Butlletins per anys

Show details for 20202020
Show details for 20192019
Show details for 20182018
Show details for 20172017
Show details for 20162016
Show details for 20152015
Show details for 20142014
Show details for 20132013
Show details for 20122012
Show details for 20112011
Show details for 20102010
Show details for 20092009
Show details for 20082008
Show details for 20072007
Show details for 20062006
Show details for 20052005
Show details for 20042004
Show details for 20032003
Show details for 20022002
Hide details for 20012001
Index/200112/31/2001
39/200112/27/2001Tramesa del Projecte de llei de l'impost indirecte sobre la prestació de serveis d'assegurança, així com les esmenes a l'articulat que han estat presentades a la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost. pàg. 2

Tramesa del Projecte de llei de l'impost indirecte sobre la prestació de serveis bancaris i de serveis financers, així com les esmenes a l'articulat que han estat presentades a la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost. pàg. 2

Habilitació del mes de gener del 2002, per tal que la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost pugui reunir-se a fi de poder treballar en el Projecte de llei del pressupost per a l’exercici del 2002. pàg. 2

Habilitació dels mesos de gener i febrer del 2002, per tal que la Comissió Legislativa d’Interior pugui reunir-se a fi de poder treballar en el Projecte de llei qualificada d’immigració. pàg. 2

Notificació del nou horari d’obertura de la Secretaria del Consell General. pàg. 2
38/200112/18/2001 Convocatòria de la Sessió Tradicional de Sant Tomàs pel dia 21 de desembre del 2001. pàg.2
37/200112/17/2001Pròrroga al termini per a la presentació d'esmenes a la Proposta d’acord sobre criteris de concepte i de forma per a l’elaboració de les proposicions i dels projectes de llei. pàg. 2
36/200112/17/2001Tramesa del Projecte de llei del pressupost per a l'exercici del 2002, així com les esmenes a l'articulat que han estat presentades a la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost. pàg. 2

Tramesa del Projecte de llei qualificada d'immigració, així com les esmenes a l'articulat que han estat presentades a la Comissió Legislativa d'Interior. pàg. 2

Publicació de l'adjudicació, per concurs públic, d'un equipament de gravació de so i de projecció multimedia per a la sala de comissions públiques de la Casa de la Vall. pàg. 2

Publicació de l'adjudicació, per concurs públic, d'una fotocopiadora de gran capacitat pels serveis de la secretaria del Consell General. pàg. 2
35/200112/14/2001Publicació d'un Edicte per convocar un concurs internacional d'avantprojectes per a la construcció de la nova seu del Consell General. pàg. 2
34/200112/13/2001
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, President del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 12 de desembre del 2001, relativa al Comitè Mixt Andorra/CEE, amb declaració d'urgència (Reg. Núm. 1072-A). pàg. 3
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Joan Monegal Blasi, Conseller General del Grup Parlamentari Demòcrata, per escrit de data 12 de desembre del 2001, relativa a la signatura del Conveni penal contra la corrupció; del Conveni europeu per a la repressió del terrorisme; del Conveni internacional per a la repressió del finançament del terrorisme; del Conveni de les Nacions Unides contra la criminalitat transnacional organitzada i del Conveni civil sobre la corrupció, amb declaració d'urgència (Reg. Núm. 1073-A). pàg. 3

Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Esteve López Montanya, Conseller General del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 12 de desembre del 2001, relativa als accidents laborals, amb declaració d'urgència (Reg. Núm. 1076-A). pàg. 4

Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Esteve López Montanya, Conseller General del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 12 de desembre del 2001, relativa al trasllat i a la gestió dels residus a Andorra, amb declaració d'urgència (Reg. Núm. 1077-A). pàg. 5

Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Francesc Casals Pantebre, Conseller General del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 12 de desembre del 2001, relativa al possible cas d'absència de títol acadèmic per part d'un professor de l'Escola Andorrana, amb declaració d'urgència (Reg. Núm. 1078-A). pàg. 5
33/200112/10/2001Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Francesc Casals Pantebre, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 4 de desembre del 2001, relativa a l'allargament dels horaris comercials, (Reg. Núm. 1040-A). pàg. 2

Publicació de les respostes del Govern a les preguntes formulades pel M. I. Sr. Esteve López Montanya, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, relatives a la creació de la Borsa de Treball. pàg. 2

Convocatòria d'una sessió informativa pública de la M. I. Sra. Mònica Codina Tort, ministra de Salut i Benestar, davant de la Comissió Legislativa de Sanitat i Medi Ambient, pel dia 17 de desembre del 2001. pàg. 3
32/200112/03/2001
Admissió a tràmit i publicació de la Proposició de llei de modificació de la Llei de beques i de crèdits d'estudis, i obertura del termini de presentació de l'informe del Govern. pàg. 2

Admissió a tràmit i publicació de l'esmena a la totalitat presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, al Projecte de llei del pressupost per a l'exercici del 2002. pàg. 3

Admissió a tràmit i publicació de l'esmena a la totalitat presentada pel M. I. Sr. Jordi Mas Torres, president del Grup Parlamentari Demòcrata, al Projecte de llei del pressupost per a l'exercici del 2002. pàg. 3

Convocatòria d'una Sessió Ordinària del Consell General pel dia 13 de desembre del 2001. pàg. 4
31/200111/28/2001Pròrroga al termini per a la presentació d'esmenes al Projecte de llei de l'impost indirecte sobre la prestació de serveis d'assegurança. pàg. 2
Pròrroga al termini per a la presentació d'esmenes al Projecte de llei de l'impost indirecte sobre la prestació de serveis bancaris i de serveis financers. pàg. 2
30/200111/26/2001Admissió a tràmit i publicació de la Proposta d'acord sobre criteris de concepte i de forma per a l'elaboració de les proposicions i dels projectes de llei, i obertura del termini per a la presentació d'esmenes. pàg. 2
29/200111/19/2001Clausura de la tramitació de la Proposició de llei de determinació de les atribucions dels agents comunals en matèria de circulació i de tinença i protecció d'animals domèstics, oberta per Edicte de data 26 de setembre del 2001. pàg. 2

Retirada de la Proposta d'acord relativa a encomanar al Govern que procedeixi de manera immediata a la signatura del Conveni penal contra la corrupció obert a la signatura el primer de gener de 1999, i la Proposta d'acord relativa a encomanar al Govern que procedeixi de manera immediata a la signatura del Conveni europeu per a la repressió del terrorisme i del Conveni internacional per a la repressió del finançament del terrorisme, obertes per Edicte de data 8 d'octubre del 2001. pàg. 2

Acord de declaració d'alienabilitat relativa a part de la Finca el Mitjanès. pàg. 2

Publicació de l'informe de la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost en relació a l'informe emès pel Tribunal de Comptes relatiu al control de l'activitat electoral i l'adjudicació de les subvencions corresponents a les eleccions al Consell General celebrades el 4 de març del 2001, aprovat pel Consell General. pàg. 2
28/200111/15/2001Publicació de l'esmena a la totalitat presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, al Projecte de llei qualificada d'immigració. pàg. 3

Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Miquel Alís Font, Conseller General del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 14 de novembre del 2001, relativa a l'acord de delimitació de frontera entre el Principat d'Andorra i la República Francesa, amb declaració d'urgència (Reg. Núm. 946-A). pàg. 3
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Olga Benazet Dolsa, Consellera General del Grup Parlamentari Lliberal, per escrit de data 14 de novembre del 2001, relativa a la guarda d'infants a domicili, amb declaració d'urgència (Reg. Núm. 947-A). pàg. 4
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. M. Lluïsa Puig Montes, Consellera General del Grup Parlamentari Lliberal, per escrit de data 14 de novembre del 2001, relativa al nou projecte de la Llei de beques que el Ministeri d'Educació, Joventut i Esports ha de presentar aquest any, amb declaració d'urgència
(Reg. Núm. 948-A). pàg. 4
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Joan Albert Farré Santuré, Conseller General del Grup Parlamentari Lliberal, per escrit de data 14 de novembre del 2001, relativa a l'educació viària que reben els alumnes en els centres escolars del Principat d'Andorra, amb declaració d'urgència (Reg. Núm. 949-A). pàg. 5
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Marc Pintat Forné, Conseller General del Grup Parlamentari Lliberal, per escrit de data 14 de novembre del 2001, relativa al tipus de mecanisme de cooperació internacional en matèria de terrorisme que Andorra té establert, amb declaració d'urgència (Reg. Núm. 950-A). pàg. 5
27/200111/12/2001Publicació de les preguntes amb resposta escrita del Govern presentades per la M. I. Sra. Olga Forné Angrill, Consellera General del Grup Parlamentari Demòcrata, per escrit de data 2 de novembre del 2001, relatives a la gran afluència de trànsit durant els dies festius al Principat d'Andorra i en els recursos utilitzats per l'Agència de Mobilitat per fer front a aquests problemes, (Reg. Núm. 903-A). pàg. 2

Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 7 de novembre del 2001, relativa a l'eventual existència d'un frau en les operacions d'importació de productes làctics, amb declaració d'urgència (Reg. Núm. 921-A). pàg. 3

Convocatòria d'una Sessió Ordinària del Consell General pel dia 15 de novembre del 2001. pàg. 3
26/200111/08/2001
Clausura de la tramitació de la Proposta d'acord sobre criteris de concepte i de forma per a l'elaboració de les proposicions i dels projectes de llei, oberta per Edicte de data 23 d'octubre del 2001. pàg. 2

Convocatòria d'una sessió informativa pública de la Sra. Angelina Mas Joaniquet, presidenta del Consell d'Administració de la Caixa Andorrana de Seguretat Social, davant de la Comissió Legislativa d'Afers Socials, pel dia 20 de novembre del 2001. pàg. 2

Convocatòria d'una sessió informativa pública del M. I. Sr. Jordi Visent Guitart, ministre de Justícia i Interior, davant de la Comissió Legislativa d'Afers Socials, pel dia 27 de novembre del 2001. pàg. 2
25/200111/07/2001
Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de dissolució del Centre Nacional d'Informàtica d'Andorra, i obertura del termini de presentació d'esmenes. pàg. 2

Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de l'impost indirecte sobre la prestació de serveis d'assegurança, i obertura del termini de presentació d'esmenes. pàg. 3

Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de l'impost indirecte sobre la prestació de serveis bancaris i de serveis financers, i obertura del termini de presentació d'esmenes. pàg. 6

Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei del pressupost per a l'exercici del 2002, així com del Projecte de pressupost del Consell General pel 2002, i obertura del termini de presentació d'esmenes. pàg. 11

Convocatòria d'una sessió informativa pública del Sr. Ricard Fiter Vilajoana, Raonador del Ciutadà, davant de la Comissió Legislativa d’Interior, el proper dia 12 de novembre del 2001. pàg. 26

Designació dels vocals de la Junta Electoral. pàg. 27
24/200110/24/2001Admissió a tràmit i publicació de la Proposta d'acord sobre criteris de concepte i de forma per a l'elaboració de les proposicions i dels projectes de llei, i obertura del termini per a la presentació d'esmenes.
23/200110/23/2001Publicació del criteri del Govern relatiu a la Proposició de llei de determinació de les atribucions dels agents comunals en matèria de circulació i de tinença i protecció d'animals domèstics. pàg. 2
22/200110/19/2001Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de modificació de la Llei reguladora de les mesures per garantir la transició cap a l'euro al Principat d'Andorra, i obertura del termini de presentació d'esmenes. pàg. 2

Pròrroga al termini per a la presentació d'esmenes al Projecte de llei qualificada d'immigració. pàg. 2

Publicació de les preguntes amb resposta oral del Govern presentades pel M. I. Sr. Francesc Casals Pantebre, Conseller General del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 17 d'octubre del 2001, relatives a la constitució del Comitè Nacional per a l'Any Internacional de la Muntanya 2002, (Reg. núm. 852-A). pàg. 3

Publicació d'un Edicte per convocar un concurs públic per a la realització d'una pàgina "WEB" del Consell General. pàg. 3

Publicació d'un Edicte per convocar un concurs públic per a la compra de l'equipament de gravació de so i de projecció multimedia per a la sala de comissions públiques de la Casa de la Vall. pàg. 4

Publicació d'un Edicte per convocar un concurs públic per l'adquisició d'una fotocopiadora de gran capacitat pels serveis de la secretaria del Consell General. pàg. 4
21/200110/15/2001Publicació les respostes del Govern a les preguntes formulades pel M. I. Sr. Esteve López Montanya, Conseller General del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, relatives al Pla de sanejament d'Andorra. pàg. 2

Convocatòria d'una sessió informativa pública del
M. I. Sr. Pere Cervós Cardona, ministre d'Educació, Joventut i Esports, davant de la Comissió Legislativa d'Educació, Recerca, Cultura i Esports, pel dia 17 d'octubre del 2001. pàg. 4
20/200110/10/2001
Publicació de les preguntes amb resposta escrita del Govern presentades pel M. I. Sr. Esteve López Montanya, Conseller General del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 8 d'octubre del 2001, relatives a la creació de la Borsa de Treball, (Reg. Núm. 823-A). pàg. 2

Admissió a tràmit i publicació de la Proposta d'acord relativa a encomanar al Govern que procedeixi de manera immediata a la signatura del Conveni penal contra la corrupció obert a la signatura el primer de gener de 1999, i obertura del termini per a la presentació d'esmenes. pàg. 4

Admissió a tràmit i publicació de la Proposta d'acord relativa a encomanar al Govern que procedeixi de manera immediata a la signatura del Conveni Europeu per a la repressió del terrorisme (Consell d'Europa, 27 de gener de 1977) i del Conveni Internacional per a la repressió del finançament del terrorisme (Organització de les Nacions Unides, 9 de desembre de 1999), i obertura del termini per a la presentació d'esmenes. pàg. 5

Publicació de l'informe de la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost en relació a l'informe emès pel Tribunal de Comptes relatiu al control de l'activitat electoral i l'adjudicació de les subvencions corresponents a les eleccions al Consell General celebrades el 4 de març del 2001. pàg. 6
19/200109/28/2001Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de suplement de crèdit pressupostari per les despeses derivades de la regularització de les transferències als comuns de l'exercici 1998, i obertura del termini de presentació d'esmenes. pàg. 3

Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de modificació de la Llei del joc del bingo, i obertura del termini de presentació d'esmenes. pàg. 3

Admissió a tràmit i publicació de la Proposició de llei de determinació de les atribucions dels agents comunals en matèria de circulació i de tinença i protecció d'animals domèstics, i obertura del termini de presentació de l'informe del Govern. pàg. 4

Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei qualificada d'immigració, i obertura del termini de presentació d'esmenes. pàg. 6

Convocatòria d'una sessió informativa pública de la M. I. Sra. Olga Adellach Coma, ministra d'Agricultura i Medi Ambient, davant de la Comissió Legislativa de Sanitat i Medi Ambient, pel dia 2 d'octubre del 2001. pàg. 33
18/200109/13/2001Publicació de la declaració relativa al moviment global a favor de la infància. pàg. 2
17/200109/07/2001Rectificacions per error tècnic. pàg. 2
16/200109/07/2001Convocatòria d'una Sessió Ordinària del Consell General pel dia 8 de setembre del 2001. pàg. 2

Tramesa de l'Informe del Raonador del Ciutadà corresponent a l'any 2000, a la Comissió Legislativa d'Interior. pàg. 2

Admissió a tràmit i publicació de l'Informe del Tribunal de Comptes en relació amb les despeses electorals relatives a les eleccions al Consell General celebrades el 4 de març del 2001. pàg. 2