Butlletins per anys

HTTP: Missing resource string20202020
HTTP: Missing resource string20192019
HTTP: Missing resource string20182018
HTTP: Missing resource string20172017
HTTP: Missing resource string20162016
HTTP: Missing resource string20152015
HTTP: Missing resource string20142014
HTTP: Missing resource string20132013
HTTP: Missing resource string20122012
HTTP: Missing resource string20112011
Índex 201112/31/2011
Índex 201112/31/2011
60/201112/27/2011Publicació de l'informe de la Ponència i l'informe de la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost en relació al Projecte de llei del pressupost per a l’exercici del 2012, així com del Projecte de pressupost del Tribunal Constitucional i el del Consell General pel mateix exercici. pàg. 2
Publicació de les preguntes amb resposta escrita del Govern presentades per la M. I. Sra. Rosa Gili Casals, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 19 de desembre del 2011, relatives a l’aplicació del nou Acord entre el Principat d’Andorra i el Regne d’Espanya sobre el trasllat de residus, (Reg. Núm. 1308). pàg. 85
Reducció del termini previst en l’article 58 a un dia i mig, als efectes de poder examinar i sotmetre a votació el Projecte de llei del pressupost per a l’exercici del 2012, així com del Projecte de pressupost del Tribunal Constitucional i el del Consell General pel mateix exercici, en la sessió del Consell General que se celebrarà el dia 29 de desembre del 2011, a les 16.00h. pàg. 85
Convocatòria d’una sessió informativa pública del M. I. Sr. Francesc Camp Torres, Ministre de Turisme i Medi Ambient, davant de la Comissió Legislativa d’Economia, pel dia 29 de desembre del 2011. pàg. 86
Convocatòria d’una sessió ordinària del Consell General pel dia 29 de de desembre del 2011. pàg. 86
59/201112/19/2011Publicació de l’informe de la Ponència i l’informe de la Comissió Legislativa de Sanitat i Medi Ambient en relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social, així com les reserves d’esmena presentades. pàg. 2
Publicació de l’informe de la Ponència i l’informe de la Comissió Legislativa d’Economia en relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 30/2007, del 20 de desembre, de la comptabilitat dels empresaris, modificada per la Llei 8/2010, del 22 d’abril. pàg. 15
Pròrroga al termini per a la presentació d'esmenes a la Proposició de llei de l'impost sobre el valor afegit. pàg. 20
Pròrroga al termini per a la presentació d'esmenes a la Proposició de llei de protecció contra el tabaquisme passiu ambiental. pàg. 20
Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei qualificada de modificació de la Llei qualificada del matrimoni, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 21
Publicació de les preguntes amb resposta escrita del Govern presentades pel M. I. Sr. Gerard Barcia Duedra, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 19 de desembre del 2011, relatives a les baixes per jubilació del Cos de Policia, (Reg. Núm. 1303). pàg. 23
58/201112/16/2011Tramesa del Projecte de llei del pressupost per a l’exercici del 2012, així com les esmenes a l’articulat que han estat presentades a la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost. pàg. 2
Admissió a tràmit i publicació de la Proposta d'aprovació de la ratificació de l'Acord entre el Principat d'Andorra i el Govern d'Austràlia per a l'intercanvi d'informació en matèria fiscal, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 2
Reducció del termini previst en l’article 58 a mig dia, als efectes que la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost pugui reunir-se a partir del dilluns 19 de desembre del 2011 a fi d’analitzar el Projecte de llei del pressupost per a l’exercici del 2012, així com les emenes presentades. pag. 7
57/201112/13/2011- Admissió a tràmit i publicació de l’esmena a la totalitat presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, al Projecte de llei del pressupost per a l’exercici del 2012. pàg. 2
- Admissió a tràmit i publicació de la Proposta d’aprovació de la ratificació de l’Acord entre el Principat d’Andorra i el Regne d’Espanya sobre el trasllat de residus, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 2
- Publicació de les preguntes amb resposta escrita del Govern presentades pels M. I. Srs. Carles Enseñat Reig, Xavier Montané Atero i Aleix Varela González, consellers generals del Grup Parlamentari Demòcrata, per escrit de data 12 de desembre del 2011, relatives a la finalització dels treballs de l’obra “ Eixampla i Rectificació de la C.G. Núm.2, Tram Valira Nova-Cruïlla de la Desviació d’Encamp V FASE, parròquia d’Encamp (Projecte núm.: 0040/2008)”, (Reg. Núm. 1269). pàg. 6
- Reducció del termini previst en l’article 58 a un dia i mig als efectes de poder procedir amb el Debat de totalitat del Projecte de llei del pressupost per a l’exercici del 2012, així com examen i votació de l’esmena a la totalitat presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, i del Projecte de pressupost del Tribunal Constitucional i del Projecte de pressupost del Consell General pel mateix exercici, en la sessió del Consell General que se celebrarà el dia 15 de desembre del 2011. pàg. 7
- Convocatòria d’una sessió ordinària del Consell General pel dia 15 de desembre del 2011. pàg. 7
- Convocatòria de la Sessió Tradicional de Sant Tomàs pel dia 21 de desembre del 2011. pàg. 7
- Publicació de l’adjudicació del concurs públic per al servei de neteja de les noves dependències del Consell General. pàg. 7
56/201112/05/2011Tramesa del Projecte de llei de modificació de la Llei 30/2007, del 20 de desembre, de la comptabilitat dels empresaris, modificada per la Llei 8/2010, del 22 d'abril, així com les esmenes a l’articulat que han estat presentades a la Comissió Legislativa d’Economia. pàg. 2
Tramesa del Projecte de llei de modificació de la Llei 17/2008 de la seguretat social, així com les esmenes a l’articulat que han estat presentades a la Comissió Legislativa de Sanitat i Medi Ambient. pàg. 2
Publicació de la resposta del Govern a la pregunta formulada per la M. I. Sra. Sílvia Eloïsa Bonet Perot, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, relativa a la creació del Consell Assessor de Salut i Benestar per part del Ministeri de Salut i Benestar. pàg. 2
55/201111/30/2011Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de modificació de la Llei d’arrendaments de finques urbanes, del 30 de juny de 1999, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 2
Pròrroga al termini per a la presentació d'esmenes al Projecte de llei del pressupost per a l'exercici del 2012. pàg. 3
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Sílvia Eloïsa Bonet Perot, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 30 de novembre del 2011, relativa a l’increment de les dietes i de les quotes de seguretat social dels membres del Consell d’Administració en el Projecte de llei del pressupost per a l’exercici del 2012, amb declaració d'urgència, (Reg. Núm. 1230). pàg. 3
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Gerard Barcia Duedra, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 30 de novembre del 2011, relativa al Decret de modificació del Reglament d’ajuts a la rehabilitació d’habitatges i d’edificis d’ús d’habitatge d’Andorra, amb declaració d'urgència, (Reg. Núm. 1231). pàg. 4
54/201111/29/2011Publicació de l'informe de la Ponència i l’informe de la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost en relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats, així com les reserves d’esmena presentades. pàg. 2
Publicació de l'informe de la Ponència i l’informe de la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost en relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 94/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals, així com les reserves d’esmena presentades. pàg. 31
Publicació de l'informe de la Ponència i l’informe de la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost en relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 96/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre la renda de les activitats econòmiques, així com la reserva d’esmena presentada. pàg. 53
Reducció del termini previst en l’article 58 a un dia i mig als efectes de poder examinar i sotmetre a votació el Projecte de llei de modificació de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats, el Projecte de llei de modificació de la Llei 94/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals i el Projecte de llei de modificació de la Llei 96/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre la renda de les activitats econòmiques, en la sessió del Consell General del dia 1 de desembre del 2011. pàg. 66
Publicació de l’informe de la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost relatiu a l’Informe 1/2011 del Tribunal de Comptes corresponent a les despeses electorals relatives a les eleccions al Consell General celebrades el 3 d’abril del 2011. pàg. 67
53/201111/25/2011Publicació de l’informe de la Ponència i l’informe de la Comissió Legislativa d’Economia en relació al Projecte de llei per la qual es constitueix la Societat de Gestió Col·lectiva de Drets d’Autor i Drets Veïns del Principat d’Andorra, així com les reserves d’esmena presentades. pàg. 2
Obertura del termini de presentació d'esmenes a l'articulat a la Proposició de llei de l’impost sobre el valor afegit. pàg. 39
Obertura del termini de presentació d'esmenes a l'articulat a la Proposició de llei de protecció contra el tabaquisme passiu ambiental. pàg. 39
Clausura de la tramitació de la Proposició de llei de mesures complementàries a les mesures de la Llei 93/2010, de 16 de desembre, de promoció de l’activitat econòmica i social i de racionalització i d’optimització dels recursos de l’Administració, oberta per Edicte de data 19 d’octubre del 2011. pàg. 39
Publicació de l'informe de la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost en relació a les liquidacions de comptes del Consell General, dels òrgans que hi estan vinculats, del Tribunal Constitucional, de l’Administració general, de les entitats parapúbliques, de dret públic i altres organismes, així com de les societats públiques participades per l’Administració general, corresponents als exercicis del 2008 i 2009, i dels resultats de l’informe del Tribunal de Comptes en relació a les transferències fetes als comuns, corresponents als mateixos exercicis, aprovat pel Consell General el dia 24 de novembre del 2011. pàg. 39
Publicació de l'informe de la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost en relació a l’Informe 1/2011 del Tribunal de Comptes corresponent a les despeses electorals relatives a les eleccions al Consell General celebrades el 3 d’abril del 2011, aprovat pel Consell General el dia 24 de novembre del 2011. pàg. 44
52/201111/23/2011Publicació de l’Intercanvi de notes constitutiu d’Acord entre el Govern del Principat d’Andorra i el Govern de la República Francesa relatiu a la creació d’un despatx de controls nacionals juxtaposats a Porta. pàg. 2
Proclamació del candidat per a cobrir la vacant en la Comissió Permanent del Consell General. pàg. 6
51/201111/22/2011Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de suplement de crèdit per un import de 224.311,18 euros, per fer front al pagament de la totalitat de les ajudes públiques de l’exercici 2011 a les entitats esportives constituïdes legalment, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 3
Admissió a tràmit i publicació de la Proposta d’aprovació de la ratificació del Conveni europeu del paisatge, fet a Florència el 20 d’octubre del 2000, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 8
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 22 de novembre del 2011, relativa al model de televisió que defensa el Govern -i que mai no ha estat explicat- per esbrinar si aquest model fa que 101 treballadors no es puguin “suportar” com digué el cap de Govern el dia 29 de setembre davant el Consell General, (Reg. Núm. 1192). pàg. 14
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Rosa Gili Casals, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 22 de novembre del 2011, relativa a l’enquesta sobre la prolongació d’horaris durant les festes nadalenques, (Reg. Núm. 1198). pàg. 15
Convocatòria d’una sessió ordinària del Consell General pel dia 1 de desembre del 2011. pàg. 15
Publicació del Calendari Laboral i l'horari de la Secretaria del Consell General per a l'any 2012. pàg. 15
50/201111/17/2011Convocatòria d’una sessió ordinària del Consell General pel dia 24 de novembre del 2011. pàg. 2
49/201111/14/2011- Publicació del criteri del Govern relatiu a la Proposició de llei de mesures complementàries a les mesures de la Llei 93/2010, de 16 de desembre, de promoció de l'activitat econòmica i social, i de racionalització i d’optimització dels recursos de l'Administració. pàg. 2
- Publicació del criteri del Govern relatiu a la Proposició de llei de protecció contra el tabaquisme passiu ambiental. pàg. 4
- Publicació del Protocol addicional a l'Acord entre el Principat d'Andorra i l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica relatiu a l'aplicació de garanties en el marc del tractat sobre la no proliferació de les armes nuclears. pàg. 4
48/201111/11/2011Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de modificació de la Llei 30/2007, del 20 de desembre, de la comptabilitat dels empresaris, modificada per la Llei 8/2010, del 22 d’abril, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 2
Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de modificació de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 4
Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei del pressupost per a l'exercici del 2012, així com del Projecte de pressupost del Tribunal Constitucional i el del Consell General pel mateix exercici, i obertura del termini de presentació d'esmenes. pàg. 9
Convocatòria d’una sessió informativa pública del Sr. Conrad Blanch Fors, director general de la Copa del món Grandvalira-Soldeu 2012, i del Sr. Albert Coma Zamboni, president de la Federació Andorrana d’Esquí, pel dia 17 de novembre del 2011. pàg. 48
47/201111/08/2011- Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de crèdit extraordinari i de suplement de crèdit per finançar les despeses de funcionament i d’inversió del Ministeri d’Educació i Joventut fins a la fi de l’exercici 2011, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 2
- Tramesa del Projecte de llei per la qual es constitueix la Societat de Gestió Col·lectiva de Drets d'Autor i Drets Veïns del Principat d'Andorra, així com les esmenes a l’articulat que han estat presentades a la Comissió Legislativa d’Economia. pàg. 7
- Tramesa del Projecte de llei de modificació de la Llei 94/2010, del 29 de desembre, de l'impost de la renda dels no-residents fiscals, així com les esmenes a l’articulat que han estat presentades a la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost. pàg. 7
- Tramesa del Projecte de llei de modificació de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l'impost sobre societats, així com les esmenes a l’articulat que han estat presentades a la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost. pàg. 7
- Tramesa del Projecte de llei de modificació de la Llei 96/2010, del 29 de desembre, de l'impost de la renda de les activitats econòmiques, així com les esmenes a l’articulat que han estat presentades a la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost. pàg. 7
46/201111/07/2011- Publicació del criteri del Govern relatiu a la Proposició de llei de l’impost sobre el valor afegit. pàg. 2
45/201110/31/2011Publicació de l'informe de la Ponència i l’informe de la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost en relació al Projecte de llei de crèdit extraordinari per fer front a les despeses derivades del seminari de formació dels avaluadors del 4t cicle del GRECO, que tindrà lloc a Andorra el 9 de novembre del 2011. pàg. 2
Publicació de l'informe de la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost en relació a l’Informe 1/2011 del Tribunal de Comptes corresponent a les despeses electorals relatives a les eleccions al Consell General celebrades el 3 d’abril del 2011. pàg. 4
44/201110/27/2011- Pròrroga al termini per a la presentació d'esmenes al Projecte de llei per la qual es constitueix la Societat de Gestió Col·lectiva de Drets d'Autor i Drets Veïns del Principat d'Andorra. pàg. 2
43/201110/25/2011Admissió a tràmit i publicació de la Proposta d'aprovació de la ratificació de l’Acord monetari entre el Principat d’Andorra i la Unió Europea, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 2
42/201110/24/2011
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. David Rios Rius, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 24 d’octubre del 2011, relativa a la signatura d’una carta d’intencions del Govern del Principat d’Andorra a favor d’EGEDA, (Reg. Núm. 1066). pàg. 2
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Rosa Gili Casals, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 24 d’octubre del 2011, relativa a l’estat d’aprovació per part de Govern del pla de gestió del Madriu, (Reg. Núm. 1067). pàg. 2
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Sílvia Eloïsa Bonet Perot, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 24 d’octubre del 2011, relativa al nou assessor del departament de Benestar del Ministeri de Salut i Benestar, (Reg. Núm. 1068). pàg. 2
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Rosa Gili Casals, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 24 d’octubre del 2011, relativa al nou acord entre Espanya i Andorra per al trasllat i la gestió de residus, (Reg. Núm. 1069). pàg. 3
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. David Rios Rius, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 24 d’octubre del 2011, relativa a la secretaria d’estat de la Funció Pública, (Reg. Núm. 1070). pàg. 3
Convocatòria d’una sessió ordinària del Consell General pel dia 3 de novembre del 2011. pàg. 4
41/201110/20/2011
- Admissió a tràmit i publicació de la Proposició de llei de mesures complementàries a les mesures de la Llei 93/2010 de 16 de desembre, de mesures de promoció de l’activitat econòmica i social, i de racionalització i optimització dels recursos de l’Administració, i obertura del termini de presentació del criteri del Govern. pàg. 2
- Admissió a tràmit i publicació de la Proposició de llei de protecció contra el tabaquisme passiu ambiental, i obertura del termini de presentació del criteri del Govern. pàg. 6
- Publicació de la pregunta amb resposta escrita del Govern presentada per la M. I. Sra. Sílvia Eloïsa Bonet Perot, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 17 d’octubre del 2011, relativa a la creació del Consell Assessor de Salut i Benestar per part del Ministeri de Salut i Benestar, (Reg. Núm. 1031). pàg. 8
- Publicació de l'informe de la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost en relació a les fiscalitzacions dutes a terme pel Tribunal de Comptes corresponents als exercicis 2008 i 2009. pàg. 9
40/201110/14/2011- Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de modificació de la Llei 94/2010, del 29 de desembre, de l'impost de la renda dels no residents fiscals, i obertura del termini de presentació d'esmenes. pàg. 2
- Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de modificació de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l'impost sobre societats, i obertura del termini de presentació d'esmenes. pàg. 9
- Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de modificació de la Llei 96/2010, del 29 de desembre, de l'impost de la renda de les activitats econòmiques, i obertura del termini de presentació d'esmenes. pàg. 18
- Convocatòria d’una sessió informativa pública del M. I. Sr. Francesc Camp Torres, Ministre de Turisme i Medi Ambient, davant de la Comissió Legislativa de Sanitat i Medi Ambient, pel dia 21 de novembre del 2011. pàg. 22


39/201110/13/2011- Admissió a tràmit i publicació de la Proposició de llei de l’impost sobre el valor afegit, i obertura del termini de presentació del criteri del Govern. pàg. 2
38/201110/10/2011Publicació de l’informe de la Ponència i l’informe de la Comissió Legislativa d’Economia en relació al Projecte de llei d’adaptació dels estatuts de la societat Ramaders d’Andorra SA a la Llei 20/2007, del 18 d’octubre del 2007, de societats anònimes i de responsabilitat limitada. pàg. 2
Tramesa del Projecte de llei de crèdit extraordinari per fer front a les despeses derivades del seminari de formació dels avaluadors del 4t cicle del GRECO, que tindrà lloc a Andorra el 9 de novembre del 2011, així com l’esmena a l’articulat que ha estat presentada a la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost. pàg. 17
Convocatòria d’una sessió informativa pública de la M. I. Sra. Cristina Rodríguez Galan, Ministra de Salut i Benestar, davant de les comissions legislatives de Sanitat i Medi Ambient i Afers Socials, pel dia 7 de novembre del 2011. pàg. 17
Convocatòria d’una sessió ordinària del Consell General pel dia 13 d’octubre del 2011. pàg. 17
Publicació d'un Edicte per convocar un concurs públic per al servei de neteja de les noves dependències del Consell General. pàg. 18
37/201110/06/2011Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei per la qual es constitueix la Societat de Gestió Col·lectiva de Drets d'Autor i Drets Veïns del Principat d'Andorra, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 2
Designació dels vocals de la Junta Electoral. pàg. 16
36/201110/03/2011Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de crèdit extraordinari i de suplement de crèdit per finançar les despeses derivades de l'aplicació de la legislació vigent en matèria de benestar fins a la fi de l'exercici 2011, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 2
Convocatòria d’una sessió informativa pública de la M. I. Sra. Roser Suñé Pascuet, ministra d’Educació i Joventut, pel dia 12 d’octubre del 2011. pàg. 3
35/201109/28/2011Tramesa del Projecte de llei d'adaptació dels estatuts de la societat Ramaders d'Andorra SA a la Llei 20/2007, del 18 d'octubre del 2007, de societats anònimes i de responsabilitat limitada, així com les esmenes a l’articulat que han estat presentades a la Comissió Legislativa d’Economia. pag. 2
Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de crèdit extraordinari per fer front a la fase inicial del projecte d’implementació del passaport biomètric de segona generació relativa a l’adequació del sistema d’informació actual, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 2
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Meritxell Mateu Pi, consellera general del Grup Parlamentari Demòcrata, per escrit de data 28 de setembre del 2011, relativa a la situació en què es troba el projecte d’ampliació del Lycée Comte de Foix a Encamp, amb declaració d'urgència, (Reg. Núm. 964). pàg. 3
34/201109/20/2011Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 20 de setembre del 2011, relativa a la tramesa al Consell General de l’Acord monetari amb la Unió Europea, (Reg. Núm. 917). pàg. 3
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 20 de setembre del 2011, relativa a conèixer el model que defensa per a la ràdio i la televisió públiques, (Reg. Núm. 918). pàg. 3
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. David Rios Rius, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 20 de setembre del 2011, relativa al seguiment que està fent el Govern dels 30 compromisos sorgits de la Taula de diàleg per un pacte per al treball i el desenvolupament econòmic, (Reg. Núm. 919). pàg. 4
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Gerard Barcia Duedra, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 20 de setembre del 2011, relativa als compromisos contrets pel pressupost 2012 provinents de l’exercici anterior, (Reg. Núm. 920). pàg. 4
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Sílvia Eloïsa Bonet Perot, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 20 de setembre del 2011, relativa a les dificultats que han sorgit últimament amb el subministrament de fàrmacs a les farmàcies del país degut a les noves directrius en matèria de notificacions d’exportacions a països tercers de l’Agència Espanyola del Medicament, (Reg. Núm. 921). pàg. 5
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. David Rios Rius, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 20 de setembre del 2011, relativa al Consell d’Administració d’Andorra Turisme, (Reg. Núm. 922). pàg. 5
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. David Rios Rius, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 20 de setembre del 2011, relativa al nou gerent d’Andorra Turisme, (Reg. Núm. 923). pàg. 6
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Rosa Gili Casals, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 20 de setembre del 2011, relativa a unes manifestacions efectuades pel ministre d’Economia i Territori en un mitjà escrit de comunicació del proppassat dia 16 d’agost, (Reg. Núm. 924). pàg. 6
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 20 de setembre del 2011, relativa a l'increment de les despeses financeres de l'Estat després que el Govern hagi acceptat augmentar la retribució de les pòlisses de crèdit contractades amb les entitats bancàries andorranes passant d'abonar l'Euríbor +0,25 a l'Euríbor +0,50, (Reg. Núm. 925). pàg. 7
Convocatòria d’una sessió ordinària del Consell General pel dia 29 de setembre del 2011. pàg. 7
33/201109/16/2011Convocatòria d’una sessió informativa pública del M. I. Sr. Francesc Camp Torres, Ministre de Turisme i Medi Ambient, davant de la Comissió Legislativa d'Economia, pel dia 29 de setembre del 2011. pàg. 2
Convocatòria d’una sessió informativa pública del M. I. Sr. Jordi Alcobé Font, Ministre d’Economia i Territori, davant de la Comissió Legislativa d’Economia, pel dia 20 d’octubre del 2011. pàg. 2
Admissió a tràmit i publicació de l’Informe 1/2011 del Tribunal de Comptes corresponent a les despeses electorals relatives a les eleccions al Consell General celebrades el 3 d’abril del 2011, i tramesa a la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost. pàg. 2
32/201109/13/2011- Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de crèdit extraordinari per finançar els crèdits a l’emancipació i els crèdits per accedir a un habitatge de lloguer corresponents a la convocatòria d’ajuts a l’habitatge de lloguer de l’any 2011, i obertura del termini de presentació d'esmenes. pàg. 3
- Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de crèdit extraordinari per finançar la continuació dels treballs tècnics i d’execució de les obres de construcció de les dependències comunals al carrer Prat de la Creu, en el marc de la reordenació urbanística dels entorns de la Casa de la Vall, i obertura del termini de presentació d'esmenes. pàg. 4
- Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de crèdit extraordinari per finançar les despeses derivades del contracte de concessió de la línia ràpida del bus exprés entre Sant Julià de Lòria, Andorra la Vella i Escaldes-Engordany, i obertura del termini de presentació d'esmenes. pàg. 5
- Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de crèdit extraordinari per finançar les despeses derivades del conveni entre el Govern d’Andorra i la Cambra de Notaris d’Andorra per a la continuació del projecte de microfilmació, digitalització i mecanització dels protocols notarials propietat de l’Estat, i obertura del termini de presentació d'esmenes. pàg. 6
- Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de crèdit extraordinari i de suplement de crèdit per finançar les despeses derivades del funcionament i manteniment del nou edifici del Consell General, i obertura del termini de presentació d'esmenes. pàg. 7
- Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de crèdit extraordinari per fer front a les despeses derivades del seminari de formació dels avaluadors del 4t cicle del GRECO, que tindrà lloc a Andorra el 9 de novembre del 2011, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 8
- Publicació de l’Acord entre el Govern del Principat d'Andorra i el Gabinet de Ministres d'Ucraïna de cooperació en l'àmbit del turisme. pàg. 9
- Publicació del Protocol que estén a les mesures duaneres de seguretat l'acord en forma d'Intercanvi de cartes entre el Principat d'Andorra i la Comunitat Econòmica Europea. pàg. 11
- Publicació d'un Edicte per convocar un concurs públic per a la impressió del recull de legislatura 2005-2009. pàg. 15
31/201108/05/2011Publicació de l'informe de la Ponència i l’informe de la Comissió Legislativa d’Economia en relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 92/2010, del 16 de desembre, d’horaris comercials i de dret al descans setmanal en diumenge per a les persones que treballen en el comerç. pàg. 2
Habilitació dels dies 9, 10 i 11 d’agost, per tal de poder analitzar i debatre la qüestió de l’ordre del dia prevista per a la sessió extraordinària del Consell General del dia 12 d’agost del 2011. pàg. 9
Convocatòria d'una sessió extraordinària del Consell General pel dia 12 d’agost del 2011. pàg. 9
30/201107/29/2011Tramesa del Projecte de llei de modificació de la Llei 92/2010, del 16 de desembre, d’horaris comercials i de dret al descans setmanal en diumenge per a les persones que treballen en el comerç, així com les esmenes a l’articulat que han estat presentades a la Comissió Legislativa d’Economia. pàg. 2
Nomenament del president del Consell d’Administració de l’INAF. pàg. 2
Nomenament del Raonador del Ciutadà. pàg. 2
29/201107/27/2011- Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei d’adaptació dels estatuts de la societat Ramaders d’Andorra SA a la Llei 20/2007, del 18 d’octubre del 2007, de societats anònimes i de responsabilitat limitada, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 2
- Proclamació de la candidatura per a Raonador del Ciutadà. pàg. 9
28/201107/21/2011- Habilitació dels dies 21, 22, 25, 26, 27 i 28 de juliol, per tal de poder analitzar i debatre les qüestions de l’ordre del dia previstes per a la sessió extraordinària del Consell General del dia 28 de juliol del 2011. pàg. 2
- Publicació de la candidatura presentada pel Govern per formar part del Consell d’Administració de l’INAF. pàg. 2