Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Activitat parlamentària / Iniciatives legislatives / Projectes de llei / VII Legislatura 2015-2019 / Projecte de llei del Cos d’Educació

Projecte de llei del Cos d’Educació

Aprovat per majoria en la sessió extraordinària del Consell General del dia 7 de febrer del 2019.

Procediment d’urgència.

20/06/2018
BCG 59/2018 de 20/06/2018
PDF document icon Projecte llei del Cos d’Educació.pdf — PDF document, 155 kB (158,919 bytes)
12/09/2018, a les 17:30
 • 03/10/2018, a les 17.30 h: a demanda del Sr. Pere López, conseller general del GPM, de la Sra. Judith Pallarés, consellera general del GPL i de la Sra. Sílvia E. Bonet, consellera general del GPM.
 • 24/10/2018, a les 17.30 h: a demanda de la Sra. Carine Montaner, consellera general del GPM.
 • 15/11/2018, a les 17.30 h: a demanda del Sr. Pere López, conseller general del GPM.
 • 28/11/2018, a les 17.30 h: a demanda del Sr. Pere López, conseller general del GPM i del Sr. Josep Majoral, conseller general del GPM.
 • 03/12/2018, a les 17.30 h: a demanda de la Sra. Carine Montaner, consellera general del GPM (UL/CGILM), del Sr. Pere López, conseller general del GPM (PS), de la Sra. Sílvia Eloïsa Bonet, consellera general del GPM i de la Sra. Judith Pallarés, consellera general del GPL. 
 • 10/12/2018, a les 17.30 h: a demanda del Sr. Pere López, conseller general del GPM (PS) i de la Sra. Judith Pallarés, consellera general del GPL.
 • 13/12/2018, a les 17.30 h: a demanda del Sr. Pere López, conseller general del GPM (PS).
 • 17/12/2018, a les 17.30 h: a demanda del Sr. Pere López, conseller general del GPM (PS)
 • 4 esmenes del Grup Parlamentari Demòcrata
 • 6 esmenes del Grup Parlamentari Mixt (Sílvia E. Bonet)
 • 6 esmenes del Grup Parlamentari Mixt (UL/CGIM)
 • 18 esmenes del Grup Parlamentari Liberal
 • 30 esmenes del Grup Parlamentari Mixt (PS)
Comissió Legislativa d’Educació, Recerca, Cultura i Esports

 

A la M. I. Sindicatura

El sotasignat, Pere López Agràs, conseller general socialdemòcrata del Grup Parlamentari Mixt, d’acord amb el que disposa l’article 100 de Reglament del Consell General, mitjançant aquest escrit presento les reserves d’esmena següents al Projecte de llei del Cos d’Educació, publicat al Butlletí del Consell General núm. 59/2018 de data 20 de juny del 2018.

Reserva d’esmena 1

Reserva de l’esmena 5 de l’informe del ponent (Grup Parlamentari Mixt – PS 2), que proposa modificar el redactat de l’apartat 2 de l’article 2, del Projecte de llei, amb el següent text:

Article 2. Àmbit d’aplicació

2. Són membres del Cos d’Educació els funcionaris i treballadors públics que hi estan adscrits expressament, perquè les funcions que exerceixen corresponen a la missió pròpia del Cos.”

Reserva d’esmena 2

Reserva de l’esmena 9 de l’informe del ponent (Grup Parlamentari Mixt – PS 3), que proposa modificar el redactat dels apartats 1 i 2 de l’article 5 del Projecte de llei, amb el següent text:

Article 5. Tipus de relació de treball

1. Les places dels llocs de treball del Cos d’Educació es proveeixen, per regla general, amb treballadors públics de caràcter indefinit funcionaris.

2. Les places dels llocs de treball del Cos d’Educació es poden proveir amb treballadors públics interins quan es doni alguna de les circumstàncies que la Llei de la funció pública preveu per al nomenament d’aquesta classe de personal.”

Reserva d’esmena 3

Reserva de l’esmena 16 de l’informe del ponent (Grup Parlamentari Mixt – PS 7), que proposa modificar el redactat de l’article 11 del Projecte de llei, amb el següent text:

Article 11. Provisió de les places dels membres del Cos d’Educació

1. El ministre competent en matèria d’educació, amb l’informe previ del director o responsable del departament del qual depèn l’àrea de recursos humans del seu ministeri, proposa al Govern el nombre i el tipus de places vacants o de nova creació del Cos d’Educació que cal cobrir mitjançant treballadors públics funcionaris. Aquesta proposta ha de ser motivada d’acord amb criteris objectius fonamentats en l’evolució, el creixement i les necessitats organitzatives, estructurals i professionals del Cos.

2. D’acord amb la proposta esmentada a l’apartat anterior, el Govern determina i decideix el nombre i el tipus de places del Cos que cal cobrir.”

Reserva d’esmena 4

Reserva de l’esmena 22 de l’informe del ponent (Grup Parlamentari Mixt – PS 8), que proposa modificar el redactat de l’apartat 3 de l’article 13 del Projecte de llei, amb el següent text:

Article 13. Requisits generals d’accés

[...]

3. El procés selectiu d’ingrés per a la provisió de places vacants o de nova creació s’ha d’obrir exclusivament als candidats de nacionalitat andorrana, amb les excepcions previstes en els tractats internacionals vigents. Per a les places de treballador públic funcionari que no resultin cobertes, es pot fer una segona convocatòria oberta a candidats d’altres nacionalitats.”

Reserva d’esmena 5

Reserva de l’esmena 24 de l’informe del ponent (Grup Parlamentari Mixt – PS 9), que proposa modificar el redactat de l’article 17 del Projecte de llei, amb el següent text:

Article 17. Comitè Tècnic de Selecció del Cos d’Educació

1. El Comitè Tècnic de Selecció del Cos d’Educació és l’òrgan encarregat d’establir els requisits de la convocatòria i la ponderació dels mèrits, executar les convocatòries, organitzar el conjunt de les proves de selecció, avaluar-ne els resultats i garantir l’objectivitat del procés per escollir els candidats més adequats.

2. El Comitè és un òrgan col·legiat que es regeix pels principis d’imparcialitat i professionalitat dels seus membres. Està integrat, com a mínim, per les persones següents:

- El director o el responsable del departament del qual depèn l’àrea de recursos humans del ministeri competent en matèria d’educació, que actua com a president.

- Una persona del departament al qual estigui adscrita la plaça per cobrir. Aquesta persona pot ser el director o el responsable del departament, o una persona designada per ell que ocupi una plaça d’un lloc de treball de nivell de classificació superior al de la plaça per cobrir o, si no és possible, que ocupi una plaça de nivell de classificació igual al de la plaça per cobrir.

- El cap de l’àrea responsable dels recursos humans del ministeri competent en matèria d’educació.

- Un tècnic de recursos humans, designat pel cap de l’àrea responsable dels recursos humans del ministeri competent en matèria d’educació, que actua com a secretari del Comitè Tècnic.

Assisteix també a les reunions del Comitè Tècnic un membre designat pels sindicats del Cos d’Educació, en qualitat d’observador.

3. Les persones designades per formar part del Comitè Tècnic de Selecció tenen obligació de fer-ho. Poden ser-ne dispensades per la mateixa persona que les ha nomenat, o pel superior jeràrquic en el cas dels membres que ho són d’ofici, quan es trobin compresos en una causa d’abstenció, o per raó d’alguna circumstància personal que els ho impedeixi. En aquest cas, la persona que concedeix la dispensa ha de designar un suplent.

4. Quan els requisits exigits per ocupar el lloc de treball ho aconsellin, o l’aplicació de tècniques de selecció ho facin necessari, el Comitè Tècnic de Selecció pot incorporar experts, ja siguin de l’Administració o de caràcter extern, per dissenyar i corregir les proves selectives.”

Reserva d’esmena 6

Reserva de l’esmena 26 de l’informe del ponent (Grup Parlamentari Mixt – PS 10), que proposa modificar el redactat de l’article 18 del Projecte de llei, amb el següent text:

Article 18. Proposta de nomenament com a treballador públic indefinit funcionari i període de prova

1. Una vegada finalitzat el procés selectiu, el Comitè Tècnic de Selecció ha de proposar al ministre competent en matèria d’educació el candidat o els candidats que han obtingut la millor qualificació global de les proves efectuades, en nombre igual al de les places que s’han de cobrir.

2. El ministre competent en matèria d’educació ha d’elevar al Govern la proposta de nomenament dels candidats proposats pel Comitè Tècnic de Selecció, perquè els nomeni membres del Cos d’Educació en període de prova.

3. Un cop cobertes totes les places vacants o de nova creació, els candidats següents que han superat el procés de selecció queden en situació de reserva, d’acord amb el que estableixi el reglament relatiu al procés de selecció. En el supòsit que es produeixi una vacant en els divuit mesos següents a la finalització del procés selectiu, el candidat amb millor qualificació que hagi superat el procés selectiu però no hagi obtingut el nomenament en període de prova podrà aspirar a la mateixa plaça.

4. El període de prova és d’un màxim de deu mesos. Durant aquest període, s’ha d’avaluar l’adequació del treballador públic funcionari als requeriments del lloc de treball.

5. Si durant el període de prova el treballador públic funcionari no és avaluat favorablement o hi ha una causa justificada per al cessament, el ministre competent en matèria d’educació, a proposta del director o responsable del departament al qual estigui adscrit el funcionari treballador públic, ha de notificar-li per escrit l’acabament de la relació de treball, sense cap altra responsabilitat que liquidar-li les remuneracions corresponents al temps treballat. Quan es tracta de funcionaris o treballadors públics indefinits que han accedit a la plaça mitjançant mobilitat interna, en cas de no superar el període de prova, se sotmeten al que preveu la Llei de la funció pública.

6. Conclòs satisfactòriament el període de prova, el director o responsable del departament al qual estigui adscrit el funcionari treballador públic ho ha de comunicar al ministre competent en matèria d’Educació perquè certifiqui el caràcter definitiu del nomenament, que es notifica a la persona interessada i es publica al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

7. Els nomenaments i els cessaments s’han d’inscriure al Registre de Personal del Cos d’Educació i s’han de comunicar al Departament de la Funció Pública.”

Reserva d’esmena 7

Reserva de l’esmena 28 de l’informe del ponent (Grup Parlamentari Mixt – PS 11), que proposa modificar el redactat de l’article 19 del Projecte de llei, amb el següent text:

Article 19. Provisió de les places dels llocs de treball de direcció de departament del Cos d’Educació

Les places dels llocs de treball de direcció de departament del Cos d’Educació es proveeixen per lliure designació de funcionaris treballadors públics de caràcter indefinit de nacionalitat andorrana que ocupin llocs de treball corresponents a la família professional de personal amb responsabilitat de gestió administrativa i/o pedagògica, d’inspectors d’educació o de tècnics d’educació, o bé de les famílies que donen accés als llocs de treball de direcció en el cos general i en els altres cossos especials.

Reserva d’esmena 8

Reserva de l’esmena 31 de l’informe del ponent (Grup Parlamentari Mixt – PS 13), que proposa modificar el redactat de l’article 21 del Projecte de llei, amb el següent text:

Article 21. Extinció de la relació dels treballadors públics interins.

1. Els treballadors públics interins perden la seva condició quan la plaça a la qual estan adscrits és ocupada per un funcionari o treballador públic indefinit, pel transcurs del temps especificat en el nomenament, en cas de renúncia, en cas d’obtenció d’una avaluació de “no apte”, o com a conseqüència de l’aplicació del règim sancionador.

2. La renúncia s’ha de presentar per escrit, amb una antelació mínima de 15 dies, davant del director o responsable del departament al qual estigui adscrit, que ho comunica al Departament de Funció Pública.

3. Si el reingrés d’una excedència amb reserva de plaça es produeix quan falten dos mesos o menys per a l’acabament del curs escolar, la relació de treball del treballador públic interí es pot prolongar prolonga fins a l’acabament del curs; en aquest cas, el funcionari treballador públic indefinit i el treballador públic interí comparteixen el lloc de treball.

4. L’extinció de la relació de treball d’un treballador públic interí únicament dona dret a la percepció dels havers acreditats i no percebuts i, en el cas de les persones que han accedit a la relació a través de la borsa de treball, al retorn a la situació de disponibilitat en la borsa de treball.”

Reserva d’esmena 9

Reserva de l’esmena 36 de l’informe del ponent (Grup Parlamentari Mixt – PS 15), que proposa modificar el redactat de l’article 24 del Projecte de llei, amb el següent text:

Article 24. Jubilació dels membres del Cos d’Educació

La jubilació obligatòria dels funcionaris i dels treballadors públics del Cos d’Educació es regeix per les disposicions de la Llei de la funció publica i de la Llei qualificada de creació i de regulació del pla de pensions de la funció pública.”

Reserva d’esmena 10

Reserva de l’esmena 38 de l’informe del ponent (Grup Parlamentari Mixt – PS 16), que proposa modificar el redactat de l’article 27 del Projecte de llei, amb el següent text:

Article 27. Carrera i desenvolupament professional

Els funcionaris treballadors públics indefinits del Cos d’Educació tenen dret a la carrera i al desenvolupament professionals, en els termes que estableix aquesta Llei.”

Reserva d’esmena 11

Reserva de l’esmena 39 de l’informe del ponent (Grup Parlamentari Mixt – PS 17), que proposa modificar el redactat de l’apartat 3 de l’article 28 del Projecte de llei, amb el següent text:

Article 28. Carrera professional horitzontal

[...]

3. Qualsevol funcionari treballador públic indefinit es pot sotmetre voluntàriament a aquest procediment, des que assoleixi l’antiguitat en la plaça que es determini reglamentàriament.”

Reserva d’esmena 12

Reserva de l’esmena 41 de l’informe del ponent (Grup Parlamentari Mixt – PS 18), que proposa modificar el redactat de l’apartat 1 de l’article 31 del Projecte de llei, amb el següent text:

Article 31. L’avaluació de l’acompliment del Cos d’Educació

1. L’avaluació de l’acompliment  dels funcionaris del Cos d’Educació del personal treballador públic indefinit té per objecte valorar el compliment d’objectius i l’assoliment de resultats relacionats amb el desenvolupament de les competències del perfil professional corresponent.”

Reserva d’esmena 13

Reserva de l’esmena 44 de l’informe del ponent (Grup Parlamentari Mixt – PS 20), que proposa modificar el redactat de l’apartat 1 de l’article 33 del Projecte de llei, amb el següent text:

Article 33. Trasllat a altres places del Cos d’Educació

1. Els funcionaris treballadors públics indefinits del Cos d’Educació poden sol·licitar el trasllat a una altra plaça del Cos d’Educació que es correspongui amb un lloc de treball similar al lloc que ocupen i d’igual o inferior nivell professional. El trasllat és voluntari, té caràcter definitiu i no comporta un increment de retribucions. En cas que el trasllat es faci a una plaça d’un nivell professional inferior, la retribució s’adapta al nou nivell professional.”

Reserva d’esmena 14

Reserva de l’esmena 45 de l’informe del ponent (Grup Parlamentari Mixt – PS 21), que proposa modificar el redactat de l’apartat 1 de l’article 34 del Projecte de llei, amb el següent text:

Article 34. Reubicació

El personal del Cos d’Educació pot ser reubicat en els supòsits i d’acord amb el procediment previstos per la Llei de la funció pública, amb les especificitats pròpies d’aquest cos especial, que es poden desenvolupar per reglament. Quan la reubicació no es faci dins del Cos d’Educació, o quan es reubiqui en una plaça d’un lloc de treball del Cos d’Educació un funcionari o un treballador públic indefinit que provingui del cos general o d’un altre cos especial, es tenen en compte les equivalències següents:

a) Les famílies professionals de personal amb responsabilitat de gestió administrativa i/o pedagògica i d’inspectors d’educació es consideren equivalents a la família de comandaments del sistema de classificació professional del Cos General.

b) La família professional de tècnics d’educació es considera equivalent a la família de tècnics del sistema de classificació professional del Cos General.

c) La família professional de personal de suport educatiu es considera equivalent a les famílies professionals d’administratius i de manteniment i serveis tècnics del sistema de classificació professional del Cos General.”

Reserva d’esmena 15

Reserva de l’esmena 47 de l’informe del ponent (Grup Parlamentari Mixt – PS 23), que proposa modificar el redactat de l’apartat 1 de l’article 36 del Projecte de llei, amb el següent text:

“Article 36. Comissió de serveis

1. Per necessitats del servei o per a la cobertura de projectes temporals, i amb el consentiment de la persona afectada, el director o responsable del departament del qual depèn l’àrea de recursos humans del ministeri competent en matèria d’educació pot adscriure un funcionari un treballador públic indefinit del Cos d’Educació en comissió de serveis a una plaça diferent de la que ocupa. Quan es produeix aquesta mobilitat temporal, la persona afectada percep les retribucions del lloc de treball a què correspon la plaça que passa a ocupar, salvat que aquest lloc de treball tingui assignada una retribució inferior, cas en què manté la retribució que tenia, excepte el complement específic i el complement de responsabilitat addicionals, en cas de tenir-los.”

Reserva d’esmena 16

Reserva de l’esmena 48 de l’informe del ponent (Grup Parlamentari Mixt – PS 24), que proposa modificar el redactat de l’article 37 del Projecte de llei, amb el següent text:

Article 37. Adscripció temporal

1. Per necessitats del servei o per raons organitzatives, el director o responsable del departament del qual depèn l’àrea de recursos humans del ministeri competent en matèria d’educació pot adscriure temporalment un funcionari un treballador públic indefinit del Cos d’Educació a un lloc de treball diferent del que estigui ocupant, però de la mateixa família professional. Aquesta adscripció temporal ha de ser voluntària i amb el consentiment de la persona a excepció de quan no hi hagi cap voluntari per cobrir el servei. L’adscripció temporal es pot fer també a un lloc de treball d’una família professional diferent i, en aquest cas, requereix l’acord de la persona que s’adscriu temporalment a aquest lloc de treball.

2. L’adscripció temporal pot tenir les finalitats següents:

a) Substituir un funcionari un treballador públic que tingui el lloc de treball en reserva.

b) Ocupar provisionalment un lloc de treball vacant o de nova creació, mentre es desenvolupa el procediment de provisió.

c) Substituir el titular d’un lloc de treball en el decurs d’una baixa per malaltia, o d’una absència per permís administratiu o per una altra causa.

3. El funcionari treballador públic adscrit temporalment a un lloc de treball percep la retribució del lloc de treball que passa a ocupar, salvat que aquest lloc de treball tingui assignada una retribució inferior, cas en què manté la retribució que tenia, excepte el complement específic i el complement de responsabilitat addicionals, en cas de tenir-los.

4. La durada màxima d’una adscripció temporal és de sis anys.”

Reserva d’esmena 17

Reserva de l’esmena 49 de l’informe del ponent (Grup Parlamentari Mixt – PS 25), que proposa modificar el redactat de l’article 38 del Projecte de llei, amb el següent text:

Article 38. Inscripció de la mobilitat

Les resolucions relatives a la mobilitat dels funcionaris treballadors públics han d’anotar-se en el Registre de Membres del Cos d’Educació.”

Reserva d’esmena 18

Reserva de l’esmena 50 de l’informe del ponent (Grup Parlamentari Mixt – PS 26), que proposa modificar el redactat de l’article 39 del Projecte de llei, amb el següent text:

Article 39. Drets

1. El personal del Cos d’Educació gaudeix de tots els drets reconeguts amb caràcter general als funcionaris i treballadors públics per la Llei de la funció pública, i dels altres drets específics que li reconeix aquesta Llei.

2. Es reconeixen al personal del Cos d’Educació els drets següents:

a) Dret a disposar de mitjans de comunicació àgils i accessibles, per poder estar informats de forma eficient i puntual.

b) Dret a disposar de les condicions materials i tecnològiques adequades per desenvolupar les seves funcions de forma eficient i eficaç.”

Reserva d’esmena 19

Reserva de l’esmena 51 de l’informe del ponent (Grup Parlamentari Mixt – PS 27), que proposa afegir un nou article 41 del Projecte de llei, amb el següent text:

Article 41. Períodes de descans

1. Es reconeixen com a períodes de descans els dies festius i els períodes de vacances escolars establerts per Govern anualment mitjançant decret.

2. Els períodes de descans no computen a afectes de vacances del personal docent del Cos d’Educació.”

Reserva d’esmena 20

Reserva de l’esmena 59 de l’informe del ponent (Grup Parlamentari Mixt – PS 28), que proposa modificar el redactat de la Disposició addicional primera del Projecte de llei, amb el següent text:

Disposició addicional primera Funcionaris del Cos d’Educació

El personal del Cos d’Educació que a l’entrada en vigor d’aquesta Llei tingui l’estatus de funcionari, conserva aquest estatus d’acord amb el que estableix la Llei de la funció pública. En aquesta Llei, totes les referències als “treballadors públics de caràcter indefinit” inclouen, també, els funcionaris.

Reserva d’esmena 21

Reserva de l’esmena 62 de l’informe del ponent (Grup Parlamentari Mixt – PS 29), que proposa modificar el redactat de la Disposició final primera del Projecte de llei, amb el següent text:

Disposició final primera. Modificació de la Llei 23/2014, qualificada de creació i de regulació del pla de pensions de la funció pública

S’afegeix una disposició addicional setena a la Llei 23/2014, del 30 d’octubre, qualificada de creació i de regulació del pla de pensions de la funció pública, amb el contingut següent:

“Disposició addicional setena

1. Els funcionaris i els treballadors públics de caràcter indefinit adscrits al Cos d’Educació que hagin arribat a seixanta anys d’edat i acreditin un mínim de trenta anys de servei, tenen dret a finalitzar la seva etapa laboral activa i a percebre una prestació de jubilació voluntària a càrrec del Govern.

2. Aquesta prestació és d’un import igual al 60% del darrer salari brut percebut en el moment d’iniciar-se el període de jubilació voluntària, prenent com a base de càlcul els conceptes salarials de base retributiva, el complement específic, el complement de carrera, el complement d’antiguitat i, quan sigui el cas, el complement personal d’antiguitat i el complement d’absorció.

3. Aquesta prestació finalitza en cas de defunció del seu beneficiari, o quan el beneficiari arribi als seixanta-cinc anys d’edat.

4. Aquesta prestació és incompatible amb la percepció de les prestacions de jubilació voluntària previstes en les disposicions transitòries segona i tercera d’aquesta Llei.”

Reserva d’esmena 22

Reserva de l’esmena 64 de l’informe del ponent (Grup Parlamentari Mixt – PS 30), que proposa afegir una nova disposició final quarta, amb el següent redactat:

“Disposició final X. Modificació de la Llei 23/2014, qualificada de creació i de regulació del pla de pensions de la funció pública

S’afegeix una disposició addicional vuitena a la Llei 23/2014, del 30 d’octubre, qualificada de creació i de regulació del pla de pensions de la funció pública, amb el contingut següent:

“Disposició addicional vuitena

1. Els treballadors amb contracte de durada indefinida de les escoles confessionals (Col·legi Sant Ermengol, Col·legi Anna Mª Janer, Col·legi Sagrada Família) que hagin arribat a seixanta anys d’edat i acreditin un mínim de trenta anys de servei, tenen dret a finalitzar la seva etapa laboral activa i a percebre una prestació de jubilació voluntària a càrrec del Govern.

2. Aquesta prestació és d’un import resultant de la suma de la estimació de la prestació de jubilació que correspondria percebre de la seguretat social en base als punts de jubilació de que es disposició en aquell moment, i de l’import de la prestació que correspondria percebre del pla de pensions de la funció pública en aquell moment en base a les aportacions realitzades fins a aquella data.

3. Aquesta prestació finalitza en cas de defunció del seu beneficiari, o quan el beneficiari arribi als seixanta-cinc anys d’edat.

4. Aquesta prestació és incompatible amb la percepció de les prestacions de jubilació voluntària previstes en les disposicions transitòries segona i tercera d’aquesta Llei.”

Consell General, 4 de febrer del 2019

Pere López Agràs

 

 

A la M. I. Sindicatura

El sotasignat, Ferran Costa Marimon, conseller general del Grup Parlamentari Liberal, d’acord amb el que disposa l’article 100 de Reglament del Consell General, mitjançant aquest escrit presento la següent reserva d’esmena al Projecte de Llei del Cos d’Educació, publicat al Butlletí del Consell General núm. 59/2018 de data 20 de juny del 2018.

Reserva d’esmena 1

Reserva de l’esmena 18 de l’informe del ponent (Grup Parlamentari Liberal núm. 04), que proposa modificar l’apartat 3 a l’article 12 del Projecte de llei amb el següent redactat:

“Article 12. Principis generals del sistema de selecció

(...)

“3. Amb la finalitat de fer efectiu el dret a la igualtat de tracte i a la no-discriminació, els poders públics han d’adoptar mesures específiques a favor de determinats grups de persones o col·lectius per corregir i compensar una situació patent de desigualtat de fet i de discriminació en què es puguin trobar i, en particular, a favor de les dones i de les persones que integren els col·lectius relacionats en els termes que estableix la normativa d’igualtat de tracte i no-discriminació”

Reserva d’esmena 2

Reserva de l’esmena 61 de l’informe del ponent (Grup Parlamentari Liberal núm. 18), que proposa modificar la disposició final primera del Projecte de llei amb el següent redactat:

“Disposició addicional setena

1. Els funcionaris i els treballadors públics per caràcter indefinit adscrits al Cos d’Educació, i també els centres educatius congregacionals dependents del pressupost públic, que hagin arribat a seixanta anys d’edat i acrediti un mínim de trenta anys de servei, tenen dret a finalitzar la seva etapa laboral activa i a percebre una prestació de jubilació voluntària a càrrec del Govern.”

Consell General, 4 de febrer del 2019

Ferran Costa Marimon

BCG 19/2019 de 04/02/2019
Justo Ruiz González
Informe de la Comissió Legislativa d’Educació, Recerca, Cultura i Esports
PDF document icon Informe de la ponència.pdf — PDF document, 348 kB (356,563 bytes)
PDF document icon Informe de la Comissió.pdf — PDF document, 222 kB (227,436 bytes)
07/02/2019

Aprovat per majoria: 22 vots a favor, 1 en contra i 5 abstencions.

Article 2: aprovat per majoria: 17 vots a favor, 1 en contra i 10 abstencions.

Article 8: aprovat per majoria: 19 vots a favor, 1 en contra i 8 abstencions.

Article 17: aprovat per majoria: 16 vots a favor, 4 en contra i 8 abstencions.

Disposició final 1: aprovada per majoria: 16 vots a favor, 4 en contra i 8 abstencions.

 

GPM (PS) RE 1 Desestimada per majoria 3 vots a favor, 20 vots en contra i 5 abstencions
RE 2 Desestimada per majoria 3 vots a favor, 20 vots en contra i 5 abstencions
RE 3 Desestimada per majoria 3 vots a favor, 20 vots en contra i 5 abstencions
RE 4 Desestimada per majoria 3 vots a favor, 20 vots en contra i 5 abstencions
RE 6 Desestimada per majoria 3 vots a favor, 20 vots en contra i 5 abstencions
RE 7 Desestimada per majoria 3 vots a favor, 20 vots en contra i 5 abstencions
RE 8 Desestimada per majoria 3 vots a favor, 20 vots en contra i 5 abstencions
RE 9 Desestimada per majoria 3 vots a favor, 20 vots en contra i 5 abstencions
RE 10 Desestimada per majoria 3 vots a favor, 20 vots en contra i 5 abstencions
RE 11 Desestimada per majoria 3 vots a favor, 20 vots en contra i 5 abstencions
RE 12 Desestimada per majoria 3 vots a favor, 20 vots en contra i 5 abstencions
RE 13 Desestimada per majoria 3 vots a favor, 20 vots en contra i 5 abstencions
RE 14 Desestimada per majoria 3 vots a favor, 20 vots en contra i 5 abstencions
RE 15 Desestimada per majoria 3 vots a favor, 20 vots en contra i 5 abstencions
RE 16 Desestimada per majoria 3 vots a favor, 20 vots en contra i 5 abstencions
RE 17 Desestimada per majoria 3 vots a favor, 20 vots en contra i 5 abstencions
RE 18 Desestimada per majoria 3 vots a favor, 20 vots en contra i 5 abstencions
RE 20 Desestimada per majoria 3 vots a favor, 20 vots en contra i 5 abstencions
RE 20 Desestimada per majoria 3 vots a favor, 20 vots en contra i 5 abstencions
GPM (PS) RE 5 Desestimada per majoria 13 vots a favor i 15 vots en contra
RE 19 Desestimada per majoria 7 vots a favor, 19 vots en contra i 2 abstencions
RE 22 Desestimada per majoria 11 vots a favor, 16 vots en contra i 1 abstenció
GPL RE 1 Desestimada per majoria 13 vots a favor i 15 vots en contra 
RE 2 Desestimada per majoria 11 vots a favor, 16 vots en contra i 1 abstenció