Butlletins per anys

HTTP: Missing resource string20202020
HTTP: Missing resource string20192019
HTTP: Missing resource string20182018
HTTP: Missing resource string20172017
HTTP: Missing resource string20162016
Índex 201612/31/2016
16/201603/08/2017Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 3
Tramesa del Projecte de llei de drets i deures dels pacients i sobre la història clínica, així com les esmenes a l’articulat que han estat presentades a la Comissió Legislativa de Sanitat i Medi Ambient. pàg. 42
Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei qualificada de modificació de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 42
Publicació de les preguntes amb resposta escrita del Govern presentades pel M. I. Sr. Víctor Naudi Zamora, conseller general del Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 6 de març del 2017, relatives a la coloració de les aigües dels Rius Valira del Nord i del Gran Valira, com a resultat dels treballs d’investigació sobre la contaminació de la Font d’Arinsal, (Reg. Núm. 0234). pàg. 47
Publicació de les preguntes amb resposta escrita del Govern presentades pel M. I. Sr. Josep Pintat Forné, president del Grup Parlamentari Liberal, per escrit de data 6 de març del 2017, relatives a la proposta d'Andorra al projecte de text sobre la lliure circulació de mercaderies, (Reg. Núm. 0235). pàg. 48
Publicació de la resposta del Govern a les preguntes formulades per la M. I. Sra. Carine Montaner Raynaud, consellera general del Grup Parlamentari Liberal, relatives al nombre de pacients de salut mental. pàg. 48
Publicació de la resposta del Govern a les preguntes formulades per la M. I. Sra. Carine Montaner Raynaud, consellera general del Grup Parlamentari Liberal, relatives a la salut mental. pàg. 50
Publicació de la resposta del Govern a la pregunta formulada pel M. I. Sr. Ferran Costa Marimon, conseller general del Grup Parlamentari Liberal, relativa a la cartera de serveis de l'Institut Marquès tal com consta al seu pla d'empresa per al Principat d'Andorra. pàg. 52
Publicació de la resposta del Govern a la pregunta formulada pel M. I. Sr. Ferran Costa Marimon, conseller general del Grup Parlamentari Liberal, relativa a les contractacions a la Caixa Andorrana de Seguretat Social durant l'any 2016. pàg. 53
Publicació de la resposta del Govern a la pregunta formulada pel M. I. Sr. Ferran Costa Marimon, conseller general del Grup Parlamentari Liberal, relativa a la delimitació dels entorns de protecció. pàg. 54
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sra. Judith Pallarés Cortés, consellera general del Grup Parlamentari Liberal, per escrit de data 8 de març del 2017, relativa a la coloració del riu Valira des de la font d'Arinsal, amb declaració d'urgència, (Reg. Núm. 0250). pàg. 54
Convocatòria d'una Sessió Tradicional del Consell General pel dia 14 de març del 2017. pàg. 55
Convocatòria d’una sessió informativa pública de la M. I. Sra. Olga Gelabert Fàbrega, ministra de Cultura, Joventut i Esports, davant de la Comissió Legislativa d’Educació, Recerca, Cultura i Esports, pel dia 23 de març del 2017. pàg. 55
Publicació d’un Edicte per convocar un concurs públic nacional per a l’adjudicació de la Secretaria tècnica de la XVIª Sessió de tardor de l’Assemblea parlamentària de l’OSCE. pàg. 55
092/201612/29/2016- Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de drets i deures dels pacients i sobre la història clínica. pàg. 3
- Admissió a tràmit i publicació de la Proposició de llei de creació del Grup d'Exsíndics i Exconsellers Generals (GESCO), i obertura del termini de presentació del criteri del Govern. pàg. 3
- Publicació de l’Esmena de l’annex del Conveni contra el dopatge, fet a Estrasburg el 16 de novembre de 1989 i de l’annex I del Conveni internacional contra el dopatge en l’esport, fet a París el 19 d’octubre del 2005. pàg. 5
- Publicació de la resposta del Govern a les preguntes formulades pel M. I. Sr. Carles Naudi d’Areny-Plandolit Balsells, conseller general del Grup Parlamentari Liberal, relatives al reglament en relació a la Proposició de llei d’informació alimentària i nutricional, presentada pel Grup Parlamentari Liberal. pàg. 10
- Autorització d’una sessió extraordinària de la Comissió Legislativa d’Interior. pàg. 11
- Autorització d’una sessió extraordinària de la Comissió Legislativa d’Interior. pàg. 11
- Autorització d’unes sessions extraordinàries de la Comissió especial de vigilància i prevenció de risc per a l’estabilitat financera. pàg. 12
- Habilitació dels dies entre sessions, als efectes que es pugui analitzar i debatre la qüestió prevista en l’ordre del dia. pàg. 12
- Convocatòria d’una sessió extraordinària del Consell General pel dia 10 de gener del 2017. pàg. 12
- Admissió a tràmit i publicació de l’esmena a la totalitat presentada pel M. I. Sr. Josep Pintat Forné, president del Grup Parlamentari Liberal, al Marc pressupostari de l’Administració general de l’Estat per al temps corresponent al mandat 2016-2019, actualitzat en data 26 d’octubre del 2016. pàg. 12
- Admissió a tràmit i publicació de l’esmena a la totalitat presentada pels M. I. Srs. Gerard Alís Eroles, Rosa Gili Casals i Pere López Agràs, consellers generals del Grup Parlamentari Mixt, al Marc pressupostari de l’Administració general de l’Estat per al temps corresponent al mandat 2016-2019, actualitzat en data 26 d’octubre del 2016. pàg. 13
- Publicació d’un edicte per declarar desert el concurs públic per a l’adjudicació de material informàtic pel Consell General. pàg. 13
091/201612/22/2016- Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei del Pla d’estadística 2017-2020. pàg. 2
- Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei del pressupost per a l’exercici 2017. pàg. 2
- Publicació de les preguntes amb resposta escrita del Govern presentades pel M. I. Sr. Pere López Agràs, president del Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 22 de desembre del 2016, relatives als perllongaments en la convocatòria d’ajuts a l’habitatge de lloguer així com en els pagaments periòdics d’aquestes ajudes, (Reg. Núm. 1726). pàg. 2
090/201612/19/2016- Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei d’ordenació i supervisió d’assegurances i reassegurances del Principat d’Andorra. pàg. 2
- Tramesa de la Proposició de llei qualificada de modificació de la Llei 19/2014, del 18 de setembre, qualificada de partits polítics i finançament electoral, així com les esmenes a l’articulat que han estat presentades a la Comissió Legislativa d’Interior. pàg. 2
089/201612/14/2016- Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de drets i deures dels pacients i sobre la història clínica. pàg. 2
- Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial i de modificació de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats; de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques; de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari; de la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada; i de la Llei 21/2006, del 14 de desembre, de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries. pàg. 2
- Publicació de la resposta del Govern a les preguntes formulades per la M. I. Sra. Rosa Gili Casals, consellera general del Grup Parlamentari Mixt, relatives a les adjudicacions d’assessoraments d’avaluacions de candidats pel SAAS. pàg. 2
- Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Ferran Costa Marimon, conseller general del Grup Parlamentari Liberal, per escrit de data 13 de desembre del 2016, relativa a contractacions de personal pel Departament d’Estadística amb declaració d'urgència, (Reg. Núm. 1693). pàg. 9
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Víctor Naudi Zamora, conseller general del Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 14 de desembre del 2016, relativa a la contractació per part del Govern de professionals de fora del país per al Departament d’Estadística amb declaració d'urgència, (Reg. Núm. 1694). pàg. 9
- Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Carine Montaner Raynaud, consellera general del Grup Parlamentari Liberal, per escrit de data 14 de desembre del 2016, relativa a les cobertures de les baixes mèdiques per donació d’òrgans amb declaració d'urgència, (Reg. Núm. 1698). pàg. 10
- Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Pere López Agràs, president del Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 14 de desembre del 2016, relativa al nomenament del ministre responsable de la funció pública amb declaració d'urgència, (Reg. Núm. 1700). pàg. 10
088/201612/12/2016- Publicació de la resposta del Govern a les preguntes formulades pel M. I. Sr. Carles Naudi d’Areny-Plandolit Balsells, conseller general del Grup Parlamentari Liberal, relatives a l’adquisició d’armilles antibala i altres adquisicions. pàg. 2
- Convocatòria de la Sessió Tradicional de Sant Tomàs pel dia 21 de desembre del 2016. pàg. 3
087/201612/05/2016- Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes a la Proposició de llei qualificada de modificació de la Llei 19/2014, del 18 de setembre, qualificada de partits polítics i finançament electoral. pàg. 2
- Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Pere López Agràs, president del Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 5 de desembre del 2016, relativa a la disponibilitat dels saldos dels clients de Vall Banc, (Reg. Núm. 1656). pàg. 2
- Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Víctor Naudi Zamora, conseller general del Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 5 de desembre del 2016, relativa a l'atenció dels clients per part d'Andorra Telecom en un dels locals de propietat privada, per un període indeterminat mentre duren els treballs de construcció del nou edifici anomenat Núvol, (Reg. Núm. 1657). pàg. 2
- Convocatòria d’una sessió ordinària del Consell General pel dia 15 de desembre del 2016. pàg. 3
- Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Proposta de declaració d’alienabilitat de la coberta de l'edifici INTERCEUS, actualment propietat del Govern amb caràcter de bé patrimonial. pàg. 3
- Publicació del Calendari Laboral i l'horari de la Secretaria del Consell General per a l'any 2017. pàg. 3
086/201612/02/2016Tramesa del Projecte de llei del Cos de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments, així com les esmenes a l’articulat que han estat presentades a la Comissió Legislativa d’Interior. pàg. 2
Tramesa del Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2007, del 22 de març, del Cos Penitenciari, així com les esmenes a l’articulat que han estat presentades a la Comissió Legislativa d’Interior. pàg. 2
Tramesa del Projecte de llei de modificació de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme, del 29 de desembre del 2000, modificada per la Llei 8/2006, del 21 de juny, per la Llei 6/2011, del 28 de juliol i per la Llei 16/2012, del 31 de juliol, així com les esmenes a l’articulat que han estat presentades a la Comissió Legislativa de Política Territorial i Urbanisme. pàg. 2
Tramesa del Projecte de llei general de l’allotjament turístic, així com les esmenes a l’articulat que han estat presentades a la Comissió Legislativa d’Economia. pàg. 2
Tramesa del Projecte de llei qualificada de modificació de la Llei 8/2004, del 27 de maig, qualificada del Cos de Policia, així com les esmenes a l’articulat que han estat presentades a la Comissió Legislativa d’Interior. pàg. 3
Publicació de la resposta del Govern a la pregunta formulada per la M. I. Sra. Carine Montaner Raynaud, consellera general del Grup Parlamentari Liberal, relativa a la donació d'òrgans. pàg. 3
Convocatòria d’una sessió informativa pública del Sr. Miquel Nicolau i Vila, rector de la Universitat d’Andorra i de la gerent de la Universitat d’Andorra, Sra. M. d’Urgell Sansa Call, davant de la Comissió Legislativa d’Educació, Recerca, Cultura i Esports. pel dia 6 de desembre del 2016. pàg. 5
085/201612/01/2016- Tramesa del Projecte de llei qualificada de col·laboració entre l’Administració general i els comuns, i entre els comuns, així com les esmenes a l’articulat que han estat presentades, a la Comissió Legislativa d’Interior. pàg. 2
- Publicació de les preguntes amb resposta escrita del Govern presentades pel M. I. Sr. Carles Naudi d’Areny-Plandolit Balsells, conseller general del Grup Parlamentari Liberal, per escrit de data 29 de novembre del 2016, relatives als treballs de millora efectuats per Andorra Telecom a la plataforma d’antispam d’AT, (Reg. Núm. 1631). pàg. 2
- Publicació de les preguntes amb resposta escrita del Govern presentades pel M. I. Sr. Carles Naudi d’Areny-Plandolit Balsells, conseller general del Grup Parlamentari Liberal, per escrit de data 29 de novembre del 2016, relatives als canvis en l’organigrama d’Andorra Telecom en els darrers 24 mesos amb l’explicació de les funcions de cada lloc de treball, (Reg. Núm. 1632). pàg. 2
- Publicació de les preguntes amb resposta escrita del Govern presentades pel M. I. Sr. Carles Naudi d’Areny-Plandolit Balsells, conseller general del Grup Parlamentari Liberal, per escrit de data 29 de novembre del 2016, relatives a si es va comunicar a tots els clients i usuaris dels treballs de millora efectuats per Andorra Telecom a la plataforma d’antispam d’AT del dia 29 de novembre del 2016, (Reg. Núm. 1633). pàg. 3
- Admissió a tràmit i publicació del Marc pressupostari de l’Administració general de l’Estat per al temps corresponent al mandat 2016-2019, actualitzat en data 26 d’octubre del 2016, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 3
084/201611/29/2016- Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei del Pla d’estadística 2017-2020, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 2
- Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei del pressupost per a l’exercici 2017. pàg. 67
- Convocatòria d’una sessió informativa pública del M. I. Sr. Carles Àlvarez Marfany, ministre de Salut, davant de la Comissió Legislativa de Sanitat i Medi Ambient, pel dia 19 de desembre del 2016. pàg. 67
083/201611/25/2016- Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei d’ordenació i supervisió d’assegurances i reassegurances del Principat d’Andorra. pàg. 2
- Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial i de modificació de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats; de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques; de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari; de la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada; i de la Llei 21/2006, del 14 de desembre, de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries. pàg. 2
- Admissió a tràmit i publicació de l’esmena a la totalitat presentada pel M. I. Sr. Josep Pintat Forné, president del Grup Parlamentari Liberal, al Projecte de llei general de l’allotjament turístic. pàg. 2
- Admissió a tràmit i publicació de l’esmena a la totalitat presentada pel M. I. Sr. Josep Pintat Forné, president del Grup Parlamentari Liberal, al Projecte de llei de modificació de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme, del 29 de desembre del 2000, modificada per la Llei 8/2006, del 21 de juny, per la Llei 6/2011, del 28 de juliol i per la Llei 16/2012, del 31 de juliol pàg. 3
- Convocatòria d’una sessió ordinària del Consell General pel dia 30 de novembre del 2016. pàg. 4
082/201611/23/2016Publicació de l'informe de la Ponència i l’informe de la Comissió Legislativa d’Interior en relació al Projecte de llei qualificada de modificació de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal. pàg. 2
081/201611/22/2016- Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de drets i deures dels pacients i sobre la història clínica. pàg. 2
- Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes a la Proposició de llei qualificada de modificació de la Llei 19/2014, del 18 de setembre, qualificada de partits polítics i finançament electoral. pàg. 2
080/201611/21/2016Resolució relativa a encomanar al Govern a què iniciï les accions necessàries per analitzar l’aixecament de les reserves d’alguns articles de la Carta Social Europea revisada. pàg. 2
Resolució relativa a encomanar al Govern que, en el marc del nou reglament d’ajudes de l’habitatge en el que està treballant tingui en compte possibilitar l’atorgament de préstecs lliures d’interessos per a famílies amb dificultats. pàg. 2
Resolució relativa a encomanar al Govern que, durant el primer semestre de 2017, encarregui una auditoria d’eficàcia i d’eficiència del sistema de serveis socials i sociosanitaris tal com preveu la Llei de serveis socials. pàg. 2
Resolució relativa a encomanar al Govern que encarregui un estudi complet que tingui en compte tots aquests criteris sociosanitaris i econòmics per treballar la viabilitat de l’aplicació de la mesura proposada pels impulsors de la iniciativa legislativa popular. pàg. 3
Resolució relativa a encomanar al Govern que procedeixi a realitzar les actuacions necessàries per establir protocols d’actuació adequats per al servei d’atenció telefònica a les dones que són víctimes de situacions de violència de gènere. pàg. 3
Resolució relativa a encomanar al Govern que procedeixi a reglamentar els criteris i requisits del règim del tercer pagador per tot abans del 31 de març del 2017. pàg. 3
Resolució relativa a demanar al Govern que encomani a la CASS que presenti l’estudi actuarial que contingui les propostes i actuacions necessàries, així com la planificació d’implementació de les mateixes, per millorar la sostenibilitat del sistema de pensions, en un termini no superior als tres mesos. pàg. 4
079/201611/18/2016Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2007, del 22 de març, del Cos Penitenciari. pàg. 3
Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de modificació de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme, del 29 de desembre del 2000, modificada per la Llei 08/2006, del 21 de juny, per la Llei 06/2011, del 28 de juliol i per la Llei 16/2012, del 31 de juliol. pàg. 3
Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei del Cos de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments. pàg. 3
Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei general de l’allotjament turístic. pàg. 3
Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei qualificada de modificació de la Llei 8/2004, del 27 de maig, qualificada del Cos de Policia. pàg. 3
Publicació de les preguntes amb resposta escrita del Govern presentades per la M. I. Sra. Carine Montaner Raynaud, consellera general del Grup Parlamentari Liberal, per escrit de data 15 de novembre del 2016, relatives al nombre de pacients de salut mental, (Reg. Núm. 1517). pàg. 4
Publicació de les preguntes amb resposta escrita del Govern presentades per la M. I. Sra. Carine Montaner Raynaud, consellera general del Grup Parlamentari Liberal, per escrit de data 15 de novembre del 2016, relatives a la salut mental,
(Reg. Núm. 1518). pàg. 4
Publicació de la pregunta amb resposta escrita del Govern presentada pel M. I. Sr. Ferran Costa Marimon, conseller general del Grup Parlamentari Liberal, per escrit de data 17 de novembre del 2016, relativa a la cartera de serveis de l'Institut Marquès tal com consta al seu pla d'empresa per al Principat d'Andorra, (Reg. Núm. 1534). pàg. 5
Publicació de les preguntes amb resposta escrita del Govern presentades pel M. I. Sr. Ferran Costa Marimon, conseller general del Grup Parlamentari Liberal, per escrit de data 17 de novembre del 2016, relatives a les contractacions a la Caixa Andorrana de Seguretat Social durant l’any 2016, (Reg. Núm. 1535). pàg. 5
Publicació de les preguntes amb resposta escrita del Govern presentades pel M. I. Sr. Ferran Costa Marimon, conseller general del Grup Parlamentari Liberal, per escrit de data 17 de novembre del 2016, relatives a la delimitació dels entorns de protecció, (Reg. Núm. 1536). pàg. 5
Publicació de la resposta del Govern a la pregunta formulada pel M. I. Sr. Ferran Costa Marimon, conseller general del Grup Parlamentari Liberal, relativa als programes de prevenció de l’abús de l’alcohol i drogues. pàg. 6
078/201611/14/2016- Admissió a tràmit i publicació de l’esmena a la totalitat presentada pel M. I. Sr. Josep Pintat Forné, president del Grup Parlamentari Liberal, al Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2007, del 22 de març, del Cos Penitenciari. pàg. 2
- Admissió a tràmit i publicació de l’esmena a la totalitat presentada pel M. I. Sr. Josep Pintat Forné, president del Grup Parlamentari Liberal, al Projecte de llei del Cos de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments. pàg. 2
- Admissió a tràmit i publicació de l’esmena a la totalitat presentada pel M. I. Sr. Josep Pintat Forné, president del Grup Parlamentari Liberal, al Projecte de llei qualificada de modificació de la Llei 8/2014, del 27 de maig, qualificada del Cos de Policia. pàg. 2
- Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes a la Proposició de llei qualificada de modificació de la Llei 19/2014, del 18 de setembre, qualificada de partits polítics i finançament electoral. pàg. 2
- Publicació de les preguntes amb preguntes amb resposta escrita del Govern presentades pel M. I. Sr. Carles Naudi d’Areny-Plandolit Balsells, conseller general del Grup Parlamentari Liberal, per escrit de data 9 de novembre del 2016, relatives al fet que Govern dóna suport a una demanda sobre la sobirania de Gibraltar, (Reg. Núm. 1500). pàg. 3
- Convocatòria d'una sessió ordinària del Consell General pel dia 17 de novembre del 2016. pàg. 3
- Admissió a tràmit i publicació de la Proposta de declaració d’alienabilitat de la coberta de l'edifici INTERCEUS, actualment propietat del Govern amb caràcter de bé patrimonial, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 3
- Publicació d’un Edicte per convocar un concurs públic per a l’adjudicació de la Secretaria tècnica de la XVIena Sessió de tardor de l’Assemblea parlamentària de l’OSCE. pàg. 4
077/201611/09/2016- Publicació de les preguntes amb resposta escrita del Govern presentades pel M. I. Sr. Carles Naudi d’Areny-Plandolit Balsells, conseller general del Grup Parlamentari Liberal, per escrit de data 8 de novembre del 2016, relatives al reglament en relació a la Proposició de llei d’informació alimentària i nutricional, presentada pel Grup Parlamentari Liberal, (Reg. Núm. 1494). pàg. 2
- Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Rosa Gili Casals, consellera general del Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 8 de novembre del 2016, relativa a les actuacions fetes per Govern dirigides a corregir les irregularitats administratives del SAAS, amb declaració d'urgència, (Reg. Núm. 1495). pàg. 2
076/201611/08/2016- Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei del pressupost per a l'exercici 2017, així com del Projecte de pressupost del Tribunal Constitucional, del Consell Superior de la Justícia i del Projecte de pressupost del Consell General per al 2017, i obertura del termini de presentació d'esmenes. pàg. 2
- Publicació de les preguntes amb resposta escrita del Govern presentades pel M. I. Sr. Carles Naudi d’Areny-Plandolit Balsells, conseller general del Grup Parlamentari Liberal, per escrit de data 2 de novembre del 2016, relatives a l’adquisició d’armilles antibala i altres adquisicions,
(Reg. Núm. 1466). pàg. 64
075/201611/03/2016Publicació de l'informe de la Ponència i l’informe de la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost en relació al Projecte de llei d’intercanvi automàtic d’informació en matèria fiscal. pàg. 2
074/201610/31/2016Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de drets i deures dels pacients i sobre la història clínica, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 3
Admissió a tràmit i publicació de l’esmena a la totalitat presentada pels M. I. Srs. Gerard Alís Eroles, Rosa Gili Casals i Pere López Agràs, consellers generals del Grup Parlamentari Mixt, al Projecte de llei qualificada de col·laboració entre l’Administració general i els comuns, i entre els comuns. pàg. 16
Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei d’ordenació i supervisió d’assegurances i reassegurances del Principat d’Andorra. pàg. 17
Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de modificació de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme, del 29 de desembre del 2000, modificada per la Llei 8/2016, del 21 de juny, per la Llei 6/2011, del 28 de juliol i per la Llei 16/2012, del 31 de juliol. pàg. 17
Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei general de l’allotjament turístic. pàg. 17
Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial i de modificació de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats; de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques; de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari; de la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada; i de la Llei 21/2006, del 14 de desembre, de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries. pàg. 17
Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2007, del 22 de març, del Cos Penitenciari. pàg. 17
Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei del Cos de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments. pàg. 18
Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei qualificada de modificació de la Llei 8/2014, del 27 de maig, qualificada del Cos de Policia. pàg. 18
Publicació de l’Esmena de l’annex II del Conveni internacional contra el dopatge en l’esport, fet a París el 19 d’octubre del 2005. pàg. 18
Publicació de les preguntes amb resposta escrita del Govern presentades per la M. I. Sra. Rosa Gili Casals, consellera general del Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 24 d’octubre del 2016, relatives a les adjudicacions d’assessoraments d’avaluacions de candidats pel SAAS, (Reg. Núm. 1419). pàg. 24
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Pere López Agràs, president del Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 28 d’octubre del 2016, relativa a la voluntat de realitzar la reforma de competències i transferències dels comuns, (Reg. Núm. 1441). pàg. 25
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M I. Sra. Rosa Gili Casals, consellera general del Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 28 d’octubre del 2016, relativa als estalvis realitzats en el servei de transport escolar, (Reg. Núm. 1446). pàg. 26
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Víctor Naudi Zamora, conseller general del Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 31 d’octubre del 2016, relativa al fet que el ministre Jordi Alcobé hagi violat la Llei del Govern, (Reg. Núm. 1457). pàg. 26
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Víctor Naudi Zamora, conseller general del Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 31 d’octubre del 2016, relativa al seguiment de l’estat de les accions dutes a terme pel Govern per tal que les persones que realitzen una activitat per compte propi cotitzin a la CASS en funció dels seus ingressos, (Reg. Núm. 1458). pàg. 27
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Pere López Agràs, president del Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 31 d’octubre del 2016, relativa a l’activitat remunerada que va exercir el Sr. Alcobé per compte de BPA quan ja ocupava el càrrec de ministre del Govern d’Andorra, (Reg. Núm. 1459). pàg. 27
Convocatòria d’una sessió ordinària del Consell General pel dia 10 de novembre del 2016. pàg. 28
073/201610/25/2016- Publicació de l'informe de la Ponència i l’informe de la Comissió Legislativa de Política Territorial i Urbanisme en relació al Projecte de llei de designació de carreteres i gestió de la xarxa viària, així com les reserves d’esmena presentades. pàg. 2
- Publicació de la resposta del Govern a les preguntes formulades per la M. I. Sra. Rosa Gili Casals, consellera general del Grup Parlamentari Mixt, relatives al funcionament del transport escolar pel curs 2016-2017. pàg. 43
- Publicació de la resposta del Govern a la pregunta formulada per la M. I. Sra. Carine Montaner Raynaud consellera general del Grup Parlamentari Liberal, relativa a la detecció de passaports amb incongruències amb la seva validesa. pàg. 45
072/201610/24/2016- Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes a la Proposta d’aprovació de la ratificació de l’Acord entre el Govern del Principat d’Andorra i el Govern de la República Italiana per a l’intercanvi d’informació en matèria fiscal. pàg. 2
- Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes a la Proposta d’aprovació de la ratificació del Conveni entre el Principat d’Andorra i la República de Portugal per evitar la doble imposició i prevenir l’evasió fiscal en matèria d’impostos sobre la renda. pàg. 2
071/201610/21/2016- Admissió a tràmit i publicació de la Proposta d’aprovació de la ratificació de l’Acord de París, de 12 de desembre del 2015, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 2
- Admissió a tràmit i publicació de la Proposta d’aprovació de l’adhesió al Conveni relatiu a la tramesa i la notificació a l’estranger d’actes judicials i extrajudicials en matèria civil o comercial, del 15 de novembre de 1965, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 20
070/201610/21/2016- Clausura de la tramitació de la Proposició de llei d’informació alimentària i nutricional. pàg. 2
- Obertura del termini de presentació d'esmenes a l'articulat a la Proposició de llei qualificada de modificació de la Llei 19/2014, del 18 de setembre, qualificada de partits polítics i finançament electoral. pàg. 2
- Admissió a tràmit i publicació de la Proposta d’aprovació de l’adhesió al Conveni sobre l’obtenció de proves a l’estranger en matèria civil o comercial, del 18 de març de 1970, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 2
- Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Sílvia Eloïsa Bonet Perot, consellera general del Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 21 d’octubre del 2016, relativa a la implantació d’un institut mèdic de reproducció assistida, (Reg. Núm. 1393). pàg. 37
- Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Víctor Naudi Zamora, conseller general del Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 21 d’octubre del 2016, relativa al seguit de dimissions de diferents càrrecs laborals per part de certes persones en poc temps del Centre de Tractament de Residus, (Reg. Núm. 1394). pàg. 37
- Nomenament de la directora de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra, (AQUA). pàg. 38
069/201610/19/2016- Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de crèdit extraordinari destinat a finançar l’enderroc del Camp d’Esports d’Aixovall i la restitució del terreny a l’estat anterior, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 2
- Publicació de la pregunta amb resposta escrita del Govern presentada per la M. I. Sra. Carine Montaner Raynaud, consellera general del Grup Parlamentari Liberal, per escrit de data 18 d’octubre del 2016, relativa a la donació d’òrgans, (Reg. Núm. 1386). pàg. 3
- Proclamació d’un membre titular i d’un membre suplent de la delegació del Consell General davant de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa. pàg. 4
- Publicació de la contractació d’una persona titulada superior pels serveis generals del Consell General. pàg. 4
068/201610/14/2016- Publicació de la resposta del Govern a la pregunta formulada per la M. I. Sra. Carine Montaner Raynaud, consellera general del Grup Parlamentari Liberal, relativa a les actualitzacions del protocol d'actuació de lluita contra el bullying. pàg. 3
- Publicació de la resposta del Govern a la pregunta formulada per la M. I. Sra. Carine Montaner Raynaud, consellera general del Grup Parlamentari Liberal, relativa a les campanyes de sensibilització i de prevenció del bullying. pàg. 4
- Publicació de la resposta del Govern a les preguntes formulades per la M. I. Sra. Rosa Gili Casals, consellera general del Grup Parlamentari Mixt, relatives a la vigilància amb càmeres de vídeo a les instal·lacions de salut mental. pàg. 7
- Publicació de la resposta del Govern a la pregunta formulada per la M. I. Sra. Carine Montaner Raynaud, consellera general del Grup Parlamentari Liberal, relativa a l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell. pàg. 8
- Publicació de la resposta del Govern a la pregunta formulada per la M. I. Sra. Carine Montaner Raynaud, consellera general del Grup Parlamentari Liberal, relativa als criteris que s’apliquen per anomenar els coordinadors d’infermers a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell. pàg. 9
- Publicació de la resposta del Govern a les preguntes formulades per la Sra. Sílvia Eloïsa Bonet Perot, consellera general del Grup Parlamentari Mixt, relatives a la despesa sanitària reemborsada que ha cobert la CASS segons diferents especialitats. pàg. 20-
- Publicació de la resposta del Govern a les preguntes formulades pel Sr. Gerard Alís Eroles, conseller general del Grup Parlamentari Mixt, relatives a la situació i la política de personal eventual del Govern. pàg. 22
-Publicació de la resposta del Govern a les preguntes formulades per la Sra. Rosa Gili Casals, consellera general del Grup Parlamentari Mixt, relatives a la política de mobilitat i proveïment de llocs de treball al Ministeri d'Educació. pàg. 46
- Publicació de la resposta del Govern a les preguntes formulades pel M. I. Sr. Pere López Agràs, president del Grup Parlamentari Mixt, relatives a l’ampliació en 550.000 euros de la partida “Estudis i treballs tècnics” del Ministeri de Finances. pàg. 68
- Publicació de la resposta del Govern a les preguntes formulades pel M. I. Sr. Gerard Alís Eroles, conseller general del Grup Parlamentari Mixt, relatives a les notícies publicades recentment sobre el subministrament de llet infantil caducada a l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell. pàg. 69
- Publicació de la resposta del Govern a les preguntes formulades pel M. I. Sr. Carles Naudi d'Areny-Plandolit Balsells, conseller general del Grup Parlamentari Liberal, relatives a la notícia de què l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell ha donat a un nounat biberons caducats. pàg. 71
067/201610/14/2016Publicació de la resposta del Govern a les preguntes formulades per la M. I. Sra. Sílvia Eloïsa Bonet Perot, consellera general del Grup Parlamentari Mixt, relatives a la despesa en hores extres i primes festius personal contractual de la liquidació del primer trimestre del 2016 del SAAS. pàg. 2
066/201610/14/2016Tramesa del Projecte de llei qualificada de modificació de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal, així com les esmenes a l’articulat que han estat presentades a la Comissió Legislativa d’Interior. pàg. 2
Convocatòria d’una sessió ordinària del Consell General pel dia 20 d’octubre del 2016. pàg. 2
065/201610/13/2016- Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial i de modificació de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats; de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques; de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari; de la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada; i de la Llei 21/2006, del 14 de desembre, de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 3
- Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2007, del 22 de març, del Cos Penitenciari. pàg. 16
- Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei del Cos de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments. pàg. 17
- Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei general de l’allotjament turístic. pàg. 17
- Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei d’ordenació i supervisió d’assegurances i reassegurances del Principat d’Andorra. pàg. 17
- Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei qualificada de col·laboració entre l’Administració general i els comuns, i entre els comuns . pàg. 17
- Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de modificació de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme, del 29 de desembre del 2000, modificada per la Llei 08/2006, del 21 de juny, per la Llei 06/2011, del 28 de juliol i per la Llei 16/2012, del 31 de juliol. pàg. 17
- Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei qualificada de modificació de la Llei 8/2004, del 27 de maig, qualificada del Cos de Policia. pàg. 18
- Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jordi Gallardo Fernàndez, conseller general del Grup Parlamentari Liberal, per escrit de data 6 d’octubre del 2016, relativa a la Banca Privada d’Andorra, (Reg. Núm. 1290). pàg. 18
- Convocatòria d’una sessió informativa pública del M. I. Sr. Eric Jover Comas, ministre d’Educació i Ensenyament Superior, davant de la Comissió Legislativa d’Educació, Recerca, Cultura i Esports, pel dia 3 de novembre del 2016. pàg. 18
064/201610/11/2016Publicació de l'informe de la Ponència i l’informe de la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost en relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 10/2013, del 23 de maig, de l’Institut Nacional Andorrà de Finances. pàg. 2
063/201610/10/2016Publicació de la resposta del Govern a les preguntes formulades per la M. I. Sra. Sílvia Eloïsa Bonet Perot, consellera general del Grup Parlamentari Mixt, relatives a les contractacions que s’han dut a terme a través dels diferents programes de foment de la contractació des de l’any 2013. pàg. 2
Publicació de la resposta del Govern a les preguntes formulades per la M. I. Sra. Sílvia Eloïsa Bonet Perot, consellera general del Grup Parlamentari Mixt, relatives a la despesa en unes ulleres de visió nocturna helicòpter feta pel SAAS. pàg. 5
062/201610/04/2016Tramesa del Projecte de llei de modificació de la Llei 10/2013, del 23 de maig, de l’Institut Nacional Andorrà de Finances, així com les esmenes a l’articulat que han estat presentades a la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost. pàg. 2
Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei qualificada de modificació de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi Penal. pàg. 2
061/201610/03/2016- Tramesa del Projecte de llei d’intercanvi automàtic d’informació en matèria fiscal, així com les esmenes a l’articulat que han estat presentades, a la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost. pàg. 3
- Admissió a tràmit i publicació de la Proposta de la ratificació del Conveni entre el Principat d’Andorra i la República de Portugal per evitar la doble imposició i prevenir l’evasió fiscal en matèria d’impostos sobre la renda, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 3
- Admissió a tràmit i publicació de la Proposta d’aprovació de la ratificació de l’Acord entre el Govern del Principat d’Andorra i el Govern de la República Italiana per a l’intercanvi d’informació en matèria fiscal, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 16
- Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes a la Proposta d’aprovació de la ratificació del Protocol d’esmena de l’Acord entre el Principat d’Andorra i la Comunitat Europea relatiu a l’establiment de mesures equivalents a les previstes a la Directiva 2003/48/CE del Consell en matèria de fiscalitat dels rendiments de l’estalvi en forma de pagament d’interessos. pàg. 21
- Publicació de la pregunta amb resposta escrita del Govern presentada pel M. I. Sr. Ferran Costa Marimon, conseller general del Grup Parlamentari Liberal, per escrit de data 28 de setembre del 2016, relativa als programes de prevenció de l’abús de l’alcohol i drogues, (Reg. Núm. 1253). pàg. 22
- Publicació de la resposta del Govern a les preguntes formulades pel M. I. Sr. Gerard Alís Eroles, conseller general del Grup Parlamentari Mixt, relatives al subministrament de les vacunes contra la meningitis B al Principat d’Andorra. pàg. 22
- Publicació de la resposta del Govern a les preguntes formulades pel M. I. Sr. Gerard Alís Eroles, conseller general del Grup Parlamentari Mixt, relatives al funcionament del servei sociosanitari de geriatria al Principat. pàg. 24
- Publicació de la resposta del Govern a la pregunta formulada per la M. I. Sra. Carine Montaner Raynaud, consellera general del Grup Parlamentari Liberal, relativa a l’organigrama de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell. pàg. 27
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Pere López Agràs, president del Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 26 de setembre del 2016, relativa als passos efectuats pel Govern i/o la CASS relatius al presumpte frau fiscal comès en relació a la contractació de la Sra. Meritxell Mateu Pi per part de BPA, amb declaració d'urgència, (Reg. Núm. 1239). pàg. 28
060/201609/23/2016Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Sílvia Eloïsa Bonet Perot, consellera general del Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 23 de setembre del 2016, relativa a al repertori de l’SDADV i les tarifes aplicades, (Reg. Núm. 1230). pàg. 2
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Víctor Naudi Zamora, conseller general del Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 23 de setembre del 2016, relativa al cessament de les emissions d’Andorra Televisió a les Comarques del Pirineu, (Reg. Núm. 1231). pàg. 2
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Rosa Gili Casals, consellera general del Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 23 de setembre del 2016, relativa als recursos dedicats a l’assistència oncològica, (Reg. Núm. 1232). pàg. 3
Convocatòria d’una sessió ordinària del Consell General pel dia 4 d’octubre del 2016. pàg. 3
Convocatòria d’una sessió ordinària del Consell General pel dia 4 d’octubre del 2016. pàg. 3
059/201609/22/2016- Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei d’ordenació i supervisió d’assegurances i reassegurances del Principat d’Andorra, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 3
- Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de modificació de la Llei 4/2016, del 10 de març, de foment del vehicle elèctric. pàg. 39
- Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de modificació de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme, del 29 de desembre del 2000, modificada per la Llei 08/2006, del 21 de juny, per la Llei 06/2011, del 28 de juliol i per la Llei 16/2012, del 31 de juliol. pàg. 40
- Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei qualificada de col·laboració entre l’Administració general i els comuns, i entre els comuns. pàg. 40
- Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei del Cos de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments. pàg. 40
- Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2007, del 22 de març, del Cos Penitenciari. pàg. 40
- Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei general de l’allotjament turístic. pàg. 40
- Publicació del criteri del Govern relatiu a la Proposició de llei d’informació alimentària i nutricional. pàg. 41
- Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei qualificada de modificació de la Llei 8/2004, del 27 de maig, qualificada del Cos de Policia. pàg. 42
- Publicació del criteri del Govern relatiu a la Proposició de llei qualificada de modificació de la Llei 19/2014, del 18 de setembre, qualificada de partits polítics i finançament electoral. pàg. 42
- Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Gerard Alís Eroles, conseller general del Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 21 de setembre del 2016, relativa als mitjans i efectius assignats a l’Agència Tributària, (Reg. Núm. 1208). pàg. 43
058/201609/19/2016- Admissió a tràmit i publicació de l’esmena a la totalitat presentada pels M. I. Srs. Víctor Naudi Zamora, Sílvia Eloïsa Bonet Perot, Joan Carles Camp Areny i Judith Pallarés Cortés, consellers generals del Grup Parlamentari Mixt i Liberal, al Projecte de llei de modificació de la Llei 10/2013, del 23 de maig, de l’Institut Nacional Andorrà de Finances. pàg. 2
- Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei d’intercanvi automàtic d’informació en matèria fiscal. pàg. 2
- Publicació de la pregunta amb resposta escrita del Govern presentada per la M. I. Sra. Carine Montaner Raynaud, consellera general del Grup Parlamentari Liberal, per escrit de data 15 de setembre del 2016, relativa a la incongruència en les dades de validesa d'alguns dels passaports andorrans, (Reg. Núm. 1171). pàg. 2
- Publicació del nom de la persona presentada pel Govern com a directora de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA). pàg. 3
057/201609/15/2016- Publicació de la resposta del Govern a la pregunta formulada pel Sr. Jordi Gallardo Fernàndez, conseller general del Grup Parlamentari Liberal, relativa a l’informe de fiscalitzacions del Tribunal de Comptes al Govern durant el 2014. pàg. 2
- Publicació de la resposta del Govern a les preguntes formulades per la M. I. Sra. Rosa Gili Casals, consellera general del Grup Parlamentari Mixt, relatives a la problemàtica lligada a afectacions de la salut mental. pàg. 3
056/201609/13/2016- Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei qualificada de modificació de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi Penal. pàg. 2
- Admissió a tràmit i publicació de la Proposta d’aprovació de la ratificació del Protocol d’esmena de l’Acord entre el Principat d’Andorra i la Comunitat Europea relatiu a l’establiment de mesures equivalents a les previstes a la Directiva 2003/48/CE del Consell en matèria de fiscalitat dels rendiments de l’estalvi en forma de pagament d’interessos, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 2
- Publicació de les preguntes amb resposta escrita del Govern presentades per la M. I. Sra. Rosa Gili Casals, consellera general del Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 2 de setembre del 2016, relatives al funcionament del transport escolar pel curs 2016-2017, (Reg. Núm. 1122). pàg. 33
- Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jordi Gallardo Fernàndez, conseller general del Grup Parlamentari Liberal, per escrit de data 12 de setembre del 2016, relativa a la Banca Privada d’Andorra, (Reg. Núm. 1108). pàg. 34
- Publicació de la resposta del Govern a presentada pel Sr. Ferran Costa Marimon, conseller general del Grup Parlamentari Liberal, relativa a la creació dels continguts publicats al web www.salut.ad. pàg. 35
055/201609/05/2016Correcció d’errata relativa a un error de transcripció en la pròrroga del termini de presentació d’esmenes al Projecte de llei d’intercanvi automàtic d’informació en matèria fiscal. pàg. 2