius en relació amb l’exigibilitat d’aquests impostos comunals.

No s’entén l’exigibilitat tributària als efectes d’aquest article quan en resulti un supòsit de no-subjecció, d’exempció o de tipus de gravamen zero, llevat de l’impost de la propietat immobiliària per a les propietats no edificades.

b) 1 punt per als comuns en el territori dels quals la suma de la llargada de totes les carreteres secundàries assoleixi una xifra superior als 60 quilòmetres.

c) 1 punt per als comuns que disposin en l’exercici precedent d’una societat pública participada únicament pel comú, amb una despesa superior a la despesa liquidada pel Comú en el mateix exercici.

d) 2 punts per als comuns en el territori dels quals es trobin radicats dos nuclis amb una població de més de 2.000 habitants i que alhora estiguin separats per una distància superior a 15 quilòmetres.

D’acord amb el que estableix la disposició transitòria primera, la partida de solidaritat i particularitats comunals per als exercicis 2018 i 2019  inclou un paràmetre addicional d’acord amb les necessitats financeres.”

 

Reserva d’esmena 12

Reserva de l’esmena 27 de l’informe del ponent (Grup Parlamentari Mixt – PS 12), que proposa modificar el redactat de l’article 19, amb el següent text:

“Article 19. Obtenció dels paràmetres de càlcul

El Govern recopila anualment les dades necessàries per determinar els paràmetres de càlcul establerts en els capítols precedents d’aquesta Llei, i de manera específica les que es detallen en l’article 2.

El Departament d’Estadística, durant el primer trimestre de l’exercici, emet una nota informativa dels valors de les dades necessàries per determinar els paràmetres de càlcul objecte d’aquesta Llei respecte de la població, el producte interior brut i la seva taxa de variació, la distribució de pernoctacions i els establiments comercials.

El Ministeri d’Ordenament territorial en coordinació amb els servies comunals responsables del cadastre obté les dades les dades necessàries per determinar els paràmetres de càlcul objecte d’aquesta Llei respecte dels kilòmetres de vies.

Durant el primer trimestre de l’exercici el Departament d’Estadística tramet les dades objecte d’aquesta Llei al ministeri encarregat de les finances, que procedeix al càlcul del repartiment de l’import de les transferències als comuns d’acord amb les disposicions d’aquesta Llei.”

 

Reserva d’esmena 13

Reserva de l’esmena 29 de l’informe del ponent (Grup Parlamentari Mixt – PS 13), que proposa modificar el redactat de Disposició transitòria primera, amb el següent text:

Disposició transitòria primera. Paràmetres de repartiment dels exercicis 2018 i 2019

Únicament per als exercicis 2018 i 2019 regirà les dotacions i els paràmetres següents de repartiment de les transferències als comuns:

1) Els recursos de redistribució sostenible, establerts en la secció tercera del capítol tercer d’aquesta de la Llei, tenen la dotació següent:

i. El 20% per a la partida de política d’inversió sostenible.

ii. El 20% per a la partida de compromisos adquirits.

iii. El 60% per a la partida de solidaritat i particularitats comunals.

2) La partida de política d’inversió sostenible, prevista en l’article 15 d’aquesta Llei, es reparteix a parts iguals entre tots els comuns.

3) La partida de compromisos adquirits, prevista en l’article 16 d’aquesta Llei, es reparteix a parts iguals entre tots els comuns.

4) En la partida de solidaritat i particularitats comunals, prevista a l’article 17 d’aquesta Llei, s’inclou 1 punt a imputar als comuns l’endeutament dels quals efectivament disposat en l’exercici 2015, d’acord amb l’informe emès pel Tribunal de Comptes, superi el 190% i al seu torn no excedeixi el 200% de la mitjana dels ingressos totals liquidats en els pressupostos corresponents als tres anys naturals immediatament anteriors al de formalització de les operacions, excloent-ne el mateix endeutament i els ingressos procedents de l’alienació del patrimoni, d’acord amb el que estableixi l’article 47 de la Llei de finances comunals en relació amb la quantia màxima de l’endeutament.”

BCG 71/2017 de 12/10/2017
Informe de la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost
PDF document icon Informe de la Ponència Proj 2.pdf — PDF document, 337 kB (345,468 bytes)
PDF document icon Informe de la Comissió Proj 2.pdf — PDF document, 250 kB (256,386 bytes)
20/10/2017
  • Aprovat per majoria:  18 vots a favor, 4 vots en contra i 6 abstencions 

(circumscripció parroquial: 10 vots a favor i 4 abstencions - circumscripció nacional: 8 vots a favor, 4 vot en contra i 2 abstencions)