Butlletins per anys

HTTP: Missing resource string20202020
HTTP: Missing resource string20192019
HTTP: Missing resource string20182018
HTTP: Missing resource string20172017
HTTP: Missing resource string20162016
HTTP: Missing resource string20152015
HTTP: Missing resource string20142014
HTTP: Missing resource string20132013
Índex 201312/31/2013
72/201312/30/2013Publicació de la resposta del Govern a la pregunta formulada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, President del Grup Parlamentari Mixt, relativa a l’incompliment de la disposició transitòria de la Llei 2/2013 del 18 d’abril de la funció de l’estadística pública. pàg. 2
Autorització d’una sessió extraordinària de la Comissió Legislativa d’Afers Socials. pàg. 7
Autorització d’una sessió extraordinària de la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost. pàg. 7
Autorització d’una sessió extraordinària de la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost. pàg. 7
Autorització d’una sessió extraordinària de la Comissió Legislativa de Política Territorial i Urbanisme el dia 15 de gener del 2014. pàg. 8
Autorització d’una sessió extraordinària de la Comissió Legislativa de Sanitat i Medi Ambient. pàg. 8
Autorització d’una sessió extraordinària de la Comissió Legislativa d’Economia el dia 6 de febrer del 2014. pàg. 8
71/201312/20/2013Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de modificació de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional i contra el finançament del terrorisme, del 29 de desembre del 2000, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 2
Tramesa del Projecte de llei de modificació de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social, així com les esmenes a l’articulat que han estat presentades a la Comissió Legislativa de Sanitat i Medi Ambient. pàg. 8
Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes a la Proposició de llei de modificació de la Llei 28/2007, del 22 de novembre, qualificada de modificació de la Llei qualificada de règim electoral i del referèndum. pàg. 8
Publicació de l’Esmena de l’annex del Conveni contra el dopatge, fet a Estrasburg el 16 de novembre de 1989 i de l’annex I del Conveni internacional contra el dopatge en l’esport, fet a París el 19 d’octubre del 2005. pàg. 8
Admissió a tràmit i publicació de la Memòria i Informes corresponents a les fiscalitzacions dutes a terme pel Tribunal de Comptes durant l’any 2012, i tramesa a la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost. pàg. 13
70/201312/16/2013Publicació de l'informe de la Ponència i l’informe de la Comissió Legislativa d’Interior en relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 6/2008, del 15 de maig, d’exercici de professions liberals i de col·legis i associacions professionals. pàg. 2
Publicació de l'informe de la Ponència i l’informe de la Comissió Legislativa d’Economia en relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2007, del 18 d'octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada, modificada per la Llei 4/2008, del 15 de maig, i per la Llei 93/2010, del 16 de desembre. pàg. 23
Tramesa del Projecte de llei de modificació del Codi de la circulació, del 10-06-1999, així com les esmenes a l’articulat que han estat presentades a la Comissió Legislativa d’Economia. pàg. 59
Pròrroga al termini de presentació d’esmenes al Projecte de llei de bases de l’ordenament tributari. pàg. 59
Publicació de l'informe de la Ponència i l’informe de la Comissió Legislativa d’Interior en relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 15/2004, del 3 de novembre, qualificada d’incapacitació i organismes tutelars. pàg. 60
Reducció del termini previst en l’article 58 a tres dies, als efectes de poder examinar i sotmetre a votació el Projecte de llei de modificació de la Llei 6/2008, del 15 de maig, d’exercici de professions liberals i de col·legis i associacions professionals, el Projecte de llei de modificació de la Llei 15/2004, del 3 de novembre, qualificada d’incapacitació i organismes tutelars, i el Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada, modificada per la Llei 4/2008, del 15 de maig, i per la Llei 93/2010, del 16 de desembre, en la sessió del Consell General del 19 de desembre del 2013. pàg. 75
Convocatòria d’una sessió ordinària del Consell General pel dia 19 de desembre del 2013. pàg. 75
69/201312/13/2013Tramesa del Projecte de llei del pressupost per a l’exercici del 2014, així com les esmenes a l’articulat que han estat presentades a la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost. pàg. 2
Convocatòria de la Sessió Tradicional de Sant Tomàs pel dia 20 de desembre del 2013. pàg. 2
68/201312/09/2013Tramesa del Projecte de llei de modificació de la Llei d’arrendaments de finques urbanes, del 30 de juny de 1999, així com les esmenes a l’articulat que han estat presentades a la Comissió Legislativa d’Interior. pàg. 2
Admissió a tràmit i publicació de l’esmena a la totalitat presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Mixt, al Projecte de llei del pressupost per a l’exercici del 2014. pàg. 2
Admissió a tràmit i publicació de l’esmena a la totalitat presentada pel M. I. Sr. David Rios Rius, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, al Projecte de llei del pressupost per a l’exercici del 2014. pàg. 2
Reducció del termini previst en l’article 58 a tres dies, als efectes de poder procedir amb el Debat de totalitat del Projecte de llei del pressupost per a l’exercici del 2014, així com l’examen i votació de les esmenes a la totalitat presentades respectivament, pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Mixt i pel M. I. Sr. David Rios Rius, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, i del Projecte de pressupost del Tribunal Constitucional i del Projecte de pressupost del Consell General pel mateix exercici, en la sessió del Consell General que se celebrarà el dia 12 de desembre del 2013. pàg. 3
Convocatòria d’una sessió ordinària del Consell General pel dia 12 de desembre del 2013. pàg. 3
67/201312/05/2013- Tramesa del Projecte de llei de l’impost sobre la renda de les persones físiques, així com les esmenes a l’articulat que han estat presentades a la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost. pàg. 2
- Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de modificació del Codi de la circulació, del 10-06-1999. pàg. 2
- Correcció d’errata relativa a l’Edicte de data 4 de desembre del 2013 d'admissió a tràmit de la Proposta de ratificació del Conveni del Consell d’Europa sobre la prevenció i la lluita contra la violència envers les dones i la violència domèstica, fet a Istanbul l’11 de maig del 2011. pàg. 2
66/201312/04/2013Admissió a tràmit i publicació de l'esmena a la totalitat presentada pel M. I. Sr. David Rios Rius, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, al Projecte de llei de modificació de la Llei 17/2008, del 3 d'octubre, de la seguretat social. pàg. 2
Admissió a tràmit i publicació de la Proposta de ratificació del Conveni del Consell d’Europa sobre la protecció dels infants contra l’explotació i l’abús sexuals, adoptat a Lanzarote el 25 d’octubre del 2007, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 2
Admissió a tràmit i publicació de la Proposta de ratificació del Conveni del Consell d’Europa sobre la prevenció i la lluita contra la violència envers les dones i la violència domèstica, fet a Istanbul l’11 de maig del 2011, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 25
Publicació de la Publicació de l’esmena de l’annex del Conveni contra el dopatge, fet a Estrasburg el 16 de novembre de 1989 i de l’annex I del Conveni internacional contra el dopatge en l’esport, fet a París el 19 d’octubre del 2005. pàg. 45
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 4 de desembre del 2013, relativa a l’informe de conformitat sobre Andorra que va adoptar el “Groupe d’États contre la corruption” del Consell d’Europa el 18 d’octubre del 2013, amb declaració d'urgència, (Reg. Núm. 1006). pàg. 49
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Rosa Gili Casals, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 4 de desembre del 2013, relativa al pagament del lloguer del Camp d’Esports d’Aixovall, amb declaració d'urgència, (Reg. Núm. 1008). pàg. 50
65/201311/29/2013Obertura del termini de presentació d'esmenes a l'articulat a la Proposició de llei de modificació de la Llei 28/2007, del 22 de novembre, qualificada de modificació de la Llei qualificada de règim electoral i del referèndum. pàg. 2
Convocatòria d’una sessió informativa pública del M. I. Sr. Jordi Cinca Mateos, ministre de Finances i Funció Pública i del M. I. Sr. Jordi Alcobé Font, ministre d’Economia i Territori, davant de les Comissions Legislatives de Finances i Pressupost i d’Economia, pel dia 17 de desembre. pàg. 2
64/201311/26/2013Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. David Rios Rius, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 26 de novembre del 2013, relativa als talls produïts als accessos amb França,
(Reg. Núm. 976). pàg. 2
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. David Rios Rius, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 26 de novembre del 2013, relativa a les actuacions de l'ADI durant el 2013,
(Reg. Núm. 977). pàg. 2
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. David Rios Rius, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 26 de novembre del 2013, relativa a les persones desocupades que tenen entre 40 i 59 anys, (Reg. Núm. 978). pàg. 2
Convocatòria d’una sessió ordinària del Consell General pel dia 5 de desembre del 2013. pàg. 3
63/201311/25/2013Admissió a tràmit i publicació de5 Projecte de llei de modificació del Codi de la circulació, del 10-06-1999, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 2
Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de l’impost sobre la renda de les persones físiques. pàg. 4
Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de bases de l’ordenament tributari. pàg. 4
Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de modificació de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social. pàg. 4
Convocatòria d’una sessió ordinària del Consell General pel dia 28 de novembre del 2013. pàg. 5
62/201311/18/2013Tramesa del Projecte de llei de modificació de la Llei 6/2008, del 15 de maig, d’exercici de professions liberals i de col·legis i associacions professionals, així com les esmenes a l’articulat que han estat presentades a la Comissió Legislativa d’Interior. pàg. 2
Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei del pressupost per a l'exercici 2014. pàg. 2
Tramesa del Projecte de llei de modificació de la Llei 15/2004, del 3 de novembre, qualificada d’incapacitació i organismes tutelars, així com les esmenes a l’articulat que han estat presentades a la Comissió Legislativa d’Interior. pàg. 2
Publicació del Calendari Laboral i l'horari de la Secretaria del Consell General per a l'any 2014. pàg. 2
61/201311/15/2013Pròrroga al termini de presentació d’esmenes al Projecte de llei de modificació de la Llei d’arrendaments de finques urbanes, del 30 de juny de 1999. pàg. 2
60/201311/13/2013Publicació del criteri del Govern relatiu a la Proposició de llei de modificació de la Llei 28/2007, del 22 de novembre, qualificada de modificació de la Llei qualificada de règim electoral i del referèndum. pàg. 2
59/201311/11/2013Tramesa del Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2007, del 18 d'octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada, modificada per la Llei 4/2008, del 15 de maig, i per la Llei 93/2010, del 16 de desembre, així com les esmenes a l’articulat que han estat presentades a la Comissió Legislativa d’Economia. pàg. 2
Publicació de la Modificació de l’Annex de l’Acord Monetari entre el Principat d’Andorra i la Unió Europea, signat a Brussel·les el 30 de juny del 2011. pàg. 2
Pregunta amb resposta escrita del Govern presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, President del Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 8 de novembre del 2013, relativa a l’incompliment de la disposició transitòria de la Llei 2/2013 del 18 d’abril de la funció de l’estadística pública, (Reg. Núm. 900). pàg. 9
58/201311/06/2013Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 4 de novembre del 2013, relativa a la hipotètica possibilitat que es plantegi demanar l’opinió de l’Estat del Vaticà sobre eventuals iniciatives legislatives de la competència del Consell General, amb declaració d'urgència,
(Reg. Núm. 888). pàg. 2
57/201311/04/2013Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de dissolució de la residència per a la tercera edat Solà d’Enclar, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 2
Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de modificació de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social. pàg. 3
Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de l’impost sobre la renda de les persones físiques. pàg. 4
Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de bases de l’ordenament tributari. pàg. 4
56/201310/30/2013Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada, modificada per la Llei 4/2008, del 15 de maig, i per la Llei 93/2010, del 16 de desembre. pàg. 2
55/201310/28/2013Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei del pressupost per a l'exercici del 2014, així com del Projecte de pressupost del Tribunal Constitucional i el del Consell General pel mateix exercici, i obertura del termini de presentació d'esmenes. pàg. 2
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Sílvia Eloïsa Bonet Perot, consellera general del Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 28 d’octubre del 2013, relativa a la decisió del Ministeri de Salut i Benestar d’eliminar l’atenció psicològica a les dones víctimes de violència de gènere, (Reg. Núm. 856). pàg. 46
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Rosa Gili Casals, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 28 d’octubre del 2013, relativa a la supressió de l’assistència psicològica a les víctimes de violència de gènere, (Reg. Núm. 858). pàg. 46
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. David Rios Rius, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 28 d’octubre del 2013, relativa al Projecte de llei del comerç electrònic, (Reg. Núm. 859). pàg. 47
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. David Rios Rius, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 28 d’octubre del 2013, relativa al patrocini d’Andorra Turisme a l’Stade Toulousain electrònic, (Reg. Núm. 860). pàg. 47
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Rosa Gili Casals, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 28 d’octubre del 2013, relativa a l’acomiadament de dos traumatòlegs dins del projecte de reestructuració del servei de traumatologia de l’hospital, (Reg. Núm. 861). pàg. 47
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. David Rios Rius, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 28 d’octubre del 2013, relativa al tancament de l’empresa Ordino Studios, (Reg. Núm. 862). pàg. 48
Convocatòria d’una sessió ordinària del Consell General pel dia 7 de novembre del 2013. pàg. 48
54/201310/24/2013Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de creació del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers d’Andorra, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 2
Pròrroga al termini de presentació d’esmenes al Projecte de llei de modificació de la Llei d’arrendaments de finques urbanes, del 30 de juny de 1999. pàg. 3
Pròrroga al termini de presentació d’esmenes al Projecte de llei de modificació de la Llei 6/2008, del 15 de maig, d’exercici de professions liberals i de col·legis i associacions professionals. pàg. 3
Pròrroga al termini de presentació d’esmenes al Projecte de llei de modificació de la Llei 15/2004, del 3 de novembre, qualificada d’incapacitació i organismes tutelars. pàg. 3
53/201310/21/2013Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2007, del 18 d'octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada, modificada per la Llei 4/2008, del 15 de maig, i per la Llei 93/2010, del 16 de desembre. pàg. 2
Publicació de l'informe de la Ponència i l’informe de la Comissió Legislativa d’Economia en relació a la Proposició de llei en què s’estableixen mesures contra la morositat, així com les reserves d’esmena presentades. pàg. 2
Admissió a tràmit i publicació de la Proposició de llei de modificació de la Llei 28/2007, del 22 de novembre, qualificada de modificació de la Llei qualificada de règim electoral i del referèndum, i obertura del termini de presentació del criteri del Govern. pàg. 16
52/201310/18/2013Convocatòria d’una sessió informativa pública del M. I. Sr. Xavier Espot Zamora, ministre de Justícia i Interior, davant de la Comissió Legislativa d’Interior, pel dia 28 d’octubre del 2013. pàg. 2
51/201310/11/2013- Admissió a tràmit i publicació Projecte de llei de dissolució de la Société de développement du tourisme en Andorre, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 2
- Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de l’impost sobre la renda de les persones físiques. pàg. 3
- Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de bases de l’ordenament tributari. pàg. 3
- Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de modificació de les lleis 25/2011, del 29 de desembre, i 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social. pàg. 3
- Publicació de la resposta del Govern a les preguntes formulades pels M. I. Srs. Xavier Montané Atero i Sílvia Calvó Armengol, consellers general del Grup Parlamentari Demòcrata, relatives al rol del laboratori de l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell i els dels laboratoris privats d'anàlisis clíniques, en el marc del Model Andorrà d'Atenció Sanitària. pàg. 3
50/201310/08/2013- Publicació de l'informe de la Ponència i l’informe de la Comissió Legislativa de Política Territorial i Urbanisme en relació al Projecte de llei per al foment de la rehabilitació del parc immobiliari, la millora de l’eficiència energètica dels edificis i l’ús de les energies renovables. pàg. 2
- Reducció del termini previst en l’article 58 a un dia, als efectes de poder examinar i sotmetre a votació el Projecte de llei per al foment de la rehabilitació del parc immobiliari, la millora de l’eficiència energètica dels edificis i l’ús de les energies renovables, en la sessió del Consell General que se celebrarà el dia 10 d’octubre del 2013. pàg. 11
- Convocatòria d’una sessió ordinària del Consell General pel dia 10 d’octubre del 2013. pàg. 11
49/201310/03/2013Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de modificació de la Llei 6/2008, del 15 de maig, d’exercici de professions liberals i de col·legis i associacions professionals, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 2
Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de modificació de la Llei d’arrendaments de finques urbanes, del 30 de juny de 1999, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 11
Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de modificació de la Llei 15/2004, del 3 de novembre, qualificada d’incapacitació i organismes tutelars, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 15
48/201310/03/2013- Publicació de l'informe de la Ponència i l’informe de la Comissió Legislativa d’Interior en relació al Projecte de llei de modificació de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional i contra el finançament del terrorisme, del 29 de desembre del 2000. pàg. 2
- Publicació de l'informe de la Ponència i l’informe de la Comissió Legislativa d’Interior en relació al Projecte de llei qualificada de modificació del Codi penal. pàg. 26
- Publicació de l’Acord de la Sindicatura pel qual es regulen els fitxers de dades personals “comunicacions del Consell General”, “recursos humans del Consell General” i “videovigilància del Consell General”. pàg. 59
47/201309/30/2013Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2007, del 18 d'octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada, modificada per la Llei 4/2008, del 15 de maig, i per la Llei 93/2010, del 16 de desembre. pàg. 2
2.2 Proposicions de llei
Tramesa de la Proposició de llei de serveis socials i sociosanitaris, així com les esmenes a l’articulat que han estat presentades a la Comissió Legislativa d’Afers Socials. pàg. 2
Publicació de la resposta del Govern a les preguntes formulades per la M. I. Sra. Mariona González Reolit, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, relatives a l'obligació d'adquirir un iPad per als escolars i docents de segona ensenyança de l'escola andorrana per al curs vinent. pàg. 2
Convocatòria d’una sessió informativa pública de la M. I. Sra. Roser Suñé Pascuet, ministra d’Educació i Joventut, davant de la Comissió Legislativa d’Educació, Recerca, Cultura i Esports, pel dia 21 d’octubre del 2013. pàg. 3
46/201309/19/2013- Publicació de l'informe de la Ponència i l’informe de la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost en relació a la Projecte de llei sobre la introducció de l’euro en el marc de l’Acord Monetari signat entre el Principat d’Andorra i la Unió Europea. pàg. 2
- Publicació de l'informe de la Ponència i l’informe de la Comissió Legislativa d’Interior en relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 9/2012, del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d'immigració. pàg. 42
45/201309/17/2013Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de l’impost sobre la renda de les persones físiques. pàg. 2
Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de bases de l’ordenament tributari. pàg. 2
Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de modificació de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social. pàg. 2
Tramesa del Projecte de llei de modificació de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional i contra el finançament del terrorisme, del 29 de desembre del 2000, així com les esmenes a l’articulat que han estat presentades a la Comissió Legislativa d’Interior. pàg. 2
Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes a la Proposició de llei de serveis socials i sociosanitaris. pàg. 2
Tramesa del Projecte de llei qualificada de modificació del Codi penal, així com les esmenes a l’articulat que han estat presentades a la Comissió Legislativa d’Interior. pàg. 3
Admissió a tràmit i publicació Projecte de llei de modificació de la tarifa general de taxes sobre el consum. pàg. 3
Admissió a tràmit i publicació Projecte de llei de modificació de l’article 24.2 de la Llei 35/2012, del 13 de desembre, del pressupost per a l’exercici del 2013. pàg. 6
Convocatòria d’una sessió ordinària del Consell General pel dia 19 de setembre del 2013. pàg. 7
44/201309/12/2013Tramesa del Projecte de llei per al foment de la rehabilitació del parc immobiliari, la millora de l'eficiència energètica dels edificis i l'ús de les energies renovables, així com les esmenes a l’articulat que han estat presentades a la Comissió Legislativa de Política Territorial i Urbanisme. pàg. 2
43/201309/10/2013Tramesa del Projecte de llei sobre la introducció de l’euro en el marc de l’Acord Monetari signat entre el Principat d’Andorra i la Unió Europea, així com les esmenes a l’articulat que han estat presentades a la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost. pàg. 3
Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de modificació de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional i contra el finançament del terrorisme, del 29 de desembre del 2000. pàg. 3
Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei qualificada de modificació del Codi de procediment penal. pàg. 3
Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei qualificada de modificació del Codi penal. pàg. 3
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. David Rios Rius, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 9 de setembre del 2013, relativa a la legislació que ha de regular el passaport biomètric, (Reg. Núm. 664). pàg. 3
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Rosa Gili Casals, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 9 de setembre del 2013, relativa a l’estat d’avançament del pla de gestió de la vall del Madriu-Perafita-Claror, (Reg. Núm. 665). pàg. 4
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. David Rios Rius, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 9 de setembre del 2013, relativa als problemes que ha patit el servei de correus electrònics del domini andorra.ad, (Reg. Núm. 666). pàg. 4
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Rosa Gili Casals, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 9 de setembre del 2013, relativa a l’inici de les obres de les fases 1 i 2 del vial de Sant Julià, (Reg. Núm. 667). pàg. 5
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern, presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 10 de setembre del 2013, relativa a la Resolució relativa a encomanar al Govern que procedeixi a preparar les escaients anàlisis de processos duaners i, en el que calgui, enceti negociacions amb l'administració duanera espanyola amb la finalitat d'aconseguir eliminar la duplicitat de transitoris avui existents a la Duana hispano-andorrana, (Reg. Núm. 673). pàg. 5
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern, presentada pel M. I. Sr. Gerard Barcia Duedra, conseller general del Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 10 de setembre del 2013, relativa a la Resolució relativa a encomanar al Govern que procedeixi a revisar les clàusules i condicions dels concursos per a les diferents convocatòries públiques amb la finalitat de simplificar-les i donar-hi una uniformitat que comporti una simplificació en les tramitacions, (Reg. Núm. 674). pàg. 6
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern, presentada per la M. I. Sra. Sílvia Eloïsa Bonet Perot, consellera general del Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 10 de setembre del 2013, relativa a la Resolució relativa a encomanar al Govern que iniciï els tràmits necessaris per modificar el Reglament regulador de les prestacions econòmiques d'atenció social, i en concret el seu article 39, amb la finalitat que s'estableixi que l'edat per rebre una pròrroga de la prestació per desocupació passi a ser de 50 anys, (Reg. Núm. 675). pàg. 7
Convocatòria d’una sessió ordinària del Consell General pel dia 19 de setembre del 2013. pàg. 8
Publicació d’un Edicte per a la contractació d’una persona titulada superior pels serveis generals del Consell General. pàg. 8
42/201309/09/2013Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2007, del 18 d'octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada, modificada per la Llei 4/2008, del 15 de maig, i per la Llei 93/2010, del 16 de desembre, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 2
Tramesa de la Proposició de llei en què s'estableixen mesures contra la morositat, així com les esmenes a l’articulat que han estat presentades a la Comissió Legislativa d’Economia. pàg. 12
41/201309/04/2013Publicació de la Proposta d'acceptació de l'esmena a l'article 8 i de les esmenes relatives al crim d'agressió de l'Estatut de Roma de la Cort Penal Internacional, adoptades a Kampala, Uganda, els dies 10 i 11 de juny del 2010. pàg. 2
40/201308/28/2013Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de bases de l’ordenament tributari, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 2
39/201308/27/2013- Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de l’impost sobre la renda de les persones físiques, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 2
- Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de modificació de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional i contra el finançament del terrorisme, del 29 de desembre del 2000, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 21
- Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei qualificada de modificació del Codi de procediment penal, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 32
38/201308/09/2013Publicació de la resposta del Govern a les preguntes formulades pel M. I. Sr. David Rios Rius, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, relatives a l’anunci que la pàgina web de la CASS ha permès l’accés lliure a dades confidencials. pàg. 2
37/201307/31/2013- Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei qualificada de modificació del Codi penal, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 2
- Autorització d’una sessió extraordinària de la Comissió Legislativa de Sanitat i Medi Ambient el dia 6 d’agost del 2013. pàg. 12