Butlletins per anys

46/200209/06/2002Convocatòria d'una sessió ordinària del Consell General pel dia 12 de setembre del 2002. pàg. 2

Convocatòria d'una sessió informativa pública del M. I. Sr. Pere Cervós Cardona, ministre d'Educació, Joventut i Esports, davant de la Comissió Legislativa d'Educació, Recerca, Cultura i Esports, pel dia 11 de setembre del 2002. pàg. 2

Llistat de preguntes al Govern amb resposta oral disponibles per a la sessió del dia 12 de setembre del 2002
1- Pregunta urgent amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 11 de setembre del 2002, relativa a la posició d'Andorra en l'Assemblea General de les Nacions Unides.
(Reg. Núm. 864-A).
2- Pregunta urgent amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Francesc Casals Pantebre, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 11 de setembre del 2002, relativa al cost total del procés de precandidatura olímpica d’Andorra la Vella.
(Reg. Núm. 869-A).
3- Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Esteve López Montanya, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 2 de setembre del 2002, relativa al brot infecciós de gastroenteritis aguda del mes de gener de 2002 a la parròquia de Canillo i a les mesures que ha adoptat el Govern per assegurar en el futur la potabilitat de l'aigua destinada al consum humà.
(Reg. 828-A)
4- Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 2 de setembre del 2002, relativa a la nova normativa laboral i la Carta Social Europea.
(Reg. 829-A)
5- Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 2 de setembre del 2002, relativa a l'eventual existència d'un frau en les operacions d'importació de productes làctics.
(Reg. 830-A)
6- Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Esteve López Montanya, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 2 de setembre del 2002, relativa al nou centre de tractament de residus.
(Reg. 831-A)
7- Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Esteve López Montanya, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 2 de setembre del 2002, relativa a la possibilitat d'exportar temporalment els residus mentre no estigui construït el nou forn incinerador i a les diferents alternatives de tractament de residus.
(Reg. 832-A)
8- Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 2 de setembre del 2002, relativa a la reunió de la Internacional Liberal a Gibraltar.
(Reg. 833-A)
9- Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 2 de setembre del 2002, relativa al Non-Paper sobre l'Acord de Cooperació amb la Unió Europea.
(Reg. 834-A)
10- Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 2 de setembre del 2002, relativa a la presidència danesa de la Unió Europea i el Non-Paper sobre l'Acord de Cooperació amb la Unió Europea.
(Reg. 835-A)
11- Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Antoni Martí Petit, president del Grup Parlamentari Liberal, per escrit de data 30 d'agost del 2002, relativa al seguiment de les actuacions del Govern per lluitar contra el contraban de tabac.
(Reg. 837-A)
12- Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Joan Albert Farré Santuré, conseller general del Grup Parlamentari Liberal, per escrit de data 2 de setembre del 2002, relativa a les accions que ha emprès el Govern per posar en funcionament el Servei d'Ocupació.
(Reg. 838-A)
45/200209/03/2002Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Esteve López Montanya, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 2 de setembre del 2002, relativa al brot infecciós de gastroenteritis aguda del mes de gener de 2002 a la parròquia de Canillo i a les mesures que ha adoptat el Govern per assegurar en el futur la potabilitat de l'aigua destinada al consum humà, (Reg. Núm. 828-A). pàg. 3

Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 2 de setembre del 2002, relativa a la nova normativa laboral i la Carta Social Europea, (Reg. Núm. 829-A).
pàg. 3

Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 2 de setembre del 2002, relativa a l'eventual existència d'un frau en les operacions d'importació de productes làctics, (Reg. Núm. 830-A). pàg. 4

Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Esteve López Montanya, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 2 de setembre del 2002, relativa al nou centre de tractament de residus, (Reg. Núm. 831-A). pàg. 5

Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Esteve López Montanya, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 2 de setembre del 2002, relativa a la possibilitat d'exportar temporalment els residus mentre no estigui construït el nou forn incinerador i a les diferents alternatives de tractament de residus, (Reg. Núm. 832-A). pàg. 5

Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 2 de setembre del 2002, relativa a la reunió de la Internacional Liberal a Gibraltar, (Reg. Núm. 833-A). pàg. 6

Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 2 de setembre del 2002, relativa al Non-Paper sobre l'Acord de Cooperació amb la Unió Europea, (Reg. Núm. 834-A). pàg. 7

Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 2 de setembre del 2002, relativa a la presidència danesa de la Unió Europea i el Non-Paper sobre l'Acord de Cooperació amb la Unió Europea, (Reg. Núm. 835-A). pàg. 7

Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Antoni Martí Petit, president del Grup Parlamentari Liberal, per escrit de data 30 d'agost del 2002, relativa al seguiment de les actuacions del Govern per lluitar contra el contraban de tabac, (Reg. Núm. 837-A). pàg. 8

Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Joan Albert Farré Santuré, conseller general del Grup Parlamentari Liberal, per escrit de data 2 de setembre del 2002, relativa a les accions que ha emprès el Govern per posar en funcionament el Servei d'Ocupació,
(Reg. Núm. 838-A). pàg. 8
44/200208/30/2002Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei sobre el contracte de treball, i obertura del termini de presentació d'esmenes. pàg. 2
43/200208/28/2002Admissió a tràmit i publicació de la Proposta d'aprovació de l’adhesió al Conveni sobre la prohibició del desenvolupament, la producció, l’emmagatzematge i la utilització d’armes químiques i sobre la seva destrucció, conclòs a Ginebra el 3 de setembre de 1992 i obert a signatura a París el 13 de gener de 1993, i obertura del termini de presentació d'esmenes. pàg. 2

Publicació de l’adjudicació, mitjançant concurs públic, de l’obra de demolició de l’edifici conegut com "Hotel Mirador" radicat a la parròquia d’Andorra la Vella i el seu posterior tancament. pàg. 86
42/200208/06/2002Publicació de la resposta del Govern a la pregunta formulada pel M. I. Sr. Esteve López Montanya, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, relativa als estudis encomanats o realitzats pel Govern sobre els efectes de la contaminació que genera el forn incinerador del cal Rosselló, a la Comella. pàg. 2
41/200207/16/2002Publicació de l'atorgament de premis, del concurs internacional d'avantprojectes per a la construcció de la nova seu del Consell General. pàg. 2
40/200207/12/2002Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de modificació de la tarifa general de taxes de consum, i obertura del termini de presentació d'esmenes. pàg. 2

Pròrroga al termini per a la presentació de l'informe del Projecte de llei de garantia dels drets de les persones amb discapacitat. pàg. 3

Admissió a tràmit i publicació de la Proposta de declaració d'alienabilitat i permuta d'un terreny anomenat "Camp de la Covanella", i obertura del termini de presentació d'esmenes. pàg. 3

Admissió a tràmit i publicació de la Proposta de declaració d'alienabilitat i permuta d'un terreny anomenat "Prat del Rull", i obertura del termini de presentació d'esmenes. pàg. 4

Admissió a tràmit i publicació de la Proposta de declaració d'alienabilitat i permuta d'un terreny anomenat "Ermal i Feixa de Sant Eloi", i obertura del termini de presentació d'esmenes. pàg. 4

Admissió a tràmit i publicació de la Proposta de declaració d'alienabilitat i permuta d'un terreny a la Cortinada, i obertura del termini de presentació d'esmenes. pàg. 5

Publicació d'un Edicte per convocar un concurs públic per a l'adjudicació de l'obra de demolició de l'edifici conegut com "Hotel Mirador" radicat a la parròquia d'Andorra la Vella i el seu posterior tancament. pàg. 5
39/200206/26/2002Correcció d'errata en la publicació de la reserva d'esmena al Projecte de llei d'ajuts a l'estudi. pàg. 2
38/200206/25/2002Resolució relativa a encomanar al Govern que presenti a tràmit parlamentari la Proposta de ratificació de la Carta Social Europea. pàg. 2
Resolució relativa a què el Govern presenti a tràmit parlamentari el Projecte de llei del patrimoni cultural. pàg. 2
Resolució relativa a la creació d'una unitat especialitzada en la desintoxicació de qualsevol addició, i a dissenyar i impulsar campanyes de sensibilització. pàg. 2
Resolució relativa a l'estudi de viabilitat per a la creació d'una Granja Escola. pàg. 2
37/200206/20/2002
Publicació de l'informe de la Ponència i de l'informe de la Comissió Legislativa d'Interior en relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei qualificada del Tribunal Constitucional de 2 de setembre de 1993. pàg. 3

Convocatòria d'una sessió ordinària del Consell General pel dia 28 de juny del 2002. pàg. 6
36/200206/19/2002
Publicació de l'informe de la Ponència i de l'informe de la Comissió Legislativa d'Educació, Recerca, Cultura i Esports en relació al Projecte de llei d'ajuts a l'estudi, així com la reserva d'esmena presentada. pàg. 2

Publicació de la resposta del Govern a la pregunta formulada pel M. I. Sr. Esteve López Montanya, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, relativa als motius pels quals no s'ha renovat a l'empresa privada GECESSA la gestió del servei públic de la sanitat. pàg. 30
35/200206/17/2002
Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de crèdit extraordinari per finançar part de les despeses generades per la presentació de la candidatura d'Andorra als Jocs Olímpics del 2010, i obertura del termini de presentació d'esmenes. pàg. 3

Publicació de la pregunta amb resposta escrita del Govern presentada pel M. I. Sr. Joan Monegal Blasi, conseller general del Grup Mixt, per escrit de data 7 de juny del 2002, relativa a l'acord o conveni subscrit entre la Unitat de prevenció de blanqueig del Principat d'Andorra i l'organisme equivalent francès Tracfin, (Reg. Núm. 597-A). pàg. 3

Publicació de la pregunta amb resposta escrita del Govern presentada pel M. I. Sr. Joan Monegal Blasi, conseller general del Grup Mixt, per escrit de data 7 de juny del 2002, relativa a la Unitat Central d'Informació (UCI), (Reg. Núm. 598-A). pàg. 4

Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 7 de juny del 2002, relativa a l'augment molt important de les importacions de tabac durant els primers mesos del 2002 i la seva incidència en el contraban de tabac, (Reg. Núm. 602-A). pàg. 5

Publicació de la pregunta amb resposta escrita del Govern presentada pel M. I. Sr. Esteve López Montanya, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 11 de juny del 2002, relativa als estudis encomanats o realitzats pel Govern sobre els efectes de la contaminació que genera el forn incinerador de cal Rosselló, a la Comella, (Reg. Núm. 612-A). pàg. 5

Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Francesc Casals Pantebre, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 13 de juny del 2002, relativa al finançament de la precandidatura d'Andorra la Vella per als Jocs Olímpics d'hivern 2010, (Reg. Núm. 620-A). pàg. 6

Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Francesc Casals Pantebre, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 13 de juny del 2002, relativa a la situació laboral dels ajudants de menjador de l'Escola Andorrana, (Reg. Núm. 621-A). pàg. 6

Convocatòria d'una sessió informativa pública del M. I. Sr. Jordi Serra Malleu, ministre d'Ordenament Territorial, davant de la Comissió Legislativa de Política Territorial i Urbanisme, pel dia 19 de juny del 2002. pàg. 7

Publicació de la revocació i de l'adjudicació definitiva, mitjançant concurs públic, de la contractació d'una empresa de seguretat per a cobrir la vigilància dels edificis, entorns i exteriors i instal·lacions del Consell General. pàg. 7
34/200206/12/2002Convocatòria d'una sessió informativa pública del Sr. Ricard Fiter Vilajoana, Raonador del Ciutadà, davant de la Comissió Legislativa d'Interior, pel dia 17 de juny del 2002. pàg. 2
33/200206/10/2002
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 28 de maig del 2002, relativa a les declaracions del Govern sobre l'Organisme de Cooperació i Desenvolupament Econòmic (OCDE), (Reg. Núm. 545-A). pàg. 2

Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 28 de maig del 2002, relativa a la presència de ciutadans andorrans en el cos de funcionaris de les Nacions Unides, (Reg. Núm. 549-A). pàg. 2

Publicació de la pregunta amb resposta escrita del Govern presentada pel M. I. Sr. Miquel Alís Font, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 4 de juny del 2002, relativa als motius pels quals encara no s'ha construït una parada d'autobusos de transport públic i escolar a la zona Valira Nova, de la parròquia d'Encamp, (Reg. Núm. 575-A). pàg. 3

Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Francesc Casals Pantebre, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 5 de juny del 2002, relativa als motius pels quals el Govern encara no ha fet diversos Reglaments previstos en la Llei de la contractació pública, (Reg. Núm. 579-A). pàg. 3

Publicació de la pregunta amb resposta escrita del Govern presentada pel M. I. Sr. Esteve López Montanya, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 5 de juny del 2002, relativa a la possible existència de transferències de crèdit que afectin el programa pressupostari 4421 "Pla de sanejament" durant els anys 1997 a 2001, (Reg. Núm. 580-A). pàg. 4

Publicació de la resposta del Govern a la pregunta formulada pel M. I. Sr. Josep Dallerès Codina, conseller general del grup Parlamentari Socialdemòcrata, relativa als serveis prestats pel Servei de Telecomunicacions d'Andorra a la societat pública Ràdio i Televisió d'Andorra, SA. pàg. 5

Convocatòria d'una Sessió Ordinària del Consell General pel dia 20 de juny del 2002. pàg. 7
32/200206/06/2002Publicació de l'informe de la Ponència i de l'informe de la Comissió Legislativa de Sanitat i Medi Ambient en relació al Projecte de llei de pesca i de gestió del medi aquàtic. pàg. 2

Publicació de l'adjudicació definitiva, mitjançant concurs públic, per a l'edició de la Constitució del Principat d'Andorra. pàg. 22
31/200205/27/2002Tramesa de la Proposició de llei de modificació de la Llei qualificada del Tribunal Constitucional de 2 de setembre de 1993, així com les esmenes a l'articulat que han estat presentades a la Comissió Legislativa d'Interior. pàg. 2

Convocatòria d'una sessió informativa pública del M. I. Sr. Juli Minoves Triquell, ministre d'Afers Exteriors, davant de la Comissió Legislativa de Política Exterior, pel dia 29 de maig del 2002. pàg. 2

Publicació de l'adjudicació definitiva, mitjançant concurs públic, d'una empresa de seguretat per a cobrir una vigilància dels edificis, entorns, exteriors i instal·lacions del Consell General. pàg. 2
30/200205/21/2002Admissió a tràmit i publicació de l'informe del Tribunal de Comptes. pàg. 2
29/200205/13/2002Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 13 de maig del 2002, relativa a les disculpes demanades pel Ministre Portaveu a l'oposició, amb declaració d'urgència, (Reg. Núm. 495-A). pàg. 2
28/200205/08/2002Convocatòria d'una Sessió Ordinària del Consell General pel dia 14 de maig del 2002. pàg. 2
Tramesa de l’Informe del Raonador del Ciutadà corresponent a l’any 2001 a la Comissió Legislativa d’Interior. pàg. 2
27/200205/07/2002Publicació de l'informe de la Ponència i de l'informe de la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost en relació al Projecte de llei de l'impost indirecte sobre la prestació de serveis bancaris i de serveis financers. pàg. 3
Publicació de l'informe de la Ponència i de l'informe de la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost en relació al Projecte de llei de l'impost indirecte sobre la prestació de serveis d'assegurança. pàg. 16
26/200205/03/2002Admissió a tràmit i publicació de la Proposta d'aprovació de la ratificació del Protocol opcional al Conveni sobre l'eliminació de tots els tipus de discriminació envers la dona i d'acceptació de l'esmena a l'article 20, apartat 1, del Conveni, i obertura del termini de presentació d'esmenes. pàg. 3

Publicació de la pregunta amb resposta escrita del Govern presentada pel M. I. Sr. Josep Dallerès Codina, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 23 d'abril del 2002, relativa als serveis prestats pel Servei de Telecomunicacions d'Andorra a la societat pública Ràdio i Televisió d'Andorra, SA, (Reg. Núm. 397-A). pàg. 9

Publicació de la pregunta amb resposta escrita del Govern presentada pel M. I. Sr. Esteve López Montanya, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 30 d'abril del 2002, relativa als motius pels quals no s'ha renovat a l'empresa privada GECESSA la gestió del servei públic de la sanitat, (Reg. Núm. 425-A). pàg. 9
25/200204/30/2002Publicació de la resposta del Govern a la pregunta formulada per la M. I. Sra. Olga Forné Angrill, consellera general del Grup Mixt, relativa a l'acord formal entre el Ministeri d'Economia d'Andorra i el Ministeri de Foment Espanyol sobre la reobertura de l'aeroport de la Seu d'Urgell. pàg. 3

Publicació de la resposta del Govern a la pregunta formulada pel M. I. Sr. Francesc Casals Pantebre, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, relativa als horaris de treball dels conductors de transport públic de passatgers. pàg. 3

Publicació de la resposta del Govern a la pregunta formulada pel M. I. Sr. Francesc Casals Pantebre, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, relativa a la precària situació laboral de bona part dels ajudants de menjador de l'Escola Andorrana. pàg. 4
25/200204/30/2002Publicació de la resposta del Govern a la pregunta formulada per la M. I. Sra. Olga Forné Angrill, consellera general del Grup Mixt, relativa a l'acord formal entre el Ministeri d'Economia d'Andorra i el Ministeri de Foment Espanyol sobre la reobertura de l'aeroport de la Seu d'Urgell.
pàg. 2

Publicació de la resposta del Govern a la pregunta formulada pel M. I. Sr. Francesc Casals Pantebre, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, relativa als horaris de treball dels conductors de transport públic de passatgers. pàg. 2
24/200204/23/2002Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de desenvolupament dels principis bàsics de l'estructura i l'organització de la Universitat d'Andorra, i obertura del termini de presentació d'esmenes. pàg. 2
Tramesa del Projecte de llei d'ajuts a l'estudi, així com les esmenes a l'articulat que han estat presentades a la Comissió Legislativa d'Educació, Recerca, Cultura i Esports. pàg. 6
Publicació d'un Edicte per convocar un concurs públic per a l'edició de la Constitució del Principat d'Andorra. pàg. 7
23/200204/22/2002Clausura de la tramitació de la Proposició de llei de modificació de la Llei de beques i de crèdits d'estudis, oberta per Edicte de data 29 de novembre del 2001. pàg. 2
Tramesa de la Proposició de llei de modificació de la Llei qualificada del Tribunal Constitucional a la Comissió Legislativa d’Interior, i obertura del termini de presentació d'esmenes. pàg. 2
Clausura de la tramitació de la Proposició de llei de modificació del Reglament tècnic de la Caixa Andorrana de Seguretat Social, oberta per Edicte de data 9 de gener del 2002. pàg. 2
Publicació de la Proposta d'acord sobre criteris de concepte i de forma per a l'elaboració de les proposicions i dels projectes de llei, aprovada pel Consell General. pàg. 2
22/200204/18/2002Publicació de la resposta del Govern a la pregunta formulada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, relativa al Ministeri d'Afers Exteriors. pàg. 2
Publicació de la resposta del Govern a la pregunta formulada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, relativa a l'obligació legal de renovar el Consell d'administració de l'Institut Nacional Andorrà de Finances. pàg. 3
21/200204/17/2002Publicació de la resposta del Govern a la pregunta formulada pel M. I. Sr. Esteve López Montanya, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, relativa als controls de la qualitat de l'aire a la zona on està situat el forn incinerador de cal Rosselló a la Comella. pàg. 2
Publicació de la resposta del Govern a la pregunta formulada pel M. I. Sr. Esteve López Montanya, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, relativa al contracte entre el SAAS i GECESSA. pàg. 2
20/200204/12/2002Publicació de l'informe de la Ponència i l'informe de la Comissió Legislativa d'Interior en relació al Projecte de llei qualificada d'immigració, així com la reserva d’esmenes presentada. pàg. 2
19/200204/12/2002Admissió a tràmit i publicació de l'Informe del Raonador del Ciutadà corresponent a l'any 2001. pàg.2
18/200204/10/2002Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Josep Dallerès Codina, Conseller General del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 9 d'abril del 2002, relativa al contingut de la carta tramesa per la ministra de Finances al secretari general de l'OCDE en relació al projecte d'aquell organisme internacional sobre la competència fiscal perjudicial, amb declaració d'urgència (Reg. Núm. 340-A). pàg. 2
17/200204/08/2002Convocatòria d'una Sessió Ordinària del Consell General pel dia 18 d'abril del 2002. pàg. 2
Convocatòria d'una sessió informativa pública del
M. I. Sr. Miquel Àlvarez Marfany, ministre d'Economia, davant de la Comissió Legislativa d'Economia, pel dia 19 d'abril del 2002. pàg. 2
16/200203/28/2002Admissió a tràmit i publicació de l'esmena a la totalitat presentada pels M. I. Srs. Josep Garrallà Rossell, Jordi Mas Torres i Joan Monegal Blasi, consellers generals, al Projecte de llei de suplement de crèdit per a les despeses derivades del projecte, construcció i explotació durant un any de l'estació depuradora d'aigües residuals de la zona sud d'Andorra. pàg. 3

Tramesa del Projecte de llei de pesca i de gestió del medi aquàtic, així com les esmenes a l'articulat que han estat presentades a la Comissió Legislativa de Sanitat i Medi Ambient. pàg. 3

Tramesa del Projecte de llei de garantia dels drets de les persones amb discapacitat, així com les esmenes a l'articulat que han estat presentades a la Comissió Legislativa d'Afers Socials. pàg. 3

Admissió a tràmit i publicació de la Proposta d'aprovació de la ratificació del Conveni de seguretat social entre el Principat d'Andorra i el Regne d'Espanya, i obertura del termini de presentació d'esmenes. pàg. 3

Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Esteve López Montanya, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 27 de març del 2002, relativa a les condicions de treball d'alguns treballadors del forn incinerador,
(Reg. Núm. 305-A) pàg. 14

Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 27 de març del 2002, relativa a la fiabilitat de les declaracions del ministre Portaveu pel que fa a les relacions d'Andorra amb la Unió Europea, (Reg. Núm. 306-A). pàg. 15

Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 27 de març del 2002, relativa a l'abast de la informació de la qual disposa el Ministeri de Finances sobre els acords establerts per la banca andorrana amb l'administració fiscal dels Estats Units d'Amèrica, (Reg. Núm. 307-A). pàg. 15

Convocatòria d'una Sessió Ordinària del Consell General pel dia 11 d'abril del 2002. pàg. 16

Publicació d'un Edicte per convocar un concurs públic per a la contractació d'una empresa de seguretat per a cobrir una vigilància dels edificis, entorns i exteriors i instal·lacions del Consell General. pàg. 17

Publicació d'un Edicte per convocar un concurs públic per a la contractació d'una empresa pel manteniment del sistema de seguretat instal·lat en els edificis: Casa de la Vall, Sindicatura, Casa de les Monges i exteriors del Consell General. pàg. 17

Correcció d'errata relativa a la publicació en el Butlletí número 15/2002 de data 25 de març, d'una resposta a una pregunta formulada pel M. I. Sr. Esteve López Montanya, Conseller General del Grup Parlamentari Socialdemòcrata. pàg. 17

Llistat de preguntes al Govern amb resposta oral disponibles per a la sessió del dia 11 d'abril del 2002
1. Pregunta urgent amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Josep Dallerès Codina, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 9 d'abril del 2002, relativa al contingut de la carta tramesa per la ministra de Finances al secretari general de l'OCDE en relació amb el projecte d'aquell organisme internacional sobre la competència fiscal perjudicial. (Reg. 340-A).
2. Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Francesc Casals Pantebre, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 4 de desembre del 2001, relativa a l'allargament dels horaris comercials. (Reg. 1040-A)
3. Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Francesc Casals Pantebre, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 27 de febrer del 2002, relativa als acomiadaments de diferents treballadors del Grup Agrícol-Reig. (Reg. 197-A)
4. Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 7 de març del 2002, relativa a la reunió mantinguda pel ministre d'Exteriors al Vaticà. (Reg. 231-A)
5. Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 12 de març del 2002, relativa a l'acord de cooperació amb la Unió Europea. (Reg. 250-A)
6. Pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Olga Forné Angrill, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 15 de març del 2002, relativa a les mesures que es preveuen d'immediat en els diferents serveis mèdics de l'Hospital Na. Sra. de Meritxell per atendre els pacients de manera àgil, ràpida i adequada. (Reg. 264-A)
7. Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Esteve López Montanya, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 27 de març del 2002, relativa a les condicions de treball d'alguns treballadors del forn incinerador. (Reg. 305-A).
8. Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 27 de març del 2002, relativa a la fiabilitat de les declaracions del Ministre Portaveu pel que fa a les relacions d'Andorra amb la Unió Europea, (Reg. 306-A).
9. Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 27 de març del 2002, relativa a l'abast de la informació de la qual disposa el Ministeri de Finances sobre els acords establerts per la banca andorrana amb l'administració fiscal dels Estats Units d'Amèrica, (Reg. 307-A).
15/200203/25/2002Publicació de la resposta del Govern a la pregunta formulada pel M. I. Sr. Josep Dallerès Codina, Conseller General del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, relativa a la llista de paradisos fiscals de l'OCDE. pàg. 2

Publicació de la resposta del Govern a la pregunta formulada pel M. I. Sr. Esteve López Montanya, Conseller General del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, relativa al contracte entre el SAAS i GECESSA. pàg. 2
14/200203/22/2002Pròrroga al termini per a la presentació d'esmenes al Projecte de llei d'ajuts a l'estudi. pàg. 2

Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Olga Forné Angrill, consellera general del Grup Mixt, per escrit de data 15 de març del 2002, relativa a les mesures que es preveuen d'immediat en els diferents serveis mèdics de l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell per atendre els pacients de manera àgil, ràpida i adequada, (Reg. Núm. 264-A). pàg. 2

Publicació de la pregunta amb resposta escrita del Govern presentada per la M. I. Sra. Olga Forné Angrill, consellera general del Grup Mixt, per escrit de data 15 de març del 2002, relativa a l'acord formal entre el Ministeri d'Economia d'Andorra i el Ministeri de Foment Espanyol sobre la reobertura de l'aeroport de la Seu d'Urgell, (Reg. Núm. 265-A). pàg. 2

Convocatòria d'una sessió informativa pública del M. I. Sr. Pere Cervós Cardona, ministre d'Educació, Joventut i Esports, davant de la Comissió Legislativa d'Educació, Recerca, Cultura i Esports, pel dia 3 d'abril del 2002. pàg. 3
13/200203/18/2002Publicació de la Proposta d'acord aprovada pel Consell General, relativa a la creació d'un Consell General dels Joves. pàg. 2

Publicació de l'adjudicació, mitjançant concurs públic, de subministrament de material informàtic pel Consell General. pàg. 2
12/200203/13/2002
Pròrroga al termini per a la presentació de l'informe del Projecte de llei qualificada d'immigració. pàg. 2

Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 7 de març del 2002, relativa a la reunió mantinguda pel ministre d'Exteriors al Vaticà, (Reg. Núm. 231-A). pàg. 2

Publicació de la pregunta amb resposta escrita del Govern presentada pel M. I. Sr. Francesc Casals Pantebre, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 11 de març del 2002, relativa a la precària situació laboral de bona part dels ajudants de menjador de l'Escola Andorrana, (Reg. Núm. 241-A). pàg. 2

Publicació de la pregunta amb resposta escrita del Govern presentada pel M. I. Sr. Francesc Casals Pantebre, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 11 de març del 2002, relativa als horaris de treball dels conductors de transport públic de passatgers, (Reg. Núm. 242-A). pàg. 3

Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 12 de març del 2002, relativa a l'acord de cooperació amb la Unió Europea, (Reg. Núm. 250-A). pàg. 3

Admissió a tràmit i publicació de la Proposta d'acord per la creació d'un Consell General dels Joves. pàg. 4
11/200203/08/2002
Convocatòria d'una Sessió Tradicional del Consell General pel dia 14 de març del 2002. pàg. 2

Publicació d'un edicte per contractar un administratiu per als serveis generals del Consell General. pàg. 2

Publicació de l'adjudicació, mitjançant concurs públic, de micròfons per a la sala de sessions del Consell General pàg. 2

Publicació de l'adjudicació, mitjançant concurs públic, d'un tècnic superior per la redacció del projecte i direcció de la demolició de l'edifici conegut com Hotel Mirador i posterior tancament de la finca. pàg. 2
10/200203/06/2002Admissió a tràmit i publicació de la Proposta d'aprovació de la ratificació del Conveni per a la creació de l'Organització europea de telecomunicacions per satèl·lit "EUTELSAT" esmenat, i obertura del termini de presentació d'esmenes. pàg. 2

Publicació de la pregunta amb resposta escrita del Govern presentada pel M. I. Sr. Josep Dallerès Codina, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 5 de març del 2002, relativa a la llista de paradisos fiscals de l'OCDE, (Reg. Núm. 222-A). pàg. 13
09/200203/04/2002Admissió a tràmit i publicació de la Proposta d'aprovació de l'adhesió al Conveni de les Nacions Unides de lluita contra la desertificació en els països afectats per sequera greu i/o desertificació, principalment a Àfrica, i obertura del termini de presentació d'esmenes. pàg. 3

Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Francesc Casals Pantebre, Conseller General del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 27 de febrer del 2002, relativa als acomiadaments de diferents treballadors del Grup Agrícol-Reig, (Reg. Núm. 197-A). pàg. 37
08/200202/22/2002Publicació de la resposta del Govern a la pregunta formulada pel M. I. Sr. Josep Dallerès Codina, Conseller General del grup Parlametnari Socialdemòcrata, relativa a les freqüències atorgades pel Govern per a emissores de radiodifusió en territori andorrà. pàg. 2
07/200202/20/2002Admissió a tràmit i publicació de la Proposta d'aprovació de la ratificació del Conveni entre el Govern del Principat d'Andorra i el Govern de la República Francesa relatiu als despatxos de controls nacionals juxtaposats, i obertura del termini de presentació d'esmenes. pàg. 2

Publicació de la pregunta amb resposta escrita del Govern presentada pel M. I. Sr. Esteve López Montanya, Conseller General del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 19 de febrer del 2002, relativa als controls de la qualitat de l'aire a la zona on està situat el forn incinerador de cal Rosselló a la Comella, (Reg. Núm. 159-A). pàg. 7
06/200202/13/2002Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de pesca i de gestió del medi aquàtic, i obertura del termini de presentació d'esmenes. pàg. 2

Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de garantia dels drets de les persones amb discapacitat, i obertura del termini de presentació d'esmenes. pàg. 10

Convocatòria d'una sessió informativa pública de la M. I. Sra. Mònica Codina Tort, ministra de Salut i Benestar, davant de la Comissió Legislativa de Sanitat i Medi Ambient, pel dia 14 de febrer del 2002. pàg. 23
06/200202/13/2002Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de pesca i de gestió del medi aquàtic, i obertura del termini de presentació d'esmenes. pàg. 2

Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de garantia dels drets de les persones amb discapacitat, i obertura del termini de presentació d'esmenes. pàg. 10

Convocatòria d'una sessió informativa pública de la M. I. Sra. Mònica Codina Tort, ministra de Salut i Benestar, davant de la Comissió Legislativa de Sanitat i Medi Ambient, pel dia 14 de febrer del 2002. pàg. 23
05/200202/06/2002Publicació de la pregunta amb resposta escrita del Govern presentada pel M. I. Sr. Esteve López Montanya, Conseller General del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 5 de febrer del 2002, relativa al contracte entre el SAAS i GECESSA, (Reg. Núm. 120-A). pàg. 2

Habilitació del mes de febrer del 2002, per tal que la Comissió Legislativa de Sanitat i Medi Ambient pugui reunir-se a fi de poder demanar la compareixença de la M. I. Sra. Mònica Codina Tort, ministra de Salut i Benestar, i procedir amb la mateixa, per tal que informi del brot infecciós ocasionat per l'aigua a la parròquia de Canillo. pàg. 2
04/200202/04/2002Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei d'ajuts a l'estudi, i obertura del termini de presentació d'esmenes. pàg. 2

Publicació de la pregunta amb resposta escrita del Govern presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 23 de gener del 2002, relativa a l'obligació legal de renovar el Consell d'Administració de l'Institut Nacional Andorrà de Finances, (Reg. Núm. 79-A). pàg. 11

Publicació d'un Edicte per convocar un concurs públic per a l'adjudicació del subministrament de material informàtic. pàg. 11

Publicació d'un Edicte per convocar un concurs públic per a l'adjudicació i instal·lació de micròfons per a la sala de sessions del Consell General. pàg. 12
Publicació d'un Edicte per convocar un concurs públic a la selecció d'un/a Tècnic/a superior per a la redacció del projecte i direcció de la demolició de l'edifici, situat a la parròquia d'Andorra la Vella, conegut com "Hotel Mirador" i posterior tancament de la finca. pàg. 12