Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Activitat parlamentària / Iniciatives legislatives / Projectes de llei / VII Legislatura 2015-2019 / Projecte de llei del pressupost per a l’exercici del 2018

Projecte de llei del pressupost per a l’exercici del 2018

Aprovat per majoria en la sessió ordinària de l'1 de març de 2018
09/11/2017
BCG 85/2017 de 09/11/2017
PDF document icon Projecte de llei del pressupost per a l’exercici del 2018.pdf — PDF document, 1,411 kB (1,445,676 bytes)
30/11/2017, a les 17:30
 • 27/12/2017, a les 17h30: a demanda de Judith Pallarés, consellera general del GPL, de Gerard Alís, conseller general del GPM, de Sílvia E. Bonet, consellera general del GPM i de Víctor Naudi, conseller general del GPM
 • 08/01/2018, a les 15h: a demanda de Víctor Naudi, conseller general del GPM, de Pere López, conseller general del GPM, de Judith Pallarés, consellera general del GPL i de  Sílvia E. Bonet, consellera general del GPM


A la M. I. Sindicatura

Els sotasignats, Gerard Alís Eroles, Rosa Gili Casals i Pere López Agràs, consellers generals socialdemòcrates del Grup Parlamentari Mixt, d’acord amb el que disposen els articles 92 i 93 de Reglament del Consell General, compareixem davant la Sindicatura i, en temps i,

Diem

Que per la present, dins el termini establert en l’Edicte publicat al Butlletí del Consell General núm. 102/2017 de data 27 de desembre del 2017, passem a formular al “Projecte de llei del pressupost per a l’exercici 2018”, la següent:

Esmena a la totalitat amb retorn al Govern

En els termes precedents queda formulada l’esmena a la totalitat amb retorn al Govern del “Projecte de llei del pressupost per a l’exercici 2018”.

Consell General, 8 de gener del 2018

Gerard Alís Eroles                                                              
Rosa Gili Casals                                                                   
Pere López Agràs

 

A la M. I. Sindicatura

Els sotasignats, Josep Pintat Forné, Joan Carles Camp Areny, Josep Majoral Obiols, consellers generals d’Unió Laurediana-Ciutadans Compromesos del Grup Parlamentari Mixt, d’acord amb el que disposen els articles 92 i 93 del Reglament del Consell General, compareixem davant la Sindicatura i, en temps i,

Diem

Que per la present, dins el termini establert en l’Edicte publicat al Butlletí del Consell General núm. 85/2017 de data 9 de novembre del 2017, passem a formular al “Projecte de llei del pressupost per a l’exercici 2018”, la següent:

Esmena a la totalitat amb retorn al Govern

En els termes precedents queda formulada l’esmena a la totalitat amb retorn al Govern del “Projecte de llei del pressupost per a l’exercici 2018”.

Consell General, 8 de gener del 2018

M. I. Sr. Josep Pintat Forné                                           
M. I. Sr. Joan Carles Camps Areny                              
M. I. Sr. Josep Majoral Obiols

 

A Sindicatura

Molt Il·lustre Senyor Síndic,

El sotasignat, Jordi Gallardo Fernàndez, en representació del Grup Parlamentari Liberal, formulo, segons allò que preveu l’article 93 del Reglament del Consell General, esmena a la totalitat amb retorn al Govern del Projecte de llei del pressupost per a l'exercici 2018, així com del Projecte de pressupost del Tribunal Constitucional, del Consell Superior de la Justícia i del Projecte de pressupost del Consell General per al 2018, publicat en el butlletí del Consell General número 85/2017 del 9 de novembre del 2017.

8 de gener del 2018

Jordi Gallardo Fernàndez                                               
President Grup Liberal

  

 • Disponible pel Ple

11/01/2018, a les 9 h

 • Esmena a la totalitat GPL desestimada per majoria:  12 vots a favor i 15 vots en contra
 • Esmena a la totalitat GPM (PS) desestimada per majoria: 8 vots a favor i 19 vots en contra
 • Esmena a la totalitat GPM (Josep Pintat, Joan Carles Camp i Josep Majoral) desestimada per majoria: 12 vots a favor i 15 vots en contra
 • 60 esmenes del Grup Parlamentari Mixt (PS)
 • 13 esmenes del Grup Parlamentari Mixt (SDP)
 • 7 esmenes del Grup Parlamentari Mixt (Sílvia E. Bonet)
 • 2 esmenes del Grup Parlamentari Demòcrata 
 • 37 esmenes del Grup Parlamentari Mixt (UL/CGILM)
 • 71 esmenes del Grup Parlamentari Liberal

 

Comissió Legislativa de Finances i Pressupost


A la M. I. Sindicatura

El sotasignat, Pere López Agràs, conseller general socialdemòcrata del Grup Parlamentari Mixt, d’acord amb el que disposa l’article 100 de Reglament del Consell General, mitjançant aquest escrit presento les reserves d’esmena següents al Projecte de llei del pressupost per a l’exercici 2018, publicat al Butlletí del Consell General núm. 85/2017 de data 9 de novembre del 2017.

 • Reserva d’esmena 1

Reserva de l’esmena 1 de l’informe del ponent (Grup Parlamentari Mixt – PS 43), que proposa suprimir la lletra a) de l’apartat 6 de l’article 4 de la Llei del Pressupost.

 • Reserva d’esmena 2

Reserva de l’esmena 5 de l’informe del ponent (Grup Parlamentari Mixt – PS 45), que proposa suprimir l’article 15 de la Llei del Pressupost.

 • Reserva d’esmena 3

Reserva de l’esmena 11 de l’informe del ponent (Grup Parlamentari Mixt – PS 48), que proposa afegir un nou article 30 al Projecte de llei amb el següent text:

“Article 30. Actualització o revisió de rendes per l’exercici 2018

1. A partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei i durant tot l’exercici 2018, queda en suspens l’actualització o la revisió de la renda de tots els contractes d’arrendaments de finques urbanes, tant les destinades a habitatge com les que es destinen a l’exercici d’una activitat de comerç, indústria, professional, d’ensenyament o de qualsevol altra classe. Aquesta suspensió també s’aplica als contractes d’arrendament de garatges i de places d’aparcament.

2. Les rendes referides a l’apartat anterior que hagin estat actualitzades en base a l’increment de l’IPC durant el període comprés entre l’1 de gener de 2018 i l’entrada en vigor d’aquesta llei, quedaran fixades en l’import que es venia pagant abans de la referida actualització a comptar de l’entrada en vigor d’aquesta llei.

3. Una vegada finalitzat el període esmentat, l’actualització o la revisió de la renda s’ha de fer aplicant-hi l’índex de preus al consum vigent sense acumular, en cap cas, l’índex de preus de consum del període o períodes suspesos.”

 • Reserva d’esmena 4

Reserva de l’esmena 83 de l’informe del ponent (Grup Parlamentari Mixt – PS 53), que proposa modificar –reduint-lo en 250.000 euros– el subconcepte “Pavimentacions” (60710) del Projecte 5123-1987-00000000047 Projecte de pavimentacions de carreteres  (Departament d’Ordenament Territorial) del Ministeri d’Ordenament Territorial, deixant-lo en un import de 4.250.000 euros.

Es proposar modificar –augmentar-lo– en 250.000 euros el subconcepte “Conservació i millora d’edificis” (61200) del Projecte 1212-2014-0000000003 Millores d’accessibilitat (Departament d’Ordenament Territorial) del Ministeri d’Ordenament Territorial, deixant-lo en 425.000 euros.

 • Reserva d’esmena 5

Reserva de l’esmena 122 de l’informe del ponent (Grup Parlamentari Mixt – PS 1), que proposa modificar–reduint-lo en 36.000 euros– el subconcepte “Empreses de valoracions, peritatges i auditories” (22720) del Pressupost del Fons de reserva jubilació.

 • Reserva d’esmena 6

Reserva de l’esmena 123 de l’informe del ponent (Grup Parlamentari Mixt – PS 2), que proposa modificar –reduint-lo en 100.000 euros– el subconcepte “Estudis i treballs tècnics” (22760) del Pressupost del Fons de reserva jubilació, deixant-lo en un import de 183.283 euros.

 • Reserva d’esmena 7

Reserva de l’esmena 124 de l’informe del ponent (Grup Parlamentari Mixt – PS 3), que proposa modificar –reduint-lo en 47.622 euros– el subconcepte “Convenis per serveis de gestió” (22791) del Pressupost del Fons de reserva jubilació, deixant-lo en un import de 200.000 euros.

 • Reserva d’esmena 8

Reserva de l’esmena 125 de l’informe del ponent (Grup Parlamentari Mixt – PS 4), que proposa modificar –reduint-lo en 1.200.000 euros– el concepte “Altres despeses financeres” (349) del Pressupost del Fons de reserva jubilació, deixant-lo en un import de 2.488.052 euros.

 • Reserva d’esmena 9

Reserva de l’esmena 138 de l’informe del ponent (Grup Parlamentari Mixt – PS 20), que proposa modificar –reduint-lo en 626.605 euros– el concepte “Remuneacions bàsiques” (120) del Pressupost de FEDA, deixant-lo en un import de 4.900.000 euros.

 • Reserva d’esmena 10

Reserva de l’esmena 139 de l’informe del ponent (Grup Parlamentari Mixt – PS 21), que proposa modificar –reduint-lo en 97.124 euros– el subconcepte “Quotes seguretat social. Personal contractual” (16030) del Pressupost de FEDA, deixant-lo en un import de 754.098 euros.

 • Reserva d’esmena 11

Reserva de l’esmena 140 de l’informe del ponent (Grup Parlamentari Mixt – PS 22), que proposa suprimir el subconcepte “ETR Massana” (60358) del Pressupost de FEDA.

 • Reserva d’esmena 12

Reserva de l’esmena 141 de l’informe del ponent (Grup Parlamentari Mixt – PS 23), que proposa modificar –reduint-lo en 99.585 euros– el subconcepte “Publicitat i propaganda” (22670) del Pressupost de FEDA, deixant-lo en un import de 100.000 euros.

 • Reserva d’esmena 13

Reserva de l’esmena 149 de l’informe del ponent (Grup Parlamentari Mixt – PS 36), que proposa modificar –reduint-lo en 250.000 euros– el subconcepte “Treballs realitzats per assessoraments jurídics” (22770) del Pressupost de l’AREB, deixant-lo en un import de 750.000 euros.

 • Reserva d’esmena 14

Reserva de l’esmena 169 de l’informe del ponent (Grup Parlamentari Mixt – PS 11), que proposa modificar –reduint-lo en 100.000 euros respectivament– el concepte “Remuneracions bàsiques i altres, personal fix” (110) del Pressupost d’Andorra Telecom, SAU, deixant-lo en un import de 11.472.595 euros.

 • Reserva d’esmena 15

Reserva de l’esmena 170 de l’informe del ponent (Grup Parlamentari Mixt – PS 12), que proposa modificar –reduint-lo en 15.500 euros respectivament– el subconcepte “Quotes seguretat social, personal fix” (16010) del Pressupost d’Andorra Telecom, SAU, deixant-lo en un import de 1.778.252 euros.

 • Reserva d’esmena 16

Reserva de l’esmena 171 de l’informe del ponent (Grup Parlamentari Mixt – PS 13), que proposa modificar–reduint-lo en 16.019.459,40 euros– el subconcepte “Distribució de beneficis a Govern” (75000) del Pressupost d’Andorra Telecom, SAU, deixant-lo en un import de 6.865.482,60 euros.

 • Reserva d’esmena 17

Reserva de l’esmena 173 de l’informe del ponent (Grup Parlamentari Mixt – PS 15), que proposa modificar –reduint-lo en 8.200.000 euros respectivament– el subconcepte “Edificis i altres construccions” (60200) del Pressupost d’Andorra Telecom, SAU, deixant-lo en un import de 1.827.789 euros.

Es proposa modificar –augmentant-lo en 4.200.000 euros– el concepte “Maquinària, instal·lacions” (603) del Pressupost d’Andorra Telecom, SAU, deixant-lo en un import de 20.887.389 euros.

Els 4.000.000 euros restants es destinarien a estalvi.

 • Reserva d’esmena 18

Reserva de l’esmena 175 de l’informe del ponent (Grup Parlamentari Mixt – PS 17), que proposa modificar –reduint-lo en 198.415 euros respectivament– el subconcepte “Fires i publicitat” (22670) del Pressupost d’Andorra Telecom, SAU, deixant-lo en un import de 400.000 euros.

 • Reserva d’esmena 19

Reserva de l’esmena 176 de l’informe del ponent (Grup Parlamentari Mixt – PS 18), que proposa modificar –reduint-lo en 1.000.000 euros respectivament– el subconcepte “Serveis subcontractats” (22730) del Pressupost d’Andorra Telecom, SAU, deixant-lo en un import de 1.151.432 euros.

 • Reserva d’esmena 20

Reserva de l’esmena 180 de l’informe del ponent (Grup Parlamentari Mixt – PS 29), que proposa modificar –reduint-lo en 5.100 euros– el concepte “Altres remuneracions. Salaris Consell d’Administració” (10000) del Pressupost d’Andorra Desenvolupament i Inversió, deixant-lo en 21.900.

 • Reserva d’esmena 21

Reserva de l’esmena 181 de l’informe del ponent (Grup Parlamentari Mixt – PS 29), que proposa modificar –reduint-lo en 155.119,48 euros– el concepte “Remuneracions bàsiques i altres, personal fix” (110) del Pressupost d’Andorra Desenvolupament i Inversió, deixant-lo en 317.557.

 • Reserva d’esmena 22

Reserva de l’esmena 182 de l’informe del ponent (Grup Parlamentari Mixt – PS 30), que proposa modificar –reduint-lo en 24.043 euros– el concepte “Quotes seguretat social” (160) del Pressupost d’Andorra Desenvolupament i Inversió, deixant-lo en 49.221,85.

 • Reserva d’esmena 23

Reserva de l’esmena 183 de l’informe del ponent (Grup Parlamentari Mixt – PS 31), que proposa modificar –reduint-lo en 120.000 euros– el concepte “Treballs realitzats per altres empreses” (227) del Pressupost d’Andorra Desenvolupament i Inversió deixant-lo en 225.570

Per coherència, si s’accepta l’esmena s’hauria de reduir l’import del subconcepte “ADI, SAU” (44320) de l’Administració General.

Consell General, 26 de febrer del 2018

Pere López Agràs

 

A la M. I. Sindicatura

El sotasignat, Sílvia Eloïsa Bonet Perot, consellera general independent del Grup Parlamentari Mixt , d’acord amb el que disposa l’article 100 de Reglament del Consell General, mitjançant aquest escrit presento les reserves d’esmena següents al  “Projecte de llei del pressupost per a l’exercici 2018, així com del Projecte de pressupost del Tribunal Constitucional, del Consell Superior de la Justícia i del Projecte de pressupost del Consell General per al 2018”, publicat al Butlletí del Consell General núm.85/2017 de data 9 de novembre del 2017.

 • Reserva d’esmena 1

Reserva de l’esmena 10 de l’informe del ponent (esmena 3 Sílvia Bonet del Grup parlamentari Mixt), que proposa modificar el redactat de l’article 25 del Projecte de llei del pressupost amb el següent text:

“Article 25. Revaloració de les prestacions econòmiques pagades per la Caixa Andorrana de Seguretat Social

Les prestacions econòmiques pagades per la Caixa Andorrana de Seguretat Social l’import de les quals, un cop deduïdes les cotitzacions de la persona assegurada, siguin inferiors a dues vegades una vegada i mitja el salari mitjà mínim establert per a l’any 2018, es revaloren durant l’any 2018 d’acord amb l’índex de preus de consum (IPC). La resta de prestacions econòmiques pagades per la Caixa Andorrana de Seguretat Social no es revaloren.”

 • Reserva d’esmena 2

Reserva de l’esmena 14 de l’informe del ponent (esmena 4 Sílvia Bonet del Grup parlamentari Mixt), que proposa modificar la disposició final tercera amb el següent text:

“Disposició final tercera

Es modifiquen els articles següents de la Llei 6/2014, del 24 d’abril, de serveis socials i sociosanitaris:

1. Es modifica l’apartat 3 de l’article 26, que queda redactat de la manera següent:

“Article 26. Pensió de solidaritat per a la gent gran

[...]

3. Quantia. La quantia de la pensió ha de garantir el LECS personal un cop exigides, si escau, les responsabilitats familiars i de les persones obligades en els termes establerts en aquesta Llei.

Si hi ha dos o més persones de la mateixa unitat familiar de convivència amb dret a la pensió de solidaritat per a la gent gran, el LECS personal es calcularà de forma independent per cada pensionista convivent. la suma de totes les pensions no pot superar el LECS personal augmentat en un 70% si els pensionistes convivents són dos, més un 50% del LECS per a cadascun dels pensionistes convivents restants. Si per aplicació d’aquesta norma cal reduir les pensions, totes s’han de reduir en la mateixa proporció.

No obstant el que estableix el paràgraf anterior, Quan la unitat familiar de convivència estigui formada únicament per persones que han contret matrimoni o mantenen una situació de convivència anàloga, i ambdós cònjuges o membres de la parella legal o de fet tinguin dret a la pensió de solidaritat per a la gent gran, s’aplicarà el mateix principi descrit al paràgraf anterior. la suma de totes les pensions no pot superar el LECS personal augmentat en un 80%. Si per aplicació d’aquesta norma cal reduir les pensions, totes s’han de reduir en la mateixa proporció.

En cas que els familiars o les persones obligades no facin efectiva l’ajuda, el Govern ha d’atorgar a la persona sol·licitant la pensió que li correspongui i prendre les mesures de constrenyiment i d’execució contra aquests familiars i, si escau, contra les altres persones obligades, en els termes establerts als articles 62 i 63.

[...].”

2. Es modifica l’article 31, que queda redactat de la manera següent:

“Article 31. Càlcul del llindar econòmic

1. La quantia del LECS personal és equivalent al salari mínim oficial.

2. El LECS d’una unitat familiar de convivència es calcula de la forma següent:

- Quan la unitat familiar la compon un matrimoni o una parella que mantingui una situació de convivència anàloga, el LECS és el salari mínim oficial augmentat en un 70%.

- Quan la unitat familiar de convivència la compon un matrimoni o una parella que mantingui una situació de convivència anàloga, i ambdós tinguin dret a percebre la pensió de solidaritat per a la gent gran, el LECS és el salari mínim oficial augmentat en un 80%.

- Quan la unitat familiar la compon un matrimoni o una parella que mantingui una situació de convivència anàloga amb familiars fins al segon grau de consanguinitat, el LECS es calcula sumant al LECS personal un 50% per cada membre menor de 14 anys i un 70% per cada membre més gran d’aquesta edat.

- Quan la unitat familiar és monoparental, el LECS familiar es calcula d’acord amb el paràgraf anterior i s’incrementa amb un 40% 20% del LECS personal.

- Quan la unitat familiar està integrada per una persona o més amb una discapacitat reconeguda per la Comissió Nacional de Valoració (Conava), el LECS familiar es calcula d’acord amb els paràgrafs anteriors i s’incrementa amb un 40% 20% del LECS personal per cada membre que tingui acreditada aquesta situació.

- Quan la unitat familiar de convivència està integrada per una sola persona que ha complert l’edat que estableix l’article 26, apartat 2, lletra b, el LECS familiar es calcula d’acord amb els paràgrafs anteriors i s’incrementa amb un 20% del LECS personal, només en cas que percebi la pensió de solidaritat per a la gent gran i sol·liciti, a més, un o més ajuts econòmics ocasionals.””

Casa de la Vall, 26 de febrer de 2018

Sílvia Bonet Perot

 

A la M.I. Sindicatura

El sotasignat, Jordi GALLARDO FERNÀNDEZ, en representació del Grup Parlamentari Liberal, d’acord amb el que disposa l’article 100.1 del Reglament del Consell General, mitjançant aquest escrit presento les següents reserves d’esmena al Projecte de llei del pressupost per a l'exercici 2018, publicat al Butlletí del Consell General núm. 85/2017 del 9 de novembre del 2017.

 • Reserva d’esmena núm. 1

Reserva de l’esmena 37 de l’informe del ponent (esmena 11 del Grup Parlamentari Liberal) que proposa reduir el subconcepte “Noves contractacions personal fix” (11080), del Departament de Pressupost i Patrimoni (210), del Ministeri de Finances (20), en un import de 5.915,29 euros.

La reducció d’aquesta partida es compensarà amb una reducció en la mateixa quantia (5.915,29 euros) del dèficit previst per a l’exercici 2018.

Motivació:

Es proposa congelar les noves contractacions i la creació de noves places fins a l’aprovació de la nova llei de Funció Pública. A més, en la memòria del present projecte de pressupost no es detallen les places concretes que es volen crear.

 • Reserva d’esmena núm. 2

Reserva de l’esmena 38 de l’informe del ponent (esmena 12 del Grup Parlamentari Liberal) que proposa reduir el subconcepte “Quotes Seguretat Social, noves contractacions personal fix” (16020) del Departament de Pressupost i Patrimoni (210), del Ministeri de Finances (20), en un import de 916,93 euros.

La reducció d’aquesta partida es compensarà amb una reducció en la mateixa quantia (916,93 euros) del dèficit previst per a l’exercici 2018.

Motivació:

Es proposa congelar les noves contractacions i la creació de noves places fins a l’aprovació de la nova llei de Funció Pública. A més, en la memòria del present projecte de pressupost no es detallen les places concretes que es volen crear.

 • Reserva d’esmena núm. 3

Reserva de l’esmena 39 de l’informe del ponent (esmena 13 del Grup Parlamentari Liberal) que proposa reduir el subconcepte “ Comissions Serveis Bancaris” (34910) del Departament de Pressupost i Patrimoni (210), del Ministeri de Finances (20), en un import de 300.000 euros.

La reducció d’aquesta partida es compensarà amb una reducció en la mateixa quantia (300.000 euros) del dèficit previst per a l’exercici 2018.

Motivació:

S’ajusta la partida a l’emissió de deute que es preveu fer i al preu de la comissió que cal pagar per emissió.

 • Reserva d’esmena núm. 4

Reserva de l’esmena 40 de l’informe del ponent (esmena 14 del Grup Parlamentari Liberal) que  proposa reduir el subconcepte “Noves contractacions personal fix” (11080), del Departament de Tributs i Fronteres (220), del Ministeri de Finances (20), en un import de 8.012,10 euros.

La reducció d’aquesta partida es compensarà amb una reducció en la mateixa quantia (8.012,10 euros) del dèficit previst per a l’exercici 2018.

Motivació:

Es proposa congelar les noves contractacions i la creació de noves places fins a l’aprovació de la nova llei de Funció Pública. A més, en la memòria del present projecte de pressupost no es detallen les places concretes que es volen crear.

 • Reserva d’esmena núm. 5

Reserva de l’esmena 41 de l’informe del ponent (esmena 15 del Grup Parlamentari Liberal) que proposa reduir el subconcepte “Quotes Seguretat Social, noves contractacions personal fix” (16020), del Departament de Tributs i Fronteres (220), del Ministeri de Finances (20), en un import de 1.241,96 euros.

La reducció d’aquesta partida es compensarà amb una reducció en la mateixa quantia (1.241,96 euros) del dèficit previst per a l’exercici 2018.

Motivació:

Es proposa congelar les noves contractacions i la creació de noves places fins a l’aprovació de la nova llei de Funció Pública. A més, en la memòria del present projecte de pressupost no es detallen les places concretes que es volen crear.

 • Reserva d’esmena núm. 6

Reserva de l’esmena 56 de l’informe del ponent (esmena 26 del Grup Parlamentari Liberal) que proposa crear un nou projecte anomenat “Comissaria del Pas de la Casa” i dotar el subconcepte “Sou base func. i agents de l’Adm. de caràcter indefinit” (11000), del Departament de Policia (430), del Ministeri d’Afers Socials, Justícia i Interior (40), amb un import de 300.000 euros.

Per tal de poder dotar aquest concepte, es redueixen a l’àmbit de concepte les partides següents dins de la mateixa secció o ministeri:

Departament

Concepte

Quantitat

420

1221-424-Proj-0020 Nacionalitat i Passaports (Subconcepte 60910 Estudis i projectes d’inversió )

300.000 euros

Motivació:

Es proposa dotar una partida destinada a la proposta de crear una comissaria fixa específica de seguretat ciutadana i ordre públic del Servei de Policia al Pas de la Casa, per tal de donar resposta al dèficit que existeix actualment en matèria de seguretat i ordre públic en aquesta població.

 • Reserva d’esmena núm. 7

Reserva de l’esmena 57 de l’informe del ponent (esmena 27 del Grup Parlamentari Liberal) que proposa crear un nou projecte anomenat “Comissaria del Pas de la Casa” i dotar el subconcepte “Quotes Seguretat Social, pers. func. i ag. Adm. caràc. indef.” (16010), del Departament de Policia (430), del Ministeri d’Afers Socials, Justícia i Interior (40), amb un import de 46.500 euros.

Per tal de poder dotar aquest concepte, es redueixen a l’àmbit de concepte les partides següents dins de la mateixa secció o ministeri:

Departament

Concepte

Quantitat

420

1421-420-Proj-0002 Consell Superior de la Justícia (Subconcepte 70200 Consell Superior de la Justícia)

46.500 euros

Motivació:

Es proposa dotar una partida destinada a la proposta de crear una comissaria fixa específica de seguretat ciutadana i ordre públic del Servei de Policia al Pas de la Casa, per tal de donar resposta al dèficit que existeix actualment en matèria de seguretat i ordre públic en aquesta població.

 • Reserva d’esmena núm. 8

Reserva de l’esmena 58 de l’informe del ponent (esmena 28 del Grup Parlamentari Liberal) que proposa crear un nou projecte anomenat “Comissaria del Pas de la Casa” i dotar el concepte “Maquinària, instal·lacions i equipaments” (613), del Departament de Policia (430), del Ministeri d’Afers Socials, Justícia i Interior (40), amb un import de 100.000 euros.

Per tal de poder dotar aquest concepte, es redueixen a l’àmbit de concepte les partides següents dins de la mateixa secció o ministeri:

Departament

Concepte

Quantitat

430

2211-430-Proj-0002 Policia Judicial i Invest. Criminal (Subconcepte 64050 Aplicacions informàtiques)

100.000 euros

Motivació:

Es proposa dotar una partida destinada a la proposta de crear una comissaria fixa específica de seguretat ciutadana i ordre públic del Servei de Policia al Pas de la Casa, per tal de donar resposta al dèficit que existeix actualment en matèria de seguretat i ordre públic en aquesta població.

 • Reserva d’esmena núm. 9

Reserva de l’esmena 59 de l’informe del ponent (esmena 29 del Grup Parlamentari Liberal) que proposa reduir el subconcepte “Noves contractacions personal fix” (11080), del Departament d’Immigració (470), del Ministeri d’Afers Socials, Justícia i Interior (40), en un import de 7.275,50 euros.

La reducció d’aquesta partida es compensarà amb una reducció en la mateixa quantia (7.275,50 euros) del dèficit previst per a l’exercici 2018.

Motivació:

Es proposa congelar les noves contractacions i la creació de noves places fins a l’aprovació de la nova llei de Funció Pública. A més, en la memòria del present projecte de pressupost no es detallen les places concretes que es volen crear.

 • Reserva d’esmena núm. 10

Reserva de l’esmena 60 de l’informe del ponent (esmena 30 del Grup Parlamentari Liberal) que proposa reduir el subconcepte “Quotes Seguretat Social, noves contractacions personal fix” (16020), del Departament d’Immigració (470), del Ministeri d’Afers Socials, Justícia i Interior (40), en un import de 1.127,78 euros.

La reducció d’aquesta partida es compensarà amb una reducció en la mateixa quantia (1.127,78 euros) del dèficit previst per a l’exercici 2018.

Motivació:

Es proposa congelar les noves contractacions i la creació de noves places fins a l’aprovació de la nova llei de Funció Pública. A més, en la memòria del present projecte de pressupost no es detallen les places concretes que es volen crear.

 • Reserva d’esmena núm. 11

Reserva de l’esmena 62 de l’informe del  ponent (esmena 31 del Grup Parlamentari Liberal) que  proposa reduir el subconcepte “Noves contractacions personal fix” (11080), de la Secretaria d’Estat de comerç (510), del Ministeri d’Economia, Competitivitat i Innovació (50), en un import de 11.663,04 euros.

La reducció d’aquesta partida es compensarà amb una reducció en la mateixa quantia (11.663,04 euros) del dèficit previst per a l’exercici 2018.

Motivació:

Es proposa congelar les noves contractacions i la creació de noves places fins a l’aprovació de la nova llei de Funció Pública. A més, en la memòria del present projecte de pressupost no es detallen les places concretes que es volen crear.

 • Reserva d’esmena núm. 12

Reserva de l’esmena 63 de l’informe del ponent (esmena 32 del Grup Parlamentari Liberal) que proposa reduir el subconcepte “Quotes Seguretat Social, noves contractacions personal fix” (16020), de la Secretaria d’Estat de comerç (510), del Ministeri d’Economia, Competitivitat i Innovació (50), en un import de 1.807,87 euros.

La reducció d’aquesta partida es compensarà amb una reducció en la mateixa quantia (1.807,87 euros) del dèficit previst per a l’exercici 2018.

Motivació:

Es proposa congelar les noves contractacions i la creació de noves places fins a l’aprovació de la nova llei de Funció Pública. A més, en la memòria del present projecte de pressupost no es detallen les places concretes que es volen crear.

 • Reserva d’esmena núm. 13

Reserva de l’esmena 64 de l’informe del ponent (esmena 33 del Grup Parlamentari Liberal)  que proposa reduir el subconcepte “Noves contractacions personal fix” (11080), del Departament de Transports (520), del Ministeri d’Economia, Competitivitat i Innovació (50), en un import de 4.152,39 euros.

La reducció d’aquesta partida es compensarà amb una reducció en la mateixa quantia (4.152,39 euros) del dèficit previst per a l’exercici 2018.

Motivació:

Es proposa congelar les noves contractacions i la creació de noves places fins a l’aprovació de la nova llei de Funció Pública. A més, en la memòria del present projecte de pressupost no es detallen les places concretes que es volen crear.

 • Reserva d’esmena núm. 14

Reserva de l’esmena 65 de l’informe del ponent (esmena 34 del Grup Parlamentari Liberal) que proposa reduir el subconcepte “Quotes Seguretat Social, noves contractacions personal fix” (16020), del Departament de Transports (520), del Ministeri d’Economia, Competitivitat i Innovació (50), en un import de 643,70 euros.

La reducció d’aquesta partida es compensarà amb una reducció en la mateixa quantia (643,70 euros) del dèficit previst per a l’exercici 2018.

Motivació:

Es proposa congelar les noves contractacions i la creació de noves places fins a l’aprovació de la nova llei de Funció Pública. A més, en la memòria del present projecte de pressupost no es detallen les places concretes que es volen crear.

 • Reserva d’esmena núm. 15

Reserva de l’esmena 66 de l’informe del ponent (esmena 35 del Grup Parlamentari Liberal) que proposa incrementar el subconcepte “Línia Bus Exprés(20102), del Projecte de gestió administrativa del transport (PROJ-0006), del Departament de Transport (520), del Ministeri d’Economia, Compet. i Innovació (50), amb un import de 250.000 euros.

Per tal de poder incrementar aquest concepte, es redueix a l’àmbit de concepte la partida següent dins de la mateixa secció o ministeri:

Departament

Concepte

Quantitat

520

7231-520-Proj-0004 Pla ajuts al sector de l’automòbil (Subconcepte 78245 A famílies)

250.000 euros

Motivació:

Es proposa incrementar la partida per fomentar el transport públic a través d’una reducció del preu del bitllet.

 • Reserva d’esmena núm. 16

Reserva de l’esmena 68 de l’informe del ponent (esmena 36 del Grup Parlamentari Liberal) que  proposa reduir el subconcepte “Noves contractacions personal fix” (11080), del Departament de Turisme (550), del Ministeri de Turisme (55), en un import de 5.020,11 euros.

La reducció d’aquesta partida es compensarà amb una reducció en la mateixa quantia (5.020,11 euros) del dèficit previst per a l’exercici 2018.

Motivació:

Es proposa congelar les noves contractacions i la creació de noves places fins a l’aprovació de la nova llei de Funció Pública. A més, en la memòria del present projecte de pressupost no es detallen les places concretes que es volen crear.

 • Reserva d’esmena núm. 17

Reserva de l’esmena 69 de l’informe del ponent (esmena 37 del Grup Parlamentari Personal) que proposa reduir el subconcepte “Quotes Seguretat Social, noves contractacions personal fix” (16020), del Departament de Turisme (550), del Ministeri de Turisme (55), en un import de 778,16 euros.

La reducció d’aquesta partida es compensarà amb una reducció en la mateixa quantia (778,16 euros) del dèficit previst per a l’exercici 2018.

Motivació:

Es proposa congelar les noves contractacions i la creació de noves places fins a l’aprovació de la nova llei de Funció Pública. A més, en la memòria del present projecte de pressupost no es detallen les places concretes que es volen crear.

 • Reserva d’esmena núm. 18

Reserva de l’esmena 85 de l’informe del ponent (esmena 38 del Grup Parlamentari Liberal) que proposa reduir el subconcepte “Noves contractacions personal fix” (11080), del Departament d’Ordenament Territorial (600), del Ministeri d’Ordenament Territorial (60), en un import de 10.589,37 euros.

La reducció d’aquesta partida es compensarà amb una reducció en la mateixa quantia (10.589,37 euros) del dèficit previst per a l’exercici 2018.

Motivació:

Es proposa congelar les noves contractacions i la creació de noves places fins a l’aprovació de la nova llei de Funció Pública. A més, en la memòria del present projecte de pressupost no es detallen les places concretes que es volen crear.

 • Reserva d’esmena núm. 19

Reserva de l’esmena 86 de l’informe del ponent (esmena 39 del Grup Parlamentari Liberal) que proposa reduir el subconcepte “Quotes Seguretat Social, noves contractacions personal fix” (16020), del Departament d’Ordenament Territorial (600), del Ministeri d’Ordenament Territorial (60), en un import de 1.641,45 euros.

La reducció d’aquesta partida es compensarà amb una reducció en la mateixa quantia (1.641,45 euros) del dèficit previst per a l’exercici 2018.

Motivació:

Es proposa congelar les noves contractacions i la creació de noves places fins a l’aprovació de la nova llei de Funció Pública. A més, en la memòria del present projecte de pressupost no es detallen les places concretes que es volen crear.

 • Reserva d’esmena núm. 20

Reserva de l’esmena 88 de l’informe del ponent (esmena 40 del Grup Parlamentari Liberal) que proposa reduir el subconcepte “Noves contractacions personal fix” (11080), del Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat (700), del Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat (70), en un import de 6.604,78 euros.

La reducció d’aquesta partida es compensarà amb una reducció en la mateixa quantia (6.604,78 euros) del dèficit previst per a l’exercici 2018.

Motivació:

Es proposa congelar les noves contractacions i la creació de noves places fins a l’aprovació de la nova llei de Funció Pública. A més, en la memòria del present projecte de pressupost no es detallen les places concretes que es volen crear.

 • Reserva d’esmena núm. 21

Reserva de l’esmena 89 del informe del ponent (esmena 41 del Grup Parlamentari Liberal) que proposa reduir el subconcepte “Quotes Seguretat Social, noves contractacions personal fix” (16020), del Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat (700), del Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat (70), en un import de 1.023,81 euros.

La reducció d’aquesta partida es compensarà amb una reducció en la mateixa quantia (1.023,81 euros) del dèficit previst per a l’exercici 2018.

Motivació:

Es proposa congelar les noves contractacions i la creació de noves places fins a l’aprovació de la nova llei de Funció Pública. A més, en la memòria del present projecte de pressupost no es detallen les places concretes que es volen crear.

 • Reserva d’esmena núm. 22

Reserva de l’esmena 92 de l’informe del ponent (esmena 44 del Grup Parlamentari Liberal) que proposa reduir el subconcepte “Foment Bicicleta Elèctrica” (47270), de l’Oficina de l’Energia i Canvi Climàtic (720), del Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat (70), en un import de 130.000 euros.

La reducció d’aquesta partida es compensarà amb una reducció en la mateixa quantia (130.000 euros) del dèficit previst per a l’exercici 2018.

Si s’accepta aquesta esmena, s’eliminaran els plurianuals previstos per als exercicis posteriors per un import de 520.000 euros.

Motivació:

S’està utilitzant un mecanisme legislatiu previst per a inversió d’obra pública per finançar un servei. 

 • Reserva d’esmena núm. 23

Reserva de l’esmena 95 de l’informe del ponent (esmena 46 del grup Parlamentari Liberal) que proposa reduir el subconcepte “Noves contractacions personal fix” (11080), del Departament de Sistemes Educatius i Serveis Escolars (810), del Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior (80), en un import de 6.088,67 euros.

La reducció d’aquesta partida es compensarà amb una reducció en la mateixa quantia (6.088,67 euros) del dèficit previst per a l’exercici 2018.

Motivació:

Es proposa congelar les noves contractacions i la creació de noves places fins a l’aprovació de la nova llei de Funció Pública. A més, en la memòria del present projecte de pressupost no es detallen les places concretes que es volen crear.

 • Reserva d’esmena núm. 24

Reserva de l’esmena 96 de l’informe del ponent (esmena 47 del Grup Parlamentari Liberal ) que proposa reduir el subconcepte “Quotes Seguretat Social, noves contractacions personal fix” (16020), del Departament de Sistemes Educatius i Serveis Escolars (810), del Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior (80), en un import de 943,79 euros.

La reducció d’aquesta partida es compensarà amb una reducció en la mateixa quantia (943,79 euros) del dèficit previst per a l’exercici 2018.

Motivació:

Es proposa congelar les noves contractacions i la creació de noves places fins a l’aprovació de la nova llei de Funció Pública. A més, en la memòria del present projecte de pressupost no es detallen les places concretes que es volen crear.

 • Reserva d’esmena núm. 25

Reserva de l’esmena 97 de l’informe del ponent (esmena 48 del Grup Parlamentari Liberal) que proposa reduir el subconcepte “Noves contractacions personal fix” (11080), del Departament de Formació Professional, Formació d’Adults i Recursos Educatius (830), del Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior (80), en un import de 4.997,88 euros.

La reducció d’aquesta partida es compensarà amb una reducció en la mateixa quantia (4.997,88 euros) del dèficit previst per a l’exercici 2018.

Motivació:

Es proposa congelar les noves contractacions i la creació de noves places fins a l’aprovació de la nova llei de Funció Pública. A més, en la memòria del present projecte de pressupost no es detallen les places concretes que es volen crear.

 • Reserva d’esmena núm. 26

Reserva de l’esmena 98 de l’informe del ponent (esmena 49 del Grup Parlamentari Liberal) que proposa reduir el subconcepte “Quotes Seguretat Social, noves contractacions personal fix” (16020), del Departament de Formació Professional, Formació d’Adults i Recursos Educatius (830), del Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior (80), en un import de 774,74 euros.

La reducció d’aquesta partida es compensarà amb una reducció en la mateixa quantia (774,74 euros) del dèficit previst per a l’exercici 2018.

Motivació:

Es proposa congelar les noves contractacions i la creació de noves places fins a l’aprovació de la nova llei de Funció Pública. A més, en la memòria del present projecte de pressupost no es detallen les places concretes que es volen crear.

 • Reserva d’esmena núm. 27

Reserva de l’esmena 101 de l’informe del ponent (esmena 52 del Grup Parlamentari Liberal) que proposa reduir el subconcepte “Noves contractacions personal fix” (11080), del Departament de Promoció Cultural (850), del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports (85), en un import de 14.078,86 euros.

La reducció d’aquesta partida es compensarà amb una reducció en la mateixa quantia (14.078,86 euros) del dèficit previst per a l’exercici 2018.

Motivació:

Es proposa congelar les noves contractacions i la creació de noves places fins a l’aprovació de la nova llei de Funció Pública. A més, en la memòria del present projecte de pressupost no es detallen les places concretes que es volen crear.

 • Reserva d’esmena núm. 28

Reserva de l’esmena 102 de l’informe del ponent (esmena 53 del Grup Parlamentari Liberal) que proposa reduir el subconcepte “Quotes Seguretat Social, noves contractacions personal fix” (16020), del Departament de Promoció Cultural (850), del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports (85), en un import de 2.182,37 euros.

La reducció d’aquesta partida es compensarà amb una reducció en la mateixa quantia (2.182,37 euros) del dèficit previst per a l’exercici 2018.

Motivació:

Es proposa congelar les noves contractacions i la creació de noves places fins a l’aprovació de la nova llei de Funció Pública. A més, en la memòria del present projecte de pressupost no es detallen les places concretes que es volen crear.

 • Reserva d’esmena núm. 29

Reserva de l’esmena 105 de l’informe del ponent (esmena 56 del Grup Parlamentari Liberal) que proposa crear un nou projecte anomenat “Promoció del patrimoni romànic d’Andorra” i dotar el subconcepte “Promoció cultural” (22680), del Departament de Promoció Cultural (850), del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports (85), amb un import de 50.000 euros.

Per tal de poder dotar aquest concepte, es redueixen a l’àmbit de concepte les partides següents dins de la mateixa secció o ministeri:

Departament

Concepte

Quantitat

850

4541-851-Proj-0056 Biennal de Venècia (Subconcepte 22760 Treb. realitz. per empreses i treballs tècnics)

50.000 euros

Motivació:

Es proposa dotar una partida destinada a promocionar de forma concreta el patrimoni romànic, entre la població andorrana i els visitants.

 • Reserva d’esmena núm. 30

Reserva de l’esmena 106 de l’informe del ponent (esmena 58 del Grup Parlamentari Liberal) que proposa crear un nou projecte anomenat “Promoció Falles d’Andorra” i dotar  el subconcepte “Promoció cultural” (22680), del Departament de Promoció Cultural (850), del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports (85), i dotar-lo en un import de 15.000 euros.

Per tal de poder dotar dit concepte, es redueix, a nivell de concepte, la partida següent dins de la mateixa secció o Ministeri:

Departament

Concepte

Quantitat

890

4314-890-Proj-0006 Federacions i clubs (Subconcepte 82073 Fundació per l’Esport)

15.000 euros

Motivació:

Es proposa dotar una partida destinada a promocionar de forma concreta les Falles d’Andorra, dirigida a la població andorrana, així com els visitants.

 • Reserva d’esmena núm. 31

Reserva de l’esmena 114 de l’informe del ponent (esmena 66 del Grup Parlamentari Liberal) que proposa reduir el subconcepte “Noves contractacions personal fix” (11080), del Departament de Funció Pública (960), del Ministeri de Funció Pública i Reforma de l’Administració (95), en un import de 12.432,74 euros.

La reducció d’aquesta partida es compensarà amb una reducció en la mateixa quantia (12.432,74 euros) del dèficit previst per a l’exercici 2018.

Motivació:

Es proposa congelar les noves contractacions i la creació de noves places fins a l’aprovació de la nova llei de Funció Pública. A més, en la memòria del present projecte de pressupost no es detallen les places concretes que es volen crear.

 • Reserva d’esmena núm. 32

Reserva de l’esmena 115 de l’informe del ponent (esmena 67 del Grup Parlamentari Liberal) que proposa reduir el subconcepte “Quotes Seguretat Social, noves contractacions personal fix” (16020), del Departament de Funció Pública (960), del Ministeri de Funció Pública i Reforma de l’Administració (95), en un import de 1.927,22 euros.

La reducció d’aquesta partida es compensarà amb una reducció en la mateixa quantia (1.927,22 euros) del dèficit previst per a l’exercici 2018.

Motivació:

Es proposa congelar les noves contractacions i la creació de noves places fins a l’aprovació de la nova llei de Funció Pública. A més, en la memòria del present projecte de pressupost no es detallen les places concretes que es volen crear.

 • Reserva d’esmena núm. 33

Reserva de l’esmena 116 de l’informe del ponent (esmena 68 del Grup Parlamentari Liberal) que proposa reduir el subconcepte “Noves contractacions personal fix” (11080), del Departament de Sistemes d’Informació (970), del Ministeri de Funció Pública i Reforma de l’Administració (95), en un import de 4.463,58 euros.

La reducció d’aquesta partida es compensarà amb una reducció en la mateixa quantia (4.463,58 euros) del dèficit previst per a l’exercici 2018.

Motivació:

Es proposa congelar les noves contractacions i la creació de noves places fins a l’aprovació de la nova llei de Funció Pública. A més, en la memòria del present projecte de pressupost no es detallen les places concretes que es volen crear.

 • Reserva d’esmena núm. 34

Reserva de l’esmena 117 de l’informe del ponent (esmena 69 del Grup Parlamentari Liberal) que proposa reduir el subconcepte “Quotes Seguretat Social, noves contractacions personal fix” (16020), del Departament de Sistemes d’Informació (970), del Ministeri de Funció Pública i Reforma de l’Administració (95), en un import de 691,93 euros.

La reducció d’aquesta partida es compensarà amb una reducció en la mateixa quantia (691,93 euros) del dèficit previst per a l’exercici 2018.

Motivació:

Es proposa congelar les noves contractacions i la creació de noves places fins a l’aprovació de la nova llei de Funció Pública. A més, en la memòria del present projecte de pressupost no es detallen les places concretes que es volen crear.

 • Reserva d’esmena núm. 35

Reserva de l’esmena 136 de l’informe del ponent (esmena 3 del Grup Parlamentari Liberal) que proposa incrementar el subconcepte “Treb. realitz. per empreses i treballs tècnics” (22760) amb un import de 30.000 euros.

Per tal de poder incrementar aquest subconcepte, es redueix a l’àmbit de concepte la partida següent dins del pressupost del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària:

Concepte

Quantitat

(Subconcepte 22790_Altres treballs a l’exterior)

30.000 euros

Motivació:

Es proposa dotar una partida per realitzar una auditoria de clima laboral dins del SAAS.

El 26 de febrer del 2018

Jordi Gallardo Fernàndez                                               
President Grup Parlamentari Liberal

Víctor Naudi Zamora
Informe de la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost
PDF document icon Informe de la Ponència.pdf — PDF document, 1,724 kB (1,765,712 bytes)
PDF document icon Informe de la Comissió.pdf — PDF document, 1,497 kB (1,533,197 bytes)
01/03/2018
 • Aprovat per majoria en la sessió ordinària el dia 1 de març de 2018.

15 vots a favor i 11 vots en contra.

 

Reserves d'emenes

GPM - PS                                                                               

Reserves d'emenes

GPM - Sílvia E. Bonet                                                      

Reserves d'emenes

GPL                                                                          

 • RE 1: 11 vots a favor, 14 vots en contra
 • RE 9: 11 vots a favor, 15 vots en contra
 • RE 9: 11 vots a favor, 15 vots en contra 
 • RE 14: 7 vots a favor, 19 vots en contra
 • RE 15: 7 vots a favor, 19 vots en contra
 • RE 20: 7 vots a favor, 19 vots en contra
 • RE 21: 11 vots a favor, 15 vots en contra
 • RE 22: 11 vots a favor, 15 vots en contra

 • RE 2: 7 vots a favor, 19 vots en contra

 • RE 3: 3 vots a favor, 15 vots en contra i 8 abstencions

 • RE 4: 9 vots a favor, 15 vots en contra i 2 abstencions

 • RE 5: 11 vots a favor, 15 vots en contra
 • RE 6: 11 vots a favor, 15 vots en contra
 • RE 7: 11 vots a favor, 15 vots en contra
 • RE 8: 9 vots a favor, 15 vots en contra i 2 abstencions

 • RE 11: 3 vots a favor, 15 vots en contra i 8 abstencions
 • RE 12: 11 vots a favor, 15 vots en contra
 • RE 13: 11 vots a favor, 15 vots en contra
 • RE 18: 11 vots a favor, 15 vots en contra
 • RE 19: 11 vots a favor, 15 vots en contra
 • RE 23: 11 vots a favor, 15 vots en contra
 • RE 16: 7 vots a favor, 19 vots en contra
 • RE 17: 5 vots a favor, 19 vots en contra
Desestimades per majoria
 • RE 1: 10 vots a favor, 15 vots en contra i 1 abstenció
 • RE 2: 7 vots a favor, 19 vots en contra


Desestimades per majoria
 • RE 1: 11 vots a favor, 15 vots en contra
 • RE 2: 11 vots a favor, 15 vots en contra
 • RE 4: 11 vots a favor, 15 vots en contra
 • RE 5: 11 vots a favor, 15 vots en contra
 • RE 9: 8 vots a favor, 18 vots en contra
 • RE 10: 8 vots a favor, 18 vots en contra
 • RE 11: 11 vots a favor, 15 vots en contra
 • RE 12: 11 vots a favor, 15 vots en contra
 • RE 13: 11 vots a favor, 15 vots en contra
 • RE 14: 11 vots a favor, 15 vots en contra
 • RE 16: 11 vots a favor, 15 vots en contra
 • RE 17: 11 vots a favor, 15 vots en contra
 • RE 18: 11 vots a favor, 15 vots en contra
 • RE 19: 11 vots a favor, 15 vots en contra
 • RE 20: 11 vots a favor, 15 vots en contra
 • RE 21: 11 vots a favor, 15 vots en contra
 • RE 23: 7 vots a favor, 19 vots en contra
 • RE 24: 7 vots a favor, 19 vots en contra
 • RE 25: 7 vots a favor, 19 vots en contra
 • RE 26: 7 vots a favor, 19 vots en contra
 • RE 27: 11 vots a favor, 15 vots en contra
 • RE 28: 11 vots a favor, 15 vots en contra
 • RE 31: 11 vots a favor, 15 vots en contra
 • RE 32: 10 vots a favor, 15 vots en contra
 • RE 33: 11 vots a favor, 15 vots en contra
 • RE 34: 11 vots a favor, 15 vots en contra
 • RE 3: 11 vots a favor, 15 vots en contra

 • RE 6: 7 vots a favor, 15 vots en contra i 4 abstencions
 • RE 7: 6 vots a favor, 15 vots en contra i 5 abstencions
 • RE 8: 6 vots a favor, 15 vots en contra i 5 abstencions
 • RE 15: 11 vots a favor, 15 vots en contra
 • RE 22: 7 vots a favor, 19 vots en contra
 • RE 29: 6 vots a favor, 15 vots en contra i 5 abstencions
 • RE 30: 6 vots a favor, 15 vots en contra i 5 abstencions
 • RE 35: 9 vots a favor, 16 vots en contra
Desestimades per majoria