Butlletins per anys

HTTP: Missing resource string20202020
HTTP: Missing resource string20192019
HTTP: Missing resource string20182018
HTTP: Missing resource string20172017
HTTP: Missing resource string20162016
HTTP: Missing resource string20152015
HTTP: Missing resource string20142014
HTTP: Missing resource string20132013
HTTP: Missing resource string20122012
HTTP: Missing resource string20112011
HTTP: Missing resource string20102010
Índex 201012/31/2011
86/201012/30/2010- Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de salut animal i seguretat alimentària. pàg. 2
- Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de crèdit extraordinari per finançar les despeses corresponents a la reposició i la millora d'equipaments informàtics per a l'Administració de justícia, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 2
- Tramesa del Projecte de llei del pressupost per a l’exercici 2011, així com les esmenes a l’articulat que han estat presentades a la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost. pàg. 3
- Admissió a tràmit i publicació del Protocol addicional a l'Acord entre el Principat d'Andorra i l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica relatiu a l'aplicació de garanties en el marc del Tractat sobre la no proliferació de les armes nuclears. pàg. 3
85/201012/28/2010- Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei dels procediments especials relatius al reconeixement i a l’execució de decisions en matèria de pensions compensatòries, dels efectes civils del segrest internacional de menors, i de la custòdia de menors. pàg. 2
- Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de salut animal i seguretat alimentària. pàg. 2
84/201012/27/2010- Publicació de l'informe de la Ponència i l’informe de la Comissió Legislativa de Política Exterior en relació a la Proposta d'aprovació de la ratificació de la Carta europea de l'autonomia local. pàg. 2
- Reducció del termini previst en l'article 58 a un dia als efectes de poder examinar i sotmetre a votació la Proposta d'aprovació de la ratificació de la Carta europea de l'autonomia local, en la sessió del Consell General del dia 29 de desembre del 2010. pàg. 29
- Convocatòria d'una sessió ordinària del Consell General pel dia 29 de desembre del 2010. pàg. 29
- Publicació d'un Edicte per convocar un concurs públic pel manteniment de les instal·lacions mecàniques i elèctriques de les noves dependències del Consell General. pàg. 29
- Publicació d'un Edicte per convocar un concurs públic pel manteniment dels equipaments de comunicacions de dades de les noves dependències del Consell General. pàg. 30
- Publicació d'un Edicte per convocar un concurs públic per al servei de neteja de les noves dependències del Consell General. pàg. 30
- Publicació d'un Edicte per convocar un concurs públic per un servei de mudances per a procedir al trasllat a les noves dependències del Consell General. pàg. 30
- Publicació d'un Edicte per convocar un concurs públic per al subministrament del mobiliari operatiu de grups parlamentaris de les noves dependències del Consell General. pàg. 30
83/201012/22/2010Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de patents. pàg. 2
Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de taxes de l’Oficina de Patents. pàg. 2
Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei per la qual es constitueix la Societat de Gestió Col·lectiva de Drets d’Autor i Drets Veïns del Principat d’Andorra. pàg. 2
Admissió a tràmit i publicació de la Proposta d'acord per millorar l'espai transfronterer francoandorrà, i obertura del termini de presentació d'esmenes. pàg. 2
Admissió a tràmit i publicació de la Proposta d'acord per dinamitzar la tresoreria dels proveïdors de béns i serveis a Govern, i obertura del termini de presentació d'esmenes. pàg. 3
82/201012/20/2010- Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de crèdit extraordinari per fer front als compromisos de despesa derivats durant l’exercici 2010 de les ocupacions temporals addicionals per a l’execució de les obres del projecte 0027/2004 dels accessos a la boca oest del túnel dels Dos Valires, i obertura del termini de presentació d'esmenes. pàg. 2
- Publicació de l'informe de la Ponència i l’informe de la Comissió Legislativa d’Interior en relació al Projecte de llei del “Butlletí Oficial del Principat d'Andorra”. pàg. 3
- Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de creació del Col·legi Oficial de Farmacèutics d’Andorra, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 6
- Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de creació del Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs d’Andorra, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 8
- Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de creació del Col·legi Oficial de Logopedes d’Andorra, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 9
- Obertura del termini de presentació d'esmenes a l'articulat a la Proposició de llei de modificació de la Llei 35/2008, del 18 de desembre, del Codi de relacions laborals. pàg. 10
- Obertura del termini de presentació d'esmenes a l'articulat a la Proposició de llei de protecció contra el tabaquisme passiu ambiental. pàg. 10
- Obertura del termini de presentació d'esmenes a l'articulat a la Proposició de llei qualificada de llibertat sindical. pàg. 11
- Admissió a tràmit i publicació de la Proposta d'aprovació de la ratificació de l'Acord entre el Principat d'Andorra i la República Federal d'Alemanya per a l'intercanvi d'informació en matèria fiscal, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 11
81/201012/17/2010Publicació de l'informe de la Ponència i l’informe de la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost en relació al Projecte de llei de l’impost sobre societats del Principat d’Andorra. pàg. 2
Tramesa del Projecte de llei de creació d'un sistema de garantia de dipòsits per a les entitats bancàries, així com les esmenes a l’articulat que han estat presentades a la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost. pàg. 70
Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de la funció de l'estadística pública. pàg. 70
Publicació de la resposta del Govern a la pregunta formulada pel M. I. Sr. Amadeu Rossell Tarradellas, conseller general del Grup Parlamentari Reformista, relativa relativa a l'existència d'algun tipus d'acord entre Govern i alguna entitat financera bancària estrangera per a l'exercici 2011. pàg. 70
80/201012/17/2010- Publicació de l'informe de la Ponència i l’informe de la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost en relació al Projecte de llei de l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals del Principat d’Andorra. pàg. 2
- Publicació de l'informe de la Ponència i l’informe de la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost en relació al Projecte de llei de l’impost sobre la renda de les activitats econòmiques. pàg. 57
80 bis/201012/17/2010- Publicació de l'informe de la Ponència i l’informe de la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost en relació al Projecte de llei de l’impost sobre la renda de les activitats econòmiques. pàg. 2
79/201012/15/2010Convocatòria de la Sessió Tradicional de Sant Tomàs pel dia 21 de desembre del 2010. pàg. 2
Convocatòria d'una sessió ordinària del Consell General pel dia 23 de desembre del 2010. pàg. 2
78/201012/13/2010Qualificació dels articles 1 i 5 del Projecte de llei dels procediments especials relatius al reconeixement i a l’execució de decisions en matèria de pensions compensatòries, dels efectes civils del segrest internacional de menors, i de la custòdia de menors, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 2
77/201012/10/2010Publicació de l'informe de la Ponència i l’informe de la Comissió Legislativa d'Economia en relació al Projecte de llei de mesures de promoció de l’activitat econòmica i social, i de racionalització i d’optimització dels recursos de l’Administració, així com les reserves d’esmena presentades. pàg. 3
Pròrroga al termini per a la presentació de l’informe en relació al Projecte de llei de l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals del Principat d’Andorra. pàg. 36
Pròrroga al termini per a la presentació de l’informe en relació al Projecte de llei de l’impost sobre societats del Principat d’Andorra. pàg. 36
Pròrroga al termini per a la presentació de l’informe en relació al Projecte de llei de l’impost sobre la renda de les activitats econòmiques. pàg. 37
Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei dels procediments especials relatius al reconeixement i a l’execució de decisions en matèria de pensions compensatòries, dels efectes civils del segrest internacional de menors, i de la custòdia de menors. pàg. 37
Publicació del criteri del Govern relatiu a la Proposició de llei de protecció contra el tabaquisme passiu ambiental. pàg. 37
Publicació del criteri del Govern relatiu a la Proposició de llei qualificada de modificació dels articles 113, 114, 476 i 478 de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal. pàg. 38
Tramesa de la Proposta d'aprovació de la ratificació de la Carta europea de l'autonomia local, així com les esmenes que han estat presentades a la Comissió Legislativa de Política Exterior. pàg. 39
Convocatòria d’una sessió ordinària del Consell General pel dia 16 de desembre del 2010. pàg. 39
Publicació del Calendari Laboral i l'horari de la Secretaria del Consell General per a l'any 2011. pàg. 39
Declaració desert del concurs públic per a l'adquisició i instal·lació d'un sistema d'aprofitament fotovoltaic per a la nova seu del Consell General. pàg. 40
Publicació d'un Edicte per convocar un concurs públic per a l'adquisició i instal·lació d'un sistema d'aprofitament fotovoltaic per a la nova seu del Consell General.
76/201012/07/2010Publicació de l'informe de la Ponència i l’informe de la Comissió Legislativa d'Economia en relació a la Proposició de llei d’horaris comercials. pàg. 2
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Montserrat Gil Torné, consellera general del Grup Parlamentari Reformista, per escrit de data 7 de desembre del 2010, relativa als expedients disciplinaris del Centre penitenciari, amb declaració d'urgència, (Reg. Núm. 1349). pàg. 10
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Roser Bastida Areny, consellera general del Grup Parlamentari Reformista, per escrit de data 7 de desembre del 2010, relativa al funcionament de la informàtica a les escoles, amb declaració d'urgència, (Reg. Núm. 1350). pàg. 11
75/201012/01/2010Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de salut animal i seguretat alimentària, i obertura del termini de presentació d'esmenes. pàg. 2
Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de creació d’un sistema de garantia de dipòsits per a les entitats bancàries, i obertura del termini de presentació d'esmenes. pàg. 35
Publicació del criteri del Govern relatiu a la Proposició de llei de modificació de la Llei 35/2008, del 18 de desembre, del Codi de relacions laborals. pàg. 43
Pròrroga al termini per a la presentació d'esmenes a la Projecte de llei del pressupost per a l'exercici del 2011. pàg. 44
Admissió a tràmit i publicació de l'esmena a la totalitat presentada pel M. I. Sr. Eusebi Nomen Calvet, president del Grup Parlamentari Andorra pel Canvi, al Projecte de llei del pressupost per a l’exercici del 2011. pàg. 44
Publicació del criteri del Govern relatiu a la Proposició de llei qualificada de llibertat sindical. pàg. 45
74/201011/29/2010Publicació de les preguntes amb resposta oral del Govern presentades pel M. I. Sr. Eusebi Nomen Calvet, president del Grup Parlamentari Andorra pel Canvi, per escrit de data 25 de novembre del 2010, (Reg. Núm. 1297). pàg. 3
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Amadeu Rossell Tarradellas, conseller general del Grup Parlamentari Reformista, per escrit de data 29 de novembre del 2010, relativa al compliment de la Llei de protecció del consumidor de l'any 1985, (Reg. Núm. 1312). pàg. 4
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Olga Adellach Coma, consellera general del Grup Parlamentari Reformista, per escrit de data 29 de novembre del 2010, relativa a la Taula permanent per a la sostenibilitat del sistema sanitari i la protecció social, (Reg. Núm. 1313). pàg. 4
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Montserrat Gil Torné, consellera general del Grup Parlamentari Reformista, per escrit de data 29 de novembre del 2010, relativa al Pla estratègic del Servei d'Atenció Sanitària, (Reg. Núm. 1314). pàg. 4
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Ladislau Baró Solà, conseller general del Grup Parlamentari Reformista, per escrit de data 29 de novembre del 2010, relativa al posicionament actual del Govern en relació a reconèixer la independència de Kosovo, (Reg. Núm. 1315). pàg. 5
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Montserrat Gil Torné, consellera general del Grup Parlamentari Reformista, per escrit de data 29 de novembre del 2010, relativa a la reestructuració del Servei d'Atenció Primària, (Reg. Núm. 1316). pàg. 5
Publicació de la resposta del Govern a la pregunta formulada pel M. I. Sr. Amadeu Rossell Tarradellas, conseller general del Grup Parlamentari Reformista, relativa a l'AGUAR i el procés de selecció de les beques de tercer cicle. pàg. 6
Convocatòria d'una sessió ordinària del Consell General pel dia 9 de desembre del 2010. pàg. 7
73/201011/26/2010Admissió a tràmit i publicació de la Proposta d’aprovació de l’adhesió al Conveni sobre els aspectes civils del segrest internacional de menors, fet a l’Haia el 25 d’octubre de 1980, i obertura del termini de presentació d'esmenes. pàg. 2
Admissió a tràmit i publicació de la Proposta d’aprovació de l’adhesió al Conveni sobre el reconeixement i l’execució de les decisions relatives a les pensions compensatòries del 2 d’octubre de 1973, i obertura del termini de presentació d'esmenes. pàg. 29
Admissió a tràmit i publicació de la Proposta d’aprovació de la ratificació del Conveni europeu sobre el reconeixement i l’execució de les decisions en matèria de custòdia de menors i el restabliment de la custòdia de menors, i obertura del termini de presentació d'esmenes. pàg. 43
72/201011/26/2010Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei dels procediments especials relatius al reconeixement i a l’execució de decisions en matèria de pensions compensatòries, dels efectes civils del segrest internacional de menors, i de la custòdia de menors, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 3
Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de patents, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 6
Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de taxes de l’Oficina de Patents, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 25
Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei per la qual es constitueix la Societat de Gestió Col·lectiva de Drets d’Autor i Drets Veïns del Principat d’Andorra, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 27
Pròrroga al termini per a la presentació de l'informe al Projecte de llei de l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals del Principat d’Andorra. pàg.. 41
Pròrroga al termini per a la presentació de l'informe al Projecte de llei de l’impost sobre societats del Principat d’Andorra. pàg.. 41
Pròrroga al termini per a la presentació de l'informe al Projecte de llei de l’impost sobre la renda de les activitats econòmiques. pàg.. 41
Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de la funció de l'estadística pública. pàg. 41
Tramesa del Projecte de llei del "Butlletí Oficial del Principat d'Andorra", així com les esmenes a l’articulat que han estat presentades a la Comissió Legislativa d'Interior. pàg. 41
Pròrroga al termini per a la presentació d'esmenes al Projecte de llei de control de les mercaderies sensibles. pàg. 41
Admetre a tràmit i publicar l’esmena a la totalitat presentada pel M. I. Sr. Joan Gabriel Estany, president del Grup Parlamentari Reformista, al Projecte de llei del pressupost per a l’exercici del 2011. pàg. 42
Admissió a tràmit i publicació de la Proposició de llei qualificada de modificació dels articles 113, 114, 476 i 478 de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal, i obertura del termini de presentació del criteri del Govern. pàg. 42
Declaració desert del concurs públic per a la senyalització general de la nova seu del Consell General. pàg. 44
Publicació d'un Edicte per convocar un concurs públic per a la senyalització general de la nova seu del Consell General. pàg. 44
71/201011/22/2010Publicació de l’informe de la Ponència i l’informe de la Comissió Legislativa d’Educació, Recerca, Cultura i Esports en relació a la Proposició de llei del voluntariat d’Andorra. pàg. 2
Publicació d'un Edicte per convocar un concurs públic per al subministrament de mobiliari operatiu de les noves dependències del Consell General. pàg. 42
Rectificació de la llista tramesa pel Govern sobre la situació de la Carta europea de l'autonomia local, de la Proposta d’aprovació de la ratificació de la Carta europea de l’autonomia local publicada en el Butlletí del Consell General núm. 69/2010, de data 17 de novembre. pàg. 42
70/201011/19/2010
Admissió a tràmit i publicació de la Proposició de llei de modificació de la Llei 35/2008, del 18 de desembre, del Codi de relacions laborals, i obertura del termini de presentació del criteri del Govern. pàg. 2

Admissió a tràmit i publicació de la Proposició de llei qualificada de llibertat sindical, i obertura del termini de presentació del criteri del Govern. pàg. 23

Publicació de l’adjudicació del concurs públic per a la senyalització general de la nova seu del Consell General. pàg. 28
69/201011/17/2010Tramesa de la Proposició de llei d'horaris comercials, així com les esmenes a l’articulat que han estat presentades a la Comissió Legislativa d’Economia. pàg. 2
Admissió a tràmit i publicació de la Proposició de llei de protecció contra el tabaquisme passiu ambiental, i obertura del termini de presentació del criteri del Govern. pàg. 2
Admissió a tràmit i publicació de la Proposta d’aprovació de la ratificació de la Carta europea de l’autonomia local, i obertura del termini de presentació d'esmenes. pàg. 4
Publicació de la pregunta amb resposta escrita del Govern presentada per la M. I. Sra. Roser Bastida Areny, consellera general del Grup Parlamentari Reformista, per escrit de data 10 de novembre del 2010, relativa al projecte d'implantació de la plataforma educativa en les escoles dels tres sistemes educatius del país, (Reg. Núm. 1204). pàg. 17
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Eusebi Nomen Calvet, president del Grup Parlamentari Andorra pel Canvi, per escrit de data 16 de novembre del 2010, relativa a l'emissió de deute públic sota la forma de lletres del tresor, amb data d'emissió del 26 de novembre del 2010, amb declaració d'urgència, (Reg. Núm. 1235). pàg. 18
68/201011/15/2010Publicació de l’informe de la Ponència i l’informe de la Comissió Legislativa d’Afers Socials en relació al Projecte de llei de la Creu Roja Andorrana. pàg. 2
67/201011/10/2010Tramesa del Projecte de llei de mesures de promoció de l'activitat econòmica i social, i de racionalització i d'optimització dels recursos de l'Administració, així com les esmenes a l’articulat que han estat presentades a la Comissió Legislativa d'Economia. pàg. 2
Admissió a tràmit i publicació de la Proposició de llei de modificació del Reglament del Consell General. pàg. 2
Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei del pressupost per a l'exercici del 2011, així com del Projecte de pressupost del Tribunal Constitucional i el del Consell General pel mateix exercici, i obertura del termini de presentació d'esmenes. pàg. 3
Convocatòria d'una sessió ordinària del Consell General pel dia 18 de novembre del 2010. pàg. 38
Publicació de l’adjudicació del concurs públic per al subministrament de mobiliari de l’Hemicicle i de la sala de compareixences per a la nova seu del Consell General. pàg. 38
66/201011/05/2010Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei del "Butlletí Oficial del Principat d'Andorra". pàg. 2
Publicació de l’informe de la Ponència i l’informe de la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost en relació al Projecte de llei de mesures provisionals en relació al règim de l’energia elèctrica. pàg. 2
Pròrroga al termini per a la presentació d'esmenes a la Proposició de llei d’horaris comercials. pàg. 13
Convocatòria d’una sessió informativa pública de la M. I. Sra. Susanna Vela Palomares, ministra d’Educació i Cultura, davant de la Comissió Legislativa d’Educació, Recerca, Cultura i Esports, pel dia 25 de novembre del 2010. pàg. 13
65/201011/03/2010Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de la funció de l’estadística pública, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 3
Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de control de les mercaderies sensibles. pàg. 12
Publicació de la pregunta amb resposta escrita del Govern presentada pel M. I. Sr. Amadeu Rossell Tarradellas, conseller general del Grup Parlamentari Reformista, per escrit de data 3 de novembre del 2010, relativa a l'existència d'algun tipus d'acord entre Govern i alguna entitat financera bancària estrangera per a l'exercici 2011, (Reg. Núm. 1167). pàg. 12
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Eusebi Nomen Calvet, president del Grup Parlamentari Andorra pel Canvi, per escrit de data 3 de novembre del 2010, relativa a la situació actual del deute bancari de Govern, amb declaració d'urgència, (Reg. Núm. 1162). pàg. 13
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Joan Torres Puig, conseller general del Grup Parlamentari Reformista, per escrit de data 3 de novembre del 2010, relativa als motius pels quals es vol retallar punts del redactat original de la Carta d'Autonomia dels Poders Locals, amb declaració d'urgència, (Reg. Núm. 1168). pàg. 13
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Ladislau Baró Solà, conseller general del Grup Parlamentari Reformista, per escrit de data 3 de novembre del 2010, relativa a la interpretació del Govern de la disminució de les causes penals relatives a infraccions penals contra la salut pública, amb declaració d'urgència, (Reg. Núm. 1169). pàg. 13
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Montserrat Gil Torné, consellera general del Grup Parlamentari Reformista, per escrit de data 3 de novembre del 2010, relativa als criteris i les mesures alternatives que s'estan utilitzant per donar cobertura a la manca de places residencials, amb declaració d'urgència, (Reg. Núm. 1170). pàg. 14
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Amadeu Rossell Tarradellas, conseller general del Grup Parlamentari Reformista, per escrit de data 3 de novembre del 2010, relativa a les subvencions a les entitats cíviques i altres entitats sense ànim de lucre, amb declaració d'urgència, (Reg. Núm. 1171). pàg. 14
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Montserrat Gil Torné, consellera general del Grup Parlamentari Reformista, per escrit de data 3 de novembre del 2010, relativa a les mesures que pensa adoptar el Govern per evitar els errors en la concessió de permisos penitenciaris, amb declaració d'urgència, (Reg. Núm. 1172). pàg. 15
64/201010/26/2010Tramesa del Projecte de llei de l’impost sobre el valor afegit, així com les esmenes a l’articulat que han estat presentades a la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost. pàg. 2
Clausura de la tramitació de la Proposició de llei de modificació de la Llei de les finances públiques de 19-12-96, oberta per Edicte de data 28 de setembre del 2010. pàg. 2
Clausura de la tramitació de la Proposició de llei qualificada de modificació de la Llei qualificada de la nacionalitat, del 5 d’octubre de 1995, oberta per Edicte de data 22 de setembre del 2010. pàg. 2
Publicació de l'Acord sobre mesures de reactivació econòmica, aprovat pel Consell General. pàg. 2
63/201010/25/2010Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de mesures de promoció de l'activitat econòmica i social, i de racionalització i d'optimització dels recursos de l'Administració. pàg. 2
Publicació de les preguntes amb resposta oral del Govern presentades pel M. I. Sr. Eusebi Nomen Calvet, president del Grup Parlamentari Andorra pel Canvi, per escrit de data 25 d’octubre del 2010, (Reg. Núm. 1126). pàg. 2
Convocatòria d'una sessió ordinària del Consell General pel dia 4 de novembre del 2010. pàg. 3
62/201010/22/2010Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei d’autorització de la creació de la Universitat Oberta La Salle, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 2
Pròrroga al termini per a la presentació de l’informe en relació al Projecte de llei de l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals del Principat d’Andorra. pàg. 4
Pròrroga al termini per a la presentació de l’informe en relació al Projecte de llei de l’impost sobre societats del Principat d’Andorra. pàg. 4
Pròrroga al termini per a la presentació de l’informe en relació al Projecte de llei de l’impost sobre la renda de les activitats econòmiques. pàg. 4
Publicació de la pregunta amb resposta escrita del Govern presentada pel M. I. Sr. Amadeu Rossell Tarradellas, conseller general del Grup Parlamentari Reformista, per escrit de data 18 d’octubre del 2010, relativa l'AGUAR i el procés de selecció de les beques de tercer cicle, (Reg. Núm. 1076). pàg. 4
Convocatòria d'una sessió informativa pública de la M. I. Sra. Sílvia Eloisa Bonet Perot, Ministra de Salut, Benestar i Treball, davant de la Comissió Legislativa de Sanitat i Medi Ambient, el dia 11 de novembre del 2010. pàg. 5
61/201010/19/2010- Convocatòria d'una sessió ordinària del Consell General pel dia 25 d'octubre del 2010. pàg. 2
60/201010/18/2010Publicació de l’informe de la Ponència i l’informe de la Comissió Legislativa de Sanitat i Medi Ambient en relació al Projecte de llei de suplement de crèdit per finançar les despeses derivades dels treballs d’emergència per evitar la contaminació del riu d’Arinsal com a conseqüència d’un vessament accidental de gasoil, així com la reserva d’esmena presentada. pàg. 2
Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de modificació de la Llei 5/2004, del 14 d’abril, del Codi de Duana, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 5
59/201010/14/2010- Pròrroga al termini per a la presentació d'esmenes a la Projecte de llei de suplement de crèdit i de crèdit extraordinari per finançar les despeses derivades del desenvolupament de polítiques actives d’ocupació. pàg. 2
- Tramesa del Projecte de llei d’avaluació ambiental estratègica de plans i programes i d’avaluació d’impacte ambiental de projectes, així com les esmenes a l’articulat que han estat presentades a la Comissió Legislativa de Sanitat i Medi Ambient. pàg. 2
- Publicació del criteri del Govern relatiu a la Proposició de llei de modificació de la Llei general de les finances públiques de 19-12-96. pàg. 2
58/201010/13/2010- Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de crèdit extraordinari per fer front als treballs de construcció d’una galeria de serveis i d’evacuació paral·lela al túnel d’Envalira, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 2
- Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de crèdit extraordinari per fer front a la taxa comunal de l’abocador de la Rabassa per a les obres de la desviació de Sant Julià de Lòria, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 3
- Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de mesures de promoció de l’activitat econòmica i social, i de racionalització i d’optimització dels recursos de l’Administració, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 4
- Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de control de les mercaderies sensibles, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 13
- Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei del “Butlletí Oficial del Principat d'Andorra”, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 18
- Admissió a tràmit i publicació de l’esmena a la totalitat presentada pel M. I. Sr. Eusebi Nomen Calvet, president del Grup Parlamentari Andorra pel Canvi, al Projecte de llei de l'impost sobre el valor afegit. pàg. 20
- Pròrroga al termini per a la presentació d'esmenes a la Proposició de llei d’horaris comercials. pàg. 20
Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei qualificada de modificació de diferents textos en l’àmbit penal en relació a l’assistència lletrada, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 20
- Admissió a tràmit i publicació de la Proposta d’aprovació de l’adhesió al Conveni marc de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 23
57/201010/07/2010Publicació del criteri del Govern relatiu a la Proposició de llei de modificació de la Llei de creació i funcionament del raonador del ciutadà. pàg. 2
Publicació del criteri del Govern relatiu a la Proposició de llei qualificada de modificació de la Llei qualificada de la nacionalitat, del 5 d’octubre de 1995. pàg. 2
56/201010/05/2010Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de crèdit extraordinari per finançar les despeses derivades de la resolució de la Comissió d'Expropiació de l'Hotel Rosaleda, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 2
Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de crèdit extraordinari per fer front a les despeses d'inversió derivades de la intervenció d'urgència a l'edifici de Ràdio Andorra, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 2
Publicació de l'informe de la Ponència i l’informe de la Comissió Legislativa d’Educació, Recerca, Cultura i Esports en relació al Projecte de llei de suplement de crèdit per fer front a la transferència corrent a l’Institut d’Estudis Andorrans (IEA) per finançar el manteniment de les estacions nivometeorològiques del Centre d’Estudis de la Neu i la Muntanya d’Andorra (CENMA) per a l’exercici 2010. pàg. 4
Pròrroga al termini per a la presentació d'esmenes a la Projecte de llei d’avaluació ambiental estratègica de plans i programes i d’avaluació d’impacte ambiental de projectes. pàg. 7
Admissió a tràmit i publicació de la Memòria i Informes corresponents a les fiscalitzacions dutes a terme pel Tribunal de Comptes corresponents a l’exercici 2008, i tramesa a la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost. pàg. 7
55/201010/01/2010Convocatòria d'una sessió ordinària del Consell General pel dia 14 d'octubre del 2010. pàg. 2