Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Activitat parlamentària / Iniciatives legislatives / Projectes de llei / VII Legislatura 2015-2019 / Projecte de llei del pressupost per a l'exercici 2017, així com del Projecte de pressupost del Tribunal Constitucional, del Consell Superior de la Justícia i del Projecte de pressupost del Consell General per al 2017

Projecte de llei del pressupost per a l'exercici 2017, així com del Projecte de pressupost del Tribunal Constitucional, del Consell Superior de la Justícia i del Projecte de pressupost del Consell General per al 2017

Aprovat per majoria en la sessió extraordinària del Consell General del dia 9 de febrer de 2017
07/11/2016
BCG 76/2016 de 08/11/2016
PDF document icon Proj llei pressupost.pdf — PDF document, 1,632 kB (1,671,596 bytes)
29/11/2016, a les 17:30
 • 22/12/2016, a les 17.30 h: a demanda del Sr. Pere López, president del GPM
 • 05/01/2017, a les 15 h: a demanda del Sr. Pere López, president del GPM, del Sr. Josep Pintat, president del GPL i de la Sra. Sílvia E. Bonet, consellera general del GPM (SDP)

 • 10/01/2017, a les 9 h: a demanda del Sr. Pere López, president del GPM

 • A la Sindicatura

El sotasignat, Josep Pintat Forné, en representació del Grup Parlamentari Liberal, formulo esmena a la totalitat, segons allò que preveu l’article 93 del Reglament del Consell General, al Projecte de llei del pressupost per a l’exercici 2017.

El 3 de gener del 2017

Josep Pintat Forné                                                             
President del Grup Parlamentari Liberal

 

 • A la Sindicatura

Els sotasignats, Gerard Alís Eroles, Rosa Gili Casals i Pere López Agràs, consellers generals socialdemòcrata del Grup Parlamentari Mixt, d'acord amb el que disposen els articles 92 i 93 del Reglament del Consell General, compareixem davant la Sindicatura i, en temps i,

Diem

Que per la present, dins el termini establert en l’Edicte publicat al Butlletí del Consell General núm. 91/2015 de data 8 de novembre del 2016, passem a formular al “Projecte de llei del pressupost per a l’exercici 2017”, la següent:

Esmena a la totalitat amb retorn al Govern

En els termes precedents queda formulada l'esmena a la totalitat amb retorn al Govern del “Projecte de llei del pressupost per a l’exercici 2017”.

Consell General, 9 de gener del 2017

Gerard Alís Eroles                                                              
Rosa Gili Casals                                                                   
Pere López Agràs

 

 • Disponible pel Ple

12/01/2017, a les 15.30 h

 • Esmena a la totalitat GPL desestimada per majoria:  13 vots a favor i 15 vots en contra
 • Esmena a la totalitat GPM(PS) desestimada per majoria: 13 vots a favor i 15 vots en contra
 • DCG 2/2017
 • 24 esmenes del Grup Parlamentari Mixt (SDP)
 • 6 esmenes del Grup Parlamentari Demòcrata 
 • 20 esmenes del Grup Parlamentari Liberal (retirades)
 • 61 esmenes del Grup Parlamentari Mixt (PS)
Comissió Legislativa de Finances i Pressupost

A la M. I. Sindicatura

El sotasignat, Victor Naudi Zamora, conseller general d’SDP, president suplent del Grup Parlamentari Mixt , d’acord amb el que disposa l’article 100 de Reglament del Consell General, mitjançant aquest escrit presento les reserves d’esmena següents al  “Projecte de llei del pressupost per a l’exercici 2017, així com del Projecte de pressupost del Tribunal Constitucional, del Consell Superior de la Justícia i del Projecte de pressupost del Consell General per al 2017”, publicat al Butlletí del Consell General núm.76/2016 de data 8 de novembre del 2016.

Reserva d’esmena 1

Reserva de l’esmena 19 de l’informe del ponent (esmena 10 d’SDP del Grup parlamentari Mixt), que proposa modificar el redactat de la disposició final quarta del Projecte de llei del pressupost amb el següent text:

Article 2. Definicions

[...]

p) Unitat familiar de convivència. És la formada per persones que conviuen en un mateix domicili i estan casades, formen part d’una unió estable de parella o mantenen una situació de convivència anàloga, així com els familiars fins al segon primer grau de consanguinitat, afinitat o adopció.

[...]”.

Reserva d’esmena 2

Reserva de l’esmena 30 de l’informe del ponent (esmena 13 d’SDP del Grup parlamentari Mixt), que proposa modificar el Projecte 6112- Proj-0001 Unitat Intel·ligència Financera, Departament 250 Unitat Intel·ligència Financera del Ministeri de Finances amb el següent text:

“Es proposa incrementar el projecte 6112- Proj-0001 Unitat Intel·ligència Financera, Departament 250 Unitat Intel·ligència Financera del Ministeri de Finances, en un import de 122.463,11 euros.

Per tal de poder dotar aquest concepte, es redueix, també a nivell de concepte, la partida següent :

la partida de Transferències corrents del Projecte PROJ-0001 Serveis generals del Ministeri de Finances, Departament 230 del Departament de Finances en un import de 122.463,1100 euros.”

Casa de la Vall, 7 de febrer de 2017

Victor Naudi Zamora

 

A la M. I. Sindicatura

El sotasignat, Pere López Agràs, conseller general socialdemòcrata del Grup Parlamentari Mixt, d’acord amb el que disposa l’article 100 de Reglament del Consell General, mitjançant aquest escrit presento les reserves d’esmena següents al Projecte de llei del pressupost per a l’exercici 2017, publicat al Butlletí del Consell General núm. 76/2016 de data 8 de novembre del 2016.

Reserva d’esmena 1

Reserva de l’esmena 21 de l’informe del ponent (Grup Parlamentari Mixt – PS 44), que proposa modificar –eliminant-la– la disposició final cinquena de la Llei del pressupost.

Reserva d’esmena 2

Reserva de l’esmena 24 de l’informe del ponent (Grup Parlamentari Mixt – PS 61), que proposa afegir una Disposició final amb el següent redactat:

Disposició final x

S’eliminen les modificacions que es van introduir als articles 4, 5, 6, 17, 34 i 35 de la Llei de la Funció Pública per mitjà de la Disposició final primera de la Llei qualificada de creació i de regulació del Pla de Pensions de la Funció Pública.”

Reserva d’esmena 3

Reserva de l’esmena 25 de l’informe del ponent (Grup Parlamentari Mixt – PS 62), que proposa afegir una Disposició final amb el següent redactat:

Disposició final xx

En el termini màxim d’un any s’ha de reduir a la meitat la contractació d’agents de l’Administració de caràcter eventual per obra o serveis, definits a l’apartat 3 de l’article 87 de la Llei de la funció pública, del 15 de desembre del 2000.”

Reserva d’esmena 4

Reserva de l’esmena 26 de l’informe del ponent (Grup Parlamentari Mixt – PS 63), que proposa afegir una Disposició final amb el següent redactat:

Disposició final xxx

Es modifica l’article 7 de la Llei qualificada de transferències als Comuns, que queda redactat de la manera següent:

Article 7. Destí de les transferències

Les transferències als Comuns contemplades en la present Llei i objecte de la corresponent partida pressupostària es destinaran almenys en un 25% al finançament de despeses d’inversió a realitzar a les parròquies corresponents, en un 15% per a les despeses d’activitats esportives, culturals i socials, en un 10% a despeses destinades a despeses de  manteniment del territori no urbà o polítiques destinades a l’aprofitament de recursos naturals o polítiques destinades a reduir l’emissió de gasos amb efecte hivernacle i en un 10% a treballs de manteniment i millora de xarxes bàsiques de serveis sempre d’acord amb la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns.

Els comuns hauran de retornar al Govern l'import de les transferències rebudes amb caràcter finalista que no s'hagin destinat a la finalitat prevista en l'apartat anterior. 

La resta de les transferències rebudes (corresponents a un 40% del total) es podran destinar al finançament d’altres despeses generades per a l’exercici de les seves competències i també a la reducció de l’endeutament.”

Reserva d’esmena 5

Reserva de l’esmena 31 de l’informe del ponent (Grup Parlamentari Mixt – PS 59), que proposa modificar –reduint-lo en 202.000,08 euros– el subconcepte “Treballs realitzats empr. estudis i treballs tècnics” (22760) del Projecte 6112-PROJ-0013 relacions internacionals (Departament de Finances) del Ministeri  de Finances deixant-lo en un import de 2.000.000 euros.

Es proposa modificar –incrementant-lo en 202.000,08 euros– el Projecte 6123-PROJ-0001 controls fiscalitzadors del Govern i de les parapúbliques (Departament de Finances) del Ministeri de Finances.

Reserva d’esmena 6

Reserva de l’esmena 32 de l’informe del ponent (Grup Parlamentari Mixt – PS 60), que proposa modificar –reduint-lo en 100.000 euros– el subconcepte “Treballs realitzats empr. estudis i treballs tècnics” (22760) del Projecte 6112-PROJ-0013 relacions internacionals (Departament de Finances) del Ministeri de Finances deixant-lo en un import de 1.900.000 euros.

Es proposa modificar –incrementant-lo en 100.000 euros– el concepte “Equipaments per a processos d’informació” del Departament de Tributs i de Fronteres (Departament de Finances) del Ministeri de Finances.

Reserva d’esmena 7

Reserva de l’esmena 37 de l’informe del ponent (Grup Parlamentari Mixt – PS 56), que proposa modificar –reduint-los en 17.300 i 50.000 euros respectivament– els subconceptes “Atencions protocol·làries i de representació” (22610) del Projecte 3161-PROJ-0001 Serveis Generals Immigració (Departament d’Immigració) del Ministeri  d’Afers Socials, Justícia i Interior i el subconcepte “Estudis i projectes d’inversió” (60910) del Projecte 2214-PROJ-0003 Centre Nacional d’Emergències 112 (Departament Protecció Civil i Gestió d’Emergències) del Ministeri  d’Afers Socials, Justícia i Interior deixant-lo en un import de 57.986,73 i 50.000 euros.

Es proposa modificar –incrementant-lo en 67.300 euros– el PROJ-0182-Polítiques d’Igualtat del Departament d’Afers Socials, del Ministeri d’Afers Socials, Justícia i Interior.

Reserva d’esmena 8

Reserva de l’esmena 85 de l’informe del ponent (Grup Parlamentari Mixt – PS 23), que proposa modificar –reduint-lo en 5.020.679 euros respectivament– el subconcepte “Edificis i altres construccions” (60200) del Pressupost d’Andorra Telecom, SAU, deixant-lo en un import de 10.000.000 euros.

Es proposa modificar –augmentant-lo en 2.020.679 euros– el concepte “Maquinària, instal·lacions” (603) del Pressupost d’Andorra Telecom, SAU, deixant-lo en un import de 20.441.147 euros.

Consell General, 7 de febrer del 2017

Pere López Agràs

BCG 12/2017 de 08/02/2017
Miquel Aleix Areny
Informe de la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost
PDF document icon Inf Ponència Pressupost 2017.pdf — PDF document, 1,707 kB (1,748,924 bytes)
PDF document icon Inf Comissió Pressupost 2017.pdf — PDF document, 1,448 kB (1,482,970 bytes)
09/02/2017

Reserva d'esmena GPM (SDP) 1: 5 vots a favor, 14 vots en contra i 8 abstencions

Reserva d'esmena GPM (SDP) 2: 5 vots a favor, 14 vots en contra i 8 abstencions

Reserves d'emena GPM (SDP)desestimades


Reserva d'esmena GPM (PS) 1: 5 vots a favor, 14 vots en contra i 8 abstencions  

Reserva d'esmena GPM (PS) 2: 5 vots a favor, 14 vots en contra i 8 abstencions

Reserva d'esmena GPM (PS) 3: 5 vots a favor, 14 vots en contra i 8 abstencions

Reserva d'esmena GPM (PS) 4: 3 vots a favor i 24 vots en contra

Reserva d'esmena GPM (PS) 5: 3 vots a favor, 14 vots en contra i 10 abstencions

Reserva d'esmena GPM (PS) 6: 5 vots a favor, 14 vots en contra i 8 abstencions

Reserva d'esmena GPM (PS) 7: 3 vots a favor, 14 vots en contra i 10 abstencions

Reserva d'esmena GPM (PS) 8: 5 vots a favor, 14 vots en contra i 8 abstencions

Reserves d'emena GPM (PS)desestimades

 

Article 1.2: Parroquial 9 vots a favor i 4 vots en contra

                 Nacional 5 vots a favor i 9 vots en contra

 

 • Votació final: 14 vots a favor i 13 vots en contra

Aprovat per majoria