Butlletins per anys

HTTP: Missing resource string20202020
HTTP: Missing resource string20192019
HTTP: Missing resource string20182018
HTTP: Missing resource string20172017
HTTP: Missing resource string20162016
HTTP: Missing resource string20152015
HTTP: Missing resource string20142014
HTTP: Missing resource string20132013
HTTP: Missing resource string20122012
HTTP: Missing resource string20112011
HTTP: Missing resource string20102010
HTTP: Missing resource string20092009
Índex 200912/31/2009fet
45/200912/30/2009
- Pròrroga al termini per a la presentació d'esmenes al Projecte de llei de l’impost sobre societats del Principat d’Andorra. pàg. 3
- Pròrroga al termini per a la presentació d'esmenes al Projecte de llei de l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals del Principat d’Andorra. pàg. 3
- Pròrroga al termini per a la presentació d'esmenes al Projecte de llei de l’impost sobre la renda de les activitats econòmiques. pàg. 3
- Tramesa del Projecte de llei del pressupost per a l’exercici 2010, així com les esmenes a l’articulat que han estat presentades a la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost. pàg. 3
- Publicació de la pregunta amb resposta escrita del Govern presentada per la M. I. Sra. Olga Adellach Coma, consellera general del Grup Parlamentari Reformista, per escrit de data 23 de desembre del 2009,
relativa al Conveni signat entre Govern i comuns l'any 2005 relatiu a l'aigua i a l'execució del Pla de sanejament de les aigües per part dels comuns, (Reg. Núm. 1200). pàg. 3
- Publicació del Calendari Laboral i l'horari de la Secretaria del Consell General per a l'any 2010. pàg. 4
- Publicació de l’informe de la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost en relació a les liquidacions de comptes del Consell General, dels òrgans que hi estan vinculats, del Tribunal Constitucional,
de l’Administració general i de les entitats parapúbliques amb excepció de la Residència Solà d’Enclar i la Fundació Themis, corresponents a l’exercici 2006, així com els resultats de l’informe del Tribunal de
Comptes en relació a les transferències fetes als comuns, corresponents al mateix exercici, aprovat el dia 29 de desembre del 2009. pàg. 4
- Publicació de l’informe de la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost en relació a les liquidacions de comptes del Consell General, dels òrgans que hi estan vinculats, del Tribunal Constitucional, de
l’Administració general i de les entitats parapúbliques amb excepció de la Residència Solà d’Enclar, la Fundació Themis i la Ràdio i Televisió d’Andorra, corresponents a l’exercici 2007, així com els resultats
de l’informe del Tribunal de Comptes en relació a les transferències fetes als comuns, corresponents al mateix exercici, aprovat el dia 29 de desembre del 2009. pàg. 8
44/200912/18/2009Admissió a tràmit i publicació de l'esmena a la totalitat presentada pel M. I. Sr. Joan Gabriel Estany, president del Grup Parlamentari Reformista, al Projecte de llei del pressupost per a l’exercici 2010. pàg. 2
Admissió a tràmit i publicació de l'esmena a la totalitat presentada pel M. I. Sr. Eusebi Nomen Calvet, president del Grup Parlamentari Andorra pel Canvi, al Projecte de llei del pressupost per a l’exercici 2010. pàg. 2
Publicació de la pregunta amb resposta escrita del Govern presentada per la M. I. Sra. Montserrat Gil Torné, consellera general del Grup Parlamentari Reformista, per escrit de data 16 de desembre del 2009, relativa a la campanya de vacunació de la grip A a les escoles, (Reg. Núm. 1180). pàg. 2
Convocatòria d'una sessió ordinària del Consell General pel dia 29 de desembre del 2009. pàg. 3
Publicació d'un Edicte per convocar un concurs públic per al Projecte de seguretat i control d’accessos de la nova seu del Consell General. pàg. 3
43/200912/17/2009Publicació de l’informe de la Ponència i l’informe de la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost en relació al Projecte de llei de crèdit extraordinari i de suplement de crèdit per finançar diverses despeses de funcionament i d’inversió de la Presidència del Govern i dels ministeris d’Afers Exteriors i Relacions Institucionals, d’Ordenament Territorial, Medi Ambient i Agricultura, d’Educació i Cultura i de Salut, Benestar i Treball. pàg. 2
42/200912/14/2009Publicació de l'informe de la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost en relació amb les fiscalitzacions dutes a terme pel Tribunal de Comptes corresponents a l’exercici 2006. pàg. 2
Publicació de l'informe de la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost en relació amb les fiscalitzacions dutes a terme pel Tribunal de Comptes corresponents a l’exercici 2007. pàg. 5
41/200912/11/2009- Publicació de l’informe de la Ponència i l’informe de la Comissió Legislativa d’Interior en relació al Projecte de llei de signatura electrònica, així com les reserves d’esmena presentades. pàg. 2
- Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei sobre el règim jurídic de les entitats financeres d’inversió i de les societats gestores d’organismes d’inversió col·lectiva, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 26
- Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de règim jurídic de les entitats bancàries i de règim administratiu bàsic de les entitats operatives del sistema financer, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 33
- Publicació de la pregunta amb resposta escrita del Govern presentada pel M. I. Sr. Jaume Serra Serra, conseller general del Grup Parlamentari Reformista, per escrit de data 9 de desembre del 2009, relativa als complements de responsabilitat, (Reg. Núm. 1143). pàg. 48
- Publicació de la resposta del Govern a la pregunta formulada pel M. I. Sr. Amadeu Rossell Tarradellas, conseller general del Grup Parlamentari Reformista, relativa al nombre d'assessors i càrrecs de relació especial que presten els seus serveis als diferents ministeris del Govern. pàg. 48
40/200912/09/2009- Tramesa del Projecte de llei de crèdit extraordinari i de suplement de crèdit per finançar diverses despeses de funcionament i d’inversió de la Presidència del Govern i dels ministeris d’Afers Exteriors i Relacions Institucionals, d’Ordenament Territorial, Medi Ambient i Agricultura, d’Educació i Cultura i de Salut, Benestar i Treball, així com les esmenes a l’articulat que han estat presentades a la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost. pàg. 2
- Publicació de la resposta del Govern a la pregunta formulada pel M. I. Sr. Jaume Serra Serra, conseller general del Grup Parlamentari Reformista, relativa al que la Llei de les finances públiques reserva a la Intervenció General. pàg. 2
- Publicació de la Moció congruent amb la pregunta relativa a la nova proposta de calendari i d'horaris comercials, presentada pel M. I. Sr. Joan Gabriel Estany, president del Grup Parlamentari Reformista, registrada per escrit de data 4 de desembre del 2009. pàg. 2
- Convocatòria de la Sessió Tradicional de Sant Tomàs pel dia 21 de desembre del 2009. pàg. 3
39/200912/02/2009Tramesa del Projecte de llei de modificació de la Llei 30/2007, del 20 de desembre, de la comptabilitat dels empresaris, així com les esmenes a l’articulat que han estat presentades a la Comissió Legislativa d’Economia. pàg. 2
Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals del Principat d’Andorra. pàg. 2
Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de l’impost sobre societats del Principat d’Andorra. pàg. 2
Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de l’impost sobre la renda de les activitats econòmiques. pàg. 2
Publicació de la pregunta amb resposta escrita del Govern presentada pel M. I. Sr. Amadeu Rossell Tarradellas, conseller general del Grup Parlamentari Reformista, per escrit de data 1 de desembre del 2009, relativa a l'emissió de la tarja de transport de l'empresa concessionària de la Inspecció Tècnica de Vehicles, (Reg. Núm. 1107). pàg. 2
Publicació de la pregunta amb resposta escrita del Govern presentada per la M. I. Sra. Montserrat Gil Torné, consellera general del Grup Parlamentari Reformista, per escrit de data 1 de desembre del 2009, relativa als mòduls de formació dels aspirants a mestre i professor en el proper curs escolar 2010-2011, (Reg. Núm. 1108). pàg. 3
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Joan Torres Puig, conseller general del Grup Parlamentari Reformista, per escrit de data 2 de desembre del 2009, relativa als canvis en el procediment de coloració del carburant, amb declaració d'urgència, (Reg. Núm. 1116). pàg. 3
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Amadeu Rossell Tarradellas, conseller general del Grup Parlamentari Reformista, per escrit de data 2 de desembre del 2009, relativa a la remuneració de la part del GADA 2009, amb declaració d'urgència, (Reg. Núm. 1117). pàg. 4
38/200911/27/2009Tramesa del Projecte de llei de modificació de la Llei del cànon sobre el consum d’electricitat i telèfon, així com les esmenes a l’articulat que han estat presentades a la Comissió Legislativa d’Economia. pàg. 2
Clausura de la tramitació del Projecte de llei de modificació de la tarifa general de taxes al consum, oberta per Edicte de data 30 de setembre del 2009. pàg. 2
Publicació de l’Acord relatiu al 75è aniversari de l’Holodomor de 1932-1933, aprovat pel Consell General. pàg. 2
37/200911/24/2009Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei del pressupost per a l’exercici 2010. pàg. 3
blicació de les preguntes amb resposta oral del Govern presentades pel M. I. Sr. Eusebi Nomen Calvet, president del Grup Parlamentari Andorra pel Canvi, per escrit de data 23 de novembre del 2009, (Reg. Núm. 1067). pàg. 3
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Ladislau Baró Solà, conseller general del Grup Parlamentari Reformista, per escrit de data 24 de novembre del 2009, relativa al nomenament d'un director del Cos de Duana, (Reg. Núm. 1070). pàg. 4
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Olga Adellach Coma, consellera general del Grup Parlamentari Reformista, per escrit de data 24 de novembre del 2009, relativa a fomentar el desenvolupament d'una Indicació Geogràfica Protegida (IGP) per la carn de qualitat de la línia bovina de Ramaders d'Andorra, SA, (Reg. Núm. 1071). pàg. 4
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jaume Serra Serra, conseller general del Grup Parlamentari Reformista, per escrit de data 24 de novembre del 2009, relativa a la Unitat d'Intervenció Financera d'Andorra (UIF), (Reg. Núm. 1072). pàg. 5
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Ladislau Baró Solà, conseller general del Grup Parlamentari Reformista, per escrit de data 24 de novembre del 2009, relativa a la signatura del Conveni d'intercanvi d'informació en matèria tributària amb el Regne d'Espanya, (Reg. Núm. 1073). pàg. 5
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Conxita Mora Jordana, consellera general del Grup Parlamentari Reformista, per escrit de data 24 de novembre del 2009, relativa a la nova proposta de calendari i d'horaris comercials, (Reg. Núm. 1074). pàg. 6
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Joan Torres Puig, conseller general del Grup Parlamentari Reformista, per escrit de data 24 de novembre del 2009, relativa a la Secretària d'Estat de Turisme, (Reg. Núm. 1075). pàg. 6
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Conxita Mora Jordana, consellera general del Grup Parlamentari Reformista, per escrit de data 24 de novembre del 2009, relativa a l'aplicació de la modificació del Reglament regulador de les prestacions econòmiques d'atenció social, (Reg. Núm. 1076). pàg. 6
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Ladislau Baró Solà, conseller general del Grup Parlamentari Reformista, per escrit de data 24 de novembre del 2009, relativa a la base de dades per a l'elaboració d'estadístiques sociosanitàries i econòmiques, (Reg. Núm. 1077). pàg. 7
Convocatòria d'una sessió ordinària del Consell General pel dia 3 de desembre del 2009. pàg. 7
Correcció d’errata en la transcripció de la publicació de l’Edicte de 4 de novembre del 2009, en el Butlletí del Consell General número 33/2009, del 4 de novembre, relatiu a l’admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei del pressupost per a l’exercici 2010. pàg. 8
36/200911/16/2009Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de modificació de la Llei 30/2007, del 20 de desembre, de la comptabilitat dels empresaris. pàg. 2
Admissió a tràmit i publicació de la Proposta d’acord relativa al 75è aniversari de l’Holodomor de 1932-1933. pàg. 2
Convocatòria d'una sessió ordinària del Consell General pel dia 26 de novembre del 2009. pàg. 3
Publicació d’un Edicte declarant desert el concurs públic per a la contractació d’un arxiver per als serveis generals del Consell General, obert per Edicte de data 30 de setembre del 2009. pàg. 3
Publicació d’un Edicte per a la contractació mitjançant concurs públic d’un arxiver pels serveis generals del Consell General. pàg. 3
Pròrroga al termini per a la presentació de l’informe en relació amb la Memòria i els Informes corresponents a les fiscalitzacions dutes a terme pel Tribunal de Comptes corresponents a l’exercici 2006. pàg. 3
35/200911/12/2009Admissió a tràmit i publicació de l'esmena a la totalitat presentada pel M. I. Sr. Eusebi Nomen Calvet, president del Grup Parlamentari Andorra pel Canvi, al Projecte de llei de l’impost sobre societats del Principat d’Andorra. pàg. 2
Admissió a tràmit i publicació de l'esmena a la totalitat presentada pel M. I. Sr. Eusebi Nomen Calvet, president del Grup Parlamentari Andorra pel Canvi, al Projecte de llei de l’impost sobre la renda de les activitats econòmiques. pàg. 2
Admissió a tràmit i publicació de l'esmena a la totalitat presentada pel M. I. Sr. Eusebi Nomen Calvet, president del Grup Parlamentari Andorra pel Canvi, al Projecte de llei de modificació de la tarifa general de taxes al consum. pàg. 2
Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de l’impost sobre la renda dels
no-residents fiscals del Principat d’Andorra. pàg. 2
Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de l’impost sobre societats del Principat d’Andorra. pàg. 3
Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de l’impost sobre la renda de les activitats econòmiques. pàg. 3
Publicació de la pregunta amb resposta escrita del Govern presentada pel M. I. Sr. Jaume Serra Serra, conseller general del Grup Parlamentari Reformista, per escrit de data 11 de novembre del 2009, relativa a la quantitat que el Govern aplica a cada entitat bancària com a coeficient obligatori d'inversió en fons públic, (Reg. Núm. 1024). pàg. 3
Publicació de la pregunta amb resposta escrita del Govern presentada pel M. I. Sr. Amadeu Rossell Tarradellas, conseller general del Grup Parlamentari Reformista, per escrit de data 12 de novembre del 2009, relativa a la realització de les obres a l’edifici administratiu on hi ha ubicat el Departament d’Informàtica i el BOPA, (Reg. Núm. 1038). pàg. 3
34/200911/09/2009Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de crèdit extraordinari i de suplement de crèdit per finançar diverses despeses de funcionament i d’inversió de la Presidència del Govern i dels ministeris d’Afers Exteriors i Relacions Institucionals, d’Ordenament Territorial, Medi Ambient i Agricultura, d’Educació i Cultura i de Salut, Benestar i Treball, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 2
Resolució complementant les previsions de l’article 93.2 del Reglament del Consell General. pàg. 6
Publicació d'un Edicte per convocar un concurs públic per a l'adjudicació de l’equipament de l’arxiu documental de la nova seu del Consell General. pàg. 6
Publicació d'un Edicte per convocar un concurs públic per a l'adjudicació de la restauració de la nova seu del Consell General. pàg. 7
33/200911/04/2009Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de modificació de la Llei del cànon sobre el consum d’electricitat i telèfon. pàg. 2
Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei del pressupost per a l’exercici 2010, així com del Projecte de pressupost del Tribunal Constitucional pel 2010 i del Projecte de pressupost del Consell General pel 2010, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 2
Publicació de la resposta del Govern a la pregunta formulada pel M. I. Sr. Amadeu Rossell Tarradellas, conseller general del Grup Parlamentari Reformista, relativa a l’aprovació del Reglament de prestació d’ajuts als aturats per import de 910 euros. pàg. 37
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Eusebi Nomen Calvet, president del Grup Parlamentari Andorra pel Canvi, per escrit de data 28 d’octubre del 2009, relativa a uns informes de l’ABA i de l’INAF en relació al Projecte de llei sobre intercanvi d’informació en matèria fiscal, amb declaració d’urgència, (Reg. Núm. 0977). pàg. 39
Convocatòria d’una sessió informativa pública del M. I. Sr. Vicenç Alay Ferrer, ministre d’Ordenament Territorial, Medi Ambient i Agricultura, davant de la Comissió Legislativa de Sanitat i Medi Ambient, pel dia 19 de novembre del 2009. pàg. 39
32/200910/27/2009Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de modificació de la Llei 30/2007, del 20 de desembre, de la comptabilitat dels empresaris, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 3
Publicació de les preguntes amb resposta escrita del Govern presentades pel M. I. Sr. Amadeu Rossell Tarradellas, conseller general del Grup Parlamentari Reformista, per escrit de data 21 d’octubre del 2009, relatives al nombre d’assessors i càrrecs de relació especial que presten els seus serveis als diferents Ministeris de Govern, (Reg. Núm. 0945). pàg. 5
Publicació de les preguntes amb resposta oral del Govern presentades pel M. I. Sr. Eusebi Nomen Calvet, president del Grup Parlamentari Andorra pel Canvi, per escrit de data 26 d’octubre del 2009, (Reg. Núm. 0957). pàg. 6
Publicació de la pregunta amb resposta escrita del Govern presentada pel M. I. Sr. Jaume Serra Serra, conseller general del Grup Parlamentari Reformista, per escrit de data 27 d’octubre del 2009, relativa al que la Llei general de les finances públiques reserva a la Intervenció General, (Reg. Núm. 0965). pàg. 7
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Celina Mandicó García, consellera general del Grup Parlamentari Reformista, per escrit de data 27 d’octubre del 2009, relativa al calendari laboral i a l’obertura de comerços els dies 14 de març i 1 de maig, (Reg. Núm. 0966). pàg. 7
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Montserrat Gil Torné, consellera general del Grup Parlamentari Reformista, per escrit de data 27 d’octubre del 2009, relativa al desenvolupament del Pla nacional contra les drogodependències, (Reg. Núm. 0967). pàg. 7
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Ladislau Baró Solà, conseller general del Grup Parlamentari Reformista, per escrit de data 27 d’octubre del 2009, relativa al no haver nomenat un ambaixador resident a la representació diplomàtica a Portugal, (Reg. Núm. 0968). pàg. 8
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Celina Mandicó García, consellera general del Grup Parlamentari Reformista, per escrit de data 27 d’octubre del 2009, relativa al protocol de comunicació/coordinació entre hospital, escoles i Ministeri de Salut, (Reg. Núm. 0969). pàg. 8
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Roser Bastida Areny, consellera general del Grup Parlamentari Reformista, per escrit de data 27 d’octubre del 2009, relativa a les visites a les escoles efectuades per la ministra d’Educació, Cultura i Joventut, M. I. Sra. Susanna Vela Palomares, (Reg. Núm. 0970). pàg. 9
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Montserrat Gil Torné, consellera general del Grup Parlamentari Reformista, per escrit de data 27 d’octubre del 2009, relativa a la creació d’una cuina centralitzada, (Reg. Núm. 0971). pàg. 9
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Amadeu Rossell Tarradellas, conseller general del Grup Parlamentari Reformista, per escrit de data 27 d’octubre del 2009, relativa al desplegament del Pla d’acció en el sector turístic (Reg. Núm. 0972). pàg. 10
Publicació de les preguntes amb resposta oral del Govern presentades pel M. I. Sr. Josep M. Bringué Millat, president suplent del Grup Parlamentari Andorra pel Canvi, per escrit de data 27 d’octubre del 2009, (Reg. Núm. 0974). pàg. 10
Convocatòria d'una sessió ordinària del Consell General pel dia 5 de novembre del 2009. pàg. 10
31/200910/22/2009- Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de modificació de la tarifa general de taxes al consum. pàg. 2
30/200910/21/2009- Tramesa del Projecte de llei de signatura electrònica, així com les esmenes a l’articulat que han estat presentades a la Comissió Legislativa d’Interior. pàg. 2
- Pròrroga al termini per a la presentació d'esmenes al Projecte de llei de l’impost sobre la renda de les activitats econòmiques. pàg. 2
- Pròrroga al termini per a la presentació d'esmenes al Projecte de llei de l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals del Principat d’Andorra. pàg. 2
- Pròrroga al termini per a la presentació d'esmenes al Projecte de llei de l’impost sobre societats del Principat d’Andorra. pàg. 2
29/200910/14/2009- Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de modificació de la Llei del cànon sobre el consum d’electricitat i telèfon, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 3
- Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de suplement de crèdit per finançar les despeses derivades de l’aplicació de la legislació vigent en matèria d’ajudes a l’agricultura i a la ramaderia, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 4
- Publicació de la Publicació de l’acceptació de les esmenes dels articles VIII i XVIII del Conveni relatiu a la creació d’un Consell de Cooperació Duanera, adoptades a Brussel·les el 30 de juny del 2007. pàg. 5
- Publicació de la resposta del Govern a la pregunta formulada pel M. I. Sr. Jaume Serra Serra, conseller general del Grup Parlamentari Reformista, relativa a l'establiment de relacions diplomàtiques amb Macedònia (FYROM). pàg. 6
- Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jaume Serra Serra, conseller general del Grup Parlamentari Reformista, per escrit de data 8 d’octubre del 2009, relativa a la informació de comptabilitat de Govern, amb declaració d'urgència, (Reg. Núm. 0895). pàg. 8
- Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Joan Torres Puig, conseller general del Grup Parlamentari Reformista, per escrit de data 9 d’octubre del 2009, relativa a la informació apareguda als mitjans de comunicació sobre la dimissió de la Secretària d'Estat de Turisme, amb declaració d'urgència, (Reg. Núm. 0897). pàg. 8
- Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jaume Serra Serra, conseller general del Grup Parlamentari Reformista, per escrit de data 12 d’octubre del 2009, relativa a la Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra, (UIF), amb declaració d'urgència, (Reg. Núm. 0915). pàg. 8
- Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Eusebi Nomen Calvet, president del Grup Parlamentari Andorra pel Canvi, per escrit de data 14 d’octubre del 2009, relativa a l’Acord d’intercanvi de dades fiscals amb Espanya, amb declaració d'urgència, (Reg. Núm. 0921). pàg. 9
- Convocatòria d’una sessió informativa pública del M. I. Sr. Pere López Agràs, ministre d’Economia i Finances, davant de la Comissió Legislativa d’Economia, pel dia 1 de desembre del 2009. pàg. 9
28/200910/09/2009Clausura de la tramitació de la Proposició de llei de l’impost sobre els rendiments dels no residents per obligació real, oberta per Edicte de data 29 de juny del 2009. pàg. 2
Clausura de la tramitació de la Proposició de llei de substitució dels impostos indirectes ISI, IMI, IPI i IAC per un impost sobre els beneficis de les activitats empresarials i professionals per obligació personal, oberta per Edicte de data 13 d’agost del 2009. pàg. 2
Clausura de la tramitació de la Proposició de llei del pla de xoc contra l’atur, oberta per Edicte de data 10 de juliol del 2009. pàg. 2
Publicació d’un Edicte per a la contractació mitjançant concurs públic d’un arxiver pels serveis generals del Consell General. pàg. 2
27/200910/06/2009Publicació de les preguntes amb resposta oral del Govern presentades pel M. I. Sr. Eusebi Nomen Calvet, president del Grup Parlamentari Andorra pel Canvi, per escrit de data 6 d’octubre del 2009,
(Reg. Núm. 0870). pàg. 3
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Montserrat Gil Torné, consellera general del Grup Parlamentari Reformista, per escrit de data 6 d’octubre del 2009, relativa a la col·lecta de sang organitzada per la Creu Roja, (Reg. Núm. 871). pàg. 3
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Montserrat Gil Torné, consellera general del Grup Parlamentari Reformista, per escrit de data 6 d’octubre del 2009, relativa al contracte de gestió i explotació de les depuradores, (Reg. Núm. 872). pàg. 4
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Olga Adellach Coma, consellera general del Grup Parlamentari Reformista, per escrit de data 6 d’octubre del 2009, relativa al Centre de tractament de residus, (Reg. Núm. 873). pàg. 4
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Daniel Armengol Bosch, conseller general del Grup Parlamentari Reformista, per escrit de data 6 d’octubre del 2009, relativa a la signatura per part del Govern del conveni marc de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic, (Reg. Núm. 874). pàg. 5
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Olga Adellach Coma, consellera general del Grup Parlamentari Reformista, per escrit de data 6 d’octubre del 2009, relativa a la proposta de resolució sobre la utilització productiva d’energies alternatives, netes i renovables, al nostre país, aprovada per assentiment en la sessió del Consell General de data 19 de juny de 2008, (Reg. Núm. 875). pàg. 5
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Joan Torres Puig, conseller general del Grup Parlamentari Reformista, per escrit de data 6 d’octubre del 2009, relativa als canvis en els horaris d’atenció al públic i en les d’atenció telefònica en els departaments competents per a comerç i per a societats, (Reg. Núm. 876). pàg. 6
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Amadeu Rossell Tarradellas, conseller general del Grup Parlamentari Reformista, per escrit de data 30 de setembre del 2009, relativa a les mesures anti-crisis, (Reg. Núm. 877). pàg. 6
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Conxita Mora Jordana, consellera general del Grup Parlamentari Reformista, per escrit de data 6 d’octubre del 2009, relativa a la Societat “Andorra Desenvolupament i Inversió”, (ADI), (Reg. Núm. 878). pàg. 6
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Olga Adellach Coma, consellera general del Grup Parlamentari Reformista, per escrit de data 6 d’octubre del 2009, relativa al turisme rural, (Reg. Núm. 879). pàg. 7
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Conxita Mora Jordana, consellera general del Grup Parlamentari Reformista, per escrit de data 6 d’octubre del 2009, relativa a la notícia apareguda als mitjans de comunicació sobre possibles “estafes comercials” d’alguns comerços del país, (Reg. Núm. 880). pàg. 7
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Amadeu Rossell Tarradellas, conseller general del Grup Parlamentari Reformista, per escrit de data 6 d’octubre del 2009, relativa a l’establiment de relacions diplomàtiques amb Macedònia, (Reg. Núm. 881). pàg. 8
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Daniel Armengol Bosch, conseller general del Grup Parlamentari Reformista, per escrit de data 30 de setembre del 2009, relativa al termini mig de pagament de Govern durant l’exercici 2009, (Reg. Núm. 882). pàg. 8
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Joan Gabriel Estany, president del Grup Parlamentari Reformista, per escrit de data 6 d’octubre del 2009, relativa a les opinions manifestades pel ministre d’Exteriors en la 64ena Assemblea General de Nacions Unides, (Reg. Núm. 883). pàg. 9
Convocatòria d’una sessió informativa pública de la M. I. Sra. Susanna Vela Palomares, ministra d’Educació, Cultura i Joventut, davant de la Comissió Legislativa d’Educació, Recerca, Cultura i Esports, pel dia 28 d’octubre del 2009. pàg. 9
Convocatòria d’una sessió informativa pública del Sr. Pere Canturri Montanya, Raonador del Ciutadà, davant de la Comissió Legislativa d’Interior, pel dia 12 d’octubre del 2009. pàg. 9
Convocatòria d'una sessió ordinària del Consell General pel dia 15 d’octubre del 2009. pàg. 10
26/200910/01/2009Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals del Principat d’Andorra, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 2
Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de l’impost sobre societats del Principat d’Andorra, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 16
Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de l’impost sobre la renda de les activitats econòmiques, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 39
Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de modificació de la tarifa general de taxes al consum, i obertura dels termini de presentació d’esmenes. pàg. 46
Convocatòria d'una sessió ordinària del Consell General pel dia 8 d’octubre del 2009. pàg. 46
25/200909/23/2009- Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de signatura electrònica, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 2
- Publicació del criteri del Govern a la Proposició de llei del pla de xoc contra l’atur. pàg. 12
- Publicació de la pregunta amb resposta escrita del Govern presentada pel M. I. Sr. Amadeu Rossell Tarradellas, conseller general del Grup Parlamentari Reformista, per escrit de data 18 de setembre del 2009, relativa a l’aprovació del Reglament de prestació d’ajuts als aturats per import de 910 euros, (Reg. Núm. 813). pàg. 13

24/200909/21/2009Publicació del criteri del Govern relatiu a la Proposició de llei de l’impost sobre els rendiments dels no residents per obligació real. pàg. 2
Publicació del criteri del Govern relatiu a la Proposició de llei de substitució dels impostos indirectes ISI, IMI, IPI i IAC per un impost sobre els beneficis de les activitats empresarials i professionals per obligació personal. pàg. 4
Admissió a tràmit i publicació de la Proposta d’aprovació de la ratificació del Conveni transaccional entre el Principat d’Andorra i el Regne d’Espanya per a la cessió de l’edifici i d’altres béns de “Ràdio Andorra”, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 7
Convocatòria d’una sessió informativa pública de la M. I. Sra. Cristina Rodríguez Galan, ministra de Salut, Benestar i Treball, davant de la Comissió Legislativa de Sanitat i Medi Ambient, pel dia 1 d’octubre del 2009. pàg. 9
23/200909/14/2009Publicació de l’Acord relatiu al reconeixement i a l’intercanvi dels permisos de conduir entre el Principat d’Andorra i el Regne de Bèlgica. pàg. 2
Publicació de l'Acord relatiu a què el Govern inclogui en els tractats internacionals sobre intercanvi d'informació una clàusula per evitar la doble imposició, aprovat pel Consell General. pàg. 4
Admissió a tràmit i publicació de la Memòria i Informes corresponents a les fiscalitzacions dutes a terme pel Tribunal de Comptes corresponents a l’exercici 2007, i tramesa a la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost. pàg. 5
22/200909/04/2009- Publicació de l’informe de la Ponència i l’informe de la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost en relació al Projecte de llei qualificada d’intercanvi d’informació en matèria fiscal, així com les reserves d’esmena presentades. pàg. 2
- Publicació de l’esmena presentada pel M. I. Sr. Francesc Rodríguez Rossa, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, a la Proposta d’acord relativa a què el Govern inclogui en els tractats internacionals sobre intercanvi d’informació una clàusula per evitar la doble imposició. pàg. 34
- Reducció del termini previst en l’article 58 a mig dia, als efectes de poder examinar i sotmetre a votació el Projecte de llei qualificada d’intercanvi d’informació en matèria fiscal, en la sessió del Consell General del dia 7 de setembre del 2009. pàg. 35
- Convocatòria d'una sessió ordinària del Consell General pel dia 7 de setembre del 2009. pàg. 35
21/200909/01/2009- Tramesa del Projecte de llei qualificada d’intercanvi d’informació en matèria fiscal, així com les esmenes a l’articulat que han estat presentades a la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost. pàg. 2
- Reducció del termini previst en l’article 58 a mig dia, als efectes que la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost pugui examinar i aprovar l’informe de la Comissió al Projecte de llei qualificada d’intercanvi d’informació en matèria fiscal. pàg. 2
20/200908/26/2009Convocatòria d’una sessió extraordinària del Consell General pel dia 31 d’agost del 2009. pàg. 2
19/200908/25/2009Admissió a tràmit i publicació de l’esmena a la totalitat amb text alternatiu, presentada pel M. I. Sr. Eusebi Nomen Calvet, president del Grup Parlamentari Andorra pel Canvi, al Projecte de llei qualificada d’intercanvi d’informació en matèria fiscal. pàg. 2
Clausura de la tramitació de la Proposició de llei de l’intercanvi de dades tributàries, oberta per Edicte de data 29 de juny del 2009. pàg. 7
Publicació de la pregunta amb resposta escrita del Govern presentada pel M. I. Sr. Jaume Serra Serra, conseller general del Grup Parlamentari Reformista, per escrit de data 20 d’agost del 2009, relativa a l’establiment de relacions diplomàtiques amb Macedònia (FYROM), (Reg. Núm. 727). pàg. 7
Admissió a tràmit i publicació de la Proposta d’acord de creació del pla especial per a l’execució de l’intercanvi de dades tributàries, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 8
Admissió a tràmit i publicació de la Proposta d’acord relativa a què el Govern inclogui en els tractats internacionals sobre intercanvi d’informació una clàusula per evitar la doble imposició, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 9
18/200908/13/2009Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei qualificada d’intercanvi d’informació en matèria fiscal, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 2
Admissió a tràmit i publicació de la Proposició de llei de substitució dels impostos indirectes ISI, IMI, IPI i IAC per un impost sobre els beneficis de les activitats empresarials i professionals per obligació personal, i obertura del termini de presentació del criteri del Govern. pàg. 6
17/200907/24/2009- Publicació de la Publicació de la modificació de la declaració relativa a l’article 6 del Conveni pel qual se suprimeix l’exigència de legalització dels documents públics estrangers fet a l’Haia el 5 d’octubre de 1961. pàg. 2
16/200907/23/2009- Publicació de la resposta del Govern a la pregunta formulada per la M. I. Sra. Montserrat Gil Torné, consellera general del Grup Parlamentari Reformista, relativa al canvi que s’ha produït en les webs Presidencia.ad i Cap de Govern.ad. pàg. 2
15/200907/10/2009- Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de crèdit extraordinari per finançar les despeses derivades de les actuacions efectuades pel Govern amb motiu del despreniment d'una massa rocosa al Roc del Quer, a la zona del PK 11 de la CG 2, Racons, parròquia de Canillo, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 2
- Admissió a tràmit i publicació de la Proposició de llei del pla de xoc contra l'atur, i obertura del termini de presentació del criteri del Govern. pàg. 2
14/200907/02/2009- Convocatòria d’una sessió extraordinària del Consell General pel dia 30 de juliol del 2009. pàg. 2