Butlletins per anys

HTTP: Missing resource string20202020
HTTP: Missing resource string20192019
HTTP: Missing resource string20182018
HTTP: Missing resource string20172017
HTTP: Missing resource string20162016
HTTP: Missing resource string20152015
HTTP: Missing resource string20142014
HTTP: Missing resource string20132013
HTTP: Missing resource string20122012
HTTP: Missing resource string20112011
HTTP: Missing resource string20102010
HTTP: Missing resource string20092009
HTTP: Missing resource string20082008
HTTP: Missing resource string20072007
HTTP: Missing resource string20062006
HTTP: Missing resource string20052005
Index 200512/31/2005
40/200512/28/2005Publicació del criteri del Govern relatiu a la Proposició de llei de modificació de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme, de 29 de desembre del 2000. pàg. 2
Publicació de la Proposició de llei de modificació de l'article 110 del Reglament del Consell General. pàg. 3
Admissió a tràmit i publicació de l'esmena a la totalitat presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, al Projecte de llei del pressupost per a l’exercici del 2006. pàg. 4
Publicació de la resposta del Govern a la pregunta formulada pel M. I. Sr. Esteve López Montanya, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, relativa a les despeses protocol·làries i de representació del Ministeri de Salut i Benestar durant l’any 2004. pàg. 5
39/200512/16/2005Clausura de la tramitació de la Proposició de llei de modificació de la disposició final quarta de la Llei 17/2004, de 3 de novembre, de l’impost indirecte sobre la prestació de serveis empresarials i professionals, oberta per Edicte de data 21 d’octubre del 2005. pàg. 2
Clausura de la tramitació de la Proposició de llei de modificació de la disposició final quarta de la Llei 18/2004, de 3 de novembre, de l’impost indirecte sobre la producció interna, oberta per Edicte de data 21 d’octubre del 2005. pàg. 2
Clausura de la tramitació de la Proposició de llei de modificació de la disposició final tercera de la Llei 19/2004, de 3 de novembre, de l’impost indirecte sobre les activitats comercials, oberta per Edicte de data 21 d’octubre del 2005. pàg. 2
Obertura del termini de presentació d'esmenes a l'articulat a la Proposició de llei de modificació puntual de la Llei de creació del fons andorrà de garantia d’automòbils i de la Llei del Codi de la circulació. pàg. 2
Obertura del termini de presentació d'esmenes a l'articulat a la Proposició de llei qualificada de modificació de la Llei qualificada del Tribunal Constitucional. pàg. 2
38/200512/14/2005
Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de modificació de la Llei de l’impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries, i obertura del termini de presentació d'esmenes. pàg. 2

Publicació de la pregunta amb resposta escrita del Govern presentada pel M. I. Sr. Francesc Casals Pantebre, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 14 de desembre del 2005, relativa a l’atorgament de permisos de construcció, (Reg. Núm. 1177-A). pàg. 5

Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Francesc Casals Pantebre, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 14 de desembre del 2005, relativa als abocadors de terres, amb declaració d’urgència, (Reg. Núm. 1176-A). pàg. 6

Convocatòria de la Sessió Tradicional de Sant Tomàs pel dia 21 de desembre del 2005. pàg. 6

Proclamació del candidat per Magistrat del Tribunal Constitucional. pàg. 6

Publicació del Calendari Laboral i l'horari de la Secretaria del Consell General per a l'any 2006. pàg. 7
37/200512/07/2005Publicació de l'informe de la Ponència i l'informe de la Comissió Legislativa de Política Territorial i Urbanisme en relació al Projecte de llei de modificació de l’article 5.2 de l’estatut orgànic de l’STA. pàg. 2

Publicació del criteri del Govern relatiu a la Proposició de llei de modificació puntual de la Llei de creació del fons andorrà de garantia d’automòbils i de la Llei del Codi de la circulació. pàg. 5

Admissió a tràmit i publicació de la Proposició de llei qualificada de modificació de la Llei qualificada de la nacionalitat, de 5 d’octubre de 1995, i obertura del termini de presentació del criteri del Govern. pàg. 6
36/200511/30/2005
Admissió a tràmit i publicació de l’esmena a la totalitat presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, al Projecte de llei de suplement de crèdit per finançar despeses de funcionament i d'inversió diverses dels ministeris de Presidència del Govern; d'Urbanisme i Ordenament Territorial; de Finances; de Justícia i Interior; de Salut, Benestar Social i Família; d'Economia; d'Educació i Formació Professional; d'Habitatge, Joventut, Ensenyament Superior i Recerca; i d'Esports i Voluntariat pels conceptes dels articles següents: Despeses de béns corrents i serveis, despeses de transferències corrents i despeses d'inversió real. pàg. 3

Admissió a tràmit i publicació de la Proposició de llei de modificació de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme, de 29 de desembre del 2000, i obertura del termini de presentació del criteri del Govern. pàg. 3

Pròrrogues al termini per a la presentació d'esmenes al Projecte de llei del pressupost per a l’exercici del 2006. pàg. 8

Publicació de l’esmena a l’article 12 de l’Acord europeu relatiu al treball dels equips de conducció dels vehicles que realitzen transports internacionals per carretera (AETR). pàg. 8

Publicació de la retirada de la Declaració formulada pel Principat d’Andorra en el moment de la ratificació, relativa als articles 7 i 8 de la Convenció sobre els drets de l’infant. pàg. 9

Publicació de la Proposta d’aprovació de la ratificació del Protocol núm. 14 de la Convenció per a la salvaguarda dels drets humans i de les llibertats fonamentals, que esmena el sistema de control de la Convenció, i obertura del termini de presentació d'esmenes. pàg. 10

Publicació de la pregunta amb resposta escrita del Govern presentada pel M. I. Sr. Josep Dallerès Codina, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 30 de novembre del 2005, relativa al fet que un alumne de maternal s'escapés de l'escola andorrana d'Ordino, (Reg. Núm. 1117). pàg. 16

Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 30 de novembre del 2005, relativa a la signatura de la Convenció del Consell d’Europa relativa al blanqueig, el descobriment, l’embargament i la confiscació dels productes del crim i al finançament del terrorisme (STCE no. 198), amb declaració d'urgència, (Reg. Núm. 1114). pàg. 16

Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Francesc Casals Pantebre, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 30 de novembre del 2005, relativa a una suposada conspiració destinada a desestabilitzar el Govern, amb declaració d'urgència, (Reg. Núm. 1115). pàg. 17

Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Vicenç Alay Ferrer, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 30 de novembre del 2005, relativa a la gestió de les cendres i les escòries dins del territori andorrà, amb declaració d'urgència, (Reg. Núm. 1116). pàg. 18

Convocatòria d'una sessió informativa pública de la M. I. Sra. Montserrat Gil Torné, ministra de Salut, Benestar Social i Família, davant de la Comissió Legislativa d’Afers Socials, pel dia 13 de desembre del 2005. pàg. 18

Convocatòria d'una Sessió ordinària del Consell General pel dia 15 de desembre del 2005. pàg. 18

Admissió a tràmit i publicació de l’Informe 1/2005 del Tribunal de Comptes corresponent a les despeses electorals relatives a les eleccions al Consell General celebrades el 24 d’abril del 2005, i tramesa a la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost. pàg. 19
35/200511/22/2005Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Lurdes Font Puigcernal, consellera general del Grup Parlamentari CDA + Segle XXI, per escrit de data 21 de novembre del 2005, relativa a la xarxa de depuradores, (Reg. Núm. 1070). pàg. 3

Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Enric Tarrado Vives, president del Grup Parlamentari CDA + Segle XXI, per escrit de data 21 de novembre del 2005, relativa als problemes que ocasionen les obres als ciutadans en la xarxa viària, (Reg. Núm. 1071). pàg. 3

Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Francesc Rodríguez Rossa, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 22 de novembre del 2005, relativa als decrets de creació, modificació o supressió de fitxers de naturalesa pública, (Reg. Núm. 1076). pàg. 4

Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Josep Dallerès Codina, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 22 de novembre del 2005, relativa al decret d’ajuts a l’habitatge, (Reg. Núm. 1077). pàg. 5

Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 17 de novembre del 2005, relativa a la circulació de camions els dies de gran afluència turística, (Reg. Núm. 1078). pàg. 5

Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Maria Rosa Ferrer Obiols, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 17 de novembre del 2005, relativa a la convocatòria oberta per a la provisió de llocs de treball a la seu de la Secretaria General Iberoamericana a Madrid, (Reg. Núm. 1079). pàg. 6

Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Maria Rosa Ferrer Obiols, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 17 de novembre del 2005, relativa a quines Organitzacions Internacionals en les que participa Andorra s’ofereixen quotes per integrar als nacionals andorrans, (Reg. Núm. 1080). pàg. 6

Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jordi Font Mariné, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 22 de novembre del 2005, relativa a la repercussió de l'aplicació dels impostos indirectes sobre la prestació de serveis empresarials i professionals, sobre la producció interna i sobre les activitats comercials, en el cost de la vida, (Reg. Núm. 1081). pàg. 7

Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Mariona González Reolit, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 22 de novembre del 2005, relativa al Protocol d’actuació en casos de violència domèstica (PAVD), (Reg. Núm. 1082). pàg. 7

Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Mariona González Reolit, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 22 de novembre del 2005, relativa al telèfon que Govern té assignat per les urgències de violència domèstica, (Reg. Núm. 1083). pàg. 8

Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Mariona González Reolit, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 22 de novembre del 2005, relativa a la solució que pensa donar a la Federació Andorrana de futbol per substituir el terreny de joc d’Aixovall, (Reg. Núm. 1084). pàg. 8

Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Francesc Casals Pantebre, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 22 de novembre del 2005, relativa a l’externalització d’una part del servei de manteniment de carreteres, (Reg. Núm. 1085). pàg. 9

Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Maria Rosa Ferrer Obiols, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 21 de novembre del 2005, relativa al nomenament d’ambaixador a les Comunitats Europees, (Reg. Núm. 1086). pàg. 9

Convocatòria d'una Sessió ordinària del Consell General pel dia 1 de desembre del 2005. pàg. 10
34/200511/17/2005Tramesa del Projecte de llei de modificació de l'article 5.2 de l'estatut orgànic de l'STA, així com les esmenes a l'articulat que han estat presentades a la Comissió Legislativa de Política Territorial i Urbanisme. pàg. 3

Publicació del criteri del Govern relatiu a la Proposició de llei de modificació de la disposició final quarta de la Llei 17/2004, del 3 de novembre, de l'impost indirecte sobre la prestació de serveis empresarials i professionals. pàg. 3

Publicació del criteri del Govern relatiu a la Proposició de llei de modificació de la disposició final quarta de la Llei 18/2004, del 3 de novembre, de l'impost indirecte sobre la producció interna. pàg. 4

Publicació del criteri del Govern relatiu a la Proposició de llei de modificació de la disposició final tercera de la Llei 19/2004, del 3 de novembre, de l'impost indirecte sobre les activitats comercials. pàg. 5

Admissió a tràmit i publicació de la Proposta d’aprovació de la ratificació del Tractat de prohibició completa dels assaigs nuclears, adoptat a Nova York el 10 de setembre de 1996, i obertura del termini de presentació d'esmenes. pàg. 6

Admissió a tràmit i publicació de la Proposta d’aprovació de l’adhesió al Conveni per a la repressió d’actes il·lícits contra la seguretat de la navegació marítima i al Protocol per a la repressió d’actes il·lícits contra la seguretat de les plataformes fixes situades a la plataforma continental, fets a Roma el 10 de març de 1988, i obertura del termini de presentació d'esmenes. pàg. 48

Publicació de la pregunta amb resposta escrita del Govern presentada pel M. I. Sr. Esteve López Montanya, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 11 de novembre del 2005, relativa a l’execució pressupostària del projecte “0087-Persones amb discapacitat” durant l’exercici 2004, (Reg. Núm. 1036). pàg. 64

Publicació de la pregunta amb resposta escrita del Govern presentada pel M. I. Sr. Esteve López Montanya, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 11 de novembre del 2005, relativa a les despeses protocol·làries i de representació del Ministeri de Salut i Benestar durant l’any 2004, (Reg. Núm. 1037). pàg. 65

Convocatòria d'una sessió informativa pública del M. I. Sr. Juli Minoves Triquell, ministre d’Afers Exteriors, Cultura i Cooperació, davant de la Comissió Legislativa de Política Exterior, pel dia 19 de desembre del 2005. pàg. 66
33/200511/09/2005Admissió a tràmit i publicació de la Proposició de llei de modificació puntual de la Llei de creació del fons andorrà de garantia d’automòbils i de la Llei del Codi de la circulació, i obertura del termini de presentació del criteri del Govern. pàg. 2
Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei del pressupost per a l'exercici del 2006, així com del Projecte de pressupost del Consell General pel 2006, i obertura del termini de presentació d'esmenes. pàg. 4
Admissió a tràmit i publicació de la Proposició de llei qualificada de modificació de la Llei qualificada del Tribunal Constitucional, i obertura del termini de presentació del criteri del Govern. pàg. 28
Convocatòria d'una sessió informativa pública del M. I. Sr. Manel Pons Pifarré, ministre d’Urbanisme i Ordenament Territorial, davant de la Comissió Legislativa de Política Territorial i Urbanisme, pel dia 17 de novembre del 2005. pàg. 29
32/200511/07/2005Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de suplement de crèdit per finançar despeses de funcionament i d’inversió diverses dels ministeris de Presidència del Govern; d’Urbanisme i Ordenament Territorial; de Finances; de Justícia i Interior; de Salut, Benestar Social i Família; d’Economia; d’Educació i Formació Professional; d’Habitatge, Joventut, Ensenyament Superior i Recerca; i d’Esports i Voluntariat pels conceptes dels articles següents: Despeses de béns corrents i serveis, despeses de transferències corrents i despeses d’inversió real, i obertura del termini de presentació d'esmenes. pàg. 2
31/200510/26/2005Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de suplement de crèdit per finançar les despeses derivades de la regularització de les transferències als comuns de l’exercici 2003, un cop el Consell General ha aprovat la liquidació del pressupost de l’Administració General de l’exercici 2002, i obertura del termini de presentació d'esmenes. pàg. 3

Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Enric Tarrado Vives, president del Grup Parlamentari CDA + Segle XXI, per escrit de data 14 d’octubre del 2005, relativa al problema succeït en l'afer de les adreces electròniques andorra.ad, amb declaració d'urgència, (Reg. Núm. 930). pàg. 3

Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Francesc Casals Pantebre, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 26 d’octubre del 2005, relativa a la utilització dels abocadors en territori andorrà durant els mesos d'hivern, amb declaració d'urgència, (Reg. Núm. 969). pàg. 4

Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Vicenç Alay Ferrer, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 26 d’octubre del 2005, relativa a la signatura del Conveni Marc de l'OMS per al control del tabac, amb declaració d'urgència, (Reg. Núm. 970). pàg. 5

Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Maria Pilar Riba Font, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 26 d’octubre del 2005, relativa al pla nacional davant l'eventual pandèmia de grip aviària, amb declaració d'urgència, (Reg. Núm. 971). pàg. 5

Admissió a tràmit i publicació de la Proposta de declaració d’alienabilitat i permuta d’un terreny a la partida de les Riberaigües d’Encamp, i obertura del termini de presentació d'esmenes. pàg. 6

Publicació d'un edicte per contractar un titulat superior pels serveis generals del Consell General. pàg. 6

Admissió a tràmit i publicació de la Memòria i Informes corresponents a les fiscalitzacions dutes a terme pel Tribunal de Comptes corresponents a l’exercici 2003, i tramesa a la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost. pàg. 7
30/200510/24/2005Convocatòria d'una sessió informativa pública del Sr. Joan Crespo Piedra, cap de l’Agència Andorrana de Protecció de Dades, davant de la Comissió Legislativa d’Economia, pel dia 25 d’octubre del 2005. pàg. 2
29/200510/21/2005Admissió a tràmit i publicació de la Proposició de llei de modificació de la disposició final quarta de la Llei 17/2004, de 3 de novembre, de l'impost indirecte sobre la prestació de serveis empresarials i professionals, i obertura del termini de presentació del criteri del Govern. pàg. 2
Admissió a tràmit i publicació de la Proposició de llei de modificació de la disposició final quarta de la Llei 18/2004, de 3 de novembre, de l’impost indirecte sobre la producció interna, i obertura del termini de presentació del criteri del Govern. pàg. 2
Admissió a tràmit i publicació de la Proposició de llei de modificació de la disposició final tercera de la Llei 19/2004, de 3 de novembre, de l’impost indirecte sobre les activitats comercials, i obertura del termini de presentació del criteri del Govern. pàg. 3
28/200510/18/2005Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de suplement de crèdit per finançar les despeses derivades de la l’organització del col·loqui “L’aplicació de les decisions de les jurisdiccions constitucionals, i obertura del termini de presentació d'esmenes. pàg. 3

Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de modificació de l’article 5.2 de l’Estatut Orgànic de l’STA, i obertura del termini de presentació d'esmenes. pàg. 3

Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Lurdes Font Puigcernal, consellera general del Grup Parlamentari CDA + Segle XXI, per escrit de data 14 d'octubre del 2005, relativa a la tarja sanitària, (Reg. Núm. 908). pàg. 4

Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Ricard de Haro Jiménez, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 18 d’octubre del 2005, relativa a la presència dels escacs en els Jocs Escolars, (Reg. Núm. 920). pàg. 5

Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Esteve López Montanya, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 18 d’octubre del 2005, relativa a les iniciatives que pensa emprendre Govern per aconseguir que Andorra assoleixi uns nivells de seguretat en el treball equiparables als dels països més avançats,
(Reg. Núm. 921). pàg. 5

Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Francesc Casals Pantebre, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 18 d’octubre del 2005, relativa als costos d'exportació de terres i pedres en les seves obres, (Reg. Núm. 922). pàg. 6

Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Vicenç Alay Ferrer, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 18 d’octubre del 2005, relativa a les autoritzacions sanitàries de les empreses subministradores d'aigua destinada al consum humà, (Reg. Núm. 923). pàg. 7

Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Ricard de Haro Jiménez, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 18 d’octubre del 2005, relativa al Pla nacional contra les drogodependències, (Reg. Núm. 924). pàg. 8

Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Mariona González Reolit, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 18 d’octubre del 2005, relativa a les persones contagiades d'Hepatitis C a l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell entre els anys 1976 i 1987, (Reg. Núm. 925). pàg. 8

Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jordi Font Mariné, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 18 d’octubre del 2005, relativa a la possible privatització de la ITV, (Reg. Núm. 926). pàg. 8

Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Francesc Casals Pantebre, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 18 d’octubre del 2005, relativa a l’estudi del risc d’inundació a la xarxa fluvial d’Andorra, (Reg. Núm. 927). pàg. 9

Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jordi Font Mariné, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 18 d’octubre del 2005, relativa a un avenç de fons, (Reg. Núm. 928). pàg. 9

Publicació de la resposta del Govern a la pregunta formulada pel M. I. Sr. Esteve López Montanya, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, relativa al nombre de pensions socials del programa vellesa atorgades durant l’any 2004. pàg. 10

Publicació de la resposta del Govern a la pregunta formulada pel M. I. Sr. Esteve López Montanya, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, relativa a l’execució de la partida pressupostària 60910-Estudis i projectes d’inversió del Departament d’Obres Públiques. pàg. 10

Convocatòria d'una sessió ordinària del Consell General pel dia 27 d’octubre del 2005. pàg. 44
27/200510/14/2005Admissió a tràmit i publicació de la Proposta d’aprovació de l’adhesió al Conveni internacional sobre el sistema harmonitzat de designació i codificació de les mercaderies, fet a Brussel·les el 14 de juny de 1983, esmenat pel Protocol d’esmena del 24 de juny de 1986, i obertura del termini de presentació d'esmenes. pàg. 2
26/200510/14/2005Publicació del Protocol d’entesa entre el Govern del Principat d'Andorra i l’Administració Nacional de Turisme de la República Popular de la Xina sobre grups turístics de la República Popular de la Xina. pàg. 2
Admissió a tràmit i publicació de la Proposta d’aprovació de l’adhesió a l’Acta constitutiva de l’Organització de les Nacions Unides per a l’Alimentació i l’Agricultura (FAO), i obertura del termini de presentació d'esmenes. pàg. 4
Admissió a tràmit i publicació de la Proposta d’aprovació de l’adhesió al Conveni per a la repressió d’actes il·lícits contra la seguretat de l’aviació civil adoptat a Montreal el 23 de setembre de 1971 i al Protocol per a la repressió d’actes il·lícits de violència en els aeroports que presten servei a l’aviació civil internacional fet a Montreal el 24 de febrer de 1988, i obertura del termini de presentació d'esmenes. pàg. 16
Admissió a tràmit i publicació de la Proposta d’aprovació de l’adhesió al Conveni sobre la protecció física de les matèries nuclears, fet a Viena el 26 d’octubre de 1979, i obertura del termini de presentació d'esmenes. pàg. 30
Admissió a tràmit i publicació de la Proposta d’aprovació de l’adhesió al Conveni relatiu a les infraccions i a d’altres actes comesos a bord d’aeronaus, fet a Tòquio el 14 de setembre de 1963, i obertura del termini de presentació d'esmenes. pàg. 46
Admissió a tràmit i publicació de la Proposta d’aprovació de l’adhesió al Conveni relatiu al marcatge d’explosius plàstics per a la seva detecció, fet a Montreal l’, 1 de març de 1991, i obertura del termini de presentació d'esmenes. pàg. 56
25/200510/12/2005
Publicació de la resposta del Govern a la pregunta formulada pel M. I. Sr. Carles Blasi Vidal, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, relativa als costos d’exportació de terres i pedres en les seves obres. pàg. 2

Publicació de la resposta del Govern a la pregunta formulada pel M. I. Sr. Vicenç Alay Ferrer, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, relativa a les autoritzacions sanitàries de les empreses subministradores d’aigua destinada al consum humà. pàg. 3

Convocatòria d'una sessió informativa pública del Sr. Pere Canturri Montanya, Raonador del Ciutadà, davant de la Comissió Legislativa d’Interior, pel dia 17 d’octubre del 2005. pàg. 7
24/200510/05/2005Convocatòria d'una sessió informativa pública de la M. I. Sra. Meritxell Mateu Pi, ministra d’Habitatge, Joventut, Ensenyament Superior i Recerca, davant de la Comissió Legislativa de Política Territorial i Urbanisme, pel dia 13 d’octubre del 2005. pàg. 2
23/200509/30/2005Convocatòria d'una sessió informativa pública de la M. I. Sra. Montserrat Gil Torné, ministra de Salut, Benestar Social i Família, davant de la Comissió Legislativa de Sanitat i Medi Ambient, pel dia 13 d’octubre del 2005. pàg. 2
22/200509/22/2005
Publicació de la resposta del Govern a la pregunta formulada per la M. I. Sra. Lurdes Font Puigcernal, consellera general del Grup Parlamentari CDA + Segle XXI, relativa a la construcció del Pont París. pàg. 3

Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Vicenç Alay Ferrer, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 22 de setembre del 2005, relativa a la Llei 17/2004, del 3 de novembre, de l'impost indirecte sobre prestació de serveis empresarials i professionals, amb declaració d'urgència, (Reg. Núm. 804). pàg. 4

Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Josep Dallerès Codina, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 22 de setembre del 2005, relativa a unes obres que s'han estat duent a terme per damunt del riu Ariège a la zona de l'estany de les Abelletes, amb declaració d'urgència, (Reg. Núm. 805). pàg. 5

Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Mariona González Reolit, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 23 de setembre del 2005, relativa al Decret d’estructuració del Ministeri d’Esports i Voluntariat, amb declaració d'urgència, (Reg. Núm. 806). pàg. 5

Convocatòria d'una sessió informativa pública del M. I. Sr. Antoni Puigdellívol Riberaygua, ministre de Turisme i Medi Ambient davant de la Comissió Legislativa de Sanitat i Medi Ambient, pel dia 29 de setembre del 2005. pàg. 6

Convocatòria d'una una sessió informativa pública de la M. I. Sra. Meritxell Mateu Pi, ministra d’Habitatge, Joventut, Ensenyament Superior i Recerca, davant de la Comissió Legislativa d’Educació, Recerca, Cultura i Esports, pel dia 28 de setembre del 2005. pàg. 6

Convocatòria d'una una sessió informativa pública de la M. I. Sra. Roser Bastida Areny, ministra d’Educació i Formació Professional, davant de la Comissió Legislativa d’Educació, Recerca, Cultura i Esports, pel dia 28 de setembre del 2005. pàg. 6
21/200509/14/2005Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Esteve López Montanya, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 14 de setembre del 2005, relativa al desenvolupament reglamentari de la Llei de la funció pública, (Reg. Núm. 763). pàg. 3
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Carles Blasi Vidal, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 14 de setembre del 2005, relativa a la construcció d’una llosa al llit del riu Gran Valira sota el Pont de París, (Reg. Núm. 764). pàg. 3
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Mariona González Reolit, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 14 de setembre del 2005, relativa al Decret de modificació del Decret relatiu a l’establiment dels horaris comercials per a l’any 2005, (Reg. Núm. 765). pàg. 4
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. M. Rosa Ferrer Obiols, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 14 de setembre del 2005, relativa al Conveni sobre drets econòmics, socials i culturals, (Reg. Núm. 766). pàg. 4
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Francesc Casals Pantebre, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 13 de setembre del 2005, relativa a la cruïlla de la carretera d'Engolasters amb la Carretera General 2 a Escaldes-Engordany, (Reg. Núm. 767). pàg. 5
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Francesc Casals Pantebre, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 13 de setembre del 2005, relativa a la situació de perill per als vianants que transiten per la Carretera General núm. 2, en el tram del Coll de Caldes, a Escaldes-Engordany, (Reg. Núm. 768). pàg. 5
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 14 de setembre del 2005, relativa a la protecció de dades personals, (Reg. Núm. 769). pàg. 6
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Francesc Rodríguez Rossa, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 14 de setembre del 2005, relativa a la carta apareguda en un mitjà escrit d’informació manifestant la queixa d’una parella per haver estat retinguts a la frontera amb l’acusació de transportar una certa mínima quantitat de droga tòxica, (Reg. Núm. 770). pàg. 6
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Lurdes Font Puigcernal, consellera general del Grup Parlamentari CDA + Segle XXI, per escrit de data 14 de setembre del 2005, relativa a les actuacions que pensa dur a terme el Govern prop de les autoritats franceses per tal d'evitar nous problemes de manca de coordinació i de celeritat a l'hora de mantenir oberts, des de França, els accessos al Túnel i al Port d'Envalira, (Reg. Núm. 772). pàg. 7
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Lurdes Font Puigcernal, consellera general del Grup Parlamentari CDA + Segle XXI, per escrit de data 14 de setembre del 2005, relativa a les obres de realització de la rotonda situada just abans de l'estació del FUNICAMP, (Reg. Núm. 773). pàg. 8
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Enric Tarrado Vives, president del Grup Parlamentari CDA + Segle XXI, per escrit de data 14 de setembre del 2005, relativa a l'acabament de l'obra del Túnel del Grau de la Sabata, (Reg. Núm. 774). pàg. 8
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Enric Tarrado Vives, president del Grup Parlamentari CDA + Segle XXI, per escrit de data 14 de setembre del 2005, relativa a les mesures que pensa dur a terme el Govern per tal de minimitzar l'impacte negatiu que la realització de les obres ocasiona en la qualitat de vida dels ciutadans i dels visitants, (Reg. Núm. 775). pàg. 9
Convocatòria d'una sessió ordinària del Consell General pel dia 26 de setembre. pàg. 9
Convocatòria d'una sessió informativa pública del M. I. Sr. Joel Font Coma, ministre d’Economia, davant de la Comissió Legislativa d’Economia, pel dia 20 de setembre del 2005. pàg. 9
20/200509/07/2005Publicació de la pregunta amb resposta escrita del Govern presentada pel M. I. Sr. Esteve López Montanya, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 5 de setembre del 2005, relativa a l’execució de la partida pressupostària 60910-Estudis i projectes d’inversió del Departament d’Obres Públiques, (Reg. Núm. 733). pàg. 2
19/200508/03/2005Publicació de la pregunta amb resposta escrita del Govern presentada per la M. I. Sra. Lurdes Font Puigcernal, consellera general del Grup Parlamentari CDA + Segle XXI, per escrit de data 28 de juliol del 2005, relativa a la construcció del Pont París, (Reg. Núm. 667). pàg. 2
18/200507/27/2005Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Carles Blasi Vidal, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 20 de juliol del 2005, relativa al nomenament del Sr. Jordi Robert Ribes com a membre del Consell d’Administració del Servei de Telecomunicacions d’Andorra, (Reg. Núm. 646). pàg. 2
17/200507/18/2005Publicació de l’Intercanvi de notes verbals constitutiu d'Acord entre el Govern d'Andorra i el Govern d'Espanya sobre el reconeixement recíproc de llicències de caça i tir esportiu. pàg. 2

Publicació de la pregunta amb resposta escrita del Govern presentada pel M. I. Sr. Esteve López Montanya, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 12 de juliol del 2005, relativa al nombre de pensions socials del programa vellesa atorgades durant l’any 2004, (Reg. Núm. 602). pàg. 3

Publicació de la pregunta amb resposta escrita del Govern presentada pel M. I. Sr. Vicenç Alay Ferrer, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 11 de juliol del 2005, relativa a les autoritzacions sanitàries de les empreses subministradores d’aigua destinada al consum humà, (Reg. Núm. 603). pàg. 4

Publicació de la pregunta amb resposta escrita del Govern presentada pel M. I. Sr. Carles Blasi Vidal, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 13 de juliol del 2005, relativa als costos d’exportació de terres i pedres en les seves obres, (Reg. Núm. 608). pàg. 5
16/200506/30/2005Habilitació del dia 11 de juliol del 2005, per tal que la Comissió Legislativa d’Educació, Recerca, Cultura i Esports pugui tancar l’ordre del dia de la reunió convocada el 28 de juny i que no ha pogut concloure. pàg. 2
15/200506/29/2005Anul·lació de la convocatòria d'una sessió informativa pública del M. I. Sr. Antoni Puigdellívol Riberaygua, ministre de Turisme i Medi Ambient, davant de la Comissió Legislativa de Sanitat i Medi Ambient, del dia 30 de juny del 2005. pàg. 2
14/200506/27/2005Convocatòria d'una sessió informativa pública del M. I. Sr. Antoni Puigdellívol Riberaygua, ministre de Turisme i Medi Ambient, davant de la Comissió Legislativa de Sanitat i Medi Ambient, pel dia 30 de juny del 2005. pàg. 2
13/200506/22/2005Admissió a tràmit i publicació de l’Informe anyal del Raonador del Ciutadà corresponent a l’any 2004, i tramesa a la Comissió Legislativa d'Interior. pàg. 2