Butlletins per anys

HTTP: Missing resource string20202020
HTTP: Missing resource string20192019
HTTP: Missing resource string20182018
HTTP: Missing resource string20172017
HTTP: Missing resource string20162016
HTTP: Missing resource string20152015
HTTP: Missing resource string20142014
HTTP: Missing resource string20132013
HTTP: Missing resource string20122012
Índex 201212/31/2012
74/201212/27/2012Publicació de l'informe de la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost en relació les liquidacions de comptes del Consell General, dels òrgans que hi estan vinculats, del Tribunal Constitucional, de l’Administració general, de les entitats parapúbliques, de dret públic i altres organismes, així com de les societats públiques participades per l’Administració general, corresponents a l’exercici del 2010, i dels resultats de l’informe del Tribunal de Comptes en relació a les transferències fetes als comuns, corresponent al mateix exercici, aprovat pel Consell General el dia 20 de desembre del 2012.
73/201212/19/2012Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de creació del Col·legi Oficial de Psicòlegs d’Andorra, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 2
Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de creació del Col·legi Oficial de Fisioterapeutes i Cinesiterapeutes d’Andorra, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 3
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Rosa Gili Casals, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 19 de desembre del 2012, relativa a les condicions d’utilització del camp del Consell per part del rugbi durant les obres del nou estadi nacional, amb declaració d'urgència, (Reg. Núm. 1102). pàg. 4
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Gerard Barcia Duedra, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 19 de desembre del 2012, relativa a la decisió de renunciar a la construcció d’un heliport al Roc de Patapou, amb declaració d’urgència, (Reg. Núm. 1103). pàg. 5
72/201212/14/2012- Obertura del termini de presentació d'esmenes a la Proposició de llei del comerç. pàg. 2
- Clausura de la tramitació de la Proposició de llei de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic del Principat d’Andorra, oberta per Edicte de data 7 de novembre del 2012. pàg. 2
- Nomenament dels membres del Consell d’Administració de l’INAF presentats pel Govern. pàg. 2
71/201212/13/2012- Publicació de la resposta del Govern a les preguntes formulades pel M. I. Sr. David Rios Rius, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, relatives a l’estat de l’Aute del Tribunal Constitucional del 2-3-2009 relatiu al recurs d’empara 2008-1-CC. pàg. 2
- Convocatòria de la Sessió Tradicional de Sant Tomàs pel dia 21 de desembre del 2012. pàg. 3
- Publicació d'un Edicte per convocar un concurs públic per a l’adjudicació del disseny i edició del llibre corresponent al Premi Principat d’Andorra 2012. pàg. 3
- Publicació de l'informe de la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost en relació a les fiscalitzacions dutes a terme pel Tribunal de Comptes corresponents a l’exercici 2010. pàg. 3
70/201212/11/2012- Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. David Rios Rius, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 11 de desembre del 2012, relativa a l'estat de la relació entre l'ADI i Monitor Group (Reg. Núm. 1072). pàg. 3
- Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Mariona González Reolit, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 11 de desembre del 2012, relativa al contracte entre Andorra Turisme i Bassat Ogilvy, (Reg. Núm. 1073). pàg. 3
- Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Sílvia Eloïsa Bonet Perot, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 11 de desembre del 2012, relativa a les dificultats que tenen els metges residents al país per accedir a l'exercici de la professió lliberal, (Reg. Núm. 1074). pàg. 3
- Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Rosa Gili Casals, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 11 de desembre del 2012, relativa al futur de la cuina centralitzada, (Reg. Núm. 1075). pàg. 4
- Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Sílvia Eloïsa Bonet Perot, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 11 de desembre del 2012, relativa a la contractació d'una persona de suport del ministre de Justícia i Interior, (Reg. Núm. 1076). pàg. 4
- Reducció del termini previst en l’article 58 a un dia i mig a efectes de poder examinar i sotmetre a votació el Projecte de llei del pressupost per a l’exercici 2013, així com del Projecte de pressupost del Tribunal Constitucional i el del Consell General pel mateix exercici, en la sessió del Consell General que se celebrarà el dia 13 de desembre del 2012. pàg. 5
- Convocatòria d’una sessió informativa pública del M. I. Sr. Francesc Camp Torres, ministre de Turisme i Medi Ambient, davant de la Comissió Legislativa d’Economia pel dia 19 de desembre del 2012. pàg. 5
- Convocatòria d’una sessió ordinària del Consell General pel dia 13 de desembre del 2012. pàg. 5
- Convocatòria d’una sessió ordinària del Consell General pel dia 20 de desembre del 2012. pàg. 5
69/201212/11/2012Publicació de l'informe de la Ponència i l'informe de la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost en relació al Projecte de llei del pressupost per a l’exercici del 2013, així com del Projecte de pressupost del Tribunal Constitucional i el del Consell General pel mateix exercici. pàg. 2
68/201212/06/2012- Admissió a tràmit i publicació de la Proposta d'acord encomanant al Govern que iniciï els tràmits necessaris perquè l’Estat andorrà figuri entre els estats que han ratificat la Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat i el seu Protocol opcional de les Nacions Unides, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 2
- Publicació de la llista de persones presentada pel Govern per formar part del Consell d’Administració de l’INAF. pàg. 2
- Publicació del Calendari Laboral i l'horari de la Secretaria del Consell General per a l'any 2013. pàg. 3
- Admissió a tràmit i publicació de l’Informe complementari del Tribunal de Comptes en relació amb les despeses electorals relatives a les eleccions comunals celebrades el 4 de desembre del 2011, i tramesa a la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost. pàg. 3
67/201211/29/2012Admissió a tràmit i publicació de l’esmena a la totalitat presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, al Projecte de llei de crèdit extraordinari en concepte d'aportació extraordinària del Govern a la societat pública Ràdio i Televisió d'Andorra, SA, per compensar pèrdues acumulades d'exercicis anteriors, i del suplement de crèdit per fer front a la transferència corrent que ha de finançar les despeses de personal en concepte d'extinció de contractes i altres despeses corrents de l'exercici 2012. pàg. 2
Publicació del criteri del Govern relatiu a la Proposició de llei del comerç. pàg. 2
Publicació del criteri del Govern relatiu a la Proposició de llei de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic del Principat d’Andorra. pàg. 6
Pròrroga al termini per a la presentació de l’informe de la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost en relació amb la Memòria i Informes corresponents a les fiscalitzacions dutes a terme pel Tribunal de Comptes corresponents a l’exercici 2010. pàg. 8
66/201211/23/2012Tramesa del Projecte de llei del pressupost per a l’exercici 2013, així com les esmenes a l’articulat que han estat presentades a la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost. pàg. 2
Convocatòria d’una sessió informativa pública de la M. I. Sra. Roser Suñé Pascuet, ministra d’Educació i Joventut, davant de la Comissió Legislativa d’Educació, Recerca, Cultura i Esports, pel dia 6 de desembre del 2012. pàg. 2
Publicació de l'informe de la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost en relació l’Informe 1/2012 del Tribunal de Comptes corresponent a les despeses electorals relatives a les eleccions comunals celebrades el 4 de desembre del 2011, aprovat pel Consell General el dia 22 de novembre del 2012. pàg. 2
65/201211/19/2012Admissió a tràmit i publicació de l’esmena a la totalitat presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, al Projecte de llei del pressupost per a l’exercici del 2013. pàg. 2
Reducció del termini previst en l’article 58 a dos dies i mig als efectes de poder procedir amb el Debat de totalitat del Projecte de llei del pressupost per a l’exercici del 2013, així com examen i votació de l’esmena a la totalitat presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, i del Projecte de pressupost del Tribunal Constitucional i del Projecte de pressupost del Consell General pel mateix exercici, en la sessió del Consell General que se celebrarà el dia 22 de novembre del 2012. pàg. 2
Convocatòria d’una sessió informativa pública del M. I. Sr. Jordi Alcobé Font, ministre d’Economia i Territori, davant de la Comissió Legislativa d’Economia pel dia 6 de desembre del 2012. pàg. 2
Convocatòria d’una sessió ordinària del Consell General pel dia 22 de novembre del 2012. pàg. 3
64/201211/07/2012Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de crèdit extraordinari en concepte d’aportació extraordinària del Govern a la societat pública Ràdio i Televisió d’Andorra, SA, per compensar pèrdues acumulades d’exercicis anteriors, i del suplement de crèdit per fer front a la transferència corrent que ha de finançar les despeses de personal en concepte d’extinció de contractes i altres despeses corrents de l’exercici 2012, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 2
Admissió a tràmit i publicació de la Proposició de llei del comerç, i obertura del termini de presentació del criteri del Govern. pàg. 4
Admissió a tràmit i publicació de la Proposició de llei de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic del Principat d’Andorra, i obertura del termini de presentació del criteri del Govern. pàg. 19
Pròrroga al termini per a la presentació d'esmenes al Projecte de llei del pressupost per a l'exercici del 2013. pàg. 27
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Rosa Gili Casals, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 7 de novembre del 2012, relativa al projecte de fer venir el Cirque du Soleil al nostre país, amb declaració d'urgència (Reg. Núm. 953). pàg. 27
63/201210/31/2012Convocatòria d’una sessió informativa pública del M. I. Sr. Gilbert Saboya Sunyé, ministre d’Afers Exteriors, davant de la Comissió Legislativa de Política Exterior, pel dia 5 de novembre del 2012. pàg. 2
62/201210/29/2012Publicació de les preguntes amb resposta escrita del Govern presentades pel M. I. Sr. David Rios Rius, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 26 d’octubre del 2012, relatives a l’estat de l’Aute del Tribunal Constitucional del 2-3-2009 relatiu al recurs d’empara 2008-1-CC, (Reg. Núm. 911). pàg. 3
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 29 d’octubre del 2012, relativa a conèixer la situació de les converses amb els comuns per modificar la normativa de delimitació de competències entre l’Administració comunal i l’Administració general, (Reg. Núm. 916). pàg. 3
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Gerard Barcia Duedra, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 29 d’octubre del 2012, relativa a la separació d’un dels camps de neu del Principat de Ski Andorra, per causa de les polítiques fiscal i turística del Govern, (Reg. Núm. 917). pàg. 4
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Rosa Gili Casals, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 29 d’octubre del 2012, relativa als canvis de condicions de terminis i de pressupost del projecte del nou estadi nacional, (Reg. Núm. 918). pàg. 5
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. David Rios Rius, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 29 d’octubre del 2012, relativa a les mesures de reactivació econòmica que actualment s’estiguin aplicant destinades a les petites i mitjanes empreses i als professionals del país, (Reg. Núm. 919). pàg. 5
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Rosa Gili Casals, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 29 d’octubre del 2012, relativa als passos que ha fet Govern per millorar els espais i les mitjans del Servei d’Ocupació, (Reg. Núm. 920). pàg. 5
Convocatòria d’una sessió ordinària del Consell General pel dia 8 de novembre del 2012. pàg. 6
Publicació de l’informe de la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost relatiu a l’Informe 1/2012 del Tribunal de Comptes corresponent a les despeses electorals relatives a les eleccions comunals celebrades el 4 de desembre del 2011. pàg. 7
61/201210/16/2012- Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei del règim de franquícies duaneres, i obertura del termini de presentació d'esmenes. pàg. 2
- Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei del pressupost per a l'exercici del 2013, així com del Projecte de pressupost del Tribunal Constitucional i el del Consell General pel mateix exercici, i obertura del termini de presentació d'esmenes. pàg. 26
- Publicació de l’adjudicació del concurs públic nacional i obert per a l’adjudicació del disseny d’un logotip per a aplicacions no oficials del Consell General. pàg. 68
60/201210/12/2012Publicació de l'informe de la Ponència i l’informe de la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost en relació a la Projecte de llei de modificació de la Llei 10/2003, del 27 de juny, de les finances comunals. pàg. 2
Publicació de l'informe de la Ponència i l’informe de la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost en relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei general de les finances públiques, de 19 de desembre de 1996. pàg. 7
Publicació de l'informe de la Ponència i l’informe de la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost en relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei de bases de l'ordenament tributari, de 19 de desembre de 1996. pàg. 11
Convocatòria d’una sessió ordinària del Consell General pel dia 18 d’octubre del 2012. pàg. 14
59/201210/10/2012Publicació de l'informe de la Ponència i l’informe de la Comissió Legislativa d’Interior en relació al Projecte de llei de creació del Col·legi Oficial de Farmacèutics d’Andorra. pàg. 2
Publicació de l'informe de la Ponència i l’informe de la Comissió Legislativa d’Interior en relació al Projecte de llei de creació del Col·legi Oficial de Logopedes d’Andorra. pàg. 4
Publicació de l'informe de la Ponència i l’informe de la Comissió Legislativa d’Interior en relació al Projecte de llei de creació del Col·legi Oficial d’Economistes d’Andorra. pàg. 7
Publicació de l'informe de la Ponència i l’informe de la Comissió Legislativa d’Interior en relació al Projecte de llei de creació del Col·legi Oficial d’Enginyers d’Andorra. pàg. 10
Publicació de l'informe de la Ponència i l’informe de la Comissió Legislativa d’Interior en relació al Projecte de llei de creació del Col·legi Oficial de Geòlegs d’Andorra. pàg. 13
Publicació de l'informe de la Ponència i l’informe de la Comissió Legislativa d’Economia en relació al Projecte de llei de modificació de la Llei del joc del bingo, del 28 de novembre de 1996, modificada per la Llei del 15 de novembre del 2001. pàg. 16
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 10 d’octubre del 2012, relativa a l’aplicació dels acords d’intercanvi d’informació fiscal establerts per Andorra amb França, Espanya i Portugal amb declaració d'urgència, (Reg. Núm. 867). pàg. 29
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Rosa Gili Casals, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 10 d’octubre del 2012, relativa al malestar de les entitats esportives amb declaració d'urgència, (Reg. Núm. 868). pàg. 30
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Gerard Barcia Duedra, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 10 d’octubre del 2012, relativa a les infraccions que s’han constatat durant la caça de l’isard amb declaració d'urgència, (Reg. Núm. 869). pàg. 30
58/201210/04/2012Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de modificació de la disposició transitòria quarta de la Llei 17/2008 de la Seguretat Social. pàg. 2
Convocatòria d'una sessió ordinària del Consell General pel dia 8 d’octubre del 2012. pàg. 2
57/201210/02/2012Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Rosa Gili Casals, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 2 d’octubre del 2012, relativa a l’ajornament de la construcció del nou “Lycée” a Encamp, (Reg. Núm. 839). pàg. 2
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. David Rios Rius, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 2 d’octubre del 2012, relativa als passos que ha fet Govern per contractar les places vacants per jubilació de policies, (Reg. Núm. 840). pàg. 2
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Rosa Gili Casals, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 2 d’octubre del 2012, relativa a l’augment de més del 100% del preu del forfet escolar d’acompanyant, (Reg. Núm. 841). pàg. 3
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 1 d’octubre del 2012, relativa a les reiterades queixes dels transportistes de mercaderies d’Andorra en relació a la tramitació de les exportacions a la duana espanyola, (Reg. Núm. 842). pàg. 3
Convocatòria d’una sessió ordinària del Consell General pel dia 11 d’octubre del 2012. pàg. 4
56/201209/28/2012- Tramesa del Projecte de llei de la funció de l’estadística pública, així com les esmenes a l’articulat que han estat presentades a la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost. pàg. 2
- Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de modificació de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg.2
- Convocatòria d’una sessió informativa pública de la M. I. Sra. Roser Suñé Pascuet, ministra d’Educació i Joventut, davant de la Comissió Legislativa d’Educació, Recerca, Cultura i Esports, pel dia 15 de novembre del 2012. pàg. 4
55/201209/25/2012Tramesa del Projecte de llei de creació del Col·legi Oficial d’Economistes d’Andorra, així com les esmenes a l’articulat que han estat presentades a la Comissió Legislativa d’Interior. pàg. 2
Tramesa del Projecte de llei de creació del Col·legi Oficial d’Enginyers d’Andorra, així com les esmenes a l’articulat que han estat presentades a la Comissió Legislativa d’Interior. pàg. 2
Tramesa del Projecte de llei de creació del Col·legi Oficial de Farmacèutics d’Andorra, així com les esmenes a l’articulat que han estat presentades a la Comissió Legislativa d’Interior. pàg. 2
Tramesa del Projecte de llei de creació del Col·legi Oficial de Geòlegs d’Andorra, així com les esmenes a l’articulat que han estat presentades a la Comissió Legislativa d’Interior. pàg. 2
Tramesa del Projecte de llei de creació del Col·legi Oficial de Logopedes d’Andorra, així com les esmenes a l’articulat que han estat presentades a la Comissió Legislativa d’Interior. pàg. 2
Tramesa del Projecte de llei de modificació de la Llei del joc del bingo, del 28 de novembre de 1996, modificada per la Llei del 15 de novembre del 2001, així com les esmenes a l’articulat que han estat presentades a la Comissió Legislativa d’Economia. pàg. 3
Convocatòria d’una sessió informativa pública del Sr. Francesc Robert Ribes, director general de la societat pública de Ràdio i Televisió d’Andorra, SA, davant de la Comissió Legislativa d’Economia, pel dia 16 d’octubre del 2012. pàg. 3
54/201209/18/2012Convocatòria d’una sessió informativa pública del Sr. Jordi Cerqueda Sierra, secretari d’Estat d’Esports, davant de la Comissió Legislativa d’Educació, Recerca, Cultura i Esports, pel dia 27 de setembre del 2012. pàg. 2
Convocatòria d’una sessió informativa pública del M. I. Sr. Jordi Cinca Mateos, ministre de Finances i Funció Pública, davant de la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost, pel dia 2 d’octubre del 2012. pàg. 2
Pròrroga al termini per a la presentació de l’informe de la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost en relació amb la Memòria i Informes corresponents a les fiscalitzacions dutes a terme pel Tribunal de Comptes corresponents a l’exercici 2010. pàg. 2
53/201209/10/2012 10:17:56 AMConvocatòria d’una sessió informativa pública de la M. I. Sra. Cristina Rodríguez Galan, ministra de Salut i Benestar, davant de la Comissió Legislativa d’Afers Socials i de la Comissió Legislativa de Sanitat i Medi Ambient, pel dia 18 de setembre del 2012. pàg. 2
52/201209/04/2012- Publicació de la resposta del Govern a les preguntes formulades per la M. I. Sra. Mariona González Reolit, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, relatives a l’estudi actuarial sobre les pensions compromeses pel Govern amb els funcionaris. pàg. 2
51/201209/03/2012Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de la funció de l’estadística pública. pàg. 2
50/201207/24/2012- Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de creació del Col·legi Oficial de Farmacèutics d’Andorra, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 3
- Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de creació del Col·legi Oficial de Logopedes d’Andorra, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 4
- Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de creació del Col·legi Oficial d’Economistes d’Andorra, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 5
- Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de creació del Col·legi Oficial d’Enginyers d’Andorra, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 6
- Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de creació del Col·legi Oficial de Geòlegs d’Andorra, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 8
- Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de modificació de la Llei del joc del bingo, del 28 de novembre de 1996, modificada per la Llei del 15 de novembre del 2001, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 9
- Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de suplement de crèdit per fer front a les despeses d’inversió derivades de l’adequació de la nova seu del Tribunal Constitucional i de modificació del pressupost d’ingressos del Tribunal Constitucional contingut a la Llei 22/2011, del 29 de desembre, del pressupost per a l’exercici del 2012, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 14
- Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de suplement de crèdit per fer front a les despeses derivades de l’adequació del nou local d’atenció al públic dels departaments de Tributs i de Duana i per finançar els treballs de disseny operatiu i funcional per a la creació d’un sol òrgan que gestioni tots els processos associats a la gestió i la supervisió dels nous tributs, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 15
- Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei qualificada de modificació de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 17
- Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei qualificada de modificació de la Llei 16/2008, del 3 d’octubre, qualificada de modificació del Codi de procediment penal, del 10 de desembre del 1998, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 24
- Admissió a tràmit i publicació de la Proposta d’aprovació de la ratificació de l’Acord entre el Principat d’Andorra i la República de Polònia per a l’intercanvi d’informació en matèria fiscal, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 28
- Convocatòria d’una sessió extraordinària del Consell General pel dia 31 de juliol del 2012. pàg. 33
49/201207/19/2012Publicació de l'informe de la Ponència i l’informe de la Comissió Legislativa de Política Territorial i Urbanisme en relació al Projecte de llei de modificació de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme, del 29 de desembre del 2000, modificada per la Llei 8/2006, del 21 de juny, i per la Llei 6/2011, del 28 de juliol. pàg. 2
48/201207/13/2012Obertura del termini de presentació d'esmenes a l'articulat a la Proposició de llei de modificació de la Llei de la radiodifusió i televisió pública i de creació de la societat pública Ràdio i Televisió d’Andorra SA, del 13 d’abril del 2000. pàg. 2
47/201207/10/2012Convocatòria d’una sessió extraordinària del Consell General pel dia 12 de juliol del 2012. pàg. 2
46/201207/06/2012Tramesa del Projecte de llei de modificació de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme, del 29 de desembre del 2000, modificada per la Llei 8/2006, del 21 de juny, i per la Llei 6/2011, del 28 de juliol, així com les esmenes a l’articulat que han estat presentades a la Comissió Legislativa de Política Territorial i Urbanisme. pàg. 2
45/201207/03/2012- Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de modificació de l’article 24.2 de la Llei 22/2011, del 29 de desembre, del pressupost per a l’exercici del 2012, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 2
- Tramesa del Projecte de llei de modificació de la Llei 10/2003, del 27 de juny, de les finances comunals, així com les esmenes a l’articulat que han estat presentades a la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost. pàg. 3
44/201206/29/2012- Admissió a tràmit i publicació Projecte de llei de modificació de la tarifa general de taxes sobre el consum. pàg. 2
- Publicació de la resposta del Govern a la pregunta formulada per la M. I. Sra. Rosa Gili Casals, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, relativa a l’evolució de la gestió de vigilància de patis i de menjador de les escoles andorranes de cara al curs 2012-2013. pàg. 4
- Convocatòria d’una sessió extraordinària del Consell General pel dia 3 de juliol del 2012. pàg. 5
43/201206/26/2012Publicació de l'informe de la Ponència i l’informe de la Comissió Legislativa de Sanitat i Medi Ambient en relació al Projecte de llei de salut animal i seguretat alimentària. pàg. 2
42/201206/26/2012Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de modificació de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme, del 29 de desembre del 2000, modificada per la Llei 8/2006, del 21 de juny, i per la Llei 6/2011, del 28 de juliol, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 2
Publicació de l'informe de la Ponència i l’informe de la Comissió Legislativa de Sanitat i Medi Ambient en relació al Projecte de llei de tinença i de protecció d’animals. pàg. 11
Publicació de l’annex II del Conveni internacional contra el dopatge en l’esport, fet a París el 19 d’octubre del 2005, esmenat el 17 de novembre del 2010. pàg. 33
Publicació d'un Edicte per convocar un concurs públic nacional i obert per a l’adjudicació del disseny d’un logotip per a aplicacions no oficials del Consell General. pàg. 38
41/201206/22/2012Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de modificació de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme, del 29 de desembre del 2000, modificada per la Llei 8/2006, del 21 de juny, i per la Llei 6/2011, del 28 de juliol, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 2
41/201206/25/2012- Tramesa de la Proposició de llei de modificació de la Llei general de les finances públiques, de 19 de desembre de 1996, així com les esmenes a l’articulat que han estat presentades a la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost. pàg. 2
- Tramesa de la Proposició de llei de modificació de la Llei de bases de l’ordenament tributari, de 19 de desembre de 1996, així com les esmenes a l’articulat que han estat presentades a la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost. pàg. 2
- Admissió a tràmit i publicació de la Proposta d’aprovació de l’adhesió al Conveni sobre les municions de dispersió, adoptat a Dublín el 30 de maig del 2008, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 2
- Admissió a tràmit i publicació de l’Informe 1/2012 del Tribunal de Comptes corresponent a les despeses electorals relatives a les eleccions comunals celebrades el 4 de desembre del 2011, i tramesa a la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost. pàg. 17