Butlletins per anys

Hide details for 20202020
Índex 202012/31/2020
052/202007/02/2020Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes a la Proposició de llei qualificada de modificació de la Llei 30/2018, del 6 de desembre, qualificada de seguretat pública. pàg. 2
051/202007/01/2020Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei del Codi de la circulació, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 2
Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de modificació de la Llei 37/2008, del 18 de desembre, del Cos de Banders. pàg. 51
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Susanna Vela Palomares, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 1 de juliol del 2020, relativa a la promoció turística d’Andorra pel 2020-2021 amb declaració d’urgència, (Reg. Núm. 471). pàg. 51
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Oliver Alís Salguero, conseller general del Grup Parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independents, per escrit de data 1 de juliol del 2020, relativa al no retorn a les famílies de la part proporcional de l’import del transport escolar aturat durant la crisi sanitària causada per la COVID-19 amb declaració d’urgència, (Reg. Núm. 472). pàg. 51
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Carine Montaner Raynaud, consellera general del Grup Parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independents, per escrit de data 1 de juliol del 2020, relativa al SAAS i a la crisi sanitària de la COVID-19 amb declaració d’urgència, (Reg. Núm. 475). pàg. 52
050/202006/29/2020Convocatòria d’una sessió informativa pública del M. I. Sr. Jordi Torres Falcó, Ministre d’Ordenament Territorial, davant de la Comissió Legislativa de Política Territorial, Urbanisme i Medi Ambient, pel dia 1 de juliol del 2020. pàg. 2
049/202006/26/2020Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes a la Proposició de llei qualificada de transparència i accés a la informació pública. pàg. 2
Clausura de la tramitació de la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2020, del 18 d’abril, de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2. pàg. 2
Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes a la Proposició de llei de modificació de la Llei qualificada del règim electoral i del referèndum. pàg. 2
Publicació de les preguntes amb resposta escrita del Govern presentades pel M. I. Sr. Pere López Agràs, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 25 de juny del 2020, relatives a l’adquisició del 50% d’Assegur Diversos per part d’Actiu Assegurances (Grup Crèdit Andorrà, (Reg. Núm. 446). pàg. 2
Pròrroga al termini per a la presentació de l’informe relatiu a l’Informe en relació a les fiscalitzacions dutes a terme pel Tribunal de Comptes corresponents a l’exercici 2017. pàg. 3
048/202006/22/2020- Admissió a tràmit i publicació de la Proposició de llei de modificació de la Llei 9/2016, del 28 de juny, de creació de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra, i obertura del termini de presentació del criteri del Govern. pàg. 2
- Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada M. I. Sr. Pere López Agràs, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 22 de juny del 2020, relativa al conveni signat entre Govern i el que fou notari Josep Estañol, (Reg. Núm. 438). pàg. 6
- Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jordi Font Mariné, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 22 de juny del 2020, relativa a la contractació directa de l’empresa A2 Security, (Reg. Núm. 439). pàg. 7
- Convocatòria d’una una sessió ordinària del Consell General pel dia 2 de juliol del 2020. pàg. 7
047/202006/22/2020- Publicació de l’informe de la Ponència i l’informe de la Comissió Legislativa d’Economia en relació al Projecte de llei de mesures de racionalització econòmica i de recursos humans del sector públic i de reducció salarial dels càrrecs electes i de lliure designació de les entitats públiques. pàg. 2
- Convocatòria d’una una sessió ordinària del Consell General pel dia 25 de juny del 2020. pàg. 17
046/202006/19/2020 09:34:14 AMPublicació de l’informe de la Ponència i l’informe de la Comissió Legislativa d’Educació, Recerca, Cultura, Joventut i Esports en relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 9/2014, del 3 de juny, d’ajuts a l’estudi, així com les reserves d’esmena presentades.
045/202006/17/2020Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei d’esports electrònics, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 2
Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de recuperació i de resolució d’entitats bancàries i d’empreses d’inversió. pàg. 16
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Roger Padreny Carmona, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 16 de juny del 2020, relativa a l’Acord Sectorial de l’Associació de Bancs Andorrans (Andorran Banking) referent a carències i mesures d’ajornament de préstecs o crèdits amb declaració d’urgència, (Reg. Núm. 415). pàg. 16
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Pere López Agràs, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 17 de juny del 2020, relativa a atorgar una retribució complementària pel personal sanitari mèdic amb declaració, (Reg. Núm. 424). pàg. 16
Publicació d’un edicte d’adjudicació definitiva del servei de prevenció aliè. pàg. 17
Admissió a tràmit i publicació de la Memòria i Informes corresponents a les fiscalitzacions dutes a terme pel Tribunal de Comptes durant l’any 2019, i tramesa a la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost. pàg. 18
044/202006/12/2020Clausura de la tramitació del Projecte de llei del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària. pàg. 2
Tramesa del Projecte de llei de modificació de la Llei 9/2014, del 3 de juny, d’ajuts a l’estudi, així com les esmenes a l’articulat que han estat presentades a la Comissió Legislativa d’Educació, Recerca, Cultura, Joventut i Esports. pàg. 2
Tramesa del Projecte de llei de mesures de racionalització econòmica i de recursos humans del sector públic i de reducció salarial dels càrrecs electes i de lliure designació de les entitats públiques, així com les esmenes a l’articulat que han estat presentades a la Comissió Legislativa d’Economia. pàg. 2
Publicació d’un edicte d’adjudicació definitiva del servei d’oficina tècnica d’implantació del document i expedient electrònic. pàg. 2
Publicació d’un edicte d’adjudicació definitiva dels treballs de refecció de les cobertes posteriors de Casa de la Vall. pàg. 3
043/202006/11/2020Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes a la Proposició de llei qualificada de modificació de la Llei 30/2018, del 6 de desembre, qualificada de seguretat pública. pàg. 2
Tramesa de la Proposició de llei qualificada de modificació de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi Penal, així com les esmenes a l’articulat que han estat presentades a la Comissió Legislativa de Justícia, Interior i Afers Institucionals. pàg. 2
Publicació de les preguntes amb resposta escrita del Govern presentades pels M. I. Srs. Pere López Agràs, Judith Salazar Álvarez, Jordi Font Mariné, Joaquim Miró Castillo, Roger Padreny Carmona, Carles Sánchez Rodríguez i Susanna Vela Palomares, consellers generals del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 10 de juny del 2020, relatives als serveis i treballs contractats al Sr. Antoni García Fernández per part del, Govern (Reg. Núm. 385). pàg. 2
042/202006/09/2020Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de modificació de la Llei 32/2008, del 18 de desembre, del Cos de Banders, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 3
Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de modificació de la Llei 9/2014, del 3 de juny, d'ajuts a l'estudi. pàg. 11
Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària. pàg. 11
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Carles Sánchez Rodríguez, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 8 de juny del 2020, relativa als recursos humans i econòmics del Ministeri d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, (Reg. Núm. 372). pàg. 11
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Susanna Vela Palomares, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 9 de juny del 2020, relativa al retorn dels residents als centres sociosanitaris i residencials públics i privats,
(Reg. Núm. 374). pàg. 12
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Judith Salazar Álvarez, presidenta suplent del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 9 de juny del 2020, relativa amb el pagament, per part de Govern, de les prestacions dels assalariats definides en l'article 17 de la Llei 5/2020, del 18 d'abril, de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d'emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2, (Reg. Núm. 383). pàg. 12
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Judith Salazar Álvarez, presidenta suplent del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 9 de juny del 2020, relativa als recursos destinats al Departament de Treball per fer front al volum extraordinari de feina que ha de gestionar aquest departament com a conseqüència de la crisi provocada per la pandèmia del virus SARS-CoV-2, (Reg. Núm. 384). pàg. 13
Publicació de les preguntes amb resposta escrita del Govern presentades pel M. I. Sr. Carles Sánchez Rodríguez, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 9 de juny del 2020, relatives a l'anunci del trasllat dels ajuts a l'estudi del Ministeri d'Educació al d'Afers Socials, Habitatge i Joventut, (Reg. Núm. 379). pàg. 13
Publicació de la resposta del Govern a les preguntes formulades per la M. I. Sra. Susanna Vela Palomares, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 5 de març del 2020, relatives als projectes electrònics del Govern d'Andorra. pàg. 14
Convocatòria d’una una sessió ordinària del Consell General pel dia 18 de juny del 2020. pàg. 29
041/202006/05/2020- Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de mesures de racionalització econòmica i de recursos humans del sector públic i de reducció salarial dels càrrecs electes i de lliure designació de les entitats públiques. pàg. 2
- Publicació de les preguntes amb resposta oral del Govern presentades pel M. I. Sr. Pere López Agràs, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 3 de juny del 2020, relatives a les converses en relació al trànsit fronterer, (Reg. Núm. 355). pàg. 2
- Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Susanna Vela Palomares, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 4 de juny del 2020, relativa als accessos a la història clínica compartida, (Reg. Núm. 361). pàg. 2
- Publicació de les preguntes amb resposta escrita del Govern presentades per la M. I. Sra. Susanna Vela Palomares, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 4 de juny del 2020, relatives a la presa de temperatura per part de comerços, llocs de treball i altres establiments, (Reg. Núm. 356). pàg. 3
- Publicació de la resposta del Govern a la pregunta formulada per la M. I. Sra. Carine Montaner Raynaud, consellera general del Grup Parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independents, per escrit de data 29 d’abril del 2020, relativa als tests ràpids d'anticossos COVID 19. pàg. 3
- Convocatòria d’una sessió informativa pública del M. I. Sr. Èric Jover Comas, ministre de Finances i Portaveu, davant de la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost, pel dia 11 de juny del 2020. pàg. 6
040/202006/03/2020- Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes a la Proposició de llei qualificada de transparència i accés a la informació pública. pàg. 2
- Publicació del criteri del Govern relatiu a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2020, del 18 d'abril, de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d'emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2. pàg. 2
- Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes a la Proposició de llei de modificació de la Llei qualificada del règim electoral i del referèndum. pàg. 4
- Publicació de les preguntes amb resposta escrita del Govern presentades per la M. I. Sra. Susanna Vela Palomares, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 28 de maig del 2020, relatives a les mesures destinades a la cultura i al sector cultural, (Reg. Núm. 340). pàg. 4
- Habilitació dels dies del període fora de sessions compresos entre el 16 i el 31 de juliol del 2020. pàg. 5
039/202005/29/2020- Publicació de la resposta del Govern a les preguntes formulades M. I. Sra. Judith Salazar Álvarez, relatives amb la tecnologia IrisGuard i amb el reconeixement facial. pàg. 2
- Publicació de la resposta del Govern a les preguntes formulades pels M. I. Srs. Pere López Agràs, Judith Salazar Álvarez, Jordi Font Mariné, Joaquim Miró Castillo, Roger Padreny Carmona, Carles Sánchez Rodríguez i Susanna Vela Palomares, consellers generals del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 13 de febrer del 2020, relatives al cost salarial dels ministres, secretaris d'Estat i càrrecs de relació especial i de confiança del Govern d'Andorra. pàg. 2
- Publicació de la resposta del Govern a les preguntes formulades per la M. I. Sra. Susanna Vela Palomares, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 17 de febrer del 2019, relatives a la subvenció anual del Govern a la Fundació Tutelar per finançar el programa Joves en inclusió. pàg. 4
038/202005/28/2020- Publicació de la resposta del Govern a les preguntes formulade per la M. I. Sra. Carine Montaner Raynaud, consellera general del Grup Parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independents, per escrit de data 30 de gener del 2020, relatives al Cedre. pàg. 2
- Pròrroga al termini per a la presentació de l’informe relatiu a l’Informe en relació a les fiscalitzacions dutes a terme pel Tribunal de Comptes corresponents a l’exercici 2017. pàg. 18
037/202005/27/2020- Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de modificació de la Llei 9/2014, del 3 de juny, d’ajuts a l’estudi, i obertura del termini de presentació d’esmena. pàg. 2
- Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de recuperació i de resolució d’entitats bancàries i d’empreses d’inversió. pàg. 5
- Convocatòria d’una sessió informativa pública del Sr. Albert Font Massip, president del Consell d’Administració de la CASS, davant de les Comissions Legislatives de Finances i Pressupost i de Sanitat conjuntament, pel dia 4 de juny del 2020. pàg. 5
036/202005/25/2020- Admissió a tràmit i publicació del Projecte de Llei de mesures de racionalització econòmica i de recursos humans del sector públic i de reducció salarial dels càrrecs electes i de lliure designació de les entitats públiques, i obertura del termini de presentació d’esmena. pàg. 2
- Publicació de les preguntes amb resposta escrita del Govern presentades per la M. I. Sra. Carine Montaner Raynaud, consellera general del Grup Parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independents, per escrit de data 22 de maig del 2020, relatives a un tema del cost els metges cubans, (Reg. Núm. 327). pàg. 7
- Publicació de la resposta del Govern a les preguntes formulades pel M. I. Sr. Roger Padreny Carmona, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 13 de febrer del 2020, relatives al procés de selecció del nou cap de l’àrea de Participació i Promoció de la Joventut i Voluntariat del Govern d’Andorra. pàg. 8
035/202005/23/2020 10:36:55 AMAdmissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de mesures excepcionals i urgents, en matèria processal i administrativa, per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2. pàg. 2
Convocatòria d’una sessió ordinària del Consell General pel dia 25 de maig del 2020. pàg. 8
034/202005/20/2020 01:30:22 PMPròrroga al termini per a la presentació d’esmenes a la Proposició de llei qualificada de modificació de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi Penal. pàg. 3
Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes a la Proposició de llei qualificada de modificació de la Llei 30/2018, del 6 de desembre, qualificada se seguretat pública. pàg. 3
Publicació de la Declaració d’acceptació de l’adhesió de Vietnam al Consell de la Haia de 18 de març de 1970 sobre l’obtenció de proves a l’estranger en matèria civil o comercial. pàg. 3
Publicació de la Publicació d’aprovació de l’admissió de Nicaragua i Tailàndia com a membres de la Conferència de la Haia de Dret Internacional Privat. pàg. 4
Admissió a tràmit i publicació de l’Esmena de l’article 124 de l’Estatut de la Cort Penal Internacional (CPI), adoptada a la Haia, Països Baixos, el 26 de novembre del 2015, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 4
Admissió a tràmit i publicació de l’Esmena de l’article 8.2e) de l’Estatut de la Cort Penal Internacional (CPI), adoptada a la Haia, Països Baixos, el 26 de novembre del 2015, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 5
Publicació de la pregunta amb resposta escrita del Govern presentada per la M. I. Sra. Carine Montaner Raynaud, consellera general del Grup Parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independents, per escrit de data 20 de maig del 2020, relativa a un tema de contractació pública, (Reg. Núm. 313). pàg. 6
Convocatòria d’una sessió informativa pública del M. I. Sr. Víctor Filloy Franco, ministre d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, davant de la Comissió Legislativa d’Afers Socials i Igualtat, pel dia 26 de maig del 2020. pàg. 7
033/202005/18/2020 11:33:57 AMPublicació de la resposta del Govern a les preguntes formulades pe la M. I. Sra. Carine Montaner Raynaud, consellera general del Grup Parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independents, per escrit de data 20 de febrer del 2020, relatives al transport sanitari. pàg. 2
Publicació de la resposta del Govern a les preguntes formulades pe la M. I. Sra. Carine Montaner Raynaud, consellera general del Grup Parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independents, per escrit de data 20 de febrer del 2020, relatives al SAAS. pàg. 3
Convocatòria d’una sessió informativa pública de la
M. I. Sra. Maria Ubach Font, ministra d’Afers Exteriors, davant de la Comissió Legislativa de Política Exterior, pel dia 20 de maig del 2020. pàg. 5
032/202005/14/2020Obertura del termini de presentació d'esmenes a l'articulat a la Proposició de llei qualificada de transparència i accés a la informació. pàg. 2
031/202005/13/2020Canvi de l’ordre del dia de la sessió ordinària del Consell General pel dia 14 de maig del 2020. pàg. 2
030/202005/12/2020Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària. pàg. 2
Admissió a tràmit i publicació de la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2020, del 18 d’abril, de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2, i obertura del termini de presentació del criteri del Govern. pàg. 2
Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes a la Proposició de llei de modificació de la Llei qualificada del règim electoral i del referèndum. pàg. 6
Retirada de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jordi Font Mariné, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, relativa al seguiment del conjunt de treballadors per compte propi dins del marc de la present situació provocada per la pandèmia de la Covid-19, (E-262-2020). pàg. 6
Convocatòria d’una sessió informativa pública del M. I. Sr. Josep Maria Rosell Pons, ministre de Justícia i Interior, davant de la Comissió Legislativa de Justícia, Interior i Afers Institucionals, pel dia 18 de maig del 2020. pàg. 6
029/202005/11/2020Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de modificació de la Llei 11/2017, del 25 de maig, del notariat. pàg. 2
Publicació de la Renovació de la reserva referida als articles 7 i 8 del Conveni penal sobre la corrupció, fet a Estrasburg el 27 de gener de 1999. pàg. 5
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Pere López Agràs, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 11 de maig del 2020, relativa als autònoms i els ajuts percebuts amb declaració d’urgència, (Reg. Núm. 280). pàg. 5
Retirada de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Judith Salazar Álvarez, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 10 de març del 2020, relativa al desplegament reglamentari de la Llei 31/2018, del 6 de desembre, de relacions laborals, (Reg. Núm. 184). pàg. 6
Convocatòria d’una sessió informativa pública del
M. I. Sr. Jordi Gallardo Fernàndez, ministre de Presidència, Economia i Empresa, davant de la Comissió Legislativa d’Economia, pel dia 15 de maig del 2020. pàg. 6
Convocatòria d’una una sessió ordinària del Consell General pel dia 13 de maig del 2020, a les 16.00h. pàg. 6
Convocatòria d’una una sessió ordinària del Consell General pel dia 13 de maig del 2020, a les 17.00h. pàg. 6
028/202005/08/2020Convocatòria d’una sessió informativa pública del M. I. Sr. Joan Martínez Benazet, ministre de Salut, davant de la Comissió Legislativa de Sanitat, pel dia 19 de maig del 2020. pàg. 2
Convocatòria d’una sessió informativa pública de la M. I. Sra. Ester Vilarrubla Escales, ministra d’Educació i Ensenyament Superior, davant de la Comissió Legislativa d’Educació, Recerca, Cultura, Joventut i Esports, pel dia 12 de maig del 2020. pàg. 2
027/202005/05/2020
- Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de recuperació i de resolució d’entitats bancàries i d’empreses d’inversió. pàg. 3
- Publicació de la Modificació de l’annex de l’Acord monetari entre el Principat d’Andorra i la Unió Europea, signat a Brussel·les el 30 de juny del 2011. pàg. 3
- Publicació de les preguntes amb resposta escrita del Govern presentades per la M. I. Sra. Carine Montaner Raynaud, consellera general del Grup Parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independents, per escrit de data 29 d’abril del 2020, relatives als tests ràpids d’anticossos COVID 19, (Reg. Núm. 247). pàg. 19
- Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Susanna Vela Palomares, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 4 de maig del 2020, relativa a la publicitat dels avals públics per a empreses i negocis afectats per la situació d'emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2, (Reg. Núm. 249). pàg. 19
- Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Carine Montaner Raynaud, consellera general del Grup Parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independents, per escrit de data 4 de maig del 2020, relativa a millorar la protecció de la salut dels treballadors públics en l’entorn laboral i dels ciutadans en el context del COVID 19, (Reg. Núm. 250). pàg. 20
- Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Carine Montaner Raynaud, consellera general del Grup Parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independents, per escrit de data 5 de maig del 2020, relativa a la situació econòmica segons el context sanitari del Coronavirus, (Reg. Núm. 254). pàg. 20
- Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Carine Montaner Raynaud, consellera general del Grup Parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independents, per escrit de data 5 de maig del 2020, relativa a les negociacions amb els països veïns referent als estudiants que cursen els estudis a Espanya o França, (Reg. Núm. 255). pàg. 20
- Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Carine Montaner Raynaud, consellera general del Grup Parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independents, per escrit de data 5 de maig del 2020, relativa a les mesures legals per poder retirar les subvencions a Andorra Ultra Trail tenint en compte la cancel·lació de l’esdeveniment, (Reg. Núm. 256). pàg. 21
- Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Carine Montaner Raynaud, consellera general del Grup Parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independents, per escrit de data 5 de maig del 2020, relativa al possible pla d’optimització de recursos de l’administració pública i de racionalització de la despesa pública, (Reg. Núm. 258). pàg. 22
- Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Carine Montaner Raynaud, consellera general del Grup Parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independents, per escrit de data 5 de maig del 2020, relativa als resultats dels testos realitzats a la població andorrana a nivell dels stop-labs i del pla d’acció plantejat pel Govern arrel dels resultats obtinguts, (Reg. Núm. 259). pàg. 22
- Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Carine Montaner Raynaud, consellera general del Grup Parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independents, per escrit de data 5 de maig del 2020, relativa a un possible reconeixement del Govern al SAAS, (Reg. Núm. 260). pàg. 22
- Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Carine Montaner Raynaud, consellera general del Grup Parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independents, per escrit de data 5 de maig del 2020, relativa a què el Govern doni explicacions clares de la situació del Cedre en aquesta pandèmia, (Reg. Núm. 261). pàg. 23
- Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jordi Font Mariné, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 5 de maig del 2020, relativa al seguiment del conjunt de treballadors per compte propi dins del marc de la present situació provocada per la pandèmia de la Covid-19, (Reg. Núm. 262). pàg. 23
- Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Carles Sánchez Rodríguez, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 5 de maig del 2020, relativa al servei de guarda d’infants implantat pel Ministeri d’Educació en el marc de les mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2, (Reg. Núm. 263). pàg. 24
- Convocatòria d’una una sessió ordinària del Consell General pel dia 14 de maig del 2020. pàg. 24
026/202004/29/2020Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Pere López Agràs, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 28 d’abril del 2020, relativa a la suspensió de les proves POB i els canvis introduïts en les proves POBPRO, (Reg. Núm. 240). pàg. 2
Acord de la Sindicatura relatiu al nou horari d’obertura del registre de la Secretaria General. pàg. 2
025/202004/17/2020Publicació de l’informe de la Ponència i l’informe de la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost en relació al Projecte de llei de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2, així com les reserves d’esmena presentades. pàg. 2
Reducció del termini previst en l’article 58, i habilitació dels dies festius que siguin necessaris, als efectes de poder examinar i sotmetre a votació el Projecte de llei de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2, en la sessió del Consell General que se celebrarà el dia 18 d’abril del 2020, a les 9.30h. pàg. 98
Convocatòria d’una una sessió ordinària del Consell General pel dia 18 d’abril del 2020. pàg. 98
024/202004/17/2020Reducció del termini previst a l’article 100 en relació a la presentació de reserves d’esmena i vots particulars al Projecte de llei de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2. pàg. 2
023/202004/14/2020Tramesa del Projecte de llei de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2, així com les esmenes a l’articulat que han estat presentades, a la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost. pàg. 2
022/202004/13/2020Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 2
021/202003/30/2020Acord de la Sindicatura per ajornar totes les activitats parlamentàries i prorrogar els terminis de totes les iniciatives legislatives i no legislatives en tràmit, en concordança amb altres mesures preses en relació amb el COVID-19. pàg. 2
020/202003/21/2020- Admissió a tràmit i publicació de la Proposta de reforma del Reglament del Consell General. pàg. 2
- Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei qualificada dels estats d’alarma i d’emergència. pàg. 3
- Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia de SARS-CoV-2. pàg. 8
- Habilitació de l’obertura del Registre de la Secretaria General durant tots els dies i hores en què calgui, amb la finalitat de poder registrar els documents parlamentaris necessaris per adoptar mesures urgents en relació al COVID-19. pàg. 17
- Convocatòria d’una sessió ordinària del Consell General pel dia 23 de març del 2020. pàg. 18
019/202003/19/2020Acord de la Sindicatura per prorrogar 15 dies els terminis que afecten totes les iniciatives no legislatives en tràmit parlamentari, en concordança amb altres mesures preses en relació amb el COVID-19. pàg. 2
018/202003/13/2020- Acord de la Sindicatura per ajornar tota activitat parlamentària, desconvocar les sessions del Consell General i prorrogar tots els terminis de les iniciatives en tràmit, davant la situació creada per la possible transmissió comunitària del COVID-19. pàg. 2
- Comunicat acordant ajornar tota activitat parlamentària del Consell General durant les properes setmanes, davant la situació creada per la possible transmissió comunitària del COVID-19. pàg. 2
017/202003/10/2020- Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei del Servei Andorra d’Atenció Sanitària. pàg. 3
- Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes a la Proposició de llei qualificada de modificació de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi Penal. pàg. 3
- Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes a la Proposició de llei qualificada de modificació de la Llei 30/2018, del 6 de desembre, qualificada de seguretat pública. pàg. 3
- Publicació de les preguntes amb resposta escrita del Govern presentades per la M. I. Sra. Susanna Vela Palomares, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 5 de març del 2020, relatives als projectes d’administració electrònica del Govern d’Andorra, (Reg. Núm. 173). pàg. 3
- Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Judith Salazar Álvarez, presidenta suplent del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 10 de març del 2020, relativa a l’Observatori de la Igualtat,
(Reg. Núm. 181). pàg. 4
- Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Pere López Agràs, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 10 de març del 2020, relativa a l’adhesió d’Andorra al Banc de Desenvolupament del Consell d’Europa (CEB), (Reg. Núm. 182). pàg. 5
- Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Susanna Vela Palomares, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 10 de març del 2020, relativa a la construcció d’un portal d’entrada a Andorra la Vella entre la rotonda de la Margineda i l’avinguda d’Enclar, (Reg. Núm. 183). pàg. 6
- Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Judith Salazar Álvarez, presidenta suplent del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 10 de març del 2020, relativa al desplegament reglamentari de la Llei 31/2018, del 6 de desembre, de relacions laborals, (Reg. Núm. 184). pàg. 6
- Convocatòria d’una sessió ordinària del Consell General pel dia 19 de març del 2020. pàg. 7
016/202003/04/2020Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes a la Proposició de llei de modificació de la Llei qualificada del règim electoral i del referèndum. pàg. 2
Convocatòria de la Sessió Tradicional del Consell General pel dia 14 de març del 2020. pàg. 2
Pròrroga al termini per a la presentació de l’informe relatiu a l’Informe en relació a les fiscalitzacions dutes a terme pel Tribunal de Comptes corresponents a l’exercici 2017. pàg. 2
015/202002/26/2020- Publicació de les preguntes amb resposta escrita del Govern presentades per la M. I. Sra. Susanna Vela Palomares, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 19 de febrer del 2020, relatives al percentatge de cesàries practicades a Andorra el passat 2019, (Reg. Núm. 128). pàg. 2
- Publicació de les preguntes amb resposta escrita del Govern presentades per la M. I. Sra. Carine Montaner Raynaud, consellera general del Grup Parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independents, per escrit de data 20 de febrer del 2020, relatives al transport sanitari, (Reg. Núm. 139). pàg. 2
- Publicació de les preguntes amb resposta escrita del Govern presentades per la M. I. Sra. Carine Montaner Raynaud, consellera general del Grup Parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independents, per escrit de data 20 de febrer del 2020, relatives al SAAS, (Reg. Núm. 142). pàg. 3
- Publicació de les preguntes amb resposta escrita del Govern presentades per la M. I. Sra. Judith Salazar Álvarez, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 7 de febrer del 2020, relatives a la tecnologia Irisguard i el reconeixement facial, (Reg. Núm. 149). pàg. 4
014/202002/21/2020Publicació de l’informe de la Ponència i l’informe de la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost en relació al Projecte de llei del pressupost per a l’exercici del 2020, així com del Projecte de pressupost del Tribunal Constitucional, del Consell Superior de la Justícia i del Projecte de pressupost del Consell General pel mateix exercici, així com les reserves d’esmena presentades. pàg. 2
Publicació de la resposta del Govern a les preguntes formulades per la M. I. Sra. Judith Salazar Álvarez, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 11 de febrer del 2020, relatives a l'observatori de la igualtat. pàg. 163
Autorització d’una sessió extraordinària del Consell General pel dia 27 de febrer del 2020, a les 16.00h. pàg. 164
Convocatòria d’una sessió extraordinària del Consell General pel dia 27 de febrer del 2020. pàg. 164
013/202002/18/2020- Publicació de les preguntes amb resposta escrita del Govern presentades pel M. I. Sr. Roger Padreny Carmona, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 13 de febrer del 2020, relatives al procés de selecció del nou cap de l’àrea de Participació i Promoció de la Joventut i Voluntariat del Govern d’Andorra, (Reg. Núm. 120). pàg. 2
- Publicació de les preguntes amb resposta escrita del Govern presentades pels M. I. Srs. Pere López Agràs, Judith Salazar Álvarez, Jordi Font Mariné, Joaquim Miró Castillo, Roger Padreny Carmona, Carles Sánchez Rodríguez i Susanna Vela Palomares, consellers generals del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 13 de febrer del 2020, relatives al cost salarial dels Ministres, Secretaris d’Estat i càrrecs de relació especial i de confiança del Govern d’Andorra, (Reg. Núm. 121). pàg. 2
- Publicació de les preguntes amb resposta escrita del Govern presentades per la M. I. Sra. Susanna Vela Palomares, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 14 de febrer del 2020, relatives al nombre i els tipus de càncer que han afectat als habitants d’Andorra en els darrers 5 anys, (Reg. Núm. 122). pàg. 3
- Publicació de les preguntes amb resposta escrita del Govern presentades per la M. I. Sra. Susanna Vela Palomares, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 17 de febrer del 2020, relatives a la subvenció anual del Govern a la Fundació Tutelar per finançar el programa Joves en inclusió, (Reg. Núm. 126). pàg. 4
012/202002/13/2020Publicació de les preguntes amb resposta escrita del Govern presentades per la M. I. Sra. Judith Salazar Álvarez, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 11 de febrer del 2020, relatives a l’observatori de la igualtat,
(Reg. Núm. 116). pàg. 2
Convocatòria d’una sessió informativa pública de la M. I. Sra. Sílvia Calvó Armengol, ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, davant de la Comissió Legislativa d’Economia, pel dia 4 de març del 2020. pàg. 2
011/202002/05/2020- Publicació de les preguntes amb resposta escrita del Govern presentades per la M. I. Sra. Susanna Vela Palomares, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 30 de gener del 2020, relatives a la intoxicació que es va produir a l’escola francesa d’Ordino el passat 28 de gener, (Reg. Núm. 86). pàg. 2
- Publicació de les preguntes amb resposta escrita del Govern presentades per la M. I. Sra. Carine Montaner Raynaud, consellera general del Grup Parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independents, per escrit de data 30 de gener del 2020, relatives
al Cedre, (Reg. Núm. 95). pàg. 2
- Publicació de la resposta del Govern a les preguntes formulades pel M. I. Sr. Jordi Font Mariné, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 11 de desembre del 2019, relatives a les despeses dels consums relacionades amb l'habitatge. pàg. 5
- Convocatòria d’una sessió informativa pública de la M. I. Sra. Verònica Canals Riba, ministra de Turisme, davant de la Comissió Legislativa d’Economia, pel dia 7 de febrer del 2020. pàg. 8
- Convocatòria d’una sessió informativa pública de la M. I. Sra. Sílvia Calvó Armengol, ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, davant de la Comissió Legislativa de Política Territorial, Urbanisme i Medi Ambient, pel dia 12 de febrer del 2020. pàg. 8
010/202002/03/2020- Publicació de la resposta del Govern a les preguntes formulades per la M. I. Sra. Susanna Vela Palomares, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 9 de desembre del 2019, relatives a les activitats i el personal de la Fundació de la Cimera Iberoamericana. pàg. 2
- Autorització d’una sessió extraordinària de la Comissió Legislativa de Política Territorial, Urbanisme i Medi Ambient. pàg. 4
- Autorització d’una sessió extraordinària de la Comissió Legislativa d’Economia, pel dia 7 de febrer del 2020. pàg. 5
- Autorització d’una sessió extraordinària de la Comissió Legislativa d’Educació, Recerca, Cultura, Joventut i Esports. pàg. 5
- Autorització d’una sessió extraordinària de la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost. pàg. 5