Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Accessos directes / Constitució i Reglament / Reglament del Consell General

Reglament del Consell General

1 de gener de 1994

 

Reglament - EN

Reglament - FRA

Reglamento - ES


Exposició de motius

Títol I De l'organització del Consell General

 

Títol II Del funcionament del Consell General

 

Títol III Del procediment legislatiu

 

Títol IV De l'impuls i control de l'acció política de Govern

 

Títol I. De l'organització del Consell General

Capítol primer. De la sessió constitutiva del Consell General

Article 1

El Consell General es constituirà el quinzè dia posterior a la proclamació dels resultats electorals a les dotze hores del migdia.

Article 2

 1. La sessió constitutiva del Consell General serà presidida pel Conseller General de més edat de la Parròquia de Canillo, que serà assistit pel secretari general del Consell General. Actuarà com a secretari el Conseller General de menys edat.
 2. El Conseller General de més edat de la Parròquia de Canillo, en qualitat de President provisional, declararà oberta la sessió i tot seguit es procedirà a l'elecció de la Sindicatura, d'acord amb l'establert en aquest Reglament.

 

Capítol segon. Dels Consellers Generals

Article 3

La condició de Conseller General s'adquireix per elecció popular. La plenitud dels drets i deures de conseller general s'adquireix després d'haver presentat la credencial corresponent a la Secretaria del Consell General i d'haver prestat jurament o promesa d'acatament a la Constitució en la primera sessió a què assisteixi.

Article 4

 1. Els Consellers Generals tenen el dret d'assistir a totes les sessions del Consell General i el dret d'emetre el vot en el Ple i en les comissions de què formin part. Poden fer ús de la paraula, segons les disposicions d'aquest Reglament, després d'haver-la demanat al Síndic General i d'haver-los estat concedida.
 2. Els Consellers Generals tenen el dret i el deure de pertànyer a una comissió. Poden assistir, sense veu ni vot, a les sessions d'aquelles comissions de les quals no formen part.

 

Article 5

Per al compliment de l'activitat parlamentària, els Consellers Generals tenen el dret a que l'Administració Pública els faciliti les dades, informes o documents que obren en el seu poder. La sol·licitud es realitzarà a través del Síndic General.


Suplència

Article 5:

 1. Les demandes de dades, informes o documents referits en l'article 5 s'hauran de presentar mitjançant escrit dirigit a la Sindicatura.
 2. L'Administració requerida disposarà d'un termini de trenta dies per trametre la documentació sol·licitada o bé permetre al conseller general l'accés directe a la documentació, o en cas contrari per exposar les raons fonamentades en dret que impedeixen la tramesa corresponent.
 3. Una vegada transcorregut el termini, el síndic general, a requeriment del conseller general sol·licitant, requerirà de l'Administració el compliment de l'obligació derivada de l'article 5.
 4. Quan les característiques de la documentació sol·licitada ho requereixin, l'Administració requerida podrà permetre al conseller general sol·licitant l'accés directe als documents perquè els estudiï i prengui les notes que consideri escaients. En aquest supòsit, el conseller general podrà accedir a la documentació acompanyat dels assessors del grup parlamentari, prèviament acreditats al Consell General.
 5. Els assessors dels grups parlamentaris, als efectes determinats en el paràgraf anterior, hauran d'acreditar-se mitjançant comunicació del president del grup parlamentari al síndic general, el qual ho comunicarà a l'Administració requerida.
  (Butlletí del Consell General 1/2003 del 10 de gener del 2003)


Article 6

Els Consellers Generals tenen el deure d'assistir a totes les sessions del Ple i de les comissions en què estiguin integrats, i de complir les funcions i obligacions que els imposa aquest Reglament.

Article 7

Els Consellers Generals tenen l'obligació d'observar la cortesia deguda i de respectar les normes d'ordre i de disciplina establertes en aquest Reglament. El seu acompliment és garantit pel Síndic General, que cridarà a l'ordre al conseller general que no s'hi atengués. Tenen també l'obligació de guardar secret sobre les actuacions o resolucions que tinguin aquest caràcter, d'acord amb la Constitució i aquest Reglament.

Article 8

Els Consellers Generals no poden invocar o utilitzar la seva condició per a l'exercici d'activitats comercials, industrials o professionals.

Article 9

 1. Els Consellers Generals rebran una remuneració que determinarà el Consell General a càrrec del Pressupost d'aquest.
 2. El Conseller General que, sense justificació suficient o sense autorització de la Sindicatura, deixi d'assistir a tres sessions consecutives del Consell General o a cinc d'alternes durant un any natural podrà ésser rivat del dret a percebre l'assignació econòmica corresponent a dos trimestres.

 

Article 10

 1. Els Consellers Generals no poden ésser sotmesos a cap procediment judicial o disciplinari, ni se'ls pot exigir cap tipus de responsabilitat fora del Consell General pels vots i opinions emesos en l'exercici del càrrec.
 2. En el cas de detenció o retenció, inculpació o processament d'un Conseller General, el Síndic General n'informarà immediatament al Consell General.

 

Article 11

Els Consellers Generals perdran la seva condició per les causes següents:

 • a) per extinció del mandat, en expirar el del Consell General, excepte els membres de la Comissió Permanent, que la mantindran fins que estigui constituït el nou Consell General.
 • b) per decisió ferma que anul.li la seva elecció o proclamació.
 • c) per defunció.
 • d) per incapacitat judicialment declarada.
 • e) per l'exercici d'un càrrec públic incompatible amb el de Conseller General.
 • f) per sentència ferma que l'inhabiliti per a l'exercici de càrrecs públics per un temps superior al del període de mandat que li resta.
 • g) per renúncia, expressada per escrit al Síndic General i ratificada personalment davant la Sindicatura.

 

Article 12

La condició de Conseller General queda suspesa:

 • a) per sentència ferma que l'inhabiliti per a l'exercici de càrrecs públics per un temps inferior al que li resta de mandat.
 • b) per haver estat processat o haver estat condemnat per sentència ferma a penes distintes a la d'inhabilitació per a l'exercici de càrrecs públics, quan el Consell General ho acordi per majoria de tres cinquenes parts, atesa la naturalesa de la pena o la gravetat dels fets.
 • c) quan el Ple del Consell General, així ho decideixi, d'acord amb les previsions del Capítol desè del present Reglament.

 

Article 13

En el cas que un Conseller General deixi vacant el seu escó per qualsevol de les causes de l'art. 11, aquesta vacant serà coberta d'acord amb la llei.

Capítol tercer. Del Síndic General i de la Sindicatura

Secció primera. De les funcions del Síndic General i de la Sindicatura

Article 14

 1. La Sindicatura, com a òrgan rector del Consell General, està integrada pel Síndic General, el Subsíndic General i dos Secretaris.
 2. La Sindicatura és presidida, dirigida i coordinada pel Síndic General.
 3. La Sindicatura pren els seus acords per majoria. En cas d'empat, el Síndic General té vot de qualitat.
 4. Els càrrecs de Síndic General i de Subsíndic General són incompatibles amb qualsevol altre càrrec o funció pública.

 

Article 15

 1. El Síndic General representa el Consell General, assegura els seus treballs, ordena i dirigeix amb imparcialitat els debats de la Cambra, i compleix i fa complir el Reglament, que en cas de dubte interpreta.
 2. El Síndic General vetlla pel manteniment de l'ordre dins de totes les dependències del Consell General. A aquests efectes, en el seu interior n'és l'autoritat màxima i pot prendre totes les mesures que consideri pertinents.
 3. Exerceix també totes les altres funcions que la Constitució, aquest Reglament o les lleis li atribueixen.

 

Article 16

 1. El Subsíndic General substitueix el Síndic General per vacança, absència o impediment. En aquest cas té la plenitud de drets, deures i atribucions que corresponen al Síndic General.
 2. Pot ostentar, per delegació del Síndic General, la representació del Consell General.

 

Article 17

Els Secretaris:

 • a) autoritzen, per torn, amb el vistiplau del Síndic General, les actes del Ple, de la Sindicatura i de la Junta de Presidents, i n'expedeixen les certificacions;
 • b) donen lectura als documents que hagin d'ésser comunicats al Consell General;
 • c) col·laboren, sota la direcció del Síndic General, en la realització dels treballs del Consell General;
 • d) asseguren la correcció de la crida i recompte en les votacions.

 

Article 18

 1. Es competència de la Sindicatura:
  • a) aplicar el Reglament; i suplir-lo en cas d'omissió, escoltada la Junta de Presidents;
  • b) adoptar les decisions necessàries per a la realització dels treballs parlamentaris;
  • c) executar el pressupost del Consell General;
  • d) d'acord amb el Reglament, qualificar els escrits i documents de caràcter parlamentari, declarar-ne l'admissibilitat i decidir-ne la tramitació;
  • e) totes les altres que li siguin encomanades per aquest Reglament.
 2. Si un Conseller General discrepés d'una decisió de la Sindicatura corresponent a l'apartat d) pot sol·licitar per escrit la seva revisió davant la mateixa Sindicatura. La resolució aleshores, haurà d'ésser motivada i tindrà caràcter definitiu.

 

Article 19

La Sindicatura es reuneix a convocatòria del Síndic General. És assessorada pel Secretari General qui en redacta les actes i atén a l'execució dels seus acords, sota la direcció del Síndic General. El Secretari General és nomenat pel Síndic General, escoltada la Sindicatura, entre persones titulades en Dret.

Secció segona. De l'elecció del Síndic General i de la Sindicatura

Article 20

 1. El Ple elegeix, entre els seus membres, el Síndic General i els altres membres de la Sindicatura en la sessió constitutiva. El seu mandat comprendrà tota la legislatura.

 

Article 21

 1. Es procedirà en primer lloc a l'elecció conjunta del Síndic General i del Subsíndic General. Una cinquena part dels Consellers Generals podran presentar, fins a vint-i-quatre hores abans de l'inici de la sessió, les candidatures. Cada candidatura contindrà el nom i l'acceptació de les dues persones que la formen. Cada Conseller General només podrà signar una sola candidatura.
 2. Després de donar lectura dels noms que composen cadascuna de les candidatures presentades, es procedirà tot seguit a la votació, que serà secreta per papereta. Cada Conseller General votarà una sola candidatura i resultarà elegida aquella que obtingui la majoria absoluta del Consell General. Si cap candidatura l'assolís, es procedirà a una segona votació entre les dues candidatures que hagin estat més votades i serà elegida aquella que obtingui més vots. Si es produís un empat, es procedirà a una nova votació i, si en aquesta encara es mantingués, resultarà elegida aquella en què el candidat a Síndic General sigui de major edat.
 3. Anunciat el resultat de la votació conjunta de Síndic General i Subsíndic General, el Consell General procedirà tot seguit a l'elecció dels Secretaris de la Sindicatura. Cada Conseller General votarà un sol nom i resultaran elegits els dos que obtinguin més vots. Si es produís un empat, es procedirà com en el cas anterior, però arribat el cas, resultarà elegit Secretari el de menor edat.

 

Article 22

Realitzades de manera ininterrompuda totes les votacions i escrutinis per cobrir els càrrecs de la Sindicatura, el Síndic General electe prestarà jurament o promesa d'acatament a la Constitució i a continuació ocuparà el seu lloc. Després prestaran jurament o promesa el Subsíndic General i els dos Secretaris, que ocuparan tot seguit el seu lloc. Finalment, després de prestar el jurament o promesa la resta de Consellers Generals presents, el Síndic General aixecarà la sessió constitutiva.

Article 23

Si durant la legislatura es produís la vacant del càrrec de Síndic General o de Secretari, es procedirà a una nova elecció d'acord amb el procediment de l'article 21. Si la vacant es produís en el càrrec de Subsíndic General, el Síndic General proposarà un candidat que haurà d'ésser elegit pel Ple.

Capítol quart. Dels Grups Parlamentaris i de la Junta de Presidents

Secció primera. Dels Grups Parlamentaris

Article 24

 1. Durant els primers cinc dies hàbils després de la constitució del Consell General, un mínim de quatre Consellers Generals poden constituir un Grup Parlamentari, mitjançant una declaració signada pels seus membres amb indicació del nom del Grup Parlamentari, que serà traslladada al Síndic General.
 2. El Consell General posarà a disposició dels Grups Parlamentaris els mitjans i recursos econòmics necessaris per a la realització de les seves funcions, en proporció al nombre de membres de cadascun d'ells.
 3. Cada Conseller General només pot formar part d'un Grup Parlamentari.

 

Suplència

Article 24.2:

El Consell General posarà a la disposició dels consellers generals no adscrits els mitjans i recursos econòmics per a la realització de les seves funcions.

(Butlletí del Consell General 23/1995 del 14 de juny de 1995)

 

Article 25

 1. Els Consellers Generals que en el termini establert no hagin quedat integrats en cap Grup Parlamentari poden incorporar-se a un d'ells, prèvia acceptació del seu President, durant els sis primers dies de cada període de sessions, amb igualtat de drets i deures que els Consellers Generals que l'haguessin constituït.
 2. Els Consellers Generals que no es trobin incorporats a cap Grup Parlamentari són Consellers Generals no adscrits. Quan hi hagi més de dos Consellers Generals que no estiguessin incorporats a un Grup Parlamentari, tots els qui es trobin en la mateixa situació quedaran incorporats a un Grup Mixt. La participació del Grup Mixt en les activitats del Consell General és anàloga a la dels altres Grups Parlamentaris.

 

Article 26

Cada Grup Parlamentari remetrà a la Sindicatura la llista dels Consellers Generals que l'integren i indicarà el nom del President i del President suplent, així com el seu reglament intern. El seu President comunicarà a la Sindicatura les altes i baixes que puguin produir-se en el Grup Parlamentari.

Article 27

Els Consellers Generals que accedeixin al seu càrrec després de la sessió constitutiva hauran d'incorporar-se a un Grup Parlamentari en els cinc dies posteriors al seu jurament o promesa, amb l'acceptació del seu President. En el cas que no es realitzi la incorporació, esdevindrà Conseller General no adscrit o, en el seu cas, quedarà incorporat al Grup Mixt.

Article 28

La separació d'un Conseller General d'un Grup Parlamentari comporta la pèrdua de la presència en les Comissions de què formava part.

Article 29

Si, com a conseqüència de les baixes produïdes, un Grup Parlamentari arriba a tenir dos o menys de dos Consellers Generals, el Grup Parlamentari quedarà automàticament dissolt i els seus integrants esdevindran Consellers Generals no adscrits o, en el seu cas, quedaran incorporats al Grup Mixt.


Suplència

Article 29:

Criteri interpretatiu de l’article 29, Acta de Sindicatura núm. 36/2003

Una vegada constituïts els grups parlamentaris en el termini expressament previst per l’article 24.1 no és possible la creació de nous grups parlamentaris durant la legislatura.


Secció segona. De la Junta de Presidents

Article 30

Els Presidents dels Grups Parlamentaris formen la Junta de Presidents, que és presidida pel Síndic General, assistit per un Secretari de la Sindicatura. El Secretari General aixeca acta de les sessions. Els Presidents dels Grups Parlamentaris poden ésser substituïts pel President suplent. Poden assistir-hi els altres membres de la Sindicatura i un representant del Govern, i a aquest efecte seran informats de les seves reunions. El Síndic General pot convocar-hi, si s'escau, els Presidents de les Comissions.

Article 31

La Junta de Presidents és convocada pel Síndic General a petició de dos Grups Parlamentaris o a iniciativa pròpia. La Junta de Presidents es reunirà, com a mínim, una vegada al mes durant els períodes de sessions.

Article 32

En cas de votació els vots es computaran pel sistema ponderat i, per tant, cada President de Grup Parlamentari tindrà tants vots com Consellers Generals integren el seu Grup Parlamentari.

Article 33

Sens perjudici de les altres atribucions que li atorga aquest Reglament, les funcions de la Junta de Presidents són:

 • a) establir els criteris per ordenar i facilitar els debats i les tasques del Consell General;
 • b) determinar la Comissió competent per a conèixer les iniciatives parlamentàries;
 • c) fixar el nombre de membres de cada Grup Parlamentari en les Comissions;
 • d) assignar els escons que corresponen a cada Grup Parlamentari en la Sala de Sessions.

 

Capítol cinquè. Del Ple

Article 34

El Ple és l'òrgan suprem del Consell General. És convocat pel Síndic General per iniciativa pròpia o a sol·licitud del Cap de Govern, de dos Grups Parlamentaris o d'una cinquena part dels Consellers Generals.

Article 35

 1. Els Consellers Generals seuen sempre al mateix lloc en la Sala de Sessions. Els membres del Govern hi disposaran d'un lloc especialment destinat i podran intervenir d'acord amb el present Reglament.
 2. Només tenen accés a la Sala de Sessions els Consellers Generals, els membres del Govern, els funcionaris del Consell General en l'exercici de la seva funció i les persones autoritzades de manera expressa pel Síndic General.

 

Article 36

El Consell General queda constituït quan els Consellers Generals es reuneixen a convocatòria del Síndic General per tractar d'un ordre del dia d'acord amb la Constitució i el present Reglament. La llista dels Consellers Generals presents quedarà incorporada a l'acta de la sessió.

Capítol sisè. De la Comissió Permanent

Article 37

 1. El Consell General nomenarà una Comissió Permanent encarregada de vetllar pels poders de la Cambra quan aquesta estigui dissolta o en el període entre sessions. La Comissió Permanent està integrada pel Síndic General, tres Consellers Generals elegits pels Consellers Generals electes en col·legi nacional i tres elegits pels Consellers Generals electes en col·legis parroquials.
 2. La Comissió Permanent vetlla pel compliment de les normes sobre incompatibilitats dels Consellers Generals. Demanaran als Consellers Generals que declarin els càrrecs que ocupen i, si fos el cas, a quin dels càrrecs incompatibles renuncien, i a aquest efecte podran reclamar la documentació que sigui necessària.
 3. La Comissió Permanent exercirà aquelles competències que li siguin atribuïdes per llei.
 4. La Comissió Permanent acompanyarà el Síndic General en la recepció dels juraments i en les preses de possessió que hagin de realitzar-se davant d'ell.
 5. La Comissió Permanent és convocada pel Síndic General a iniciativa pròpia o a sol·licitud de tres Consellers Generals o del Cap de Govern.
 6. La Comissió Permanent donarà compte al Consell General dels afers tractats i de les decisions adoptades en la primera sessió en què aquest es reuneixi.

 

Capítol setè. De les Comissions

Article 38

Les Comissions del Consell General estaran formades pel nombre de Consellers Generals establert per la Sindicatura, d'acord amb la Junta de Presidents, proporcional al nombre de Consellers Generals de cada Grup Parlamentari. Els Consellers Generals seran designats pels Grups Parlamentaris.

Article 39

Els membres de les Comissions poden ésser substituïts per Consellers Generals del mateix Grup Parlamentari, prèvia comunicació pel seu President al Síndic General. Quan la substitució serà per una sola vegada és suficient la comunicació al President de la Comissió a l'inici de la reunió, i els substituts seran admesos com a membres de la Comissió.

Article 40

Les Comissions podran convocar els membres del Govern a les seves reunions. Els membres del Govern podran demanar l'assistència a les mateixes. En ambdós casos hi tindran veu, així com dret a obtenir una còpia de l'acta que reculli la seva compareixença.

Article 41

Les Comissions han d'elegir un President i un Vice-president. El Vice-president substituirà el President en cas d'absència. Tots dos hauran d'ésser elegits en la primera reunió ordinària que celebri la Comissió, després d'haver-se produït la vacant.

Article 42

Les presidències de les Comissions seran distribuïdes per la Sindicatura d'acord amb la Junta de Presidents entre els Grups Parlamentaris de manera proporcional en funció del nombre de Consellers Generals de cadascun.

Article 43

Els membres de la Sindicatura no poden presidir cap Comissió, a excepció del Síndic General que és President de dret de totes elles.

Article 44

El President convoca les reunions de la Comissió a iniciativa pròpia, a petició de dos Grups Parlamentaris o de dues cinquenes parts dels seus membres, amb un ordre del dia. Les Comissions no poden reunir-se al mateix temps que el Ple. Per tractar temes relatius al procediment legislatiu sotmès al tràmit d'urgència les Comissions poden ésser convocades en els períodes entre sessions.

Article 45

Les Comissions intervenen en tots aquells temes, projectes o propostes que, segons el Reglament, els encarregui la Sindicatura, d'acord amb la Junta de Presidents. Han de realitzar el seu treball en el període màxim de tres mesos, excepte quan la Sindicatura els autoritzi a allargar aquest termini, atesa la singularitat de la tasca o el volum de l'activitat.

Article 46

Hi hauran vuit Comissions Legislatives permanents: 1) Interior, 2) Política Exterior, 3) Economia (Agricultura, Indústria, Comerç i Turisme), 4) Finances i Pressupost, 5) Política Territorial i Urbanisme, 6) Sanitat i Medi Ambient, 7) Afers Socials, 8) Educació, Recerca, Cultura i Esports.

Cada Comissió Legislativa permanent comptarà amb un mínim de cinc Consellers Generals. Cada Conseller General pot ésser membre de tres Comissions Legislatives permanents com a màxim.

Article 47

Les Comissions Legislatives permanents examinaran totes les propostes legislatives que els corresponguin per raó de la matèria i que els trameti la Sindicatura d'acord amb la Junta de Presidents. També examinaran totes aquelles propostes no legislatives, informacions o temes que per raó de la matèria els trameti el Síndic General.

Article 48

 1. El Consell General podrà crear en cada legislatura Comissions d'estudi o d'enquesta sobre qualsevol qüestió d'interès públic, a proposta del Síndic General, de dos Grups Parlamentaris o d'una tercera part dels consellers.
 2. Pel mateix procediment podran crear-se Comissions de Legislatura de caràcter legislatiu o de tipus especial.
 3. Les conclusions de les Comissions d'estudi o d'enquesta quedaran reflectides en un dictamen que ha de ser debatut pel Consell General. El Síndic General té la facultat d'ordenar el debat, de concedir les paraules i de fixar el temps de les intervencions.
 4. Les conclusions aprovades pel Consell General han d'ésser comunicades al Govern, sens perjudici que el Síndic General les pugui posar en coneixement del Ministeri Fiscal.

 

Article 49

Les Comissions, a través del Síndic General poden:

 • a) demanar al Govern i a qualsevol altra autoritat o funcionari públic la informació i documentació que considerin necessària per a la realització de llur tasca, que els haurà d'ésser facilitada.
 • b) requerir la presència davant seu dels membres del Govern, de les autoritats electes, dels funcionaris públics que en depenguin perquè informin d'aquelles qüestions que corresponen als temes que tracten. Se n'exceptuen els membres del Poder Judicial i del Tribunal Constitucional. D'acord amb la llei, podran reclamar també la presència de qualsevol ciutadà.

 

Títol II. Del funcionament del Consell General

Capítol primer. De les sessions

Article 50

El Consell General es reuneix anualment durant dos períodes ordinaris de sessions compresos entre el primer de març i el 30 de juny, i entre el primer de setembre i el 31 de desembre.

Article 51

 1. El Síndic General convoca totes les sessions del Ple del Consell General, siguin tradicionals, ordinàries o extraordinàries. Les sessions de les Comissions són convocades pel seu President.
 2. Les sessions extraordinàries només poden ésser convocades: a) per acord de la Comissió Permanent; b) a petició del Cap de Govern, de dos Grups Parlamentaris o d'una quarta part de Consellers Generals. En l'acord o petició ha de constar l'ordre del dia, que no pot ésser ni reduït ni ampliat.

 

Article 52

Una sessió comprèn totes les reunions necessàries per a tractar un ordre del dia. El Síndic General obre i tanca les sessions i determina el contingut de les reunions.

Article 53

 1. Les sessions del Consell General són públiques. Les sessions de les Comissions no són públiques quan preparen informes per elevar al Ple.
 2. A iniciativa de la Sindicatura, de dos Grups Parlamentaris o d'una quarta part de Consellers Generals, el Consell General pot acordar per majoria absoluta dels seus membres celebrar una sessió secreta del Ple del Consell General.

 

Article 54

 1. De totes les sessions del Ple i de les Comissions del Consell General se n'aixecarà una acta que contindrà una relació succinta de les matèries debatudes, de les persones que hi han intervingut, de les incidències esdevingudes i dels acords adoptats.
 2. Les actes seran signades pel Síndic General i un dels Secretaris de la Sindicatura o, en el seu cas, pel President i el Vice-president corresponent, per ésser dipositades en el Consell General i trameses als Consellers Generals. Si en els vuit dies posteriors al dipòsit no existís cap reclamació escrita, l'acta es donarà per aprovada. En cas de reclamació escrita, decidirà la Sindicatura que podrà sotmetre la decisió final a la primera sessió ordinària del Ple o de la Comissió.
 3. Quan una sessió hagi estat secreta, es realitzarà una única acta que serà custodiada pel Síndic General. Per a la seva aprovació se seguirà el mateix procediment de l'apartat anterior.

 

Article 55

El públic assistent a les sessions del Consell General és obligat a mantenir silenci i ordre, i no li són permeses cap mena de manifestacions d'aprovació o de desaprovació.

Capítol segon. De l'ordre del dia

Article 56

 1. L'ordre del dia del Consell General és fixat pel Síndic General, d'acord amb la Junta de Presidents. L'ordre del dia pot ser modificat o alterat per acord del Ple del Consell General a proposta del Síndic General, de dos Grups Parlamentaris o d'una cinquena part dels Consellers Generals.
 2. L'ordre del dia de les Comissions és fixat pel seu President, el qual el comunicarà al Síndic General. L'ordre del dia de les Comissions pot ésser alterat o modificat per acord de la Comissió a proposta del President o d'una cinquena part dels Consellers Generals.
 3. Si hom vol introduir en l'ordre del dia del Ple o d'una Comissió un nou tema, aquest haurà d'haver complert els tràmits reglamentaris.

 

Article 57

El Govern pot demanar que en una sessió s'inclogui un assumpte amb caràcter prioritari, sempre que aquest hagi complert els tràmits reglamentaris. En aquest sentit haurà de comunicar-ho al Síndic General.

Capítol tercer. Dels debats

Article 58

Llevat d'un acord en sentit contrari de la Sindicatura, no podrà començar cap deliberació o debat sobre una determinada qüestió si amb una antelació mínima de cinc dies no ha estat distribuïda a cada Conseller General la documentació relativa a la qüestió objecte de la deliberació o debat.

El mateix procediment regirà per a les deliberacions de les Comissions.

Article 59

 1. D'acord amb l'establert en el present Reglament, els Consellers Generals han de sol·licitar del Síndic General l'ús de la paraula. Si un Conseller General cridat pel Síndic General a intervenir no hi fos present, s'entendrà que renuncia a fer-ne ús. Els Consellers Generals parlaran des del seu escó.
 2. Igualment, el Cap de Govern i els Ministres han de sol·licitar del Síndic General l'ús de la paraula.

 

Modificació de l’article 59

L’article 59 del Reglament del Consell General queda redactat com segueix:

“Article 59
1. D’acord amb l’establert en el present Reglament, els consellers generals han de sol·licitar del síndic general l’ús de la paraula. Si un conseller general cridat pel síndic general a intervenir no hi fos present, s’entendrà que renuncia a fer-ne ús.

2. Igualment, el cap de Govern i els ministres han de sol·licitar del síndic general l’ús de la paraula.

3. Com a norma general, els consellers generals parlaran des del seu escó i el cap de Govern i els ministres des del lloc que tenen destinat. La Junta de Presidents de grup parlamentari acorda en quins casos els consellers generals, el cap de Govern i els ministres parlaran des de la tribuna d’oradors.”.

(Llei 88/2010, del 18 de novembre, de modificació del Reglament del Consell General)

Article 60

Els Consellers Generals, el Cap de Govern i els Ministres no poden ésser interromputs mentre realitzin les intervencions orals. Només el Síndic General té la facultat de fer-ho per avisar l'intervinent que ha consumit el temps, per retirar la paraula o per cridar a l'ordre. Els Consellers Generals seran cridats a atenir- se a la qüestió, sempre que se n'apartin.

Article 61

Si en una sessió del Consell General es fan al·lusions a la persona o a la conducta d'un Conseller General o al Cap de Govern o a un Ministre, el Síndic General podrà concedir la paraula a l’al·ludit per tal que, sense entrar en el fons de la qüestió i durant un breu espai de temps, pugui contestar les al·lusions. Només poden ser contestades les al·lusions dins la mateixa sessió.

Article 62

El Consell General, a iniciativa del Síndic General i sense debat, pot posar fi a una deliberació o debat, quan entengui que la qüestió ja ha estat degudament tractada. Si un Grup Parlamentari ho sol·licités, el Síndic General pot concedir un torn a favor i un en contra de cinc minuts cadascun i ho sotmetrà tot seguit a votació.

Article 63

Si el present Reglament no disposa altrament, en cada debat hi haurà un torn a favor i un torn en contra. La durada de les intervencions no pot sobrepassar els deu minuts. El dret a consumir un torn en contra es manté si s'ha realitzat el torn a favor, encara que la proposta hagi estat retirada.

Article 64

En els debats de totalitat les intervencions seran de quinze minuts per Grup Parlamentari. Els Consellers Generals no adscrits poden intervenir per cinc minuts.

Article 65

En cada debat, tot Conseller General o membre del Govern que sigui contradit per un o més oradors tindrà dret de rectificar una sola vegada per un temps no superior a cinc minuts.

Article 66

En qualsevol moment del debat, un Conseller General pot demanar al Síndic General l'observança del Reglament i haurà d'invocar amb precisió l'article que reclama que s'apliqui. El Síndic General resoldrà i la seva decisió haurà d'ésser acatada.

Article 67

En qualsevol cas, el Síndic General té plenes facultats per a l'ordenació del debat.

Article 68

El President de les Comissions, en les sessions d'aquestes, té les mateixes facultats d'ordenació del debat que el Síndic General.

Capítol quart. De les votacions

Article 69

Si arribat el moment d'una votació o realitzada aquesta no hi fos present la meitat dels membres del Consell General, el Síndic General posposarà la votació i anunciarà una hora dins la mateixa sessió per realitzar- la. Si arribats a aquesta hora, tampoc no hi hagués quòrum suficient per procedir a la votació, aquesta quedarà ajornada per a un proper Ple, però el debat no es reiterarà.

Article 70

 1. Els acords seran vàlids quan hagin estat aprovats per la majoria simple dels Consellers Generals presents, sens perjudici de les majories especials determinades per la Constitució, les lleis o el present Reglament.
 2. Hi ha majoria simple quan els vots positius superen els negatius. Hi ha majoria absoluta quan el nombre de vots a favor supera la meitat del total de membres efectius del Consell General.

 

Article 71

El vot és personal i indelegable. Cada Conseller General té un sol vot. Ningú no pot prendre part en les votacions que afectin al seu estatut personal com a Conseller General.

Article 72

Les votacions públiques poden ésser: ordinària i oral per crida. D'acord amb el Reglament i a proposta del Síndic General, es pot votar per assentiment. Les votacions secretes seran amb papereta.

Article 73

En la votació pública oral per crida, la Sindicatura cridarà els Consellers Generals que respondran sí, no o declararan que s'abstenen. L'elecció de Cap de Govern, la moció de censura i la qüestió de confiança són sempre votacions orals per crida.

Article 74

En la votació pública ordinària el Síndic General demanarà els vots a favor dels Consellers Generals presents, els vots en contra i les abstencions.

Article 75

Es consideraran aprovades per assentiment les propostes del Síndic General quan, després d'haver estat anunciades, no susciten cap objecció o oposició.

Article 76

La votació secreta es farà sempre per crida nominal als Consellers Generals i mitjançant paperetes introduïdes dins d'una urna. La votació serà secreta quan ho exigeixi aquest Reglament o quan ho acordi el Consell General, a proposta de dos Grups Parlamentaris o d'una cinquena part dels Consellers Generals.

Article 77

Si en una votació es produís un empat, aquella es repetirà i si encara persistís es considerarà desestimada la proposta.

Article 78

En el cas de les votacions públiques ordinària, per crida o per assentiment, una vegada realitzada la votació, anunciat el resultat i finalitzat el punt corresponent de l'ordre del dia, els Grups Parlamentaris podran explicar breument el seu vot. També podrà fer-ho el Conseller General que ha votat de manera diferent al seu Grup Parlamentari i, en el cas que no hagin intervingut en el debat, els Consellers Generals no adscrits. El Síndic General pot atorgar també aquesta possibilitat quan en un debat, subdividit en diverses parts diferenciades, s'hagi acabat una d'elles.

Capítol cinquè. Dels terminis

Article 79

El còmput dels terminis no establerts en la Constitució i regulats per aquest Reglament es computaran amb els dies hàbils compresos en els períodes ordinaris de sessions. De manera excepcional, la Sindicatura podrà habilitar com a hàbils a efectes determinats els dies dels períodes entre sessions, per raons d'urgència.

Article 80

La Sindicatura a iniciativa pròpia, d'un Grup Parlamentari o d'una cinquena part de Consellers Generals pot acordar la pròrroga dels terminis establerts per aquest Reglament.

Article 81

Els documents parlamentaris dirigits al Consell General o a qualsevol òrgan de la Cambra hauran de lliurar-se al Registre de la Secretaria General en els dies i hores que disposi el Síndic General, però en tot cas caldrà que en quedi garantit el registre de tal manera que puguin exhaurir-se els terminis dels dies i hores establerts.

Capítol sisè. De la declaració d'urgència

Article 82

 1. A petició del Govern, de dos Grups Parlamentaris o d'una cinquena part dels Consellers Generals, la Sindicatura pot acordar que una qüestió tingui el procediment d'urgència a partir del tràmit següent a aquell en curs.
 2. La declaració d'urgència implica la reducció de tots els terminis i la prioritat en la tramitació. Si la Sindicatura no indica altrament, els terminis quedaran reduïts a la meitat.

 

Capítol setè. De la caducitat de les iniciatives i tràmits parlamentaris

Article 83

Totes les iniciatives i tràmits parlamentaris realitzats en les qüestions no concloses caduquen en finalitzar la legislatura.

Capítol vuitè. De l'elecció de persones

Article 84

Per a les eleccions de persones que la Constitució o les lleis encomanin al Consell General i que no estiguin previstes de manera expressa en aquest Reglament, els Grups Parlamentaris podran presentar en el Registre de la Secretaria General, fins quatre dies abans del Ple en què s'hagi de procedir a la votació, les candidatures que reuneixin els requisits establerts en cada cas, juntament amb un currículum de les persones proposades. El Síndic General n'informarà als Consellers Generals el dia següent, els quals podran formular-hi objeccions en les següents vint-i-quatre hores. El dia abans del Ple la Sindicatura proclamarà els candidats.

Capítol novè. De l'acord del Consell General per a la convocatòria de referèndum

Article 85

Quan el Cap de Govern, fent ús de la facultat que li concedeix l'art. 76 de la Constitució, pretengui convocar un referèndum sobre una qüestió d'ordre polític, sol·licitarà l'acord del Consell General. A aquest fi, s'adreçarà a la Sindicatura perquè convoqui el Ple per celebrar un debat, que serà de totalitat. Finit el debat, es procedirà a la votació de l'acord, que serà pública i oral per crida.

Capítol desè. De l'ordre parlamentari

Article 86

 1. Dins totes les dependències del Consell General, els Consellers Generals, el Cap de Govern, els Ministres i el públic estan sotmesos als poders disciplinaris del Síndic General, que els exerceix d'acord amb el present Reglament.
 2. Tothom qui en les dependències del Consell General promogui desordres greus en serà expulsat de manera immediata. Si es tracta d'un Conseller General, la Sindicatura el suspendrà temporalment com a tal fins a un termini màxim d'un mes, sens perjudici que el Consell General, a proposta de la Sindicatura, pugui ampliar la sanció.
 3. A iniciativa de la Sindicatura, el Ple pot sancionar amb suspensió temporal del Conseller General que incorri en els supòsits del paràgraf anterior o que de manera continuada i greu es negui a acatar una decisió ferma del Síndic General o dels òrgans del Consell General.

 

Article 87

El Síndic General pot suspendre la sessió del Consell General en cas d'aldarull o desobediència obstinada d'algun Conseller General o membre del Govern, sens perjudici d'aplicar les sancions que en Dret hi hagi lloc, ja sigui en la mateixa sessió o en la subsegüent. Abans de la suspensió de la sessió, el Síndic General advertirà de la possibilitat d'adoptar aquestes mesures.

Article 88

El Síndic General pot ordenar l'expulsió immediata de les persones que, entre el públic, no s'atinguin a allò que disposa l'art. 55. Si una persona del públic comet una infracció greu serà conduïda davant l'Autoritat competent. En cas de desordre el Síndic General pot ordenar el desallotjament del públic present a la Sala del Consell General.

Capítol onzè. De les publicacions

Article 89

El "Diari Oficial del Consell General" reproduirà totes les intervencions, incidències i acords adoptats en les sessions públiques del Consell General.

Article 90

El "Butlletí del Consell General" publicarà tots els projectes i proposicions de llei, les esmenes ordenades pel Ponent i l'informe de les Comissions legislatives amb les esmenes i vots particulars que hagin de debatre's en el Ple, els acords de les Comissions i del Ple, les propostes de resolució, les preguntes i les respostes, les comunicacions i els acords que el Govern trameti al Consell General, i qualsevol altre text o document que exigeixi aquest Reglament o que ordeni el Síndic General, atès el seu interès en la tramitació parlamentària.

Article 91

Per raons d'urgència el Síndic General pot ordenar que, per tal que siguin debatuts i votats els documents a què es refereix el paràgraf anterior, aquests puguin ser reproduïts per un altre mitjà mecànic i repartits als membres de l'òrgan del Consell General que els hagi de conèixer. En tot cas hauran d'ésser publicats en el "Butlletí del Consell General".

Títol III. Del procediment legislatiu

Capítol primer. Del procediment legislatiu comú

Secció primera. Dels projectes de llei

Article 92

 1. Els projectes de llei aprovats pel Govern seran tramesos pel Cap de Govern al Consell General acompanyats d'una exposició de motius, així com de la documentació i antecedents necessaris perquè el Consell General s'hi pugui pronunciar.
 2. La Sindicatura ordenarà la seva publicació en el "Butlletí del Consell General" i obrirà un període de quinze dies per a la presentació d'esmenes. Aquestes poden ésser presentades pels Consellers Generals i pels Grups Parlamentaris mitjançant un escrit dirigit a la Sindicatura.

 

Article 93

 1. Les esmenes poden ésser a la totalitat o a l'articulat. Són esmenes a la totalitat les que postulen el retorn del projecte de llei al Govern i aquelles en què es presenta un text articulat alternatiu. Només poden ésser presentades pels Grups Parlamentaris o per un Conseller General amb la signatura de dos més.
 2. Les esmenes a l'articulat poden ésser de supressió, de modificació o d'addició. En els dos darrers casos, contindran el text que es proposa.

 

Article 93.2

Resolució:

“1. Les esmenes poden ser d’addició, de modificació o de supressió.

a. Són esmenes d’addició aquelles que proposen l’addició d’un nou article, apartat o rúbrica en el que s’ordena l’article o la iniciativa legislativa. En aquests casos s’ha d’indicar amb precisió el nou text que es pretén inserir i el lloc on ha de figurar.

b. Són esmenes de modificació aquelles que proposen la modificació d’un article, ja sia parcialment o en la seva totalitat. En aquests supòsits, s’ha de transcriure el text que en resultaria d’aprovar-se l’esmena, indicant amb precisió l’article, apartat o rúbrica afectat per l’esmena.

c. Són esmenes de supressió aquelles que tenen com a objecte eliminar un article, apartat o rúbrica del mateix. En aquests casos, s’ha d’indicar amb precisió el que es pretén eliminar.

2. Les disposicions addicionals, transitòries, derogatòries o finals tenen la consideració d’article als efectes de presentació d’esmenes. També tenen aquesta consideració el títol de la Llei, l’exposició de motius i les rúbriques de les diferents parts en què es troba ordenat el text.

3. L’esmena no pot incloure altres escrits que el propi. La motivació en el seu cas figurarà clarament diferenciada.

4. Les esmenes formulades que no facin referència a un article, a un apartat o a una rúbrica en la qual es trobi estructurada la Llei, no seran admeses a tràmit.

5. Excepcionalment, podran ser admeses a tràmit aquelles esmenes que facin referència a varis articles, apartats o rúbriques si pretenen la modificació, addició o supressió d’un text que es repeteixi al llarg de tota la iniciativa legislativa.”.

(Butlletí del Consell General 34/2009 del 9 de novembre del 2009)


Article 94

En el cas que s'haguessin presentat esmenes a la totalitat, el Síndic General les inclourà en l'ordre del dia de la primera sessió plenària. El debat serà de totalitat i es desenvoluparà d'acord amb allò que estableix aquest Reglament. Un cop finalitzat, el Síndic General sotmetrà a votació les esmenes a la totalitat presentades, començant per aquelles que proposin la devolució al Govern.

Article 95

 1. Si el Ple acordés la devolució del projecte, el Síndic General ho comunicarà al Govern. En cas contrari, escoltada la Junta de Presidents, el remetrà juntament amb les esmenes a l'articulat a la Comissió corresponent per a la seva tramitació.
 2. Si el Ple aprovés una esmena a la totalitat amb text alternatiu, el procediment legislatiu seguirà i el Síndic General obrirà un període d'esmenes a aquest text, que només podran ésser a l'articulat.

 

Article 96

Si les esmenes presentades només fossin a l'articulat, el Síndic General les trametrà juntament amb el text del projecte, a la Comissió corresponent.

Article 97

La tramitació en Comissió s'iniciarà amb l'elecció d'un Ponent que ordenarà les esmenes per tal que, en un termini de quinze dies, siguin examinades per la Comissió.

Article 98

 1. Realitzat l'examen de les esmenes i del text del projecte de llei, el President convocarà novament la Comissió i els esmenants per tal de debatre les esmenes presentades i votar aquestes i el text del projecte.
 2. La votació es farà article per article. Les esmenes corresponents a un article seran debatudes i votades prèviament a la votació de l'article. Per a cada esmena hi haurà un torn a favor i un torn en contra.

 

Article 99

Durant el debat de la Comissió, el President podrà admetre a tràmit esmenes transaccionals que presentin els seus membres adreçades a assolir un acord entre les ja formulades i el text de l'article. La seva presentació haurà de comportar la retirada de les esmenes respecte a les quals es transigeix.

Article 100

 1. Els acords de la Comissió constitueixen l'informe, que serà signat pel President de la Comissió i el Vice-president per ser presentat al Ple pel Ponent. Els Consellers Generals i els Grups Parlamentaris, dins de les quaranta-vuit hores següents a la finalització dels treballs de la Comissió, hi podran reservar les esmenes que hagin presentat i formular vots particulars per al Ple mitjançant un escrit adreçat al Síndic General.
 2. El Síndic General ordenarà la publicació immediata en el "Butlletí del Consell General" de l'informe, els vots particulars, les esmenes i, en el seu cas, de la sol·licitud del Govern prevista a l'art. 62 de la Constitució.

 

Article 101

 1. El debat del projecte de llei en el Ple s'iniciarà amb la presentació, per part del Ponent, de l'informe adoptat per la Comissió. Aquesta intervenció no podrà excedir de quinze minuts.
 2. La votació es realitzarà article per article. Abans de procedir a la votació de l'article, es debatrà cadascuna de les esmenes i vots particulars que hagin estat mantinguts amb un torn a favor i un torn en contra, i després es votarà cadascuna d'elles pel mateix ordre. Finida la votació d'un article, es passarà al següent. Finida la votació de tots els articles, es votaran els Annexes, l'Exposició de Motius i el Títol de la llei.
 3. Si les característiques del text ho permeten, el Síndic General pot proposar l'ordenació de les votacions per grups d'articles o paràgrafs.

 

Secció segona. De les proposicions de llei

Article 102

Les proposicions de llei poden ésser tramitades a iniciativa de:

 • a) un Grup Parlamentari.
 • b) tres Consellers Generals.
 • c) tres Comuns, de manera conjunta.
 • d) una desena part del cens electoral nacional, d'acord amb la llei.

 

Article 103

 1. Les proposicions de llei es presentaran per mitjà d'un escrit dirigit a la Sindicatura, acompanyades d'una exposició de motius i dels antecedents necessaris per poder-s'hi pronunciar.
 2. Exercida la iniciativa, la Sindicatura ordenarà la publicació de la proposició i la remetrà al Govern perquè, en el termini de quinze dies, manifesti el seu criteri.

 

Article 104

 1. Transcorreguts quinze dies des de la seva publicació, la proposició podrà ésser inclosa en l'ordre del dia del
 2. Ple perquè sigui presa en consideració pel Consell General. El debat serà de totalitat i s'iniciarà amb la lectura del criteri del Govern, si n'hi hagués. Acabat el debat, el Síndic General preguntarà si el Consell General pren en consideració o no la proposició de llei.
 3. En cas afirmatiu, el Síndic General la trametrà a la Comissió corresponent i s'obrirà un termini d'esmenes, que no podran ésser a la totalitat. La proposició seguirà el tràmit previst per als projectes de llei.

 

Secció tercera. De la sol·licitud del Govern prevista a l'art. 62.2 de la Constitució

Article 105

El President de la Comissió legislativa encarregada d'examinar un projecte de llei, a través del Síndic General, trametrà les esmenes presentades al Govern, el qual disposarà de deu dies per sol·licitar, mitjançant escrit adreçat a la Sindicatura, que no siguin debatudes aquelles que comportin un increment de despeses o disminució d'ingressos en relació amb els previstos en la Llei del Pressupost General. Si el Govern fes ús de la sol·licitud prevista en l'art. 62.2 de la Constitució, el Síndic General ho comunicarà al President de la Comissió i ordenarà la publicació de la sol·licitud al "Butlletí del Consell General". En aquest cas, la Comissió s'abstindrà de tractar les esmenes afectades.

Article 106

Si el Govern hagués plantejat la sol·licitud esmentada en l'article anterior, un Grup Parlamentari o un Conseller General amb la signatura de dos més podrà proposar, mitjançant escrit adreçat al Síndic General fins dos dies abans del Ple, que aquest s'oposi a la sol·licitud amb una moció motivada acordada per majoria absoluta. Si la moció prosperés, l'esmena afectada serà debatuda en el Ple.

Article 107

Dins del mateix termini previst a l'art. 103, el Govern podrà sol·licitar que no sigui discutida una proposició de llei en cas que comporti un increment de despeses o disminució d'ingressos en relació amb els previstos en la Llei del Pressupost General. Si el Govern hagués plantejat la sol·licitud, es podrà procedir igual que en l'art. 106.

Secció quarta. De la retirada dels projectes i de les proposicions de llei

Article 108

 1. El Govern pot retirar qualsevol projecte de llei del Consell General sempre que la discussió de l'informe no hagi estat inclosa en l'ordre del dia del Ple.
 2. Les proposicions de llei podran ésser retirades a iniciativa del proposant abans de l'acord de la presa en consideració. Un cop produïda aquesta, la retirada només pot ésser efectiva si és acceptada pel Ple.

 

Capítol segon. Dels procediments especials

Secció primera. De la Llei del Pressupost General

Article 109

 1. En l'examen i aprovació del projecte de Llei de Pressupost General s'aplicarà el procediment legislatiu comú excepte en el que estableix aquesta secció.
 2. El projecte de Llei de Pressupost General tindrà preferència en la tramitació respecte d'altres qüestions i treballs de la Cambra.

 

Article 110

Les esmenes al projecte de Llei del Pressupost General que proposin augment de crèdit en algun concepte només seran admeses a tràmit si alhora proposen una baixa d'igual o superior quantia en un altre concepte de la mateixa secció.

Suplència

Article 110:

S'entén per secció pressupostària cada un dels ministeris en els quals es pot dividir la direcció política i administrativa del Govern.

(Butlletí del Consell General 1/2003 del 10 de gener del 2003)


Article 111

 1. El debat de totalitat del projecte de Llei del Pressupost General tindrà lloc en el Ple abans de la tramitació en Comissió. Els torns seran de trenta minuts.
 2. Els torns de debat de les esmenes a l'articulat i a la totalitat de les seccions o serveis pressupostaris seran de vint minuts.

 

Secció segona. De les lleis qualificades

Article 112

 1. Els projectes i proposicions de llei qualificades, un cop la Sindicatura els haurà atribuït aquest caràcter d'acord amb la Constitució, es tramitaran pel procediment legislatiu comú. Finalitzat aquest, es procedirà a una votació final en el Ple sobre el conjunt del text, que serà anunciada amb antelació pel Síndic General. La seva aprovació requerirà el vot favorable de la majoria absoluta dels membres del Consell General, feta excepció de les lleis que, segons l'art. 57.3 de la Constitució, requereixen la majoria absoluta dels Consellers Generals elegits en circumscripció parroquial i la majoria absoluta dels Consellers Generals elegits en circumscripció nacional. En aquesta cas, la votació serà pública i oral per crida.
 2. Si a un projecte o proposició de llei ordinària li fossin presentades esmenes relatives a matèries reservades a llei qualificada, la Sindicatura no podrà admetre-les a tràmit si prèviament no hagués estat atribuït aquest caràcter al projecte o proposició.

 

Secció tercera. De la legislació d'extrema urgència i necessitat

Article 113

 1. Quan el Govern presenti al Consell General un text articulat per ésser aprovat com a llei d'acord amb l'article 60.1 de la Constitució, n'indicarà el seu caràcter d'extrema urgència i necessitat. Qualificat el document per la Sindicatura, el Síndic General convocarà directament el Ple en el termini de quaranta-vuit hores des de la seva recepció. Si la Sindicatura no li atorgués el caràcter d'extrema urgència i necessitat, una tercera part dels Consellers Generals pot demanar el debat incidental regulat en l'apartat 3 d'aquest article.
 2. El debat s'iniciarà amb la presentació del text articulat per un membre del Govern i serà ordenat d'acord amb els debats de totalitat. El conjunt del text es sotmetrà a una única votació.
 3. Si una cinquena part de Consellers Generals o un Grup Parlamentari discrepés del caràcter d'extrema urgència i necessitat del text proposat pel Govern, pot presentar una moció en aquest sentit abans de l'inici del Ple. En aquest cas, tindrà lloc un debat incidental amb torn a favor i torn en contra. Finit el debat, es votarà la moció presentada. Cas d'ésser aprovada, el text articulat serà tramitat pel procediment legislatiu comú, a menys que el Govern el retiri. Cas de no ésser aprovada, es procedirà al seu debat, d'acord amb el paràgraf segon.

 

Secció quarta. De les lleis de lectura única

Article 114

Quan la naturalesa d'un projecte o proposició de llei ho aconselli, la seva simplicitat de formulació ho permeti, i no hagin estat presentades esmenes al text, el Consell General, a proposta del Síndic General escoltada la Junta de Presidents, podrà acordar que la iniciativa es tramiti directament davant del Ple per a la seva deliberació i votació en lectura única. En aquest cas, es procedirà a un debat de totalitat i es sotmetrà el conjunt del text a una única votació.

Secció cinquena. De la reforma constitucional

Article 115

 1. Els Coprínceps de forma conjunta, o una tercera part dels membres del Consell General podran presentar propostes de reforma constitucional. Aquestes s'adreçaran per escrit a la Sindicatura i, un cop admeses, es tramitaran com a proposicions de llei pel procediment comú.
 2. Si el Consell General prengués en consideració la proposició, es constituirà una Comissió especial, de la qual en formaran part, en tot cas, els Presidents de Grup Parlamentari, per elaborar l'informe que es debatrà en el Ple. Finit el debat i la votació de les esmenes, dels vots particulars i del text de l'informe, el Síndic General anunciarà amb antelació la votació sobre el conjunt de la reforma que serà pública i oral per crida. Es considerarà aprovada la reforma pel Consell General si obté el vot favorable de les dues terceres parts dels membres de la Cambra.

 

Capítol tercer. Dels Tractats internacionals

Article 116

Els Tractats internacionals que hagin de ser aprovats pel Consell General es tramitaran com a projectes de llei, amb les peculiaritats d'aquest capítol, i es consideraran aprovats d'acord amb allò que estableix la Constitució.

Article 117

Les propostes presentades pels Consellers Generals i els Grups Parlamentaris tindran la consideració d'esmenes a la totalitat de devolució, quan refusin l'aprovació del Tractat o bé quan proposin reserves o declaracions no previstes en aquest.

Article 118

En els casos de denúncia previstos en l'art. 64.3 de la Constitució, s'utilitzarà el mateix procediment que en l'article 117.

Article 119

El Consell General suspendrà la discussió sobre l'aprovació d'un Tractat quan aquest hagi estat objecte del requeriment de dictamen previ d'inconstitucionalitat previst a l'art. 101 de la Constitució, i el Tribunal Constitucional l'hagi admès a tràmit. La resolució estimatòria d'inconstitucionalitat farà decaure la seva tramitació.

Títol IV. De l'impuls i control de l'acció política del Govern

Capítol primer. De l'elecció del Cap de Govern

Article 120

Després de cada renovació del Consell General o en els supòsits en què quedi vacant el càrrec de Cap de Govern, la seva elecció es realitzarà d'acord amb les previsions d'aquest Capítol.

Article 121

 1. Les propostes de candidat a Cap de Govern han d'ésser presentades davant la Sindicatura dins dels cinc dies següents a la sessió constitutiva. L'escrit de proposta ha de contenir el nom i l'acceptació del candidat, així com la signatura dels Consellers Generals que el presenten. Admeses a tràmit aquelles propostes que compleixen els requisits exigits, la Sindicatura proclamarà els candidats a Cap de Govern.
 2. En el termini de vuit dies següents a la sessió constitutiva, es celebrarà la sessió plenària per a l'elecció del Cap de Govern, a la qual seran convocats els candidats que no tinguin la condició de Conseller General.
 3. En el supòsit en què quedi vacant el càrrec de Cap de Govern, els terminis anteriors es comptaran des del dia en què s'ha produït la vacança.

 

Article 122

 1. La sessió s'iniciarà amb la lectura per un Secretari dels candidats proclamats i dels Consellers Generals que els presenten.
 2. A continuació, cada candidat presentarà, de manera successiva, el seu programa sense límit de temps. Les intervencions seran ordenades segons el nombre de Consellers Generals que el presentin, de major a menor. En cas d'igual nombre, s'ordenaran segons el moment de presentació de la candidatura. Un cop hauran finalitzat les presentacions dels candidats, els Grups Parlamentaris intervindran, per ordre de menor a major nombre de Consellers Generals, durant trenta minuts. A continuació, podran intervenir els Consellers Generals no adscrits per un temps màxim de cinc minuts cadascun.
 3. Els candidats, si ho sol·liciten, podran intervenir novament durant quinze minuts i, en aquest cas, s'obrirà un nou torn de deu minuts per a cada Grup Parlamentari.

 

Article 123

 1. La votació dels candidats a Cap de Govern tindrà lloc dins les vint-i-quatre hores següents a la finalització del debat. El Síndic General anunciarà en el Ple, després de la darrera intervenció, l'hora en què es realitzarà la votació.
 2. La votació serà pública i oral per crida, i en ella cada Conseller General expressarà el nom del candidat a qui vota o l'abstenció. Un cop celebrat l'escrutini, el candidat que hagi obtingut la majoria absoluta del Consell General serà proclamat Cap de Govern pel Síndic General, qui comunicarà als Coprínceps el nom del candidat elegit.

 

Article 124

 1. En cas que cap dels candidats hagués obtingut la majoria absoluta, el Síndic General fixarà la data per celebrar una segona votació, que haurà de tenir lloc dins dels set dies següents. A aquest efecte, proclamarà com a candidats els dos que hagin obtingut els millors resultats en la primera votació.
 2. Els dos candidats proclamats presentaran el seu programa davant el Ple sense límit de temps. A continuació, els Grups Parlamentaris fixaran la seva posició durant quinze minuts. Finalitzat el debat, es procedirà a la votació, que serà pública i oral per crida. El candidat que obtingui més vots serà proclamat Cap de Govern. El Síndic General comunicarà als Coprínceps el nom del candidat elegit.

 

Capítol segon. De la moció de censura

Article 125

 1. La moció de censura ha d'ésser presentada almenys per una cinquena part dels Consellers Generals en un escrit motivat dirigit a la Sindicatura en el qual es farà constar les causes de la moció.
 2. La Sindicatura, un cop comprovat que la proposta reuneix els requisits exigits, l'admetrà a tràmit, ho comunicarà al Cap de Govern i als Grups Parlamentaris i als Consellers Generals en un termini no superior a les vint-i-quatre hores, i convocarà, entre el tercer i el cinquè dia posterior a la seva presentació, una sessió del Consell General que tindrà com a únic punt de l'ordre del dia la deliberació i votació de la moció de censura.

 

Article 126

 1. El debat de la moció s'iniciarà amb la seva defensa per part d'un dels signataris en una exposició de trenta minuts, a la qual li seguirà una intervenció del Cap de Govern també de trenta minuts. El Síndic General podrà suspendre la sessió per un termini no superior a les vint-i-quatre hores abans de donar pas a les intervencions dels Grups Parlamentaris, que no podran excedir de quinze minuts. El Síndic General concedirà la paraula als Consellers Generals no adscrits que ho sol·licitin per un màxim de cinc minuts.
 2. Finalitzat el debat, es procedirà a la votació, que serà pública i oral per crida. Per tal que la moció de censura prosperi cal el vot favorable de la majoria absoluta del Consell General.

 

Capítol tercer. De la qüestió de confiança

Article 127

La qüestió de confiança ha d'ésser presentada pel Cap de Govern mitjançant un escrit motivat adreçat a la Sindicatura acompanyat del programa, la declaració de política general o la decisió de transcendència especial que se sotmet al Consell General. Un cop admesa a tràmit, el Síndic General ho comunicarà als Grups Parlamentaris i als Consellers Generals. El Ple per a la seva deliberació i votació tindrà lloc entre el tercer i el cinquè dia a partir de la comunicació.

Article 128

 1. El debat de la qüestió de confiança s'iniciarà amb una exposició del Cap de Govern sense límit de temps, acabada la qual el Síndic General podrà acordar la suspensió de la sessió per un termini no superior a les vint-i-quatre hores. El debat seguirà amb la intervenció dels Grups Parlamentaris, per un temps de quinze minuts. El Síndic General concedirà la paraula als Consellers Generals no adscrits que ho sol·licitin per un màxim de cinc minuts.
 2. Un cop finalitzat el debat, se sotmetrà a votació la qüestió de confiança. La votació ha d'ésser pública i oral per crida. La confiança s'entendrà atorgada quan obtingui la majoria simple.

 

Capítol quart. De les preguntes

Article 129

 1. Els Consellers Generals poden adreçar preguntes al Govern sobre temes de política general o bé relatives a un fet, situació o informació concreta, per tal de saber si aquell en té coneixement, i quina posició manté al respecte.
 2. Les preguntes s'han de presentar mitjançant un escrit dirigit a la Sindicatura, tot indicant si se sol·licita una resposta oral o escrita. S'entén que la resposta ha d'ésser escrita llevat que es faci constar el contrari. El Govern ha de trametre la resposta escrita en el termini de trenta dies a partir de la seva publicació. Si se sol·licita resposta oral s'entendrà que aquesta ha de tenir lloc davant del Ple.
 3. En cap cas s'admetran les preguntes en interès exclusivament privat del formulant o de qualsevol persona.
 4. Les preguntes seran admeses a tràmit per la Sindicatura que en manarà la seva publicació immediata.

 

Article 130

 1. Les preguntes que sol·licitin una resposta oral, podran ésser incloses en l'ordre del dia del Ple a partir del setè dia de la seva publicació.
 2. A cada sessió ordinària, el Consell General reservarà una hora per a la substanciació de preguntes al Govern. El Síndic General podrà ampliar aquest temps quan ho estimi necessari. L'ordre de substanciació es farà d'acord amb l'ordre de prioritat en la presentació.
 3. Per a la substanciació, el Conseller General formularà la pregunta que serà contestada per un membre del Govern. El Conseller General disposarà d'un torn de rèplica i en aquest cas el membre del Govern disposarà d'un torn de dúplica. En cap cas el temps total per substanciar una pregunta pot excedir de vuit minuts, dividits en parts iguals. Finida la resposta del membre del Govern, si un Conseller General ho sol·licita, el Síndic General li concedirà la paraula per un minut per tal que formuli una repregunta estrictament sobre la mateixa matèria. El membre del Govern disposarà per a la resposta del mateix temps.
 4. Acabada una intervenció, el Síndic General donarà la paraula de manera immediata a qui haurà d'intervenir a continuació o bé passarà a la qüestió següent.

 

Article 131

En cada període de sessions cadascun dels Grups Parlamentaris té dret a obtenir la declaració d'urgència de tantes preguntes de resposta oral en el Ple com Consellers Generals tinguin adscrits. El mateix dret correspon al Conseller General no adscrit, si no existís Grup Mixt. Les preguntes de les quals se sol·licita declaració d'urgència poden ésser presentades fins a vint-i-quatre hores abans de l'inici del Ple. La publicitat quedarà assegurada per la seva distribució a l'inici de la sessió, sens perjudici de la posterior publicació en el "Butlletí del Consell General".

Article 132

 1. Les preguntes amb resposta oral poden menar a una moció en què el Consell General manifesti la seva posició. Aquesta moció en cap cas serà de censura al Govern.
 2. La moció serà presentada davant la Sindicatura pel Conseller General que ha formulat la pregunta i dos Consellers Generals més, o un Grup Parlamentari l'endemà de la substanciació de la pregunta, i s'inclourà en l'ordre del dia de la sessió següent. El debat i votació es faran d'acord amb allò establert per a les propostes d'acord.

 

Suplència

Article 132:

La moció haurà de ser congruent amb la pregunta.

Els grups parlamentaris podran presentar-hi esmenes fins a 24 hores abans de l´hora fixada per a començar la sessió següent.

(Butlletí del Consell General 15/2003 del 10 d'abril del 2003)


Capítol cinquè. Dels debats sobre l'orientació política del Govern

Article 133

 1. Anualment, el Consell General celebrarà un debat sobre l'orientació política global del Govern. El debat s'iniciarà amb la intervenció del Cap de Govern que presentarà l'informe pertinent davant el Ple.
 2. Realitzada l'exposició del Cap de Govern, el Síndic General pot suspendre la sessió per un termini no superior a vint-i-quatre hores. Tot seguit, s'obrirà un torn d'intervencions dels Grups Parlamentaris per un temps de quinze minuts per a cadascun. El Cap de Govern i els Ministres podran fer ús de la paraula tantes vegades com ho sol·licitin. Cada intervenció comportarà l'obertura d'un torn de rèplica per un temps proporcional.
 3. Finalitzat el debat, el Síndic General fixarà un termini no superior a vint-i-quatre hores per tal que els Grups Parlamentaris puguin presentar propostes de resolució que han d'ésser congruents amb la matèria objecte de debat i que no poden incloure una moció de censura.
 4. Les propostes admeses es discutiran segons l'ordre de presentació. Podran ésser defensades per un temps no superior als deu minuts per Grup Parlamentari. Acabat el torn, cada Grup Parlamentari podrà indicar la seva posició sobre les altres propostes presentades i precisarà el text que sotmet a votació.
 5. Un cop finalitzada la discussió, cada proposta se sotmetrà a votació en el mateix ordre en què han estat exposades. Aprovada una proposta, totes les altres es votaran només en allò que faci referència als punts que no siguin idèntics o que no siguin contradictoris amb aquella.

 

Suplència

Article 133:

 1. Els consellers generals nos adscrits podran intervenir en el debat previst en l'article 133.2, per un temps màxim de cinc minuts cadascun.
 2. Les propostes de resolució previstes en l'article 133.3 també podran ésser presentades per un conseller general amb la signatura de dos més.
 3. Els Consellers Generals no adscrits podran defensar, per un temps no superior a cinc minuts cadascun, les propostes de resolució admeses. Acabat el temps, podran indicar la seva posició sobre les altres propostes presentades i precisar el text que sotmeten a votació.
  (Butlletí del Consell General 23/1995 del 14 de juny de 1995)

 

Article 134

 1. Prèvia sol·licitud del Cap de Govern poden celebrar-se debats sobre l'acció política i de govern. També poden sol·licitar-los una quarta part dels Consellers Generals, cadascun dels quals només en podrà instar un en cada període de sessions. El Síndic General convocarà el Ple a aquests efectes en els quinze dies següents. Igualment podran tenir lloc aquests debats si així ho decideix la Sindicatura d'acord amb la Junta de Presidents, a iniciativa d'un Grup Parlamentari.
 2. El debat s'iniciarà en tots els casos amb la intervenció d'un membre del Govern i es realitzarà d'acord amb allò que disposa l'article anterior.

 

Capítol sisè. Dels programes, plans i comunicats del Govern

Article 135

 1. Si el Govern enviava al Consell General un programa, un pla o una comunicació en relació amb els quals desitgés que el Consell General es pronunciés, la Sindicatura n'ordenarà la publicació o la distribució entre els Consellers Generals i l'inclourà en l'ordre del dia corresponent per ésser debatut en el Ple.
 2. El debat s'iniciarà amb la intervenció d'un membre del Govern. Seguidament, podran fer ús de la paraula els Grups Parlamentaris per un temps de quinze minuts.
 3. Finit el debat, els Grups Parlamentaris podran presentar propostes de resolució que seran tramitades d'acord amb les normes del Capítol IX d'aquest Títol.

 

Suplència

Article 135:

Quan una llei estableix que un nomenament fet pel Govern està subjecte a ratificació per part del Consell General, la Sindicatura n'ordenarà la publicació o la distribució entre els consellers generals i l'inclourà en l'ordre del dia del ple corresponent.

La llista subjecta a ratificació es sotmetrà a una votació de totalitat.

(Butlletí del Consell General 26/1997 del 4 de desembre de 1997)

Article 135:

Quan una llei estableixi que una actuació administrativa del Govern està subjecte a un acord previ del Consell General, la proposta subsegüent es tramitarà davant del Ple d'acord amb les normes del procediment legislatiu Comú.

(BOPA 41/1994 del 7 de juny de 1994)

 

Capítol setè. De les sessions informatives

Article 136

 1. A petició del Consell General o d'una Comissió, o bé per iniciativa pròpia, el Cap de Govern o qualsevol dels Ministres compareixeran per tenir una sessió informativa davant del Consell General o d'una comissió, prèvia inclusió del tema en l'ordre del dia.
 2. La sessió constarà d'una exposició oral del Cap de Govern o d'un dels Ministres. Represa la sessió, els Consellers Generals podran formular preguntes o fer observacions. La sessió es clourà amb la resposta del Cap de Govern o del Ministre.

 

Capítol vuitè. Del control de la legislació delegada

Article 137

 1. Quan, d'acord amb allò establert a l'art. 59 de la Constitució, el Govern aprovi un decret legislatiu, aquest serà tramès a la Sindicatura que n'ordenarà la seva publicació al "Butlletí del Consell General".
 2. Si durant el mes següent cap Conseller General ni cap Grup Parlamentari hi formulen objeccions, s'entendrà que el Govern ha exercit correctament la funció legislativa que li havia delegat el Consell General. Si, per contra, un Conseller General o un Grup Parlamentari formulés alguna objecció, s'adreçarà a la Sindicatura, que en donarà trasllat a la Comissió legislativa competent per tal que emeti un informe. Aquest serà debatut i votat en el Ple.
 3. Aquest procediment de control no s'aplicarà quan la llei de delegació prevegi un procediment propi.

 

Capítol novè. De les propostes d'acord

Article 138

 1. Un Grup Parlamentari o un Conseller General amb la signatura de dos membres de la Cambra, poden presentar al Ple propostes d'acord sobre matèries no legislatives.
  Les propostes seran adreçades per escrit a la Sindicatura que, un cop admeses a tràmit, n'ordenarà la publicació i en trametrà còpia al Govern. Publicada la proposta, s'obrirà un període de quinze dies durant el qual els Grups Parlamentaris hi podran presentar esmenes. Exhaurit aquest període, s'inclourà en l'ordre del dia del Ple.
 2. El debat de les propostes d'acord s'iniciarà amb una exposició d'un dels proposants per un màxim de deu minuts. A continuació s'obrirà un torn per als Grups Parlamentaris que han presentat esmenes i un altre per a aquells que no ho han fet. Un cop finalitzades aquestes intervencions, el Grup Parlamentari o els Consellers Generals proposants indicaran les esmenes que accepten i el text final que sotmeten a votació.

 

Disposició transitòria

Mentre que no es puguin efectuar les publicacions en el "Butlletí del Consell General" previstes en el present Reglament, tindrà els mateixos efectes la publicació realitzada pel procediment tradicional d'edictes, això per un termini màxim de sis mesos a comptar de la data d'entrada en vigor del present Reglament.

Disposicions finals

Primera

La reforma d'aquest Reglament es durà a terme exclusivament per iniciativa del Consell General, a proposta de dos Grups Parlamentaris o d'una cinquena part dels Consellers Generals que hauran de presentar a la Sindicatura un text articulat amb les modificacions que es pretenen.

La reforma del Reglament es tramitarà com a proposició de llei, sense possibilitat d'intervenció del Govern.

Si el Ple la prengués en consideració, es crearà una Comissió especial de la qual en formaran part, en tot cas, els Presidents dels Grups Parlamentaris.

L'aprovació de la reforma requerirà la majoria absoluta dels membres del Consell General en una votació de totalitat.

Segona

El Consell General es regirà exclusivament per les normes de la Constitució, les d'aquest Reglament i les contingudes en les lleis.

Tercera

Aquest Reglament serà publicat en el "Butlletí del Consell General" i en el "Butlletí Oficial del Principat d'Andorra". Entrarà en vigor el dia 1 de gener de 1994.

Casa de la Vall, 3 de setembre de 1993

Jordi Farràs Forné
Síndic General

Nosaltres els Coprínceps el sancionem i promulguem i n'ordenem la publicació en el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.


François Mitterrand                                                Joan Martí Alanís
President de la República Francesa                        Bisbe d'Urgell      Copríncep d'Andorra                                               Copríncep d'Andorra 

« Febrer 2019 »
Febrer
DlDtDcDjDvDsDg
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728
Xarxes Socials

Consell General dels Joves. Sessió Informativa. 13/02/2019