Butlletins per anys

HTTP: Missing resource string20202020
HTTP: Missing resource string20192019
HTTP: Missing resource string20182018
HTTP: Missing resource string20172017
HTTP: Missing resource string20162016
HTTP: Missing resource string20152015
HTTP: Missing resource string20142014
HTTP: Missing resource string20132013
HTTP: Missing resource string20122012
HTTP: Missing resource string20112011
HTTP: Missing resource string20102010
HTTP: Missing resource string20092009
HTTP: Missing resource string20082008
Índex 200812/31/2008fet
86/200812/30/2008- Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de procediments especials relatius al reconeixement i a l’execució de decisions en matèria de pensions compensatòries, dels
efectes civils del segrest internacional de menors, i de custòdia de menors. pàg. 2
- Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de modificació de la Llei de l’impost indirecte sobre la prestació de serveis bancaris i de serveis financers. pàg. 2
- Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de modificació de la Llei 18/2004, del 3 de novembre, de l’impost indirecte sobre la producció interna. pàg. 2
- Publicació de la Publicació de l’acceptació de les esmenes dels articles VIII i XVIII del Conveni relatiu a la creació d’un Consell de Cooperació Duanera adoptades a Brussel·les el 30 de juny del
2007. pàg. 2
- Publicació de l'adjudicació amb motiu del concurs per a la impressió del recull de legislatura 2001-2005. pàg. 3
85/200812/19/2008Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei relativa a l’adaptació dels estatuts de la societat concessionària Centre de Tractament de Residus d’Andorra SA a la Llei 20/2007, del 18 d’octubre del 2007, de societats anònimes i de responsabilitat limitada. pàg. 2
Tramesa del Projecte de llei del pressupost per a l’exercici 2009, així com les esmenes a l’articulat que han estat presentades a la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost. pàg. 2
Nomenament dels membres de l'Agència Andorrana de Protecció de Dades. pàg. 2
84/200812/17/2008- Admissió a tràmit i publicació de la Proposició de llei de modificació de la Llei de modificació dels Estatuts de l'Institut d'Estudis Andorrans, de 16-10-96, i obertura del termini de presentació del criteri del Govern. pàg. 2
- Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes a la Proposició de llei de modificació de la Llei de l'esport, de 30 de juny de 1998. pàg. 3
- Publicació de la pregunta amb resposta escrita del Govern presentada pel M. I. Sr. Carles Blasi Vidal, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 12 de desembre del 2008, relativa als assessors i personal de relació especial de l'Administració general, (Reg. Núm. 1641). pàg. 3
- Convocatòria de la Sessió Tradicional de Sant Tomàs pel dia 22 de desembre del 2008. pàg. 4
- Publicació del Calendari Laboral i l'horari de la Secretaria del Consell General per a l'any 2009. pàg. 4
- Proclamació de la candidatura per l'Agència Andorrana de Protecció de Dades. pàg. 4
83/200812/15/2008Publicació de l'informe de la Comissió Legislativa d’Educació, Recerca, Cultura i Esports en relació al Projecte de llei de recerca i innovació, que inclou també l’informe de la Ponència. pàg. 2
82/200812/12/2008Butlletí del Consell General – núm. 82/2008 – Casa de la Vall, 12 de desembre del 2008 19
Publicació de l'informe de la Ponència i l'informe de la Comissió Legislativa de Sanitat i Medi Ambient en relació al Projecte de llei de modificació de la Llei general de sanitat. pàg. 2
Convocatòria d’una sessió ordinària del Consell General pel dia 18 de desembre del 2008. pàg. 20
81/200812/11/2008Publicació de l'informe de la Ponència i l'informe de la Comissió Legislativa d’Interior en relació al Projecte de llei del Codi de relacions laborals, així com el vot particular i les reserves d’esmena presentats. pàg. 2
80/200812/11/2008Publicació de l'informe de la Ponència i l'informe de la Comissió Legislativa d'Interior en relació al Projecte de llei de la seguretat i la salut en el treball. pàg. 2
Publicació d'un Edicte per convocar un concurs públic per a la impressió del recull de legislatura 2001-2005. pàg. 56
Publicació d'un Edicte convocar un concurs públic per a la confecció de mil capses per al Butlletí del Consell General. pàg. 57
79/200812/11/2008Publicació de l'informe de la Ponència i l'informe de la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost en relació al Projecte de llei de mesures de reactivació econòmica, així com les reserves d'esmena presentades. pàg. 2
Publicació de l'informe de la Ponència i l'informe de la Comissió Legislativa d’Economia en relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2008, del 8 d'abril, d'inversions estrangeres al Principat d'Andorra. pàg. 22
Publicació de l'informe de la Ponència i l'informe de la Comissió Legislativa d’Interior en relació al Projecte de llei qualificada de llibertat sindical. pàg. 30
Reducció del termini previst en l’article 58 a 4 dies, als efectes de poder examinar i sotmetre a la consideració del Consell General el Projecte de llei qualificada de llibertat sindical, el Projecte de llei de la seguretat i la salut en el treball i el Projecte de llei del Codi de relacions laborals, en la sessió del Consell General que se celebrarà el dia 18 de desembre del 2008. pàg. 46
Correcció d’errata relativa a la publicació de l’Edicte de data 10 de desembre del 2008, relatiu a la resposta del Govern a la pregunta formulada per la M. I. Sra. Mariona González Reolit, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, relativa a l’equip d’Atenció Integral a Víctimes de Violència Domèstica (EAIVD) i al servei d’atenció telefònica durant les 24 hores del dia, publicada en el Butlletí del Consell General núm. 77/2008. pàg. 46
78/200812/11/2008Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de règim jurídic de les entitats bancàries i de règim administratiu bàsic de les entitats operatives del sistema financer, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 2
Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei del joc del bingo, i obertura del termini de presentació d'esmenes. pàg. 14
Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de crèdit extraordinari per finançar les despeses derivades de les obres de refecció de les infraestructures i dels equipaments malmesos a la zona fronterera del riu Runer, i obertura del termini de presentació d'esmenes. pàg. 19
Publicació de la Publicació de la retirada de la declaració formulada de conformitat amb l’apartat 2 de l’article 1 del Conveni del Consell d’Europa per a la prevenció del terrorisme. pàg. 22
77/200812/10/2008Pròrroga al termini per a la presentació d'esmenes al Projecte de llei de modificació de la Llei de l'impost indirecte sobre la prestació de serveis bancaris i de serveis financers. pàg. 3
Pròrroga al termini per a la presentació d'esmenes al Projecte de llei de modificació de la Llei 18/2004, del 3 de novembre, de l'impost indirecte sobre la producció interna. pàg. 3
Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei del comerç. pàg. 3
Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei per la qual es constitueix la Societat de Gestió Col·lectiva de Drets d’Autor i Drets Veïns del Principat d’Andorra. pàg. 3
Pròrroga al termini per a la presentació de l’informe del Projecte de llei d’avaluació ambiental estratègica de plans i programes i d’avaluació d’impacte ambiental de projectes. pàg. 3
Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei del Servei Diplomàtic. pàg. 4
Pròrroga al termini per a la presentació d'esmenes al Projecte de llei del voluntariat d'Andorra. pàg. 4
Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei sobre el règim jurídic de les entitats financeres d'inversió i de les societats gestores d'organismes d'inversió col·lectiva. pàg. 4
Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de modificació de la Llei 17/2004, del 3 de novembre, de l'impost indirecte sobre la prestació de serveis empresarials i professionals. pàg. 4
Pròrroga al termini per a la presentació d'esmenes a la Proposta d'aprovació de l'adhesió al Conveni sobre el reconeixement i l'execució de les decisions relatives a les pensions compensatòries del 2 d'octubre de 1973. pàg. 4
Pròrroga al termini per a la presentació d'esmenes a la Proposta d’aprovació de l’adhesió al Conveni sobre els aspectes civils del segrest internacional de menors, fet a l’Haia el 25 d’octubre de 1980. pàg. 4
Pròrroga al termini per a la presentació d'esmenes a la Proposta d'aprovació de la ratificació del Conveni europeu sobre el reconeixement i l'execució de les decisions en matèria de custòdia de menors i el restabliment de la custòdia de menors. pàg. 5
Publicació de la resposta del Govern a la pregunta formulada per la M. I. Sra. Mariona González Reolit, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, relativa a l’equip d’Atenció Integral a Víctimes de Violència Domèstica (EAIVD) i al servei d’atenció telefònica durant les 24 hores del dia. pàg. 5
76/200812/05/2008Publicació de l'informe de la Ponència i l'informe de la Comissió Legislativa de Política Territorial i Urbanisme en relació al Projecte de llei del Cos de Banders. pàg. 2
75/200812/04/2008- Publicació de l'informe de la Ponència i l'informe de la Comissió Legislativa de Política Territorial i Urbanisme en relació a la Proposició de llei del cadastre. pàg. 2
- Convocatòria d’una sessió ordinària del Consell General pel dia 11 de desembre del 2008. pàg. 31
74/200812/03/2008Publicació de l’informe de la Ponència i l’Informe de la Comissió Legislativa de Política Territorial i Urbanisme en relació al Projecte de llei de crèdit extraordinari per finançar la reducció tarifària dels usuaris del Túnel d’Envalira que resideixen o treballen al Pas de la Casa. pàg. 3
Admissió a tràmit i publicació de l'esmena a la totalitat presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, al Projecte de llei de crèdit extraordinari per fer front a les despeses derivades de l’adquisició de les pintures murals de Sant Esteve d’Andorra la Vella. pàg. 5
Pròrroga al termini per a la presentació d'esmenes al Projecte de llei de procediments especials relatius al reconeixement i a l’execució de decisions en matèria de pensions compensatòries, dels efectes civils del segrest internacional de menors, i de custòdia de menors. pàg. 5
Tramesa de la Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2008, del 8 d’abril, d’inversions estrangeres al Principat d’Andorra, així com les esmenes a l’articulat que han estat presentades a la Comissió Legislativa d’Economia. pàg. 5
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Lurdes Font Puigcernal, presidenta suplent del Grup Parlamentari CDA + Segle XXI, per escrit de data 3 de desembre del 2008, relativa a les negociacions per establir un acord de reconeixement de la prova nacional de batxillerat que garanteixi l'accés dels estudiants del sistema educatiu andorrà a les universitats espanyoles, amb declaració d'urgència, (Reg. Núm. 1558) pàg. 6
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Carles Blasi Vidal, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 3 de desembre del 2008, relativa a l’existència i l’abast de contractes de personal al servei de l’Administració que són exorbitants en relació al dret comú aplicable als funcionaris i assimilats, amb declaració d'urgència, (Reg. Núm. 1560). pàg. 6
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Maria Pilar Riba Font, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 3 de desembre del 2008, relativa a l’estat d’elaboració del Pla d’empresa del SAAS, amb declaració d'urgència, (Reg. Núm. 1561). pàg. 7
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Mariona González Reolit, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 3 de desembre del 2008, relativa al Reglament regulador de les prestacions econòmiques d’atenció social, amb declaració d'urgència, (Reg. Núm. 1562). pàg. 7
Pròrroga al termini per a la presentació de l’informe en relació amb la Memòria i els Informes corresponents a les fiscalitzacions dutes a terme pel Tribunal de Comptes corresponents a l’exercici 2006. pàg. 8
73/200812/01/2008Publicació de l'informe de la Ponència i l'informe de la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost en relació al Projecte de llei de modificació de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional, del 29 de desembre del 2000. pàg. 2
72/200811/25/2008Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei del voluntariat d’Andorra. pàg. 3
Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei relativa a l’adaptació dels estatuts de la societat concessionària Centre de Tractament de Residus d’Andorra SA a la Llei 20/2007, del 18 d’octubre del 2007, de societats anònimes i de responsabilitat limitada, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 3
Pròrroga al termini per a la presentació d'esmenes a la Proposició de llei de modificació de la Llei de l'esport, de 30 de juny de 1998. pàg. 6
Admissió a tràmit i publicació de l'esmena a la totalitat presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, al Projecte de llei del pressupost per a l’exercici del 2009. pàg. 6
Admissió a tràmit i publicació de la Proposta d'aprovació de l'adhesió a l’Acord europeu relatiu al transport internacional de mercaderies perilloses per carretera (ADR), fet a Ginebra el 30 de setembre de 1957, esmenat pel Protocol d’esmena de l’apartat 3 de l’article 14 de l’Acord, fet a Nova York el 21 d’agost de 1975, i de l’adhesió al Protocol d’esmena dels articles 1 a), 14 1) i 14 3) b) de l’Acord europeu del 30 de setembre de 1957 relatiu al transport internacional de mercaderies perilloses per carretera (ADR), fet a Ginebra el 28 d’octubre de 1983, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 7
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Vicenç Alay Ferrer, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 25 de novembre del 2008, relativa a l'informe sobre l'aplicació de la Carta Social Europea, (Reg. Núm. 1518). pàg. 15
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Francesc Rodríguez Rossa, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 25 de novembre del 2008, relativa al contingut del Reglament de regulació de la relació laboral de caràcter especial de les persones en situació de presó provisional o que compleixen pena al Centre penitenciari,
(Reg. Núm. 1519). pàg. 16
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Víctor Naudi Zamora, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 25 de novembre del 2008, relativa a la reorganització del transport sanitari, (Reg. Núm. 1520). pàg. 16
Convocatòria d'una sessió ordinària del Consell General pel dia 4 de desembre del 2008. pàg. 17
71/200811/21/2008- Obertura del termini de presentació d'esmenes a l'articulat a la Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2008, del 8 d’abril, d’inversions estrangeres al Principat d’Andorra. pàg. 2
- Correcció d'errata relativa a la transcripció en la publicació del Projecte de llei del pressupost per a l’exercici del 2009, concretament en la taula Fons de contractació i finançament d’obres públiques (Concessió d’obra pública), publicada en el Butlletí del Consell General núm. 61/2008, de data 30 d’octubre. pàg. 2
70/200811/20/2008Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de modificació de la Llei 17/2004, del 3 de novembre, de l’impost indirecte sobre la prestació de serveis empresarials i professionals, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 2
69/200811/18/2008- Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei del comerç. pàg. 3
- Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei per la qual es constitueix la Societat de Gestió Col·lectiva de Drets d’Autor i Drets Veïns del Principat d’Andorra. pàg. 3
- Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei sobre el règim jurídic de les entitats financeres d’inversió i de les societats gestores d’organismes d’inversió col·lectiva. pàg. 3
- Pròrroga al termini per a la presentació de l’informe del Projecte de llei del Codi de relacions laborals. pàg. 3
- Pròrroga al termini per a la presentació de l’informe del Projecte de llei de la seguretat i la salut en el treball. pàg. 3
- Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei del Servei Diplomàtic. pàg. 3
- Pròrroga al termini per a la presentació de l’informe de la Proposició de llei del cadastre. pàg. 4
- Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei del pressupost per a l’exercici 2009. pàg. 4
- Pròrroga al termini per a la presentació de l’informe del Projecte de llei qualificada de llibertat sindical. pàg. 4
- Publicació de l’Intercanvi de cartes constitutiu d’Acord entre el Govern del Principat d’Andorra i el Govern de la República Francesa relatiu al reconeixement per part de França de l’homologació dels diplomes andorrans d’ensenyament professional “sanitari i social” i “microinformàtica” amb els brevets d’études professionnelles francesos dels sectors corresponents, i l’extensió a la modalitat “artística i de comunicació” del reconeixement del batxillerat andorrà com a títol estranger que dóna accés a l’ensenyament superior a França. pàg. 4
- Publicació de la pregunta amb resposta escrita del Govern presentada per la M. I. Sra. Mariona González Reolit, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 18 de novembre del 2008, relativa a l’obertura i posada en funcionament del Centre Sociosanitari El Cedre, (Reg. Núm. 1469). pàg. 5
- Convocatòria d’una sessió informativa pública del Sr. Pere Canturri Montanya, raonador del ciutadà, davant de la Comissió Legislativa d’Interior, pel dia 1 de desembre del 2008. pàg. 6
- Publicació de l’adjudicació, mitjançant concurs públic, dels serveis de control de qualitat de l'obra construcció de la nova seu del Consell General, fase 3, arquitectura general i instal·lacions. pàg. 7
68/200811/17/2008Admissió a tràmit i publicació de la Proposta d’aprovació de la ratificació del Conveni europeu sobre el reconeixement i l’execució de les decisions en matèria de custòdia de menors i el restabliment de la custòdia de menors, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 2
Admissió a tràmit i publicació de la Proposta d’aprovació de l’adhesió al Conveni sobre el reconeixement i l’execució de les decisions relatives a les pensions compensatòries del 2 d’octubre de 1973, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 25
Admissió a tràmit i publicació de la Proposta d’aprovació de l’adhesió al Conveni sobre els aspectes civils del segrest internacional de menors, fet a l’Haia el 25 d’octubre de 1980, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 37
67/200811/13/2008- Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de modificació de la Llei 18/2004, del 3 de novembre, de l’impost indirecte sobre la producció interna, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 2
- Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de modificació de la Llei de l’impost indirecte sobre la prestació de serveis bancaris i de serveis financers, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 5
- Convocatòria d'una sessió ordinària del Consell General pel dia 20 de novembre del 2008. pàg. 7
66/200811/13/2008Publicació de l'informe de la Ponència i l'informe de la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost en relació al Projecte de llei d'impostos especials. pàg. 2
Publicació de l'informe de la Ponència i l'informe de la Comissió Legislativa d’Economia en relació a la Proposició de llei de regulació dels apartaments moblats per vacances i de les empreses que els exploten. pàg. 34
65/200811/12/2008Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 12 de novembre del 2008, relativa a la vaga que afecta la distribució del correu a partir de l’administració postal espanyola a Andorra, amb declaració d'urgència, (Reg. Núm. 1443). pàg. 2
64/200811/07/2008
- Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de procediments especials relatius al reconeixement i a l’execució de decisions en matèria de pensions compensatòries, dels efectes civils del segrest internacional de menors, i de custòdia de menors, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 2
- Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de crèdit extraordinari per fer front a les despeses derivades de l’adquisició de les pintures murals de Sant Esteve d’Andorra la Vella, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 5
63/200811/04/2008Publicació de l'informe de la Ponència i l'informe de la Comissió Legislativa de Política Territorial i Urbanisme en relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 12/2004 de propietat horitzontal. pàg. 3
Pròrroga al termini per a la presentació de l’informe del Projecte de llei d’avaluació ambiental estratègica de plans i programes i d’avaluació d’impacte ambiental de projectes. pàg. 11
Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Esteve López Montanya, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 4 de novembre del 2008, relativa al Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals, (Reg. Núm. 1405). pàg. 11
Pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Maria Pilar Riba Font, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 4 de novembre del 2008, relativa al Pla d’empresa del SAAS, (Reg. Núm. 1406). pàg. 11
Pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Maria Pilar Riba Font, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 4 de novembre del 2008, relativa a l’organització i funcionament del ministeri encarregat de la salut, (Reg. Núm. 1407). pàg. 12
Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Carles Blasi Vidal, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 4 de novembre del 2008, relativa a la coordinació entre CENMA i el Servei de meteorologia del Govern, (Reg. Núm. 1408).
pàg. 12
Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Víctor Naudi Zamora, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 4 de novembre del 2008, relativa als treballs d'instal·lació i muntatge d'un giny a la zona de Perafita, (Reg. Núm. 1409). pàg. 13
Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Josep Dallerès Codina, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 4 de novembre del 2008, relativa a les competències i funcions del Sr. Benoit Melon, personal de relació especial del Departament de Cultura, (Reg. Núm. 1410). pàg. 13
Pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Mariona González Reolit, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 4 de novembre del 2008, relativa a l'ampliació de l'horari comercial., (Reg. Núm. 1411). pàg. 14
Convocatòria d'una sessió ordinària del Consell General pel dia 13 de novembre del 2008. pàg. 14
62/200810/31/2008Tramesa del Projecte de llei de mesures de reactivació econòmica, així com les esmenes a l’articulat que han estat presentades a la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost. pàg. 2
Obertura del termini de presentació d’esmenes a la Proposició de llei de modificació de la Llei de l’esport, de 30 de juny de 1998. pàg. 2
Publicació de l'acord del Consell General en relació a l’Informe 1/2008 del Tribunal de Comptes en relació amb les despeses electorals relatives a les eleccions comunals celebrades el 2 de desembre del 2007, aprovat el dia 30 d'octubre del 2008. pàg. 2
61/200810/30/2008Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei del pressupost per a l'exercici 2009, així com del Projecte de pressupost del Tribunal Constitucional pel 2009 i del Projecte de pressupost del Consell General pel 2009, i obertura del termini de presentació d'esmenes. pàg.2
60/200810/30/2008Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei del Servei Diplomàtic. pàg. 2
Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei del voluntariat d’Andorra. pàg. 2
Admissió a tràmit i publicació de la Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2008, del 8 d'abril, d'inversions estrangeres al Principat d'Andorra, i obertura del termini de presentació del criteri del Govern. pàg. 2
Admissió a tràmit i publicació de la Proposta d'aprovació de l'adhesió a la Convenció única sobre estupefaents, feta a Nova York el 30 de març de 1961, esmenada pel Protocol de 1972 de modificació de la Convenció, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 5
Admissió a tràmit i publicació de la Proposta d’aprovació de l’adhesió al Conveni sobre substàncies psicòtropes, fet a Viena el 21 de febrer de 1971, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 40
59/200810/28/2008 11:58:10 AMAdmissió a tràmit i publicació del Projecte de llei sobre el règim jurídic de les entitats financeres d'inversió i de les societats gestores d'organismes d'inversió col·lectiva, i obertura del termini de presentació d'esmenes. pàg. 2
Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei del comerç. pàg. 8
Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei per la qual es constitueix la Societat de Gestió Col·lectiva de Drets d’Autor i Drets Veïns del Principat d’Andorra. pàg. 8
58/200810/24/2008
- Tramesa del Projecte de llei de crèdit extraordinari per finançar la reducció tarifària dels usuaris del Túnel d'Envalira que resideixen o treballen al Pas de la Casa, així com l’esmena a l’articulat
que ha estat presentada a la Comissió Legislativa de Política Territorial i Urbanisme. pàg. 2
- Publicació del criteri del Govern relatiu a la Proposició de llei de modificació de la Llei de l'esport, de 30 de juny de 1998. pàg. 2
- Reducció del termini previst en l’article 58 a quatre dies, als efectes de poder examinar la memòria i la Proposició de llei de modificació de la Llei de l'esport, de 30 de juny de 1998, així com
sotmetre-la a votació, durant la sessió del Consell General que se celebrarà el dia 30 d’octubre del 2008. pàg. 3
- Convocatòria d'una sessió ordinària del Consell General pel dia 30 d’octubre del 2008. pàg. 3
57/200810/23/2008- Publicació de l'informe de la Ponència i l'informe de la Comissió Legislativa d’Educació, Recerca, Cultura i Esports en relació al Projecte de llei d'autorització de la creació de la Universitat de
les Valls. pàg. 2
- Publicació de l'informe de la Ponència i l'informe de la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost en relació al Projecte de llei sobre el règim jurídic de les entitats financeres -no bancàries- de
crèdit especialitzat, així com la reserva d’esmena presentada. pàg. 9
- Admissió a tràmit i publicació de l’esmena a la totalitat amb text alternatiu, presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, al Projecte de
llei de mesures de reactivació econòmica. pàg. 18
- Publicació de la pregunta amb resposta escrita del Govern presentada per la M. I. Sra. Mariona González Reolit, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 22
d’octubre del 2008, relativa a l'Equip d'Atenció Integral a víctimes de Violència Domèstica (EAIVD) i al Servei d'atenció telefònica durant les 24 hores del dia, (Reg. Núm. 1337). pàg. 26
- Publicació de l'informe de la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost relatiu a l’Informe 1/2008 del Tribunal de Comptes en relació amb les despeses electorals relatives a les eleccions
comunals celebrades el 2 de desembre del 2007. pàg. 27
56/200810/15/2008
- Tramesa del Projecte de llei de salut animal i seguretat alimentària, així com les esmenes a l’articulat que han estat presentades a la Comissió Legislativa de Sanitat i Medi Ambient. pàg. 2
- Tramesa del Projecte de llei d’impostos especials, així com les esmenes a l’articulat que han estat presentada a la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost. pàg. 2
- Tramesa del Projecte de llei del Cos de Banders, així com les esmenes a l’articulat que han estat presentada a la Comissió Legislativa de Política Territorial i Urbanisme. pàg. 2
- Tramesa del Projecte de llei de modificació de la Llei general de sanitat, així com les esmenes a l’articulat que han estat presentada a la Comissió Legislativa de Sanitat i Medi Ambient. pàg. 2
- Tramesa del Projecte de llei de la signatura electrònica, així com les esmenes a l’articulat que han estat presentada a la Comissió Legislativa d’Interior. pàg. 2
- Pròrroga al termini per a la presentació de l’informe del Projecte de llei qualificada de llibertat sindical. pàg. 3
- Publicació de la resposta del Govern a la pregunta formulada pel M. I. Sr. Esteve López Montanya, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, relativa a l'adjudicació definitiva
dels treballs de reforma del despatx núm.1 de la 3a planta de l'Edifici Administratiu. pàg. 3