Butlletins per anys

HTTP: Missing resource string20202020
HTTP: Missing resource string20192019
HTTP: Missing resource string20182018
Índex 201812/31/2018
132/201812/28/2018- Tramesa del Projecte de llei de modificació del Codi de l’Administració, del 29 de març de 1989, així com les esmenes a l’articulat que han estat presentades a la Comissió Legislativa d’Interior. pàg. 2
- Admissió a tràmit i publicació del Protocol núm. 16 a la Convenció per a la salvaguarda del drets humans i de les llibertats fonamentals, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 2
- Publicació de la Proposta d’acceptació tàcita del Protocol d’esmena del Conveni europeu del paisatge. pàg. 5
- Autorització d’una sessió extraordinària de la Comissió especial de vigilància i prevenció de risc per a l’estabilitat financera. pàg. 7
- Autorització d’una sessió extraordinària de la Comissió Legislativa d’Afers Socials. pàg. 7
- Autorització d’una sessió extraordinària de la Comissió Legislativa de Política Exterior. pàg. 7
131/201812/27/2018Publicació de l'informe de la Ponència i l’informe de la Comissió Legislativa d’Afers Socials en relació al Projecte de llei de la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell, així com les reserves d’esmena presentades. pàg. 2
130/201812/24/2018- Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei qualificada dels drets dels infants i els adolescents. pàg. 2
- Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei qualificada de la responsabilitat penal de les persones menors d’edat. pàg. 2
- Publicació de la resposta del Govern a les preguntes formulades per la M. I. Sra. Carine Montaner Raynaud, consellera general del Grup Parlamentari Mixt, relatives al Museu de l'Automòbil. pàg. 2
- Aprovació del Marc pressupostari de l’Administració general de l’Estat per al temps corresponent al mandat 2016-2019, actualitzat en data 8 d’octubre del 2018. pàg. 6
129/201812/20/2018Publicació de l’informe de la Ponència i l’informe de la Comissió Legislativa d’Interior en relació al Projecte de llei de la funció pública, així com les reserves d’esmena i els vots particulars presentats. pàg. 2
128/201812/19/2018- Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de modificació de la Llei 8/2013, del 9 de maig, sobre els requisits organitzatius i les condicions de funcionament de les entitats operatives del sistema financer, la protecció de l’inversor, l’abús de mercat i els acords de garantia financera, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 2
- Proclamació del candidat per magistrat del Tribunal Constitucional. pàg. 62
127/201812/18/2018Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de regulació de l’establiment de preus mínims de venda dels productes del tabac. pàg. 2
Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació. pàg. 2
Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei del servei d’acció exterior i de la carrera diplomàtica. pàg. 2
Tramesa del Projecte de llei del Cos d’Educació, així com les esmenes a l’articulat que han estat presentades a la Comissió Legislativa d’Educació, Recerca, Cultura i Esports. pàg. 2
Tramesa de la Proposició de llei qualificada de transparència i accés a la informació, així com les esmenes a l’articulat que han estat presentades a la Comissió Legislativa d’Interior. pàg. 2
Admissió a tràmit i publicació de la Proposició de llei dels actius virtuals, i obertura del termini de presentació del criteri del Govern. pàg. 3
Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes a la Proposta de reforma del Reglament del Consell General. pàg. 14
Admissió a tràmit i l’esmena a la totalitat presentada pels M. I. Srs. Gerard Alís Eroles, Rosa Gili Casals i Pere López Agràs, consellers generals del Grup Parlamentari Mixt, al Projecte de llei del pressupost per a l’exercici del 2019. pàg. 14
Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei del pressupost per a l’exercici del 2019. pàg. 15
Publicació de la resposta del Govern a les preguntes formulades per la M. I. Sra. Rosa Gili Casals, consellera general del Grup Parlamentari Mixt, relatives als darrers concursos de selecció de personal efectuats pel SAAS. pàg. 15
Publicació de les persones proposades pel Govern per cobrir els càrrecs de membres del Consell d’Administració de l’AFA. pàg. 20
126/201812/13/2018- Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei del Cos d’Educació. pàg. 2
- Convocatòria d’una sessió ordinària del Consell General pel dia 20 de desembre del 2018. pàg. 2
125/201812/12/2018Publicació de l’informe de la Ponència i l’informe de la Comissió Legislativa d’Educació, Recerca, Cultura i Esports en relació al Projecte de llei de l’esport del Principat d’Andorra, així com les reserves d’esmena presentades. pàg. 2
124/201812/12/2018- Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de modificació del Codi de l’Administració, del 29 de març del 1989. pàg. 3
- Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei qualificada de tècniques de reproducció humana assistida. pàg. 3
- Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes a la Proposició de llei qualificada de la persona i de la família. pàg. 3
- Publicació de l’esmena de l’annex II del Conveni internacional contra el dopatge en l’esport, fet a París el 19 d’octubre del 2005. pàg. 3
- Publicació de l’esmena de l’annex del Conveni contra el dopatge, fet a Estrasburg el 16 de novembre de 1989 i de l’annex I del Conveni internacional contra el dopatge en l’esport, fet a París el 19 d’octubre del 2005. pàg. 10
- Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Carles Naudi d’Areny-Plandolit Balsells, conseller general del Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 11 de desembre del 2018, relativa als avenços en relació amb la lliure circulació de persones en les negociacions amb la Unió Europea, amb declaració d’urgència, (Reg. Núm. 1789). pàg. 16
- Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Carles Naudi d’Areny-Plandolit Balsells, conseller general del Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 11 de desembre del 2018, relativa als avenços que s’han produït en matèria de la normativa que afecta a Andorra Telecom i FEDA en la negociació amb la Unió Europea, amb declaració d’urgència, (Reg. Núm. 1790). pàg. 16
- Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Carles Enseñat Reig, conseller general del Grup Parlamentari Demòcrata, per escrit de data 11 de desembre del 2018, relativa a la sortida d’Andorra de la llista grisa de paradisos fiscals de la Unió Europea, amb declaració d’urgència, (Reg. Núm. 1791). pàg. 17
- Convocatòria de la Sessió Tradicional de Sant Tomàs pel dia 21 de desembre del 2018. pàg. 17
- Publicació del Calendari Laboral i l'horari de la Secretaria del Consell General per a l'any 2019. pàg. 17
123/201812/10/2018- Publicació de l'informe de la Ponència i l’informe de la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost en relació al Projecte de llei de conglomerats financers. pàg. 2
- Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei del Cos d’Educació. pàg. 27
122/201812/07/2018- Publicació de l'informe de la Ponència i l’informe de la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost en relació al Projecte de llei de solvència, liquiditat i supervisió prudencial d’entitats bancàries i empreses d’inversió. pàg. 2
- Tramesa del Projecte de llei de conservació del medi natural, de la biodiversitat i del paisatge, així com les esmenes a l’articulat que han estat presentades a la Comissió Legislativa de Sanitat i Medi Ambient. pàg. 197
- Obertura del termini de presentació d'esmenes a l'articulat a la Proposta de reforma del Reglament del Consell General. pàg. 197
121/201812/06/2018Tramesa del Projecte de llei de modificació de la Llei 6/2008, del 15 de maig, d’exercici de professions titulades i de col·legis i associacions professionals, així com les esmenes a l’articulat que han estat presentades a la Comissió Legislativa d’Interior. pàg. 2
Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de regulació de l’establiment de preus mínims de venda dels productes del tabac. pàg. 2
Tramesa del Projecte de llei de modificació de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social, així com les esmenes a l’articulat que han estat presentades a la Comissió Legislativa d’Economia. pàg. 2
Publicació de l’informe de la Ponència i l’informe de la Comissió Legislativa de Sanitat i Medi Ambient en relació al Projecte de llei d’òrgans, cèl·lules, teixits i sang. pàg. 2
Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes a la Proposició de llei qualificada de transparència i accés a la informació. pàg. 62
Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei qualificada dels drets dels infants i els adolescents. pàg. 63
Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei qualificada de la responsabilitat penal de les persones menors d’edat. pàg. 63
120/201812/04/2018- Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jordi Gallardo Fernàndez, president del Grup Parlamentari Liberal, per escrit de data 30 de novembre del 2018, relativa al preu dels pisos de lloguer, (Reg. Núm. 1716). pàg. 3
- Publicació de pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Pere López Agràs, conseller general del Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 29 de novembre del 2018, relativa a les dades emprades en els estudis sobre habitatge, (Reg. Núm. 1717). pàg. 3
- Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Pere López Agràs, conseller general del Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 29 de novembre del 2018, relativa al balanç d’actuacions realitzades pel col·lectiu de la gent gran, (Reg. Núm. 1718). pàg. 4
- Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Judith Pallarés Cortés, consellera general del Grup Parlamentari Liberal, per escrit de data 3 de desembre del 2018, relativa al procediment que segueixen les queixes que rep el SAAS, (Reg. Núm. 1732). pàg. 4
- Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Judith Pallarés Cortés, consellera general del Grup Parlamentari Liberal, per escrit de data 3 de desembre del 2018, relativa a l’organització de la Cimera Iberoamericana 2020, (Reg. Núm. 1733). pàg. 4
- Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Víctor Naudi Zamora, conseller general del Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 4 de desembre del 2018, relativa a la posada en pràctica del servei d’inspecció dels allotjaments turístics, (Reg. Núm. 1734). pàg. 5
- Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Pere López Agràs, conseller general del Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 4 de desembre del 2018, relativa al projecte d’un centre de rehabilitació intensiva per infants i adolescents amb problemes de conducta i addicions, (Reg. Núm. 1735). pàg. 5
- Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Pere López Agràs, conseller general del Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 4 de desembre del 2018, relativa a la precarietat laboral existent en el Centre d’acollida d’infants (CAI) i les conseqüències sobre els infants i adolescents residents, (Reg. Núm. 1736). pàg. 6
- Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Pere López Agràs, conseller general del Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 4 de desembre del 2018, relativa a la Fundació i als premis Ramon Llull, (Reg. Núm. 1737). pàg. 7
- Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Ferran Costa Marimon, conseller general del Grup Parlamentari Liberal, per escrit de data 4 de desembre del 2018, relativa a les demandes de dades i informació estadística a empreses del país, (Reg. Núm. 1738). pàg. 7
- Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Ferran Costa Marimon, conseller general del Grup Parlamentari Liberal, per escrit de data 4 de desembre del 2018, relativa a l’adaptació dels apartaments destinats a ús turístic al Pas de la Casa, (Reg. Núm. 1739). pàg. 8
- Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Ferran Costa Marimon, conseller general del Grup Parlamentari Liberal, per escrit de data 4 de desembre del 2018, relativa a les intervencions arqueològiques portades a terme pel Ministeri de Cultura i els seus protocols, (Reg. Núm. 1740). pàg. 8
- Convocatòria d’una sessió ordinària del Consell General pel dia 13 de desembre del 2018. pàg. 9
119/201812/03/2018- Pròrroga al termini per a la presentació de l’informe en relació al Projecte de llei de l’esport del Principat d’Andorra. pàg. 2
- Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació. pàg. 2
- Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei del Cos d’Educació. pàg. 2
- Tramesa del Projecte de llei de modificació de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social, així com les esmenes a l’articulat que han estat presentades a la Comissió Legislativa de Sanitat i Medi Ambient. pàg. 2
- Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes a la Proposició de llei qualificada de la persona i de la família. pàg. 2
- Convocatòria d’una sessió ordinària del Consell General pel dia 6 de desembre del 2018. pàg. 3
118/201811/29/2018Publicació de l’informe de la Ponència i l’informe de la Comissió Legislativa d’Afers Socials en relació a la Proposició de llei qualificada de mesures de conflicte col·lectiu, així com les reserves d’esmena presentades. pàg. 2
Publicació de l’informe de la Ponència i l’informe de la Comissió Legislativa d’Afers Socials en relació a la Proposició de llei qualificada d’acció sindical i patronal, així com les reserves d’esmena i el vot particular presentats. pàg. 36
Publicació de la resposta del Govern a les preguntes formulades pel M. I. Sr. Gerard Alís Eroles, conseller general del Grup Parlamentari Mixt, relatives a la modificació de la Llei 6/2008, del 15 de maig, d’exercici de professions titulades i de col·legis i associacions professionals i a la regulació de les professions titulades. pàg. 70
117/201811/29/2018Publicació de l’informe de la Ponència i l’informe de la Comissió Legislativa d’Afers Socials en relació a la Proposició de llei qualificada de relacions laborals, així com les reserves d’esmena i els vots particulars presentats. pàg. 2
116/201811/28/2018- Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei del servei d’acció exterior i de la carrera diplomàtica. pàg. 2
- Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de modificació de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social. pàg. 2
- Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei del Cos d’Educació. pàg. 2
- Admissió a tràmit i publicació de la Proposta de reforma del Reglament del Consell General, per a la seva tramitació en la forma prevista en la Disposició final primera. pàg. 2
- Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei del pressupost per a l’exercici del 2019. pàg. 24
- Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Marc pressupostari de l’Administració general de l’Estat per al temps corresponent al mandat 2016-2019, actualitzat en data 8 d’octubre del 2018. pàg. 24
- Admissió a tràmit i publicació de l’esmena a la totalitat presentada pels M. I. Srs. Gerard Alís Eroles; Rosa Gili Casals i Pere López Agràs, consellers generals del Grup Parlamentari Mixt, al Marc pressupostari de l’Administració general de l’Estat per al temps corresponent al mandat 2016-2019, actualitzat en data 8 d’octubre del 2018. pàg. 24
- Admissió a tràmit i publicació de l’esmena a la totalitat presentada pels M. I. Srs. Josep Pintat Forné; Carine Montaner Raynaud i Joan Carles Camp Areny, consellers generals del Grup Parlamentari Mixt, al Marc pressupostari de l’Administració general de l’Estat per al temps corresponent al mandat 2016-2019, actualitzat en data 8 d’octubre del 2018. pàg. 25
115/201811/26/2018Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de regulació de l’establiment de preus mínims de venda dels productes del tabac. pàg. 2
114/201811/22/2018Obertura del termini de presentació d'esmenes a l'articulat a la Proposició de llei qualificada de la persona i de la família. pàg. 2
113/201811/21/2018Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de modificació del Codi de l’Administració, del 29 de març de 1989. pàg. 2
Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de modificació de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social. pàg. 2
Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de conservació del medi natural, de la biodiversitat i del paisatge. pàg. 2
Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei qualificada de tècniques de reproducció humana assistida. pàg. 2
Publicació de l’informe de la Ponència i l’informe de la Comissió Legislativa d’Interior en relació al Projecte de llei qualificada de seguretat pública, així com la reserva d’esmena presentada. pàg. 2
112/201811/16/2018Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes a la Proposició de llei qualificada de transparència i accés a la informació. pàg. 2
111/201811/16/2018- Publicació de la pregunta amb resposta escrita del Govern presentada pel M. I. Sr. Víctor Naudi Zamora, conseller general del Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 14 de novembre del 2018, relativa als treballs de construcció d’un pas a diferent nivell per a vianants a la CG-1, a l’alçada de l’estadi comunal, (Reg. Núm. 1611). pàg. 2
- Acord de la Sindicatura per continuar la tramitació de tretze iniciatives legislatives sota el procediment d’urgència a partir del tràmit següent a aquell en curs. pàg. 2
- Convocatòria d’una sessió informativa pública del M. I. Sr. Xavier Espot Zamora, ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, davant de la Comissió Legislativa d’Afers Socials, pel dia 4 de desembre del 2018. pàg. 3
- Convocatòria d’una sessió ordinària del Consell General pel dia 22 de novembre del 2018. pàg. 3
110/201811/13/2018- Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de modificació de la Llei 6/2008, del 15 de maig, d’exercici de professions titulades i de col·legis i associacions professionals. pàg. 3
- Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació. pàg. 3
- Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de regulació de l’establiment de preus mínims de venda dels productes del tabac. pàg. 3
- Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei del Cos d'Educació. pàg. 3
- Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de modificació de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social. pàg. 3
- Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de modificació de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social. pàg. 4
- Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei qualificada dels drets dels infants i els adolescents. pàg. 4
- Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei qualificada de la responsabilitat penal de les persones menors d’edat. pàg. 4
- Publicació de les preguntes amb resposta escrita del Govern presentades per la M. I. Sra. Rosa Gili Casals, consellera general del Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 13 de novembre del 2018, relatives al funcionament de la Societat Gestora de Drets d’Autor i Drets Veïns (SDADV), (Reg. Núm. 1594). pàg. 4
- Publicació de les preguntes amb resposta escrita del Govern presentades pel M. I. Sr. Pere López Agràs, conseller general del Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 13 de novembre del 2018, relatives a als desplaçaments i dietes del gerent d’Andorra Turisme, (Reg. Núm. 1596). pàg. 5
- Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Marc pressupostari de l’Administració general de l’Estat per al temps corresponent al mandat 2016-2019, actualitzat en data 8 d’octubre del 2018. pàg. 6
- Pròrroga de l’Edicte per a la selecció de tres candidats a conformar la llista nacional que la Delegació del Consell General a l’APCE ha de presentar davant d’aquest organisme. pàg. 6
109/201811/08/2018- Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de conservació del medi natural, de la biodiversitat i del paisatge. pàg. 2
- Publicació de les preguntes amb resposta escrita del Govern presentades per la M. I. Sra. Carine Montaner Raynaud, consellera general del Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 7 de novembre del 2018, relatives al Museu de l’Automòbil, (Reg. Núm. 1563). pàg. 2
108/201811/07/2018- Tramesa del Projecte de llei de la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell així com les esmenes a l’articulat que han estat presentades a la Comissió Legislativa d’Afers Socials. pàg. 2
- Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei del servei d’acció exterior i de la carrera diplomàtica. pàg. 2
- Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei del pressupost per a l'exercici 2019, així com del Projecte de pressupost del Tribunal Constitucional, del Consell Superior de la Justícia i del Projecte de pressupost del Consell General per al 2019, i obertura del termini de presentació d'esmenes. pàg. 2
- Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jordi Gallardo Fernàndez, president del Grup Parlamentari Liberal, per escrit de data 7 de novembre del 2018, relativa al cobrament de la baixa per part dels funcionaris, amb declaració d’urgència, (Reg. Núm. 1551). pàg. 56
- Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Josep Pintat Forné, president del Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 6 de novembre del 2018, relativa al dret de la Unió Europea sobre les prestacions d’atur, amb declaració d’urgència, (Reg. Núm. 1552). pàg. 57

107/201811/05/2018- Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de modificació de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social. pàg. 2
- Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de modificació de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social. pàg. 2
106/201811/05/2018- Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de regulació de l’establiment de preus mínims de venda dels productes del tabac, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 2
- Pròrroga al termini per a la presentació de l’informe a la Proposició de llei qualificada de relacions laborals. pàg. 5
- Publicació de l’informe de la Ponència i l’informe de la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost en relació al Projecte de llei qualificada de modificació de la Llei 23/2014, del 30 d’octubre, qualificada de creació i de regulació del Pla de pensions de la funció pública. pàg. 5
- Tramesa de la Proposició de llei qualificada de mesures de conflicte col·lectiu, així com les esmenes a l’articulat que han estat presentades a la Comissió Legislativa d’Afers Socials. pàg. 25
- Publicació de les preguntes amb resposta escrita del Govern presentades per la M. I. Sra. Rosa Gili Casals, consellera general del Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 29 d’octubre del 2018, relatives als darrers concursos de selecció de personal efectuats pel SAAS, (Reg. Núm. 1527). pàg. 25
105/201810/30/2018Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de modificació del Codi de l’Administració, del 29 de març de 1989. pàg. 2
Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei qualificada de tècniques de reproducció humana assistida. pàg. 2
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Pere López Agràs, conseller general del Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 29 d’octubre del 2018, relativa al conveni signat entre el Comú d’Andorra la Vella i Andorra Telecom, amb declaració d’urgència, (Reg. Núm. 1504). pàg. 2
104/201810/29/2018Pròrroga al termini per a la presentació de l’informe en relació al Projecte de llei de l’esport del Principat d’Andorra. pàg. 2
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Ferran Costa Marimon, conseller general del Grup Parlamentari Liberal, per escrit de data 26 d’octubre del 2018, relativa a l’article 2 del Reglament regulador de l’enregistrament i l’accés a la informació relativa als beneficiaris efectius en els registres d’entitats jurídiques, (Reg. Núm. 1494). pàg. 2
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Ferran Costa Marimon, conseller general del Grup Parlamentari Liberal, per escrit de data 26 d’octubre del 2018, relativa al funcionament del servei de transport escolar i bus lliure, (Reg. Núm. 1495). pàg. 2
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Ferran Costa Marimon, conseller general del Grup Parlamentari Liberal, per escrit de data 26 d’octubre del 2018, relativa a les intervencions arqueològiques portades a terme pel Ministeri de Cultura i els seus protocols, (Reg. Núm. 1496). pàg. 3
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Víctor Naudi Zamora, conseller general del Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 29 d’octubre del 2018, relativa a una visita recent d’un organisme d’assistència tècnica de la Comissió Europea, (Reg. Núm. 1497). pàg. 3
Convocatòria d’una sessió ordinària del Consell General pel dia 8 de novembre del 2018. pàg. 4
103/201810/25/2018- Tramesa del Projecte de llei de la funció pública, així com les esmenes a l’articulat que han estat presentades a la Comissió Legislativa d’Interior. pàg. 2
- Tramesa del Projecte de llei d’ocupació, així com les esmenes a l’articulat que han estat presentades a la Comissió Legislativa d’Afers Socials. pàg. 2
- Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes a la Proposició de llei qualificada de transparència i accés a la informació. pàg. 2
- Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei qualificada dels drets dels infants i els adolescents, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 2
- Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei qualificada de la responsabilitat penal de les persones menors d’edat, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 42
- Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes a la Proposició de llei qualificada de mesures de conflicte col·lectiu. pàg. 64
- Publicació de la resposta del Govern a les preguntes formulades pel M. I. Sr. Jordi Gallardo Fernàndez, president del Grup Parlamentari Liberal, relatives a l’emissió per part de Vall Banc d’Obligacions Convertibles Contingents, per un valor de 70 milions d’euros, subscrites inicialment per Banca Privada d’Andorra SA (BPA). pàg. 64
- Admissió a tràmit i publicació del Marc pressupostari de l’Administració general de l’Estat per al temps corresponent al mandat 2016-2019, actualitzat en data 8 d’octubre del 2018, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 67
102/201810/23/2018- Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei del Cos d’Educació. pàg. 2
- Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell. pàg. 2
- Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació. pàg. 2
- Publicació de la resposta del Govern a les preguntes formulades pel M. I. Sr. Pere López Agràs, conseller general del Grup Parlamentari Mixt relatives al seguiment de la desigualtat a Andorra per part del Govern. pàg. 2
101/201810/22/2018Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de modificació de la Llei 6/2008, del 15 de maig, d’exercici de professions titulades i de col·legis i associacions professionals. pàg. 2
Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de conservació del medi natural, de la biodiversitat i del paisatge. pàg. 2
Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de modificació de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social. pàg. 2
Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de modificació de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social. pàg. 2
Admissió a tràmit i publicació de l’esmena a la totalitat presentada pels M. I. Srs. Josep Pintat Forné, Josep Majoral Obiols, Carine Montaner Raynaud, Carles Naudi d’Areny-Plandolit Balsells i Joan Carles Camp Areny, consellers generals del Grup Parlamentari Mixt, al Projecte de llei de la funció pública. pàg. 2
Tramesa de la Proposició de llei qualificada d’acció sindical i patronal, així com les esmenes a l’articulat que han estat presentades a la Comissió Legislativa d’Afers Socials. pàg. 3
Publicació del criteri del Govern relatiu a la Proposició de llei qualificada de la persona i de la família. pàg. 3
Convocatòria d’una sessió ordinària del Consell General pel dia 25 d’octubre del 2018. pàg. 5
Publicació de l’adjudicació del disseny d’un logotip per a la commemoració del 600 aniversari del Consell de la Terra (1419-2019). pàg. 6
100/201810/19/2018- Tramesa del Projecte de llei de mesures urgents relatives a l’arrendament d’habitatges, així com les esmenes a l’articulat que han estat presentades a la Comissió Legislativa d’Economia. pàg. 2
- Nomenament del Sr. Raül González Fernández com a president i membre del Consell d’Administració de l’AFA. pàg. 2
099/201810/18/2018- Admissió a tràmit i publicació de l’esmena a la totalitat presentada pel M. I. Sr. Jordi Gallardo Fernàndez, president del Grup Parlamentari Liberal, al Projecte de llei de la funció pública. pàg. 2
- Publicació de l'informe de la Ponència i l’informe de la Comissió Legislativa de Sanitat i Medi Ambient en relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social. pàg. 2
- Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes a la Proposició de llei qualificada de mesures de conflicte col·lectiu. pàg. 7
- Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Ferran Costa Marimon, conseller general del Grup Parlamentari Liberal, per escrit de data 18 d’octubre del 2018, relativa al cost del pas elevat per a vianants a la CG1 davant l’Estadi Comunal d’Andorra la Vella, (Reg. Núm. 1433). pàg. 7
098/201810/16/2018- Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de suplement de crèdit per fer front a les despeses derivades de la regularització de l’import de les transferències als comuns de l’exercici 2017, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 3
- Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei del servei d’acció exterior i de la carrera diplomàtica, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 4
- Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de la funció pública. pàg. 20
- Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei d’ocupació. pàg. 20
- Pròrroga al termini per a la presentació de l’informe a la Proposició de llei qualificada de relacions laborals. pàg. 20
- Publicació de les preguntes amb resposta escrita del Govern presentades pel M. I. Sr. Gerard Alís Eroles, conseller general del Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 10 d’octubre del 2018, relatives a la modificació de la Llei 6/2008, del 15 de maig, d’exercici de professions titulades i de col·legis i associacions professionals i a la regulació de les professions titulades, (Reg. Núm. 1375). pàg. 20
- Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jordi Gallardo Fernàndez, president del Grup Parlamentari Liberal, per escrit de data 12 d’octubre del 2018, relativa a la reunió de responsables informàtics de BPA amb l’agregat d’interior de l’ambaixada espanyola, (Reg. Núm. 1404). pàg. 21
- Publicació de la resposta del Govern a les preguntes formulades pel M. I. Sr. Víctor Naudi Zamora, conseller general del Grup Parlamentari Mixt, relatives a la implementació de la història clínica compartida. pàg. 22
- Publicació de la resposta del Govern a les preguntes formulades per la M. I. Sra. Rosa Gili Casals, consellera general del Grup Parlamentari Mixt, relatives a l'estat d'implementació de la reforma sanitària. pàg. 38
- Publicació de la resposta del Govern a les preguntes formulades per la M. I. Sra. Rosa Gili Casals, consellera general del Grup Parlamentari Mixt, relatives a dades educatives. pàg. 41
- Publicació de la resposta del Govern a les preguntes formulades pel M. I. Sr. Víctor Naudi Zamora, conseller general del Grup Parlamentari Mixt, relatives a la retribució del gerent d'Andorra Turisme i les despeses de representació del gerent i del president de la societat durant els anys 2015, 2016, 2017 i el primer semestre del 2018. pàg. 55
- Publicació de la resposta del Govern a les preguntes formulades pel M. I. Sr. Víctor Naudi Zamora, conseller general del Grup Parlamentari Mixt, relatives al suport terapèutic dels joves que pateixen trastorns addictius. pàg. 63
- Convocatòria d’una sessió informativa pública del M. I. Sr. Eric Jover Comas, ministre d’Educació i Ensenyament Superior, davant de la Comissió Legislativa d’Educació, Recerca, Cultura i Esports, pel dia 17 d’octubre del 2018. pàg. 66
097/201810/11/2018- Tramesa del Projecte de llei de conglomerats financers, així com les esmenes a l’articulat que han estat presentades a la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost. pàg. 2
- Tramesa del Projecte de llei de solvència, liquiditat i supervisió prudencial d’entitats bancàries i empreses d’inversió, així com les esmenes a l’articulat que han estat presentades a la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost. pàg. 2
- Publicació de l’informe de la Ponència i l’informe de la Comissió Legislativa d’Economia en relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 8/2018, del 17 de maig, dels serveis de pagament i el diner electrònic. pàg. 2
- Publicació de la resposta del Govern a les preguntes formulades pel M. I. Sr. Gerard Alís Eroles, conseller general del Grup Parlamentari Mixt, relatives a l'estat de realització de l'estudi sobre el cost de la vida. pàg. 84
- Publicació de la resposta del Govern a les preguntes formulades per la M. I. Sra. Rosa Gili Casals, consellera general del Grup Parlamentari Mixt, relatives al funcionament actual del Servei d'Atenció Domiciliària. pàg. 86
- Convocatòria d’una sessió ordinària del Consell General pel dia 18 d’octubre del 2018. pàg. 88
096/201810/09/2018- Admissió a tràmit i publicació de l’esmena a la totalitat presentada pels M. I. Srs. Gerard Alís Eroles, Rosa Gili Casals i Pere López Agràs, consellers generals del Grup Parlamentari Mixt, al Projecte de llei de la funció pública. pàg. 2
- Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de modificació del Codi de l’Administració, del 29 de març de 1989. pàg. 2
- Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei qualificada de tècniques de reproducció humana assistida. pàg. 2
- Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes a la Proposició de llei qualificada de mesures de conflicte col·lectiu. pàg. 2
- Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes a la Proposició de llei qualificada d’acció sindical i patronal. pàg. 3
- Publicació de la resposta del Govern a les preguntes formulades per la M. I. Sra. Rosa Gili Casals, consellera general del Grup Parlamentari Mixt, relatives a la gestió de residus. pàg. 3
- Publicació de la persona proposada pel Govern per cobrir el càrrec de president i membre del Consell d’Administració de l’AFA. pàg. 11
095/201810/05/2018Tramesa del Projecte de llei qualificada de seguretat pública, així com les esmenes a l’articulat que han estat presentades a la Comissió Legislativa d’Interior. pàg. 2
Tramesa del Projecte de llei qualificada de modificació de la Llei 23/2014, del 30 d’octubre, qualificada de creació i de regulació del Pla de pensions de la funció pública, així com les esmenes a l’articulat que han estat presentades a la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost. pàg. 2
094/201810/04/2018- Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de la funció pública. pàg. 2
- Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei d’ocupació. pàg. 2
- Publicació de l’informe de la Ponència i l’informe de la Comissió Legislativa d’Interior en relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 32/2017, del 20 de desembre, de col·laboració entre l’Administració general i els comuns, i entre els comuns. pàg. 2
- Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes a Proposició de llei qualificada de transparència i accés a la informació. pàg. 6
- Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jordi Gallardo Fernàndez, president del Grup Parlamentari Liberal, per escrit de data 4 d’octubre del 2018, relativa a l’Acord d’Associació amb la Unió Europea, (Reg. Núm. 1335). pàg. 6
- Publicació de la Moció instant al Govern a què impulsi la creació d’una comissió per l’elaboració d’una Estratègia Nacional pel Comerç així com per al seguiment del pla estratègic del turisme de compres, que incorpori representants dels diferents agents econòmics així com dels grups polítics amb representació al Consell General per poder treballar de forma conjunta i amb consens les solucions per a la situació d’un sector clau per l’economia andorrana, presentada pels M. I. Srs. Pere López Agràs, Gerard Alís Eroles i Rosa Gili Casals, consellers generals del Grup Parlamentari Mixt. pàg. 7
093/201810/04/2018Publicació de l’informe de la Ponència i l’informe de la Comissió Legislativa d’Interior en relació al Projecte de llei del Codi de procediment civil. pàg. 2
092/201810/03/2018Admissió a tràmit i publicació de la Proposició de llei qualificada de la persona i de la família, i obertura del termini de presentació del criteri del Govern. pàg. 2