Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Activitat parlamentària / Iniciatives legislatives / Projectes de llei / VII Legislatura 2015-2019 / Projecte de llei de designació de carreteres i gestió de la xarxa viària

Projecte de llei de designació de carreteres i gestió de la xarxa viària

Aprovat per majoria en la sessió ordinària del Consell General del dia 30 de novembre del 2016.
10/12/2015
BCG 64/2015 de 10/12/2015
PDF document icon proj llei.pdf — PDF document, 140 kB (143,748 bytes)
03/03/2016, a les 17:30
  • 30/03/2016, a les 13h30
  • 20/04/2016, a les 13h30: a demanda del Sr. Pere López, president del GPM (PS) i del Sr. Josep Pintat, president del GPL 
  • 29/04/2016, a les 17h30: a demanda del Sr. Pere López, president del GPM (PS)

 


A la M. I. Sindicatura

Els sotasignats, Gerard Alís Eroles, Rosa Gili Casals i Pere López Agràs, consellers generals socialdemòcrata del Grup Parlamentari Mixt, d'acord amb el que disposen els articles 92 i 93 del Reglament del Consell General, compareixem davant la Sindicatura i, en temps i,

Diem

Que per la present, dins el termini establert en l’Edicte del 19 d’abril del 2016, publicat al Butlletí del Consell General núm. 26/2016, passem a formular al “Projecte de llei de designació de carreteres i gestió de la xarxa viària”, la següent:

Esmena a la totalitat amb retorn del Projecte de llei al Govern

En els termes precedents queda formulada l'esmena a la totalitat amb retorn al Govern del “Projecte de llei de designació de carreteres i gestió de la xarxa viària”.

Consell General, 27 d’abril del 2016

Gerard Alís Eroles                                                              
Rosa Gili Casals                                                                   
Pere López Agràs

 

Disponible pel Ple

26/05/2016

Esmena a la totalitat desestimada per 10 vots a favor i 17 en contra

  • 2 esmenes del Grup Parlamentari Mixt (SDP)
  • 11 esmenes del Grup Parlamentari Demòcrata
  • 19 esmenes del Grup Parlamentari Liberal
  • 19 esmenes del Grup Parlamentari Mixt (PS)
Comissió Legislativa de Política Territorial i Urbanisme

A la M. I. Sindicatura

La sotasignada, Rosa Gili Casals, consellera general socialdemòcrata del Grup Parlamentari Mixt, d’acord amb el que disposa l’article 100 de Reglament del Consell General, mitjançant aquest escrit presento la reserva d’esmena següent al Projecte de llei de designació de carreteres i gestió de la xarxa viària, publicat al Butlletí del Consell General núm. 64/2015, de data 10 de desembre del 2015.

Reserva d’esmena 1

Reserva de l’esmena 10 de l’informe del ponent (Grup Parlamentari Mixt – PS 5), que proposa afegir un nou article 4 just abans del capítol segon amb el següent redactat:

“Article 4. Traspàs de la titularitat de les carreteres

1. Els traspassos de titularitat d’una via de circulació entre el Govern i els Comuns, o entre els Comuns i el Govern es formalitzen en document administratiu entre les administracions interessades i es ratifiquen sempre per llei.

2. El Govern pot traspassar als comuns la titularitat sobre trams urbans de les carreteres generals, sempre que la continuïtat d'aquestes i del servei que presten quedi garantida, ja sigui a través d'una variant o desviació de competència del Govern, ja sigui a través d'un altre vial urbà de titularitat comunal i que el comú traspassi simultàniament al Govern.

3. El traspàs de titularitat d'una carretera general a un comú no modifica els límits d'edificació de les construccions que hi afronten, que continuaran calculant-se per aplicació de la normativa sobre amplada de carreteres del tram de què es tracti, amb independència de la seva nova condició de carrer, excepte en el cas que el pla d'ordenació i urbanisme parroquial hagués previst una amplada superior, en quin cas prevaldrà aquesta darrera norma.

4. Esdevenen carreteres secundàries les vies de circulació que siguin cedides pels particulars als comuns en execució de la planificació, salvat les vies, vials o trams de vies que s’hagin d’incorporar a la xarxa de carreteres generals, que seran remesos directament pels particulars al Govern, d’acord amb el que estableix la normativa urbanística en vigor. En tot cas, el traspàs es fa a través d’un conveni que es ratifica posteriorment per llei.”

Reserva d’esmena 2

Reserva de l’esmena 16 de l’informe del ponent (Grup Parlamentari Mixt – PS 7), que proposa modificar el redactat de l’article 5 amb el següent text:

“Article 5. Designació de carreteres generals

1. Són carreteres generals les següents:

a) Carretera General núm. 1 (CG1): Andorra la Vella - frontera amb Espanya del riu Runer.

b) Carretera General núm. 2 (CG2): Andorra la Vella - frontera amb França del riu Arieja.

c) Carretera General núm. 3 (CG3): Andorra la Vella – túnel del Port del Rat, a Arcalís.

d) Carretera General núm. 4 (CG4): La Massana - frontera amb Espanya al Port de Cabús.

e) Carretera General núm. 5 (CG5): Erts - Arinsal.

f) Carretera General núm. 6 (CG6): Rotonda d'Aixovall - frontera amb Espanya d'Os de Civís.

Les variants de les carreteres generals anteriors.

2. El traçat precís de cada una de les carreteres generals és el que es detalla en el Directori de carreteres generals, que figura com annex núm. 1.

3. Són igualment carreteres generals les vies de circulació que siguin cedides pels particulars en execució de la planificació o traspassades pels comuns al Govern, i incloses dins del Directori de carreteres generals.

4. Es faculta el Govern per tal d’actualitzar per Decret el Directori de carreteres generals i que hagin estat prèviament ratificades per llei.

Reserva d’esmena 3

Reserva de l’esmena 20 de l’informe del ponent (Grup Parlamentari Mixt – PS 9), que proposa l’eliminació del capítol quart i de l’article 7.

Reserva d’esmena 4

Reserva de l’esmena 23 de l’informe del ponent (Grup Parlamentari Mixt – PS 10), que proposa modificar el redactat de l’article 8 amb el següent text:

“Article 8

1. Les carreteres generals tenen, com a mínim, una amplada de20 metres, amb les excepcions regulades a l’apartat 3. Aquestes amplades han de ser incrementades en els revolts i en la zona de transició a revolt, amb els corresponents sobreamples.

L’amplada d’aquells trams de carretera general en què el vial hagi estat desdoblat serà l’equivalent, com a mínim, a l’amplada definida anteriorment comptant els dos traçats. Atenent a la seva especificitat tècnica i a les seves particulars condicions de circulació, en el cas dels túnels i dels seus accessos, l’amplada pot ser inferior a la definida per al tram, sempre que es garanteixi que la capacitat de trànsit és igual o superior a la dels trams a cel obert.

2. El Govern defineix en cada tram d’una carretera general la distribució de l’amplada de la carretera en carrils per a vehicles en general, per a vehicles de velocitat lenta, per a bicicletes, voreres o altres parts reservades a vianants, carrils dedicats de forma exclusiva o preferent a vehicles de transport públic, carrils de gir o espais dedicats per a maniobres, bandes d’aparcament, o altres fins específics propis de la mobilitat, en funció de la intensitat del trànsit, de les característiques del traçat, dels moviments d’entrada i sortida de vehicles des dels terrenys i parcel·les que hi limiten, de la previsió de bicicletes i vianants, i d’altres criteris tècnics.

3. L’amplada definida en l’apartat 1 anterior només pot ésser inferior en els supòsits següents:

a) En aquells trams de carretera general en travessia urbana es manté l’amplada normativa fixada per les Ordinacions aprovades pel Consell General.

El Govern, mitjançant el nou Pla sectorial al que es refereix l’apartat 4, delimita amb precisió el traçat d’aquests trams.

b) Excepcionalment, el Govern pot modificar l’amplada de les carreteres generals quan existeixin raons importants que en justifiquin la mesura.

Si la mesura comporta la disminució de l’amplada, caldrà verificar la influència de la modificació sobre la mobilitat viària i la coordinació territorial supracomunal. A aquest efecte, es requereix prèviament l’informe favorable de la Taula nacional de mobilitat, i la modificació s’haurà de dur a terme per Llei.

En tot cas, les mesures de disminució de l’amplada de les carreteres generals no poden afectar l’eix viari comprès entre la frontera del Riu Runer i la frontera del Pas de la Casa.

La reducció de l’amplada del vial no comportarà en cap cas un increment de l’aprofitament urbanístic privat.

4. El directori de carreteres generals, que figura com annex núm. 1, és complementat pel Govern a través d’un nou Pla sectorial, amb la finalitat de definir el traçat geomètric precís de cadascuna de les carreteres generals establertes per aquesta Llei, així com de les seves variants.

Reserva d’esmena 5

Reserva de l’esmena 38 de l’informe del ponent (Grup Parlamentari Mixt – PS 15), que proposa modificar el redactat de l’article 15.2 amb el següent text:

“2. La Taula nacional de mobilitat té les funcions següents:

a) Coordinar l’actuació de les administracions en matèria d’ordenació del trànsit i gestió dels vials que formen part de la xarxa bàsica.

b) Informar, amb caràcter preceptiu, aquells actes de gestió d’una via compresa en la xarxa bàsica que es proposa dur a terme l’administració titular i que modifiquen substancialment la capacitat de trànsit de vehicles o la funcionalitat.

c) Proposar a l'administració titular d'una via l'adopció de mesures que milloren la capacitat de trànsit de vehicles o la funcionalitat.

d) Preparar plans de mobilitat per activar-los en situacions previsibles de gran afluència de trànsit o en altres situacions especials o excepcionals, com ara catàstrofes naturals, nevades excepcionals, accidents múltiples, grans manifestacions esportives o altres equiparables.

e) Proposar al Govern la modificació de la xarxa bàsica de vials. En tot cas, qualsevol canvi es ratifica per llei.

f) Elevar al Govern i als comuns qualsevol altra proposta que tingui per convenient en matèria de gestió de la xarxa bàsica de vials, mobilitat i gestió del trànsit.

g) Informar en els restants supòsits previstos en la present Llei.”

Consell General, 24 d’octubre del 2016

Rosa Gili Casals 

31/10/2016
BCG 73/2016 de 25/10/2016
Rosa Gili Casals
Informe de la Comissió Legislativa de Política Territorial i Urbanisme
PDF document icon informe ponència.pdf — PDF document, 276 kB (283,502 bytes)
PDF document icon informe comissió.pdf — PDF document, 155 kB (159,317 bytes)
30/11/2016
  • Aprovat per majoria en la sessió ordinària del Consell General del dia 30 de novembre del 2016

Reserves d'esmena

1. Desestimada: 3 vots a favor, 16 vots en contra i 8 abstencions

2. Desestimada: 3 vots a favor, 16 vots en contra i 8 abstencions

3. Desestimada: 3 vots a favor i 24 vots en contra

4. Desestimada: 3 vots a favor, 16 vots en contra i 8 abstencions

5. Desestimada: 11 vots a favor i 16 vots en contra

Aprovat per majoria: 16 vots a favor i 11 vots en contra