Butlletins per anys

HTTP: Missing resource string20202020
HTTP: Missing resource string20192019
Índex 201912/31/2019
097/201912/30/2019- Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària. pàg. 2
- Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes a la Proposta d'acord de reconeixement de la crisi climàtica i de declaració de l'estat d'emergència climàtica i ecològica. pàg. 2
096/201912/23/2019Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de crèdit extraordinari destinat a incrementar el capital fundacional per posar en funcionament la Fundació Cimera Iberoamericana. pàg. 2
Admissió a tràmit i publicació de la Proposició de llei qualificada de transparència i accés a la informació pública, i obertura del termini de presentació del criteri del Govern. pàg. 2
Publicació del criteri del Govern relatiu a la Proposició de llei qualificada de modificació de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal. pàg. 19
095/201912/18/2019- Admissió a tràmit i publicació de la Proposició de llei qualificada de modificació de la Llei 30/2018, del 6 de desembre, qualificada de seguretat pública , i obertura del termini de presentació del criteri del Govern. pàg. 2
- Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes a la Proposició de llei de modificació de la Llei qualificada del règim electoral i del referèndum. pàg. 10
- Publicació de les preguntes amb resposta escrita del Govern presentades pel M. I. Sr. Oliver Alis Salguero, conseller general del Grup Parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independents, per escrit de data 11 de desembre del 2019, relatives a les obres del desviament de Sant Julià de Lòria, (Reg. Núm. 1151). pàg. 10
- Publicació de les preguntes amb resposta escrita del Govern presentades pel M. I. Sr. Jordi Font Mariné, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 11 de desembre del 2019, relatives a les despeses dels consums relacionades amb l’habitatge, (Reg. Núm. 1152). pàg. 11
- Publicació de l’esmena presentada pel M. I. Sr. Ferran Costa Marimon, president del Grup Parlamentari Liberal, a la Proposta d’acord sobre l’Estatut de l’artista. pàg. 12
094/201912/16/2019Convocatòria d'una sessió ordinària del Consell General pel dia 19 de desembre del 2019. pàg. 2
093/201912/13/2019Rebuig a l’escrit d’oposició presentat per la M. I. Sra. Judith Salazar Álvarez, presidenta suplent del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, a la Publicació de la renovació de la reserva referida a l’article 30, paràgraf 2, emesa per Andorra en el moment de la ratificació del Conveni del Consell d’Europa sobre la prevenció i la lluita contra la violència envers les dones i la violència domèstica, fet a Istanbul l’11 de maig del 2011. pàg. 2
Aprovació del Marc pressupostari de l’Administració general de l’Estat per al temps corresponent al mandat 2020-2023. pàg. 2
092/201912/11/2019- Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de recuperació i de resolució d’entitats bancàries i d’empreses d’inversió. pàg. 2
- Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei del pressupost per a l’exercici del 2020. pàg. 2
- Publicació de les preguntes amb resposta escrita del Govern presentades per la M. I. Sra. Susanna Vela Palomares, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 9 de desembre del 2019, relatives a les activitats i el personal de la Fundació de la Cimera Iberoamericana, (Reg. Núm. 1137). pàg. 2
- Publicació del Calendari Laboral i l'horari de la Secretaria del Consell General per a l'any 2020. pàg. 3
091/201912/10/2019Canvi de l’ordre del dia de la sessió ordinària del Consell General pel dia 12 de desembre del 2019. pàg. 2
090/201912/10/2019- Publicació de l’informe de la Ponència i l’informe de la Comissió Legislativa d’Economia en relació al Projecte de llei de mesures urgents en matèria d’arrendaments d’habitatge i per millorar el poder adquisitiu, així com les reserves d’esmena presentades. pàg. 2
- Convocatòria d’una una sessió ordinària del Consell General pel dia 12 de desembre del 2019. pàg. 17
089/201912/09/2019- Publicació de l'informe de la Ponència i l’informe de la Comissió Legislativa de Justícia, Interior i Afers Institucionals en relació al Projecte de llei de creació del Col·legi Oficial d’Arquitectes Tècnics del Principat d’Andorra (COAT). pàg. 2
- Publicació de la resposta del Govern a les preguntes formulades per la M. I. Sra. Susanna Vela Palomares, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 3 de desembre del 2019, relatives als desplaçaments efectuats pel ministre de Presidència, Economia i Empresa. pàg. 6
- Convocatòria d’una sessió informativa pública de la M. I. Sra. Sílvia Riva González, ministra de Cultura i Esports, davant de la Comissió Legislativa d’Educació, Recerca, Cultura, Joventut i Esports, pel dia 8 de gener del 2020. pàg. 9
- Canvi del dia i hora de la convocatòria d’una sessió informativa pública del M. I. Sr. Víctor Filloy Franco, ministre d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, davant de la Comissió Legislativa d’Afers Socials i Igualtat, pel dia 16 de desembre del 2019. pàg. 9
088/201912/04/2019- Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 3
- Admissió a tràmit i publicació de la Proposició de llei qualificada de modificació de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi Penal, i obertura del termini de presentació del criteri del Govern. pàg. 10
- Publicació de les preguntes amb resposta escrita del Govern presentades per la M. I. Sra. Susanna Vela Palomares, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 3 de desembre del 2019, relatives als desplaçaments efectuats pel ministre de Presidència, Economia i Empresa, (Reg. Núm. 1109). pàg. 11
- Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Pere López Agràs, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 2 de desembre del 2019, relativa al Projecte de l’Heliport a les Tresoles, amb declaració d’urgència, (Reg. Núm. 1108). pàg. 12
- Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Joaquim Miró Castillo, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 4 de desembre del 2019, relativa a les actuacions del Fiscal General en l'àmbit de l'activitat parlamentària, amb declaració d’urgència, (Reg. Núm. 1119). pàg. 13
- Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes a la Proposta d'acord de reconeixement de la crisi climàtica i de declaració de l'estat d'emergència climàtica i ecològica. pàg. 14
- Convocatòria de la Sessió Tradicional de Sant Tomàs pel dia 20 de desembre del 2019. pàg. 14
- Admissió a tràmit i publicació de l’Informe sobre el grau de compliment dels objectius del Programa estadístic 2018. pàg. 14
- Admissió a tràmit i publicació de l’Informe 3/2019: Informe complementari definitiu del Tribunal de Comptes en relació amb les despeses electorals relatives a les eleccions al Consell General celebrades el 7 d’abril de 2019. pàg. 14
- Pròrroga al termini per a la presentació de l’informe relatiu a l’Informe en relació a les fiscalitzacions dutes a terme pel Tribunal de Comptes corresponents a l’exercici 2017. pàg. 22
087/201912/02/2019Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de crèdit extraordinari destinat a incrementar el capital fundacional per posar en funcionament la Fundació Cimera Iberoamericana. pàg. 2
Informant del canvi d’hora de la sessió ordinària del Consell General convocada pel proper dia 5 de desembre del 2019. pàg. 2
086/201911/29/2019- Tramesa del Projecte de llei de mesures urgents en matèria d’arrendaments d’habitatge i per millorar el poder adquisitiu, així com les esmenes a l’articulat que han estat presentades a la Comissió Legislativa d’Economia. pàg. 2
- Obertura del termini de presentació d'esmenes a l'articulat a la Proposició de llei de modificació de la Llei qualificada del règim electoral i del referèndum. pàg. 2
- Publicació de la resposta del Govern a les preguntes formulades pel M. I. Jordi Font Mariné, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 11 d’octubre del 2019, relatives al canvi de la gespa de l’Estadi Nacional. pàg. 2
- Publicació de la Moció demanant a Govern que encarregui als consells d’administració d’Andorra Telecom i FEDA l’estudi de l’impacte econòmic per reduir substancialment les tarifes d’electricitat amb menor potència i els paquets bàsics de telefonia i comunicacions i que acordi la seva rebaixa amb efecte d’1 de gener del 2020, aprovada pel Consell General. pàg. 8
086/201911/29/2019- Tramesa del Projecte de llei de mesures urgents en matèria d’arrendaments d’habitatge i per millorar el poder adquisitiu, així com les esmenes a l’articulat que han estat presentades a la Comissió Legislativa d’Economia. pàg. 2
- Obertura del termini de presentació d'esmenes a l'articulat a la Proposició de llei de modificació de la Llei qualificada del règim electoral i del referèndum. pàg. 2
- Publicació de la resposta del Govern a les preguntes formulades pel M. I. Jordi Font Mariné, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 11 d’octubre del 2019, relatives al canvi de la gespa de l’Estadi Nacional. pàg. 2
- Publicació de la Moció demanant a Govern que encarregui als consells d’administració d’Andorra Telecom i FEDA l’estudi de l’impacte econòmic per reduir substancialment les tarifes d’electricitat amb menor potència i els paquets bàsics de telefonia i comunicacions i que acordi la seva rebaixa amb efecte d’1 de gener del 2020, aprovada pel Consell General. pàg. 8
085/201911/27/2019Admissió a tràmit i publicació de l’esmena a la totalitat presentada pel M. I. Sr. Pere López Agràs, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, al Projecte de llei del pressupost per a l’exercici del 2020. pàg. 2
Publicació de l’esmena presentada pels M. I. Srs. Ferran Costa Marimon, president del Grup Parlamentari Liberal, Raul Ferré Bonet, president suplent del Grup Parlamentari Ciutadans Compromesos i Mònica Bonell Tuset, presidenta suplent del Grup Parlamentari Demòcrata, a la Moció demanant a Govern que encarregui als consells d’administració d’Andorra Telecom i FEDA l’estudi de l’impacte econòmic per reduir substancialment les tarifes d’electricitat amb menor potència i els paquets bàsics de telefonia i comunicacions i que acordi la seva rebaixa amb efecte d’1 de gener del 2020. pàg. 2
Proclamació del candidat per formar la Comissió Permanent del Consell General. pàg. 3
Proclamació del candidat per formar la delegació del Consell General davant de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa. pàg. 3
Admissió a tràmit i publicació de l’esmena a la totalitat presentada pel M. I. Sr. Pere López Agràs, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, al Marc pressupostari de l’Administració general de l’Estat per al temps corresponent al mandat 2020-2023. pàg. 3
084/201911/26/2019- Admissió a tràmit i publicació de l’esmena a la totalitat presentada pels M. I. Srs. Josep Pintat Forné, Joan Carles Camp Areny, Oliver Alis Salguero i Carine Montaner Raynaud, consellers generals del Grup Parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independents, al Projecte de llei del pressupost per a l’exercici del 2020. pàg. 3
- Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Susanna Vela Palomares, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 22 de novembre del 2019, relativa a la Fundació de la Cimera Iberoamericana, (Reg. Núm. 1068). pàg. 3
- Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Susanna Vela Palomares, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 25 de novembre del 2019, relativa al servei d’autobusos recentment instaurat, (Reg. Núm. 1075). pàg. 4
- Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jordi Font Mariné, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 26 de novembre del 2019, relativa a la construcció d’un nou edifici per ubicar els despatxos d’Andorra Telecom, (Reg. Núm. 1078). pàg. 4
- Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Pere López Agràs, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 26 de novembre del 2019, relativa a la desatenció de les demandes efectuades des del col·lectiu de la Gent Gran, (Reg. Núm. 1079). pàg. 5
- Publicació la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Joaquim Miró Castillo, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 26 de novembre del 2019, relativa a l’article signat per l’ambaixador d’Andorra a la República Federal d’Alemanya, (Reg. Núm. 1080). pàg. 5
- Publicació la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Carles Sánchez Rodríguez, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 26 de novembre del 2019, relativa als equipaments culturals i en especial a la situació de l’Arxiu Nacional d’Andorra en la política cultural definida en el projecte de pressupost per al proper exercici, (Reg. Núm. 1081). pàg. 6
- Publicació la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Carine Montaner Raynaud, consellera general del Grup Parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independents, per escrit de data 26 de novembre del 2019, relativa a la proposta de resolució que va ser aprovada el 9 de juny del 2017 que encomanava al Govern un estudi intern per analitzar la necessitat d’implantar un servei propi de farmàcia per al CEDRE abans del final del 2018, (Reg. Núm. 1084). pàg. 6
- Publicació la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Pere López Agràs, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 26 de novembre del 2019, relativa a la cimera de la ICPD, que tingué lloc a Nairobi el mes de novembre del 2019, (Reg. Núm. 1086). pàg. 7
- Publicació la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Judith Salazar Álvarez, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 26 de novembre del 2019, relativa a la 74ena sessió del Comitè per a l'eliminació de la discriminació envers les dones, (Reg. Núm. 1087). pàg. 7
- Publicació de la resposta del Govern a les preguntes formulades per la M. I. Sra. Susanna Vela Palomares, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 9 d’octubre del 2019, relatives a la cobertura del període de baixa de maternitat establert en la Llei 9/2019, del 7 de febrer, de modificació de la Llei 17/2008, del 3 d'octubre, de la seguretat social. pàg. 8
- Convocatòria d'una sessió ordinària del Consell General pel dia 28 de novembre del 2019. pàg. 10
- Convocatòria d'una sessió ordinària del Consell General pel dia 5 de desembre del 2019. pàg. 10
- Admissió a tràmit i publicació de l’esmena a la totalitat presentada pels M. I. Srs. Josep Pintat Forné, Joan Carles Camp Areny, Oliver Alis Salguero i Carine Montaner Raynaud, consellers generals del Grup Parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independents, al Marc pressupostari de l’Administració general de l’Estat per al temps corresponent al mandat 2020-2023. pàg. 11
083/201911/25/2019Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes a la Proposta d'Acord sobre l’Estatut de l’artista. pàg. 2
082/201911/22/2019Publicació de l'informe de la Ponència i l’informe de la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost en relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme. pàg. 2
081/201911/21/2019- Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de recuperació i de resolució d’entitats bancàries i d’empreses d’inversió, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 2
- Admissió a tràmit i publicació de l’esmena a la totalitat presentada pel M. I. Sr. Pere López Agràs, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata al Projecte de llei de mesures urgents en matèria d’arrendaments d’habitatge i per millorar el poder adquisitiu. pàg. 65
- Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de mesures urgents en matèria d’arrendaments d’habitatge i per millorar el poder adquisitiu. pàg. 65
- Publicació de la Publicació de l’aprovació de l’admissió de Namíbia com a membre de la Conferència de l’Haia de Dret Internacional Privat. pàg. 65
- Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Pere López Agràs, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 20 de novembre del 2019, relativa a l’estadística de risc de pobresa i d’exclusió social, (Reg. Núm. 1051). pàg. 66
- Convocatòria d’una sessió informativa pública del M. I. Sr. Víctor Filloy Franco, ministre d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, davant de la Comissió Legislativa d’Afers Socials i Igualtat, pel dia 12 de desembre del 2019. pàg. 67
- Designació dels vocals de la Junta Electoral. pàg. 67
080/201911/21/2019- Admissió a tràmit i publicació de l’Informe 2/2019: Informe definitiu del Tribunal de Comptes en relació amb les despeses electorals relatives a les eleccions al Consell General celebrades el 7 d’abril de 2019. pàg. 2
079/201911/18/2019Convocatòria d’una sessió informativa pública del Sr. Carles Fiñana Pifarré, cap de la UIFAND, davant de la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost, pel dia 20 de novembre del 2019. pàg. 2
078/201911/13/2019Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de mesures urgents en matèria d’arrendaments d’habitatge i per millorar el poder adquisitiu. pàg. 2
Admissió a tràmit i publicació de l’escrit d’oposició presentat per la per la M. I. Sra. Judith Salazar Álvarez, presidenta suplent del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, a la Publicació de la renovació de la reserva referida a l’article 30, paràgraf 2, emesa per Andorra en el moment de la ratificació del Conveni del Consell d’Europa sobre la prevenció i la lluita contra la violència envers les dones i la violència domèstica, fet a Istanbul l’11 de maig del 2011. pàg. 2
Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes a la Proposta d'acord de reconeixement de la crisi climàtica i de declaració de l'estat d'emergència climàtica i ecològica. pàg. 2
077/201911/13/2019Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei del pressupost per a l'exercici del 2020, així com del Projecte de pressupost del Tribunal Constitucional, del Consell Superior de la Justícia i del Projecte de pressupost del Consell General per al 2020, i obertura del termini de presentació d'esmenes. pàg. 2
076/201911/11/2019- Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de crèdit extraordinari destinat a incrementar el capital fundacional per posar en funcionament la Fundació Cimera Iberoamericana, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 2
- Tramesa del Projecte de llei de modificació de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme, així com les esmenes a l’articulat que han estat presentades a la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost. pàg. 3
- Admissió a tràmit i publicació de la Proposta d’aprovació de la ratificació del Tractat relatiu a la transmissió electrònica de sol·licituds de cooperació jurídica internacional entre autoritats centrals, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 3
- Publicació de la Moció demanant a Govern que encarregui als consells d’administració d’Andorra Telecom i FEDA l’estudi de l’impacte econòmic per reduir substancialment les tarifes d’electricitat amb menor potència i els paquets bàsics de telefonia i comunicacions i que acordi la seva rebaixa amb efecte d’1 de gener del 2020, presentada pels M. I. Srs. Pere López Agràs, Susanna Vela Palomares i Carles Sánchez Rodríguez, consellers generals del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 9
075/201911/08/2019Publicació del criteri del Govern relatiu a la Proposició de llei de modificació de la Llei qualificada del règim electoral i del referèndum. pàg. 2
074/201911/06/2019- Admissió a tràmit i publicació de la Proposta d'aprovació de l'adhesió al Conveni marc de l'OMS per al control del tabac, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 2
- Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Carine Montaner Raynaud, consellera general del Grup Parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independents, per escrit de data 5 de novembre del 2019, relativa a la situació del Cedre i sobre el nou model d’atenció centrada en la persona, amb declaració d’urgència, (Reg. Núm. 978). pàg. 22
- Admissió a tràmit i publicació del Marc pressupostari de l’Administració general de l’Estat per al temps corresponent al mandat 2020-2023, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 23
073/201911/04/2019Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de modificació de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme. pàg. 2
072/201911/04/2019- Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de mesures urgents en matèria d’arrendaments d’habitatge i per millorar el poder adquisitiu, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 2
- Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Pere López Agràs, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 30 d’octubre del 2019, relativa a les declaracions efectuades pel cap de Govern sobre els candidats a cònsols, amb declaració d’urgència, (Reg. Núm. 953). pàg. 6
- Admissió a tràmit i publicació de la Proposta d'Acord sobre l’Estatut de l’artista, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 7
- Pròrroga el termini per a la presentació de l’informe relatiu a l’Informe en relació a les fiscalitzacions dutes a terme pel Tribunal de Comptes corresponents a l’exercici 2017. pàg. 8
071/201910/31/2019Publicació de la resposta del Govern a les preguntes formulades per la M. I. Sra. Susanna Vela Palomares, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 17 de setembre del 2019, relatives al Departament de la Cimera Iberoamericana i als recents nomenaments. pàg. 2
070/201910/30/2019Publicació de la Publicació de la renovació de la reserva referida a l’article 30, paràgraf 2, emesa per Andorra en el moment de la ratificació del Conveni del Consell d’Europa sobre la prevenció i la lluita contra la violència envers les dones i la violència domèstica, fet a Istanbul l’11 de maig del 2011. pàg. 2
Admissió a tràmit i publicació de l’Acord relatiu al transport ocasional de viatgers amb autocar i autobús (Acord Interbus), signat a Brussel·les el 30 de juny del 2001, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 2
069/201910/28/2019Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Pere López Agràs, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 23 d’octubre del 2019, relativa a les tarifes de FEDA i Andorra Telecom,
(Reg. Núm. 918). pàg. 2
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Judith Salazar Álvarez, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 24 d’octubre del 2019, relativa a la presentació del quart informe periòdic d’Andorra, davant el Comitè de les Nacions Unides per a l’eliminació de la discriminació contra la dona (CEDAW), en la seva 74ª edició, que tingué lloc a la seu de les Nacions Unides a Ginebra el 23 d’octubre d’enguany, (Reg. Núm. 924). pàg. 2
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Susanna Vela Palomares, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 25 d’octubre del 2019, relativa a la modificació i al desenvolupament reglat de la Llei de la Funció Pública, (Reg. Núm. 925). pàg. 3
Convocatòria d’una sessió ordinària del Consell General pel dia 7 de novembre del 2019. pàg. 4
Publicació d’un Edicte per convocar un concurs públic nacional per a l’adjudicació del manteniment d’elements constructius de la seu del Consell General. pàg. 4
068/201910/23/2019- Publicació de la Declaració d’acceptació de l’adhesió de Barbados al Conveni de l’Haia de 25 d’octubre de 1980 sobre els aspectes civils del segrest internacional de menors. pàg. 3
- Publicació de la Declaració d’acceptació de l’adhesió de Nicaragua al Conveni de l’Haia de 18 de març de 1970 sobre l’obtenció de proves a l’estranger em matèria civil o comercial. pàg. 3
- Publicació de la Modificació de la declaració relativa a l’article 23.2 per la qual es designa una nova autoritat competent pel Conveni relatiu a la protecció dels infants i la cooperació en matèria d’adopció internacional, fet a l’Haia el 29 de maig del 1993. pàg. 4
- Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Joaquim Miró Castillo, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 16 d’octubre del 2019, relativa amb el seguiment de l’evolució de BPA, (Reg. Núm. 908). pàg. 4
- Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jordi Font Mariné, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 22 d'octubre del 2019, relativa al conveni de col·laboració entre el Govern i la Cambra de Comerç sobre el projecte de l'aeroport a Andorra, (Reg. Núm. 916). pàg. 5
- Publicació de la resposta del Govern a les preguntes formulades pels M. I. Srs. Jordi Font Mariné, Rosa Gili Casals, Pere López Agràs, Joaquim Miró Castillo, Roger Padreny Carmona, Judith Salazar Álvarez i Susanna Vela Palomares, consellers generals del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 3 de setembre del 2019, relatives a la situació del secretari d’Estat d’Economia, Salustià Chato. pàg. 6
- Publicació de la resposta del Govern a les preguntes formulades per la M. I. Sra. Rosa Gili Casals, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 4 de setembre del 2019, relatives al centre Sociosanitari El Cedre. pàg. 8
- Admissió a tràmit i publicació de la Proposta d'acord de reconeixement de la crisi climàtica i de declaració de l'estat d'emergència climàtica i ecològica, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 14
- Convocatòria d’una sessió informativa pública del M. I. Sr. Joan Martínez Benazet, ministre de Salut, davant de la Comissió Legislativa de Sanitat, pel dia 21 de novembre del 2019. pàg. 17
067/201910/16/2019- Convocatòria d’una sessió informativa pública del M. I. Sr. Josep Maria Rossell Pons, ministre de Justícia i Interior, davant de la Comissió Legislativa de Justícia, Interior i Afers Institucionals, pel dia 11 de novembre del 2019. pàg. 2
- Designació dels vocals de la Junta Electoral. pàg. 2
066/201910/16/2019- Admissió a tràmit i publicació de la Proposició de llei de modificació de la Llei qualificada del règim electoral i del referèndum, i obertura del termini de presentació del criteri del Govern. pàg. 2
- Publicació de les preguntes amb resposta escrita del Govern presentades per la M. I. Sra. Susanna Vela Palomares, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 9 d’octubre del 2019, relatives a la cobertura del període de baixa de maternitat establert en la Llei 9/2019, del 7 de febrer, de modificació de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social, (Reg. Núm. 869). pàg. 3
- Publicació de les preguntes amb resposta escrita del Govern presentades pel M. I. Sr. Jordi Font Mariné, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 11 d’octubre del 2019, relatives al canvi de la gespa de l’Estadi Nacional i d’acord amb els articles 18 i 130 del Reglament del Consell General ha acordat admetre-les a tràmit i ordenar la seva publicació, (Reg. Núm. 891). pàg. 4
- Comunicant que l’obertura dels plecs de bases relativa al concurs d’idees públic nacional i obert, per la selecció d’un professional de l’arquitectura per a la realització del projecte de remodelació de la zona posterior a la Casa de la Vall (parcel.la antiga Casa del Benefici i Col·legi Sagrada Família, jardins, aparcament i roc), no tindrà caràcter públic. pàg. 5
065/201910/11/2019Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de modificació de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme. pàg. 2
Clausura de la tramitació de la Proposició de llei de modificació de la Llei 6/2015, del 15 de gener, del Fons de reserva de jubilació. pàg. 2
Clausura de la tramitació de la Proposició de llei de modificació de la Llei 32/2014, del 27 de novembre, de sostenibilitat de les finances públiques i d’estabilitat pressupostària i fiscal. pàg. 2
Convocatòria d’una sessió informativa pública de la M. I. Sra. Maria Ubach Font, ministra d’Afers Exteriors, davant de la Comissió Legislativa de Política Exterior, pel dia 5 de novembre del 2019. pàg. 2
064/201910/09/2019- Publicació de la resposta del Govern a les preguntes formulades per la M. I. Sra. Susanna Vela Palomares, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 3 de juliol del 2019, relatives als resultats i al procés de realització de la prova de la Prova Oficial de Batxillerat (POB) 2019. pàg. 2
- Publicació de la resposta del Govern a les preguntes formulades pel M. I. Sr. Roger Padreny Carmona, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 23 d’agost del 2019, relatives al bàtxelor d’infermeria ofert per la Universitat d’Andorra. pàg. 6
- Publicació de la resposta del Govern a les preguntes formulades per la M. I. Sra. Rosa Gili Casals, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 25 de juliol del 2019, relatives al projecte de creació d'una unitat de radioteràpia a Andorra. pàg. 10
- Publicació de la resposta del Govern a les preguntes formulades pel M. I. Sr. Joaquim Miró Castillo, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 5 de juliol del 2019, relatives al seguiment de l’evolució de BPA-Vall Banc. pàg. 14
- Proclamació del candidat per formar la Comissió Permanent del Consell General. pàg. 16
063/201910/07/2019Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Rosa Gili Casals, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 7 d’octubre del 2019, relativa al fons publicoprivat d’habitatge, amb declaració d’urgència, (Reg. Núm. 855). pàg. 2
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Pere López Agràs, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 7 d’octubre del 2019, relativa a la creació d’un fons publicoprivat d’habitatge, amb declaració d’urgència, (Reg. Núm. 856). pàg. 2
062/201910/03/2019-Publicació de la resposta del Govern a les preguntes formulades per la M. I. Sra. Rosa Gili Casals, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 23 de juliol del 2019, relatives als tractaments contra el càncer que s’ofereixen al país. pàg. 2
061/201909/27/2019- Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jordi Font Mariné, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 25 de setembre del 2019, relativa a l’esllavissada de la Portalada del dia 10 d’agost del 2019, (Reg. Núm. 817). pàg. 2
- Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Josep Majoral Obiols, conseller general del Grup Parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independents, per escrit de data 26 de setembre del 2019, relativa a l’Acord amb França en l’àmbit turístic, del comerç i la construcció, (Reg. Núm. 826). pàg. 2
- Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Josep Majoral Obiols, conseller general del Grup Parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independents, per escrit de data 26 de setembre del 2019, relativa als arbres de vent, (Reg. Núm. 827). pàg. 3
- Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Carine Montaner Raynaud, consellera general del Grup Parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independents, per escrit de data 27 de setembre del 2019, relativa a la Proposta d’acord aprovada pel Consell General el 31 de gener del 2019, encomanant a Govern que adoptés les mesures necessàries per incloure de manera efectiva i expressa la tècnica de micropigmentació per la reconstrucció de les aureoles mamàries per a les dones sotmeses a una mastectomia, (Reg. Núm. 834). pàg. 3
- Convocatòria d’una sessió informativa pública del Sr. Marc Vila Amigó, Raonador del Ciutadà, davant de la Comissió Legislativa de Justícia, Interior i Afers Institucionals, pel dia 4 de novembre del 2019. pàg. 4
- Convocatòria d’una sessió informativa pública de la M. I. Sra. Ester Vilarrubla Escales, ministra d’Educació i Ensenyament Superior, davant de la Comissió Legislativa d’Educació, Recerca, Cultura, Joventut i Esports, pel dia 9 d’octubre del 2019. pàg. 4
- Convocatòria d'una sessió ordinària del Consell General pel dia 8 d’octubre del 2019. pàg. 4
060/201909/25/2019- Tramesa del Projecte de llei de creació de Col·legi Oficial d’Arquitectes Tècnics del Principat d’Andorra (COAT), així com les esmenes a l’articulat que han estat presentades a la Comissió Legislativa de Justícia, Interior i Afers Institucionals pàg. 2
- Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Joaquim Miró Castillo, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 24 de setembre del 2019, relativa a l’explotació del casino, (Reg. Núm. 809). pàg. 2
- Convocatòria d’una sessió informativa pública del M. I. Sr. Jordi Gallardo Fernàndez, ministre de Presidència, Economia i Empresa, davant de la Comissió Legislativa d’Economia, pel dia 6 de novembre del 2019. pàg. 2
- Convocatòria d'una sessió ordinària del Consell General pel dia 10 d’octubre del 2019. pàg. 3
059/201909/23/2019Publicació del criteri del Govern relatiu a la Proposició de llei de modificació de la Llei 6/2015, del 15 de gener, del Fons de reserva de jubilació. pàg. 2
Publicació del criteri del Govern relatiu a la Proposició de llei de modificació de la Llei 32/2014, del 27 de novembre, de sostenibilitat de les finances públiques i d’estabilitat pressupostària i fiscal. pàg. 4
058/201909/20/2019Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de modificació de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme. pàg. 2
057/201909/18/2019Publicació de les preguntes amb resposta escrita del Govern presentades per la M. I. Sra. Susanna Vela Palomares, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 17 de setembre del 2019, relatives al Departament de la Cimera Iberoamericana i als recents nomenaments, (Reg. Núm. 794). pàg. 2
Publicació de la resposta del Govern a les preguntes formulades per la M. I. Sra. Carine Montaner Raynaud, consellera general del Grup Parlamentari Terceravia+Unió Laurediana+Independents, per escrit de data 17 de juny del 2019, relatives a l'eliminació de la parada de bus i del gir a l'esquerra del Leclerc Punt de Trobada. pàg. 2
Publicació de la resposta del Govern a les preguntes formulades per la M. I. Sra. Carine Montaner Raynaud, consellera general del Grup Parlamentari Terceravia+Unió Laurediana+Independents, per escrit de data 12 de juny del 2019, relatives a la Parròquia de Sant Julià de Lòria pel que fa a l'eliminació de la parada núm. 613 del Bus exprés i de la línia regular L1. pàg. 5
Convocatòria d’una sessió informativa pública de la M. I. Sra. Ester Vilarrubla Escales, ministra d’Educació i Ensenyament Superior, davant de la Comissió Legislativa d’Educació, Recerca, Cultura, Joventut i Esports, pel dia 21 d’octubre del 2019. pàg. 6