Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Activitat parlamentària / Iniciatives legislatives / Projectes de llei / VII Legislatura 2015-2019 / Projecte de llei de modificació de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats

Projecte de llei de modificació de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats

Aprovat per majoria en la sessió ordinària del Consell General del 19 d'abril de 2018
05/07/2017
BCG 53/2017 de 05/07/2017
PDF document icon Projecte llei impost societats.pdf — PDF document, 144 kB (147,881 bytes)
22/09/2017, a les 17:30
 • 13/10/2017, a les 17h30: a demanda de la Sra. Judith Pallarés, consellera general del GPL
 • 06/11/2017, a les 17h30: a demanda del Sr. Pere López, president del GPM i del Sr. Josep Pintat, president del GPL
 • 16/11/2017, a les 17h30: a demanda del Sr. Gerard Alís, conseller general del GPM i de la Sra. Judith Pallarés, consellera general del GPL
 • 28/11/2017, a les 17h30: a demanda del Sr. Pere López, president del GPM
 • 05/12/2017, a les 17h30: a demanda del Sr. Pere López, president del GPM
 • 13/12/2017, a les 17h30: a demanda del Sr. Gerard Alís, conseller general del GPM
 • 15/12/2017, a les 17h30: a demanda del Sr. Pere López, president del GPM
 • 2 esmenes del Grup Parlamentari Mixt (SDP)
 • 3 esmenes del Grup Parlamentari Demòcrata
 • 8 esmenes del Grup Parlamentari Mixt (PS)
Comissió Legislativa de Finances i Pressupost

 

A la M. I. Sindicatura

El sotasignat, Pere López Agràs, conseller general socialdemòcrata del Grup Parlamentari Mixt, d’acord amb el que disposa l’article 100 de Reglament del Consell General, mitjançant aquest escrit presento les reserves d’esmena següents al Projecte de llei de modificació de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats, publicat al Butlletí del Consell General núm. 53/2017 de data 5 de juliol del 2017.

Reserva d’esmena 1

Reserva de l’esmena 7 de l’informe del ponent (Grup Parlamentari Mixt – PS 4), que proposa afegir un nou article 8 al Projecte de llei amb el següent text:

Article 8.

Es modifica l’article 5 de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques (Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques).

Article 5. Modificació de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques

Rendes exemptes

Estan exemptes de l’impost les rendes següents:

a) Les indemnitzacions com a conseqüència de responsabilitat civil per danys personals, en la quantia legalment o judicialment reconeguda. El mateix tracte resulta aplicable a les indemnitzacions satisfetes per les administracions públiques andorranes per danys personals com a conseqüència del funcionament dels serveis públics.

b) Les anualitats per aliments percebudes dels pares o d’altres persones obligades a prestar-les en virtut de la legislació civil d’aplicació o bé en compliment d’una resolució judicial o en execució d’un conveni regulador homologat judicialment o protocol·litzat notarialment.

c) Les prestacions econòmiques percebudes d’acord amb la normativa reguladora de serveis socials i socio sanitaris del Principat d’Andorra.

d) Les compensacions econòmiques per acomiadament o cessament del treballador, en l’import establert amb caràcter obligatori en virtut de la normativa reguladora.

e) Les beques públiques i les beques atorgades per entitats privades, percebudes per cursar estudis reglats, tant al Principat d’Andorra com a l’estranger, amb les condicions que es determinin reglamentàriament.

f) Les prestacions reconegudes a l’obligat tributari per entitats públiques o per les entitats que la substitueixin com a conseqüència d’incapacitat permanent absoluta o invalidesa.

g) Les prestacions percebudes en concepte de pensions de viduïtat satisfetes per entitats públiques en aplicació de la normativa vigent al Principat d’Andorra.

h) Les prestacions percebudes en concepte de pensions d’orfenesa satisfetes per entitats públiques en aplicació de la normativa vigent al Principat d’Andorra.

i) Els premis literaris, artístics o científics rellevants, amb les condicions que es determinin reglamentàriament.

j) Els dividends i altres rendiments derivats de la participació en el patrimoni net, a què es fa referència a l’apartat 1 de l’article 22, quan siguin satisfets per entitats residents fiscals a Andorra, diferents dels organismes d'inversió col·lectiva de dret andorrà, a exclusió de les societats gestores, regulats en la normativa aplicable a aquests organismes, o per organismes d’inversió col·lectiva de dret andorrà sempre que estiguin subjectes a l’impost sobre societats andorrà.

k) Els guanys i les pèrdues de capital obtinguts com a conseqüència de la transmissió o el reemborsament de les accions o participacions en qualsevol organisme d’inversió col·lectiva regulat en la normativa aplicable a aquests organismes així com els guanys i pèrdues de capital obtinguts com a conseqüència de les transmissions de valors representatius de la participació en els fons propis d’entitats quan el transmitent, individualment o conjuntament amb entitats vinculades segons el que preveu la Llei de l’impost sobre societats o amb altres persones unides per vincles de parentiu, inclòs el cònjuge i la parella en el cas d’unions estables de parella, segons es defineixen a la normativa reguladora de les unions estables de parella, per consanguinitat o adopció en línia descendent, ascendent o col·lateral, fins al tercer grau inclusivament, no hagi tingut una participació superior al 25 per cent en el capital, els fons propis, els resultats o els drets de vot de l’entitat en els dotze mesos anteriors al moment de la transmissió.

No obstant el que s’estableix en el paràgraf anterior, també n’estan exempts els guanys i pèrdues de capital obtinguts com a conseqüència de la transmissió d’aquests valors quan existeixi una participació, computada en els termes indicats, superior al 25 per cent en el capital, els fons propis, els resultats o els drets de vot de l’entitat en els dotze mesos anteriors al moment de la transmissió, quan l’obligat tributari hagi posseït la propietat dels valors objecte de transmissió, com a mínim, durant els deu anys anteriors a la transmissió.

l) Els guanys de capital que es posin de manifest en les transmissions lucratives per la mort de l’obligat tributari.

m) Els guanys i pèrdues de capital que es posin de manifest en les transmissions de béns immobles ubicats fora del territori andorrà, quan l’obligat tributari hagi ostentat la propietat d’aquests béns objecte de transmissió, com a mínim, durant els deu anys anteriors a la transmissió.

n) Els rendiments derivats del deute públic emès pel Principat d’Andorra.

o) Els premis que procedeixin dels jocs d’atzar autoritzats per la Llei de regulació dels jocs d’atzar.””

Reserva d’esmena 2

Reserva de l’esmena 8 de l’informe del ponent (Grup Parlamentari Mixt – PS 5), que proposa afegir un nou article 9 al Projecte de llei amb el següent text:

Article 9.

Es modifica l’article 22 de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques (Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques).

Article 22. Modificació de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques

Rendes íntegres del capital mobiliari

Tenen la consideració de “rendes íntegres procedents del capital mobiliari” les següents:

1. Els dividends i altres rendes derivades de la participació en el patrimoni net d’entitats. En particular, el terme “dividends”, en el sentit d’aquest precepte, comprèn les rendes de les accions, les accions o els bons de gaudiment, les participacions, les parts de fundador o altres drets, excepte els de crèdit, que permetin participar en les utilitats d’una entitat per la condició de soci, accionista, associat o partícip. Tenen la mateixa consideració les distribucions de resultats procedents de qualsevol organisme d’inversió col·lectiva de dret andorrà regulat en la normativa aplicable a aquests organismes.  

Les rendes derivades de la participació en el patrimoni net de qualsevol organisme d'inversió col·lectiva de dret andorrà, a exclusió de les societats gestores, regulats en la normativa aplicable a aquests organismes també tindran la consideració de rendes derivades de la participació en el patrimoni net d'entitats.

En particular, les rendes derivades de la participació en el patrimoni net dels organismes d'inversió col·lectiva de dret andorrà incloses en aquest apartat es quantificaran per la diferència entre els imports percebuts, sense descomptar les despeses deduïbles, i el resultat de multiplicar aquests mateixos imports pel tipus de gravamen previst per als organismes d'inversió col·lectiva, a exclusió de les societats gestores, d'acord amb les normes de l'impost sobre societats.

2. Les rendes procedents de la cessió a tercers de capitals propis. Tenen aquesta consideració els interessos i qualsevol altra forma de retribució pactada com a remuneració per aquesta cessió, així com les rendes que deriven de la transmissió, el reemborsament, l’amortització, el bescanvi o la conversió de qualsevol classe d’actius representatius de la captació i la utilització de capitals aliens.

3. Les rendes procedents d’operacions de capitalització i de contractes d’assegurances de vida o invalidesa que no tinguin la consideració de rendes del treball d’acord amb el que estableix l’article 12.

En particular, s’apliquen a aquestes rendes les regles següents:

a) Quan es rebi un capital diferit, la renda es determina per la diferència entre el capital rebut i l’import de les primes satisfetes. Quan el capital rebut sigui conseqüència de l’exercici del dret de rescat, el rendiment del capital mobiliari es determina per la diferència entre la quantitat percebuda com a conseqüència del rescat i la part de les primes satisfetes corresponent al capital rebut.

b) Quan es rebin rendes vitalícies immediates, es considera “renda del capital mobiliari” el resultat d’aplicar a cadascuna de les anualitats rebudes els percentatges següents:

40 per cent, quan el perceptor tingui menys de 40 anys.

35 per cent, quan el perceptor tingui entre 40 i 49 anys.

28 per cent, quan el perceptor tingui entre 50 i 59 anys.

24 per cent, quan el perceptor tingui entre 60 i 65 anys.

20 per cent, quan el perceptor tingui entre 66 i 69 anys.

8 per cent, quan el perceptor tingui més de 70 anys.

Aquests percentatges es determinen en el moment de la constitució de la renda i es mantenen constants durant la seva vigència.

c) Quan es rebin rendes temporals immediates, es considera “renda del capital mobiliari” el resultat d’aplicar a cadascuna de les anualitats rebudes els percentatges següents:

12 per cent, quan la renda tingui una durada inferior o igual a 5 anys.

16 per cent, quan la renda tingui una durada superior a 5 anys i inferior o igual a 10 anys.

20 per cent, quan la renda tingui una durada superior a 10 anys i inferior o igual a 15 anys.

25 per cent, quan la renda tingui una durada superior a 15 anys.

d) Quan es rebi una renda diferida, sigui vitalícia o temporal, la renda del capital mobiliari es determina aplicant, sobre l’anualitat rebuda, els percentatges que corresponguin segons les lletres b) i c) anteriors.

Aquests imports s’incrementen en la rendibilitat obtinguda fins al moment de constitució de la renda.

A aquests efectes, la rendibilitat obtinguda fins al moment de constitució de la renda es determina com la diferència entre el valor financer actuarial de la renda que es constitueix i l’import de les primes satisfetes.

Aquest import s’inclou dins de la renda del capital mobiliari de l’obligat tributari i s’integra de forma lineal durant un període de deu anys. No obstant això, si es tracta d’una renda temporal de durada inferior a 10 anys, el període d’integració coincidirà amb el de durada de la renda.

4. Les rendes obtingudes de la prestació d’assistència tècnica, de l’arrendament o subarrendament de béns mobles, negocis o mines que no tinguin la consideració de rendiments de les activitats econòmiques.

Així mateix, rebran aquesta consideració els rendiments procedents de quantitats, de qualsevol classe, pagades pels conceptes següents sempre que no rebin la consideració de rendiments del treball ni d’activitats econòmiques:

a) Qualsevol concessió o autorització d’ús o cessió o llicència de drets sobre patents, dissenys, models i dibuixos industrials, marques, noms de domini i altres signes distintius de l’empresa, com també sobre altres drets de propietat industrial.

b) Qualsevol concessió o autorització d’ús o cessió o llicència de drets sobre plans, fórmules o procediments secrets, de drets sobre informacions relatives a experiències industrials, comercials o científiques, incloses les tècniques i els mètodes de comercialització empresarial, o la concessió d’ús d’equips industrials, comercials o científics.

c) Qualsevol concessió o autorització d’ús o cessió o llicència de drets d’autor sobre obres literàries, artístiques o científiques, incloses les produccions audiovisuals i els programes, les aplicacions i els sistemes informàtics, així com els drets veïns als drets d’autor realitzades per persones diferents de l’autor.

d) Els pagaments per la cessió de drets d’imatge.””

Reserva d’esmena 3

Reserva de l’esmena 9 de l’informe del ponent (Grup Parlamentari Mixt – PS 6), que proposa modificar el redactat de la Disposició transitòria primera del Projecte de llei amb el següent text:

Disposició transitòria primera. Règim transitori aplicable a les entitats acollides al règim especial de societats que duen a terme explotació internacional d’actius intangibles o que intervenen en el comerç internacional

1. Els obligats tributaris que estiguin aplicant el règim especial de societats que porten a terme explotació internacional d’actius intangibles o que intervenen en el comerç internacional a la data d’entrada en vigor d’aquesta Llei i que hagin sol·licitat l’autorització per aplicar-lo abans de l’1 de juliol del 2017 l'1 de gener del 2018 poden seguir fent-ho, en relació amb les rendes obtingudes en períodes impositius que finalitzin no més tard del 31 de desembre del 2020 30 de juny del 2021, en els termes següents:

a) El percentatge de reducció previst a l’apartat 1 de l’article 23 de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats, en la redacció vigent fins a l’entrada en vigor d’aquesta Llei, que resulti aplicable a les rendes obtingudes a partir de data d’entrada en vigor esmentada i fins a la conclusió dels períodes impositius que finalitzin no més tard del 31 de desembre del 2018, es multiplica per 0,75 0,8.

b) El percentatge de reducció previst a l’apartat 1 de l’article 23 de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats, en la redacció vigent fins a l’entrada en vigor d’aquesta Llei, aplicable als períodes impositius finalitzats entre l’1 de gener del 2019 i el 31 de desembre del 2019, es multiplica per 0,5. 0,6.

c) El percentatge de reducció previst a l’apartat 1 de l’article 23 de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats, en la redacció vigent fins a l’entrada en vigor d’aquesta Llei, aplicable als períodes impositius finalitzats entre l’1 de gener del 2020 i el 31 de desembre del 2020, es multiplica per 0,25.0,4.

d) El percentatge de reducció previst a l’apartat 1 de l’article 23 de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats, en la redacció vigent fins a l’entrada en vigor d’aquesta Llei, aplicable als períodes impositius finalitzats entre l’1 de gener del 2021 i el 31 de desembre del 2021, es multiplica per 0,2.

2. El règim transitori descrit a l’apartat anterior només pot aplicar-se als actius, béns, drets o prestacions de serveis pels quals s’apliqués el règim especial abans de l’1 de juliol del 2017 l'1 de gener del 2018. Els obligats tributaris han de presentar una comunicació al ministeri encarregat de les finances en la qual identifiquin els actius, béns, drets o prestacions de serveis preexistents en relació amb els quals optin per aplicar el règim transitori.

3. En relació amb les activitats d’explotació internacional d’actius intangibles, en cap cas no resulta aplicable el règim transitori descrit a l’apartat anterior a les rendes derivades de la cessió d’ús o de la transmissió dels actius, béns o drets que hagin estat adquirits per l’obligat tributari a persones o entitats vinculades en el sentit de l’article 16 de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats des de l’1 de gener del 2017 l'1 de gener del 2018.”

Reserva d’esmena 4

Reserva de l’esmena 10 de l’informe del ponent (Grup Parlamentari Mixt – PS 7), que proposa modificar el redactat de la Disposició transitòria segona del Projecte de llei amb el següent text:

Disposició transitòria segona. Règim transitori aplicable a les entitats acollides al règim especial de societats de gestió i inversió financera intragrup

1. Els obligats tributaris que estiguin aplicant el règim especial de societats de gestió i inversió financera intragrup a la data d’entrada en vigor d’aquesta Llei i que hagin sol·licitat l’autorització per aplicar-lo abans de l’1 de juliol del 2017 l'1 de gener del 2018 poden seguir fent-ho, en relació amb rendes obtingudes en períodes impositius que finalitzin no més tard del 31 de desembre del 2020,31 de desembre del 2021, en els termes següents:

a) El percentatge de reducció previst a l’apartat 1 de l’article 24 de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats, en la redacció vigent fins a l’entrada en vigor d’aquesta Llei, que resulti aplicable a les rendes obtingudes a partir de data d’entrada en vigor esmentada i fins a la conclusió dels períodes impositius que finalitzin no més tard del 31 de desembre del 2018, es multiplica per 0,75 0,8.

b) El percentatge de reducció previst a l’apartat 1 de l’article 24 de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats, en la redacció vigent fins a l’entrada en vigor d’aquesta Llei, aplicable als períodes impositius finalitzats entre l’1 de gener del 2019 i el 31 de desembre del 2019, es multiplica per 0,5. 0,6.

c) El percentatge de reducció previst a l’apartat 1 de l’article 24 de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats, en la redacció vigent fins a l’entrada en vigor d’aquesta Llei, aplicable als períodes impositius finalitzats entre l’1 d gener del 2020 i el 31 de desembre del 2020, es multiplica per 0,25 0,4.

d) El percentatge de reducció previst a l’apartat 1 de l’article 24 de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats, en la redacció vigent fins a l’entrada en vigor d’aquesta Llei, aplicable als períodes impositius finalitzats entre l’1 de gener del 2021 i el 31 de desembre del 2021, es multiplica per 0,2.

2. El règim transitori descrit a l’apartat anterior només pot aplicar-se a les transaccions i els contractes pels quals s’apliqués el règim especial abans de l’1 de juliol del 2017 l'1 de gener del 2018. Els obligats tributaris han de presentar una comunicació al ministeri encarregat de les finances en la qual identifiquin les transaccions i els contractes preexistents en relació amb els quals optin per aplicar el règim transitori.”

Reserva d’esmena 5

Reserva de l’esmena 11 de l’informe del ponent (Grup Parlamentari Mixt – PS 8), que proposa modificar el redactat de la Disposició transitòria tercera del Projecte de llei amb el següent text:

Disposició transitòria tercera. Règim transitori aplicable a les entitats acollides al règim especial de societats de tinença de participacions en societats estrangeres

1. Els obligats tributaris que estiguin aplicant el règim especial de societats de tinença de participacions en societats estrangeres a la data d’entrada en vigor d’aquesta Llei i que hagin sol·licitat l’autorització per aplicar-lo abans de l’1 de juliol del 2017 l'1 de gener del 2018 poden seguir fent-ho, en els mateixos termes i condicions, sobre les rendes obtingudes fins al 31 de desembre del 2020 31 de desembre del 2021 en relació amb participacions adquirides abans de l’1 de juliol del 2017.

2. Els resultats que els obligats tributaris acollits a aquest règim transitori obtinguin, després del 31 de desembre del 2020 31 de desembre del 2021, en la transmissió de participacions en societats adquirides abans de l’1 de juliol del 2017 l’1 de gener del 2018, estaran exempts en els termes previstos a l’apartat 3 de l’article 38, en la redacció vigent amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta Llei per la part del resultat que s’hagi generat fins al 31 de desembre del 2020 31 de desembre del 2021. A aquest efecte, s’entén que els resultats procedents de la transmissió de la participació s’han generat de forma lineal durant el període de tinença.”

Consell General, 12 d’abril del 2018

Pere López Agràs

01/06/2018
BCG 25/2018 de 13/04/2018
Miquel Aleix Areny
Informe de la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost
PDF document icon Informe ponència.pdf — PDF document, 223 kB (229,039 bytes)
PDF document icon Informe comissió.pdf — PDF document, 184 kB (189,227 bytes)
19/04/2018
 • Aprovat per majoria en la sessió ordinària del Consell General del 19 d'abril de 2018
 •  20 vots a favor, 3 vot en contra i 3 abstencions
Reserva d'esmena 1: desestimada per majoria 4 vots a favor, 22 vots en contra i 1 abstenció
Reserva d'esmena 2: desestimada per majoria 4 vots a favor, 22 vots en contra i 1 abstenció
Reserva d'esmena 3: desestimada per majoria 8 vots a favor, 15 vots en contra i 4 abstencions
Reserva d'esmena 4: desestimada per majoria 8 vots a favor, 15 vots en contra i 4 abstencions
Reserva d'esmena 5: desestimada per majoria 8 vots a favor, 15 vots en contra i 4 abstencions