Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Activitat parlamentària / Iniciatives legislatives / Projectes de llei / VII Legislatura 2015-2019 / Projecte de llei de modificació de la Llei 6/2008, del 15 de maig, d’exercici de professions titulades i de col·legis i associacions professionals

Projecte de llei de modificació de la Llei 6/2008, del 15 de maig, d’exercici de professions titulades i de col·legis i associacions professionals

Aprovat per majoria en la sessió extraordinària del Consell General del dia 31 de gener del 2019

Procediment d’urgència

10/09/2018
BCG 77/2018 de 10/09/2018
PDF document icon Projecte llei.pdf — PDF document, 86 kB (88,954 bytes)
01/10/2018, a les 17:30
  • 22/10/2018, a les 17.30 h: a demanda de la Sra. Carine Montaner, consellera general del GPM.
  • 13/11/2018, a les 17.30 h: a demanda del Sr. Gerard Alís, conseller general del GPM, de la Sra. Sílvia E. Bonet, consellera general del GPM i de la Sra. Carine Montaner, consellera general del GPM.
  • 04/12/2018, a les 17.30 h: a demanda del Sr. Gerard Alís, conseller general del GPM, de la Sra. Judith Pallarés, consellera general del GPL i del Sr. Josep Majoral, conseller general del GPM.
Comissió Legislativa d’Interior
  • 9 esmenes del Grup Parlamentari Mixt (PS)
  • 6 esmenes del Grup Parlamentari Demòcrata
  • 2 esmenes del Grup Parlamentari Mixt (UL/CGILM)
  • 1 esmena del Grup Parlamentari Mixt (Sílvia E. Bonet)

 

A la M. I. Sindicatura

El sotasignat, Gerard Alís Eroles, conseller general socialdemòcrata del Grup Parlamentari Mixt, d’acord amb el que disposa l’article 100 de Reglament del Consell General, mitjançant aquest escrit presento la següent reserva d’esmena al Projecte de llei de modificació de la Llei 6/2008, del 15 de maig, d’exercici de professions titulades i de col·legis i associacions professionals, publicat al Butlletí del Consell General núm. 77/2018 de data 10 de setembre de 2018.

Reserva d’esmena 1

Reserva de l’esmena 12 de l’informe del ponent (Grup Parlamentari Mixt – PS 7), que proposa modificar l’article únic del Projecte de llei amb el redactat següent:

“Article 6. Modificació de la disposició addicional segona de la Llei d’exercici de professions titulades i de col·legis i associacions professionals

Es modifica la disposició addicional segona de la Llei 6/2008, del 15 de maig, d’exercici de professions titulades i de col·legis i associacions professionals, la qual fou modificada al seu torn per la disposició addicional primera, apartat 2, de la Llei 10/2012, del 21 de juny, d’inversió estrangera al Principat d’Andorra, i per l’article 32 de la Llei 26/2013, del 19 de desembre, de modificació de la Llei 6/2008, del 15 de maig d’exercici de professions titulades i de col·legis i associacions professionals, i queda redactada en els termes següents:

Disposició addicional segona. Autoritzacions d’exercici de professions titulades mitjançant habilitació especial

1. D’acord amb les necessitats sectorials del Principat d’Andorra, el Govern, mitjançant habilitació especial per decret, pot atorgar autoritzacions per a l’exercici de professions titulades a persones estrangeres que no compleixin el requisit de residència efectiva i permanent, o de disposar d’una autorització d’immigració de treball fronterer vigent, o bé el principi de reciprocitat, establerts a l’article 5, apartats 1 i 2, atenent criteris d’experiència, de qualificació, o de reputació professional i empresarial dels professionals titulats concernits, per períodes eventualment successius d’entre 1 i 10 anys.

2. El Govern mitjançant habilitació especial per decret, pot atorgar autoritzacions per a l’exercici de les professions titulades a persones nacionals o estrangeres que compleixen el requisit de residència efectiva i permanent, o que disposin d’una autorització d’immigració de treball fronterer vigent, i que no posseeixin un títol acadèmic oficial d’estudis d’ensenyament superior andorrà, o reconegut al Principat d’Andorra, però que posseeixin una titulació relacionada en la Directiva europea 2005/36 de la Unió Europea, tenint en compte modificacions subsegüents d’aquesta Directiva, amb l’informe previ favorable del ministeri competent en matèria d’ensenyament superior.

3. El Govern, mitjançant habilitació especial per decret, pot atorgar autoritzacions per a l’exercici de les professions titulades a persones nacionals o estrangeres que compleixin el requisit de residència efectiva i permanent, o que disposin d’una autorització d’immigració de treball fronterer vigent, i que posseeixin una titulació o habilitació professional que els permeti exercir en l’àmbit del mercat interior de la Unió Europea, però que no tinguin la titulació acadèmica o professional oficial corresponent, atenent criteris d’experiència, de qualificació, o de reputació professional i empresarial dels professionals concernits, o també d’acord amb les necessitats sectorials del Principat d’Andorra, amb l’informe previ favorable del ministeri competent en matèria d’ensenyament superior.

4. El decret d’autorització per a l’exercici d’una professió titulada a què fan referència els apartats 1 a 3 anteriors pot establir determinades condicions o limitacions a les quals hagi de restar sotmès aquest exercici, d’acord amb l’interès general o les necessitats sectorials del país, i requereix l’informe previ i vinculant del col·legi o l’associació corresponent a la professió autoritzada, en cas que existeixi. Aquest decret s’ha de notificar al col·legi o a l’associació professional esmentat i és susceptible de ser impugnat per part d’aquest col·legi o associació. La impugnació esmentada té efectes suspensius fins que recaigui una resolució ferma i definitiva.

5. El decret d’autorització a què fan referència els apartats 1 a 3 anteriors també requereixen l’informe previ del Comitè Tècnic de Valoració de l’Exercici de les Professions Titulades que regula l’article 5 bis d’aquesta Llei.”

Consell General, 21 de gener del 2019

Gerard Alís Eroles

BCG 13/2019 de 22/01/2019
Víctor Naudi Zamora
PDF document icon Informe de la Ponència.pdf — PDF document, 151 kB (154,764 bytes)
31/01/2019

RE 1: desestimada per majoria 7 vots a favor, 17 en contra i 4 abstencions.

Aprovat l'article 8 per majoria: 21 vots a favor, 1 en contra i 6 abstencions.

  • Aprovat el text per majoria: 27 vots a favor i 1 abstenció.
  • Publicació BOPA