Butlletins per anys

HTTP: Missing resource string20202020
HTTP: Missing resource string20192019
HTTP: Missing resource string20182018
HTTP: Missing resource string20172017
Índex 201712/31/2017
103/201712/29/2017Publicació de les preguntes amb resposta escrita del Govern presentades per la M. I. Sra. Rosa Gili Casals, consellera general del Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 22 de desembre del 2017, relatives a l’impacte de la nova legislació laboral proposada pel Grup Parlamentari Demòcrata, (Reg. Núm. 1601). pàg. 2
102/201712/27/2017Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de l’ensenyament superior, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 2
Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de la Universitat d’Andorra, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 8
Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de modificació de la Llei 10/2013, del 23 de maig, de l’Institut Nacional Andorrà de Finances. pàg. 14
Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei del pressupost per a l’exercici 2018. pàg. 14
Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei qualificada de modificació de la Llei 9/2012, del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració. pàg. 14
101/201712/15/2017- Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei dels serveis de pagament i el diner electrònic. pàg. 2
- Convocatòria d’una sessió ordinària del Consell General pel dia 20 de desembre del 2017. pàg. 2
100/201712/13/2017Publicació de l’informe de la Ponència i l’informe de la Comissió Legislativa d’Interior en relació al Projecte de llei qualificada de col·laboració entre l’Administració general i els comuns, i entre els comuns. pàg. 2
Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de l’esport del Principat d’Andorra. pàg. 24
Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de modificació de la Llei 10/2013, del 23 de maig, de l’Institut Nacional Andorrà de Finances. pàg. 24
Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de modificació de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats. pàg. 24
Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes a la Proposició de llei qualificada de relacions laborals. pàg. 25
Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes a la Proposició de llei qualificada d’acció sindical i patronal. pàg. 25
Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes a la Proposició de llei qualificada de mesures de conflicte col·lectiu. pàg. 25
099/201712/13/2017- Admissió a tràmit i publicació de la Proposta d’aprovació de la ratificació de l’Acord entre el Principat d’Andorra i el Regne d’Espanya sobre l’exercici d’activitats professionals remunerades per part de familiars dependents del personal diplomàtic, consular, administratiu i tècnic de missions diplomàtiques, oficines consulars i representacions permanents davant d’organismes internacionals d’un Estat en l’altre, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 2
- Publicació de les preguntes amb resposta escrita del Govern presentades pel M. I. Sr. Pere López Agràs, president del Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 11 de desembre del 2017, relatives a l’evolució de les subvencions esportives (2011-2017),
(Reg. Núm. 1531). pàg. 5
- Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Pere López Agràs, president del Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 12 de desembre del 2017, relativa a la reducció de les hores lectives del català, amb declaració d'urgència, (Reg. Núm. 1537). pàg. 6
098/201712/06/2017Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de mediació. pàg. 2
Tramesa del Projecte de llei de protecció temporal i transitòria per raons humanitàries, així com les esmenes a l’articulat que han estat presentades a la Comissió Legislativa d’Interior. pàg. 2
097/201712/05/2017- Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de modificació de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats. pàg. 2
- Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei qualificada de modificació de la Llei 9/2012, del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració. pàg. 2
- Convocatòria de la Sessió Tradicional de Sant Tomàs pel dia 21 de desembre del 2017. pàg. 2
096/201712/04/2017- Pròrroga al termini per a la presentació de l’informe en relació al Projecte de llei de modificació de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme, del 29 de desembre del 2000, modificada per la Llei 8/2006, del 21 de juny, per la Llei 6/2011, del 28 de juliol i per la Llei 16/2012, del 31 de juliol. pàg. 3
- Publicació de l’esmena de l’annex del Conveni contra el dopatge, fet a Estrasburg el 16 de novembre de 1989 i de l’annex I del Conveni internacional contra el dopatge en l’esport, fet a París el 19 d’octubre del 2005. pàg. 3
- Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Ferran Costa Marimon, conseller general del Grup Parlamentari Liberal, per escrit de data 1 de desembre del 2017, relativa al projecte de l’heliport nacional a les Tresoles, (Reg. Núm. 1476). pàg. 9
- Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Pere López Agràs, president del Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 1 de desembre del 2017, relativa a les dades relatives als casos de violència de gènere, (Reg. Núm. 1482). pàg. 10
- Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Sílvia Eloïsa Bonet Perot, consellera general del Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 1 de desembre del 2017, relativa al conveni signat entre la Caixa Andorrana de Seguretat Social i el Col·legi de Metges d’Andorra, (Reg. Núm. 1483). pàg. 10
- Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Josep Majoral Obiols, conseller general del Grup Parlamentari Liberal, per escrit de data 1 de desembre del 2017, relativa a la planta de cogeneració de Soldeu, (Reg. Núm. 1488). pàg. 11
- Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Rosa Gili Casals, consellera general del Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 1 de desembre del 2017, relativa a una modificació més àmplia de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme, (Reg. Núm. 1492). pàg. 11
- Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Ferran Costa Marimon, conseller general del Grup Parlamentari Liberal, per escrit de data 1 de desembre del 2017, relativa a les aportacions i ajudes a la cursa de muntanya Ultratrail, (Reg. Núm. 1493). pàg. 12
- Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Ferran Costa Marimon, conseller general del Grup Parlamentari Liberal, per escrit de data 1 de desembre del 2017, relativa al cost de l’actual organització ministerial, (Reg. Núm. 1494). pàg. 12
- Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Víctor Naudi Zamora, conseller general del Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 4 de desembre del 2017, relativa al clima laboral del Servei de la Inspecció Tècnica de Vehicles, (Reg. Núm. 1495). pàg. 12
- Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Víctor Naudi Zamora, conseller general del Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 4 de desembre del 2017, relativa a les accions que pensa dur el Govern per a garantir en el temps el futur de la Branca Jubilació i el sistema de pensions de la Caixa Andorrana de Seguretat Social, (Reg. Núm. 1496). pàg. 13
- Publicació de les preguntes amb resposta escrita del Govern presentades pel M. I. Sr. Víctor Naudi Zamora, conseller general del Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 1 de desembre del 2017, relatives a la situació dels serveis que es presten al centre mèdic del Pas de la Casa, (Reg. Núm. 1480). pàg. 14
- Publicació de les preguntes amb resposta escrita del Govern presentades pel M. I. Sr. Víctor Naudi Zamora, conseller general del Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 1 de desembre del 2017, relatives al nombre d’inversions estrangeres que s’han autoritzat els darrers anys, (Reg. Núm. 1481). pàg. 14
- Convocatòria d’una sessió ordinària del Consell General pel dia 14 de desembre del 2017. pàg. 15
- Publicació del Calendari Laboral i l'horari de la Secretaria del Consell General per a l'any 2018. pàg. 16
095/201711/30/2017- Tramesa del Projecte de llei de modificació de la Llei 6/2014, del 24 d’abril, de serveis socials i sociosanitaris, així com les esmenes a l’articulat que han estat presentades a la Comissió Legislativa d’Afers Socials. pàg. 2
- Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei dels serveis del pagament i el diner electrònic. pàg. 2
- Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei del pressupost per a l’exercici 2018. pàg. 2
- Publicació de la resposta del Govern a les preguntes formulades pel M. I. Sr. Víctor Naudi Zamora, conseller general del Grup Parlamentari Mixt, relatives als procediments emprats a la importació per a la coloració del gasoil destinat a la calefacció quan passa per les fronteres. pàg. 2

094/201711/28/2017- Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de modificació de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats. pàg. 2
- Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de modificació de la Llei 10/2013, del 23 de maig, de l’Institut Nacional Andorrà de Finances. pàg. 2
- Tramesa de la Proposició de llei de suport als emprenedors, la seva internacionalització i el seu finançament, així com les esmenes a l’articulat que han estat presentades a la Comissió Legislativa d’Economia. pàg. 2
- Publicació de la llista de coordenades en el sistema de referència ETRS89 i en el sistema de projecció Lambert III Sud França dels punts del traçat de la línia fronterera franco-andorrana. pàg. 2
- Convocatòria d’una sessió ordinària del Consell General pel dia 30 de novembre del 2017. pàg. 78
- Admissió a tràmit i publicació de l’esmena a la totalitat presentada pel M. I. Sr. Josep Pintat Forné, president del Grup Parlamentari Liberal, al Marc pressupostari de l’Administració general de l’Estat per al temps corresponent al mandat 2016-2019, actualitzat en data 11 d’octubre del 2017. pàg. 78
093/201711/24/2017- Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de protecció temporal i transitòria per raons humanitàries. pàg. 2
- Obertura del termini de presentació d'esmenes a l'articulat a la Proposició de llei qualificada de relacions laborals. pàg. 2
- Obertura del termini de presentació d'esmenes a l'articulat a la Proposició de llei qualificada d’acció sindical i patronal. pàg.2
- Obertura del termini de presentació d'esmenes a l'articulat a la Proposició de llei qualificada de mesures de conflicte col·lectiu. pàg. 2
- Convocatòria d’una sessió informativa pública del Sr. Joan M. Rascagneres Llagostera, president del Consell d’Administració de la CASS i del Sr. Josep Delgado Villena, president de la Comissió Gestora del Fons de Reserva de Jubilació, davant de les Comissions Legislatives de Finances i Pressupost i de Sanitat i Medi Ambient, pel dia 11 de desembre del 2017. pàg. 3
- Nomenament del Raonador del Ciutadà. pàg. 3
092/201711/22/2017Publicació de l'informe de la Ponència i l’informe de la Comissió Legislativa d’Economia en relació al Projecte de llei del Pla d’estadística 2017-2020. pàg. 2
091/201711/22/2017Publicació de l’informe de la Ponència i l’informe de la Comissió Legislativa d’Afers Socials en relació al Projecte de llei de mesures urgents per a l’aplicació del Conveni relatiu als drets de les persones amb discapacitat, fet a Nova York el 13 de desembre del 2006, així com les reserves d’esmena presentades. pàg. 2
Publicació de l'informe de la Ponència i l’informe de la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost en relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 19/2016, del 30 de novembre, d’intercanvi automàtic d’informació en matèria fiscal. pàg. 46
Publicació de la resposta del Govern a les preguntes formulades pel M. I. Sr. Jordi Gallardo Fernàndez, conseller general del Grup Parlamentari Liberal, relatives a la implantació al Centre Hospitalari Andorrà d'una unitat de radioteràpia. pàg. 52
Publicació de la resposta del Govern a les preguntes formulades pel M. I. Sr. Víctor Naudi Zamora, conseller general del Grup Parlamentari Mixt, relatives a la cobertura de deu places vacants en el lloc de col·laborador educatiu. pàg. 53
Publicació de la resposta del Govern a les preguntes formulades per la M. I. Sra. Sílvia Eloïsa Bonet Perot, consellera general del Grup Parlamentari Mixt, relatives al conveni signat entre la Caixa Andorra de Seguretat Social i el Col·legi de Metges d'Andorra. pàg. 55
Proclamació de la candidatura per a Raonador del Ciutadà. pàg. 56
090/201711/21/2017- Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de l’esport del Principat d’Andorra, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 2
- Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de modificació de la Llei 17/2017, del 20 d’octubre, de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial i de modificació de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats; de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques; de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari ; de la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada, i de la Llei 21/2006, del 14 de desembre, de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries. pàg. 26
- Publicació de la resposta del Govern a les preguntes formulades pel M. I. Sr. Víctor Naudi Zamora, conseller general del Grup Parlamentari Mixt, relatives a les hores extres pagades pel SAAS. pàg. 27
089/201711/20/2017Convocatòria d’una sessió ordinària del Consell General pel dia 23 de novembre del 2017. pàg. 2
088/201711/16/2017Publicació de l’informe de la Ponència i l’informe de la Comissió Legislativa d’Afers Socials en relació al Projecte de llei de modificació de la Llei de creació i funcionament del raonador del ciutadà, del 4 de juny de 1998. pàg. 2
087/201711/16/2017- Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de modificació de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats. pàg. 2
- Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de modificació de la Llei 6/2014, del 24 d’abril, de serveis socials i sociosanitaris. pàg. 2
- Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de modificació de la Llei 19/2016, del 30 de novembre, d’intercanvi automàtic d’informació en matèria fiscal. pàg. 2
- Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de modificació de la Llei 10/2013, del 23 de maig, de l’Institut Nacional Andorrà de Finances. pàg. 2
- Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Marc pressupostari de l’Administració general de l’Estat per al temps corresponent al mandat 2016-2019, actualitzat en data 11 d’octubre del 2017. pàg. 2
086/201711/15/2017Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de mediació. pàg. 2
Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei qualificada de modificació de la Llei 9/2012, del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració. pàg. 2
Publicació de la resposta del Govern a les preguntes formulades per la M. I. Sra. Sílvia Eloïsa Bonet Perot, consellera general del Grup Parlamentari Mixt, relatives als salaris que es cotitzen a la CASS. pàg. 2
085/201711/09/2017- Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei dels serveis de pagament i el diner electrònic. pàg. 2
- Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei del pressupost per a l'exercici 2018, així com del Projecte de pressupost del Tribunal Constitucional, del Consell Superior de la Justícia i del Projecte de pressupost del Consell General per al 2018, i obertura del termini de presentació d'esmenes. pàg. 2
084/201711/09/2017- Publicació del criteri del Govern relatiu a la Proposició de llei qualificada de relacions laborals. pàg. 2
- Publicació del criteri del Govern relatiu a la Proposició de llei qualificada d’acció sindical i patronal. pàg. 4
- Publicació del criteri del Govern relatiu a la Proposició de llei qualificada de mesures de conflicte col·lectiu. pàg. 6
083/201711/07/2017- Admissió a tràmit i publicació Projecte de llei de modificació de la Llei 10/2013, del 23 de maig, de l’Institut Nacional Andorrà de Finances, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 2
- Admissió a tràmit i publicació Projecte de modificació de la Llei 19/2016, del 30 de novembre, d’intercanvi automàtic d’informació en matèria fiscal, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 14
- Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Pere López Agràs, president del Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 6 de novembre del 2017, relativa a la no presentació dels comptes del Fons de Reserva de Jubilació al Consell General, (Reg. Núm. 1335). pàg. 26
- Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Pere López Agràs, president del Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 6 de novembre del 2017, relativa a les propostes de mesures per garantir la sostenibilitat dels comptes de la CASS, (Reg. Núm. 1336). pàg. 26
- Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Víctor Naudi Zamora, conseller general del Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 7 de novembre del 2017, relativa a la cotització dels treballadors per compte propi a la Caixa Andorrana de Seguretat Social, (Reg. Núm. 1339). pàg. 27
- Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Víctor Naudi Zamora, conseller general del Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 7 de novembre del 2017, relativa a la contractació d’una empresa especialitzada en la recerca de personal per a la UIFAND, (Reg. Núm. 1340). pàg. 28
- Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Víctor Naudi Zamora, conseller general del Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 7 de novembre del 2017, relativa a la contractació d’una empresa especialitzada per ajudar a definir el projecte del recinte multifuncional, (Reg. Núm. 1341). pàg. 28
- Convocatòria d’una sessió ordinària del Consell General pel dia 16 de novembre del 2017. pàg. 29
- Convocatòria d’una sessió informativa pública del M. I. Sr. Eric Jover Comas, ministre d’Educació i Ensenyament Superior, davant de la Comissió Legislativa d’Educació, Recerca, Cultura i Esports, pel dia 9 de novembre del 2017. pàg. 29
082/201711/06/2017- Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de modificació de la Llei 6/2014, del 24 d’abril, de serveis socials i sociosanitaris. pàg. 2
- Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de modificació de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats. pàg. 2
081/201711/03/2017Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de protecció temporal i transitòria per raons humanitàries. pàg. 2
Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de crèdit extraordinari destinat a finançar la redacció del projecte i la direcció d’obra d’una passarel.la entre la plaça del Poble i el carrer de la Vall. pàg. 2
Pròrroga al termini per a la presentació de l’informe en relació al Projecte de llei de modificació de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme, del 29 de desembre del 2000, modificada per la Llei 8/2006, del 21 de juny, per la Llei 6/2011, del 28 de juliol i per la Llei 16/2012, del 31 de juliol. pàg. 2
Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes a la Proposició de llei de suport als emprenedors, la seva internacionalització i el seu finançament. pàg. 2
080/201710/31/2017Publicació de la resposta del Govern a les preguntes formulades pel M. I. Sr. Jordi Gallardo Fernàndez, conseller general del Grup Parlamentari Liberal, relatives a la relació contractual de l’assessor per coordinar el desenvolupament de l’Agència Tributària Andorrana. pàg. 2
Publicació de la resposta del Govern a les preguntes formulades pel M. I. Sr. Jordi Gallardo Fernàndez, conseller general del Grup Parlamentari Liberal, relatives al funcionament de la societat pública Andorrana Desenvolupament i Inversió (ADI). pàg. 4
Publicació de la resposta del Govern a les preguntes formulades pel M. I. Sr. Carles Naudi d’Areny-Plandolit Balsells, conseller general del Grup Parlamentari Liberal, relatives a la contractació d’un agent de patents europeu per a la protecció del nom “Andorra” com a marca. pàg. 7
079/201710/27/2017Tramesa del Projecte de llei de modificació de la Llei de control de les mercaderies sensibles, del 4 de març de 1999, i de modificació de l’apartat 3, de l’article 259 de la Llei 5/2004, del 14 d’abril, del Codi de Duana, així com les esmenes a l’articulat que han estat presentades a la Comissió Legislativa d’Economia. pàg. 2
078/201710/26/2017- Admissió a tràmit i publicació del Marc pressupostari de l’Administració general de l’Estat per al temps corresponent al mandat 2016-2019, actualitzat en data 11 d’octubre del 2017, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 2
077/201710/25/2017- Convocatòria d’una sessió ordinària del Consell General pel dia 27 d’octubre del 2017. pàg. 2
076/201710/24/2017- Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de crèdit extraordinari destinat a finançar la redacció del projecte i la direcció d’obra d’una passarel·la entre la plaça del Poble i el carrer de la Vall. pàg. 2
075/201710/24/2017- Pròrroga al termini per a la presentació de l’informe en relació al Projecte de llei del Pla d’estadística 2017-2020. pàg. 2
- Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de suplement de crèdit per fer front a les despeses de béns corrents i serveis del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports, en l’àmbit de l’acció cultural i en el de manteniment i difusió dels museus, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 2
- Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de mediació, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 4
- Tramesa del Projecte de llei de modificació de la Llei 19/2016, del 30 de novembre, d’intercanvi automàtic d’informació en matèria fiscal, així com les esmenes a l’articulat que han estat presentades a la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost. pàg. 19
- Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei qualificada de modificació de la Llei 9/2012, del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 20
- Publicació de la resposta del Govern a les preguntes formulades pel M. I. Sr. Víctor Naudi Zamora, conseller general del Grup Parlamentari Mixt, relatives a la composició actual de la UIFAND. pàg. 25
- Publicació de l'informe de la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost en relació a les fiscalitzacions dutes a terme pel Tribunal de Comptes corresponents a l’exercici 2015. pàg. 30
074/201710/24/2017Publicació de l’informe de la Ponència i l’informe de la Comissió Legislativa de Sanitat i Medi Ambient en relació al Projecte de llei de drets i deures dels pacients i sobre la història clínica, així com les reserves d’esmena presentades. pàg. 2
073/201710/17/2017- Admissió a tràmit i publicació de la Proposició de llei qualificada de relacions laborals, i obertura del termini de presentació del criteri del Govern. pàg. 2
- Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei dels serveis de pagament i el diner electrònic. pàg. 50
- Admissió a tràmit i publicació de la Proposició de llei qualificada d’acció sindical i patronal, i obertura del termini de presentació del criteri del Govern. pàg. 50
- Admissió a tràmit i publicació de la Proposició de llei qualificada de mesures de conflicte col·lectiu, i obertura del termini de presentació del criteri del Govern. pàg. 60
- Publicació de les preguntes amb resposta escrita del Govern presentades pel M. I. Sr. Víctor Naudi Zamora, conseller general del Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 17 d’octubre del 2017, relatives als procediments emprats a la importació per a la coloració del gasoil destinat a la calefacció quan passa per les fronteres, (Reg. Núm. 1248). pàg. 68
- Convocatòria d’una sessió ordinària del Consell General pel dia 20 d’octubre del 2017. pàg. 69
072/201710/16/2017- Publicació de la resposta del Govern a la pregunta formulada per la M. I. Sra. Carine Montaner Raynaud, consellera general del Grup Parlamentari Liberal, relativa al pati del Centre de Formació Professional d’Aixovall. pàg. 3
- Publicació de la resposta del Govern a les preguntes formulades pel M. I. Sr. Víctor Naudi Zamora, conseller general del Grup Parlamentari Mixt, relatives a la intervenció i participació de Govern en la publicació al diari La Vanguardia de Barcelona de l’especial informatiu quinzenal “AND Actualitat d’Andorra”. pàg. 3
- Publicació de la resposta del Govern a les preguntes formulades pel M. I. Sr. Víctor Naudi Zamora, conseller general del Grup Parlamentari Mixt, relatives a les actuacions dutes a terme per la Comissió Inter ministerial de lluita contra l’intrusisme. pàg. 4
- Publicació de la resposta del Govern a les preguntes formulades per la M. I. Sra. Judith Pallarés Cortés, consellera general del Grup Parlamentari Liberal, relatives a les actuacions dutes a terme en matèria de cooperació penal internacional amb d’altres estats. pàg. 6
- Publicació de la resposta del Govern a la pregunta formulada pel M. I. Sr. Ferran Costa Marimon, conseller general del Grup Parlamentari Liberal, relativa a la concessió del Túnel d’Envalira. pàg. 11
- Publicació de la resposta del Govern a les preguntes formulades per la M. I. Sra. Rosa Gili Casals, consellera general del Grup Parlamentari Mixt, relatives al treball social dirigit al col·lectiu d’infants, joves i adolescents en dificultat. pàg. 13
- Publicació de la resposta del Govern a la pregunta formulada pel M. I. Sr. Pere López Agràs, president del Grup Parlamentari Mixt, relativa a l’adequació de la plataforma esquiable de Soldeu al reglament de construcció. pàg. 19
- Publicació de la resposta del Govern a la pregunta formulada pel M. I. Sr. Ferran Costa Marimon, conseller general del Grup Parlamentari Liberal, relativa al suport del Govern a la cursa Andorra Ultratrail Vallnord 2017. pàg. 21
- Publicació de la resposta del Govern a les preguntes formulades per la M. I. Sra. Rosa Gili Casals, consellera general del Grup Parlamentari Mixt, relatives a l’atenció sanitària i als equipaments de l’Hospital així com en relació als dispositius de control de la glucèmia en malalts de diabetis. pàg. 27
- Publicació de la resposta del Govern a la pregunta formulada pel M. I. Sr. Ferran Costa Marimon, conseller general del Grup Parlamentari Liberal, relativa als projectes de Voluntariat i Punt Jove. pàg. 29
- Publicació de la resposta del Govern a les preguntes formulades pel M. I. Sr. Gerard Alís Eroles, conseller general del Grup Parlamentari Mixt, relatives als reglaments necessaris per a l'aplicació del Codi de Duana. pàg. 31
071/201710/12/2017- Pròrroga al termini per a la presentació d'esmenes al Projecte de llei de protecció temporal i transitòria per raons humanitàries. pàg. 2
- Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de modificació de la Llei 6/2014, del 24 d’abril, de serveis socials i sociosanitaris. pàg. 2
- Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de modificació de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats. pàg. 2
- Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei d’intercanvi d’informació mitjançant sol·licitud prèvia i d’intercanvi d’informació espontani en matèria fiscal. pàg. 2
- Pròrroga al termini per a la presentació d'esmenes a la Proposició de llei de suport als emprenedors, la seva internacionalització i el seu finançament. pàg. 2
- Publicació de l'informe de la Ponència i l’informe de la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost en relació al Projecte de llei qualificada de modificació de la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns, així com les reserves d’esmena presentades. pàg. 3
- Publicació de l'informe de la Ponència i l’informe de la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost en relació al Projecte de llei qualificada de transferències als comuns, així com les reserves d’esmena presentades. pàg. 22
- Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jordi Gallardo Fernàndez, conseller general del Grup Parlamentari Liberal per escrit de data 11 d’octubre del 2017, relativa a Banca Privada d’Andorra, amb declaració d'urgència, (Reg. Núm. 1190). pàg. 61
071/201710/12/2017Pròrroga al termini per a la presentació d'esmenes al Projecte de llei de protecció temporal i transitòria per raons humanitàries. pàg. 2
Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de modificació de la Llei 6/2014, del 24 d’abril, de serveis socials i sociosanitaris. pàg. 2
Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de modificació de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats. pàg. 2
Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de modificació de la Llei 19/2016, del 30 de novembre, d’intercanvi automàtic d’informació en matèria fiscal. pàg. 2
Pròrroga al termini per a la presentació d'esmenes a la Proposició de llei de suport als emprenedors, la seva internacionalització i el seu finançament. pàg. 2
Publicació de l'informe de la Ponència i l’informe de la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost en relació al Projecte de llei qualificada de modificació de la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns, així com les reserves d’esmena presentades. pàg. 3
Publicació de l'informe de la Ponència i l’informe de la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost en relació al Projecte de llei qualificada de transferències als comuns, així com les reserves d’esmena presentades. pàg. 22
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jordi Gallardo Fernàndez, conseller general del Grup Parlamentari Liberal per escrit de data 11 d’octubre del 2017, relativa a Banca Privada d’Andorra, amb declaració d'urgència, (Reg. Núm. 1190). pàg. 61
070/201710/10/2017- Publicació de l'informe de la Ponència i l’informe de la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost en relació al Projecte de llei de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial i de modificació de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats; de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques; de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari; de la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada; i de la Llei 21/2006, del 14 de desembre, de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries. pàg. 3
- Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de crèdit extraordinari destinat a finançar un sistema d’informació per gestionar i controlar el registre i la classificació dels allotjaments turístics d’Andorra, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 36
- Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de crèdit extraordinari destinat a finançar la redacció del projecte i la direcció d’obra d’una passarel·la entre la plaça del Poble i el carrer de la Vall. pàg. 37
- Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de crèdit extraordinari destinat a finançar l’obra d’ampliació de les dependències del Consell Regulador Andorrà del Joc. pàg. 37
- Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de suplement de crèdit destinat a finançar la redacció del Pla de mobilitat integral de la vall central d’Andorra. pàg. 38
- Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de modificació de la Llei de control de les mercaderies sensibles, del 4 de març de 1999, i de modificació de l’apartat 3, de l’article 259 de la Llei 5/2004, del 14 d’abril, del Codi de Duana. pàg. 38
- Publicació de les preguntes amb resposta escrita del Govern presentades pel M. I. Sr. Jordi Gallardo Fernàndez, conseller general del Grup Parlamentari Liberal, per escrit de data 5 d’octubre del 2017, relatives a la implantació al Centre Hospitalari Andorrà d’una unitat de radioteràpia, (Reg. Núm. 1144). pàg. 38
- Publicació de les preguntes amb resposta escrita del Govern presentades per la M. I. Sra. Sílvia Eloïsa Bonet Perot, consellera general del Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 5 d’octubre del 2017, relatives als salaris que es cotitzen a la CASS, (Reg. Núm. 1146). pàg. 39
- Publicació de les preguntes amb resposta escrita del Govern presentades pel M. I. Sr. Víctor Naudi Zamora, conseller general del Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 6 d’octubre del 2017, relatives a la cobertura de deu places vacants en el lloc de treball de col·laborador educatiu, (Reg. Núm. 1152). pàg. 39
- Publicació de les preguntes amb resposta escrita del Govern presentades pel M. I. Sr. Víctor Naudi Zamora, conseller general del Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 6 d’octubre del 2017, relatives a les hores extres pagades pel SAAS, (Reg. Núm. 1153). pàg. 40
- Publicació de les preguntes amb resposta escrita del Govern presentades per la M. I. Sra. Sílvia Eloïsa Bonet Perot, consellera general del Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 9 d’octubre del 2017, relatives al conveni signat entre la Caixa Andorra de Seguretat Social i el Col·legi de Metges d'Andorra, (Reg. Núm. 1163). pàg. 41
- Publicació de la resposta del Govern a les preguntes formulades pel M. I. Sr. Víctor Naudi Zamora, conseller general del Grup Parlamentari Mixt, relativa a l'atenció psiquiàtrica prestada als menors per part dels serveis del SAAS. pàg. 42
069/201710/02/2017- Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de modificació de la Llei 19/2016, del 30 de novembre, d’intercanvi automàtic d’informació en matèria fiscal, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 2
Pròrroga al termini per a la presentació de l’informe en relació al Projecte de llei de drets i deures dels pacients i sobre la història clínica. pàg. 4
Pròrroga al termini per a la presentació de l’informe en relació al Projecte de llei de modificació de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme, del 29 de desembre del 2000, modificada per la Llei 8/2006, del 21 de juny, per la Llei 6/2011, del 28 de juliol i per la Llei 16/2012, del 31 de juliol. pàg. 4
- Publicació de la resposta del Govern a les preguntes formulades pel M. I. Sr. Carles Naudi d’Areny-Plandolit Balsells, conseller general del Grup Parlamentari Liberal, relatives al contingut de l’informe del Tribunal de Comptes de fiscalització sobre els comptes d'Andorra Turisme del 2015. pàg. 5
068/201709/27/2017- Pròrroga al termini per a la presentació de l’informe en relació al Projecte de llei del pla d’estadística 2017-2020. pàg. 2
- Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei dels serveis de pagament i el diner electrònic. pàg. 2
- Tramesa del Projecte de llei de mesures urgents per a l’aplicació del Conveni relatiu als drets de les persones amb discapacitat, fet a Nova York el 13 de desembre del 2006, així com les esmenes a l’articulat que han estat presentades a la Comissió Legislativa d’Afers Socials. pàg. 2
- Tramesa del Projecte de llei de modificació de la Llei de creació i funcionament del raonador del ciutadà, del 4 de juny de 1998, així com les esmenes a l’articulat que han estat presentades a la Comissió Legislativa d’Afers Socials. pàg. 2
- Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Pere López Agràs, president del Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 26 de setembre del 2017, relativa als informes sobre la reforma de competències i transferències, amb declaració d'urgència, (Reg. Núm. 1095). pàg. 3
- Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jordi Gallardo Fernàndez, conseller general del Grup Parlamentari Liberal, per escrit de data 27 de setembre del 2017, relativa a la compra de Vall Banc, amb declaració d'urgència, (Reg. Núm. 1109). pàg. 3
- Convocatòria d’una sessió informativa pública del M. I. Sr. Eric Jover Comas, ministre d’Educació i Ensenyament Superior, davant de la Comissió Legislativa d’Educació, Recerca, Cultura i Esports, pel dia 12 d’octubre del 2017. pàg. 4
067/201709/21/2017Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de protecció temporal i transitòria per raons humanitàries, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 2
Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de modificació de la Llei de control de les mercaderies sensibles, del 4 de març de 1999, i de modificació de l’apartat 3, de l’article 259 de la Llei 5/2004, del 14 d’abril, del Codi de Duana. pàg. 10
Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de modificació de la Llei 6/2014, del 24 d’abril, de serveis socials i sociosanitaris. pàg. 10
Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de modificació de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats. pàg. 10
Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes a la Proposició de llei de suport als emprenedors, la seva internacionalització i el seu finançament. pàg. 10
Reconsideració del caràcter públic de la Comissió Legislativa d’Educació, Recerca, Cultura i Esports convocada per avui dijous dia 21 de setembre del 2017, a les 15.30h. pàg. 11
066/201709/19/2017- Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de suplement de crèdit destinat a finançar la redacció del Pla de mobilitat integral de la vall central d’Andorra, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 3
- Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de crèdit extraordinari destinat a finançar l’obra d’ampliació de les dependències del Consell Regulador Andorrà del Joc, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 4
- Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de crèdit extraordinari destinat a finançar la redacció del projecte i la direcció d’obra d’una passarel·la entre la plaça del Poble i el carrer de la Vall, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 6
- Admissió a tràmit i publicació de la Proposta d’aprovació de l’acceptació del Conveni relatiu a la lluita contra la discriminació en l’àmbit de l’ensenyament, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 7
- Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Pere López Agràs, president del Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 19 de setembre del 2017, relativa a les polítiques d'habitatge per part del Govern, (Reg. Núm. 1047). pàg. 14
- Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Víctor Naudi Zamora, conseller general del Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 19 de setembre del 2017, relativa a la previsió de mesures immediates per pal·liar l'augment de preus i l'escassetat dels habitatges de lloguer, (Reg. Núm. 1052). pàg. 14
- Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Víctor Naudi Zamora, conseller general del Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 19 de setembre del 2017, relativa a la previsió d'un pla de mesures de foment del transport públic per reduir les emissions de CO2, (Reg. Núm. 1053). pàg. 15
- Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Víctor Naudi Zamora, conseller general del Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 19 de setembre del 2017, relativa a l'estat per a construir un edifici multifuncional i una font de colors,
(Reg. Núm. 1054). pàg. 15
- Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Rosa Gili Casals, consellera general del Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 19 de setembre del 2017, relativa a als canvis en l’oferta televisiva d’Andorra Telecom, (Reg. Núm. 1055). pàg. 16
- Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Ferran Costa Marimon, conseller general del Grup Parlamentari Liberal, per escrit de data 19 de setembre del 2017, relativa a les obres detectades a l’estranger que formen part del patrimoni cultural d’Andorra, (Reg. Núm. 1057). pàg. 16
- Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jordi Gallardo Fernàndez, conseller general del Grup Parlamentari Liberal, per escrit de data 19 de setembre del 2017, relativa a la transferència pressupostària al SAAS i a la CASS per a l’exercici 2018, (Reg. Núm. 1058). pàg. 17
- Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Josep Majoral Obiols, conseller general del Grup Parlamentari Liberal, per escrit de data 19 de setembre del 2017, relativa a la construcció de l’edifici “The Cloud”, (Reg. Núm. 1059). pàg. 17
- Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Ferran Costa Marimon, conseller general del Grup Parlamentari Liberal, per escrit de data 19 de setembre del 2017, relativa als treballs de millores del voral i voravia de la CG2, a la zona de la Bartra, a la - Parròquia d’Encamp, (Reg. Núm. 1060). pàg. 17
- Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jordi Gallardo Fernàndez, conseller general del Grup Parlamentari Liberal, per escrit de data 19 de setembre del 2017, relativa a l’Agència Europea del Medicament, (Reg. Núm. 1061). pàg. 18
- Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Judith Pallarés Cortés, consellera general del Grup Parlamentari Liberal, per escrit de data 19 de setembre del 2017, relativa a la titulació per als informadors turístics i guies turístics que oferirà el Govern, (Reg. Núm. 1062). pàg. 18
- Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Ferran Costa Marimon, conseller general del Grup Parlamentari Liberal, per escrit de data 19 de setembre del 2017, relativa a les obres efectuades davant l’Església de Santa Coloma, (Reg. Núm. 1063). pàg. 19
- Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jordi Gallardo Fernàndez, conseller general del Grup Parlamentari Liberal, per escrit de data 19 de setembre del 2017, relativa al conveni entre el Col·legi Oficial de Metges d’Andorra i la Caixa Andorrana de Seguretat Social, (Reg. Núm. 1064). pàg. 19
- Publicació de la resposta del Govern a les preguntes formulades pel M. I. Sr. Carles Naudi d'Areny Plandolit, conseller general del Grup Parlamentari Liberal, relatives a les intoleràncies o al·lèrgies alimentàries. pàg. 20
- Publicació de la resposta del Govern a les preguntes formulades pel M. I. Sr. Carles Naudi d’Areny-Plandolit Balsells conseller general del Grup Parlamentari Liberal, relatives a l’aprovació per part de Govern de les noves tarifes de responsabilitat per certes determinacions analítiques. pàg. 24
- Publicació de la resposta del Govern a les preguntes formulades pel M. I. Sr. Víctor Naudi Zamora, conseller general del Grup Parlamentari Mixt, relatives al rol que ostenta el Sr. Santiago Argelich Hesse dins del Consell d’Administració d’Andorra Telecom. pàg. 32
- Convocatòria d’una sessió ordinària del Consell General pel dia 28 de setembre del 2017. pàg. 33
065/201709/18/2017Tramesa del Projecte de llei qualificada de transferències als comuns, així com les esmenes a l’articulat que han estat presentades a la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost. pàg. 3
Tramesa del Projecte de llei qualificada de modificació de la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns, així com les esmenes a l’articulat que han estat presentades a la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost. pàg. 3
Publicació de les preguntes amb resposta escrita del Govern presentades pel M. I. Sr. Carles Naudi d’Areny-Plandolit Balsells, conseller general del Grup Parlamentari Liberal, per escrit de data 15 de setembre del 2017, relatives a la contractació d’un agent de patents europeu per a la protecció del nom “Andorra” com a marca, (Reg. Núm. 1033). pàg. 3
Resolució relativa a encomanar al Govern que entri a tràmit parlamentari el projecte de llei pertinent per a la modificació de l’article 12.5 de la Llei de sostenibilitat i estabilitat pressupostària i fiscal, i que conjuntament amb els comuns, elabori un projecte de llei de modificació de la Llei de les finances comunals per acabar de completar la reforma. pàg. 18
Resolució relativa a encomanar al Govern que vist que està treballant en la conservació i manteniment del patrimoni i els actius de l’Estat, que ho continuï fent, i en el marc d’aquests treballs presenti abans de finals del 2018 un projecte que doni ús i valor a l’edifici i parcel·la de casa Parramón. pàg. 18
Resolució relativa a encomanar al Govern que procedeixi a elaborar un estudi que determini de manera objectiva quin és el cost real de la vida al Principat d’Andorra i a presentar-lo posteriorment davant del Consell General, en el termini de 10 mesos. pàg. 19
Resolució relativa a encomanar al Govern que iniciï les accions necessàries per crear una taula de treball Govern- Consell General i CASS per analitzar a fons l’estudi i plantejar les accions orientades a disminuir el risc de dèficit de la branca jubilació de la CASS i que alhora es garanteixin la sostenibilitat i l’eficàcia del sistema de pensions. pàg. 19
Resolució relativa a encomanar al Govern que iniciï les accions necessàries per realitzar un estudi exhaustiu on s’analitzin les causes que provoquen la sinistralitat laboral i en base a les actes aixecades per la inspecció en matèria de salut laboral amb l’objectiu de poder fer un Pla d’acció per disminuir l’índex de sinistralitat laboral. pàg. 19
Convocatòria d’una sessió informativa pública del M. I. Sr. Gilbert Saboya Sunyé, ministre d’Economia, Competitivitat i Innovació, davant de la Comissió Legislativa d’Economia, pel dia 19 d’octubre del 2017. pàg. 20