Butlletins per anys

Hide details for 20192019
Índex 201912/31/2019
081/201911/21/2019- Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de recuperació i de resolució d’entitats bancàries i d’empreses d’inversió, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 2
- Admissió a tràmit i publicació de l’esmena a la totalitat presentada pel M. I. Sr. Pere López Agràs, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata al Projecte de llei de mesures urgents en matèria d’arrendaments d’habitatge i per millorar el poder adquisitiu. pàg. 65
- Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de mesures urgents en matèria d’arrendaments d’habitatge i per millorar el poder adquisitiu. pàg. 65
- Publicació de la Publicació de l’aprovació de l’admissió de Namíbia com a membre de la Conferència de l’Haia de Dret Internacional Privat. pàg. 65
- Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Pere López Agràs, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 20 de novembre del 2019, relativa a l’estadística de risc de pobresa i d’exclusió social, (Reg. Núm. 1051). pàg. 66
- Convocatòria d’una sessió informativa pública del M. I. Sr. Víctor Filloy Franco, ministre d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, davant de la Comissió Legislativa d’Afers Socials i Igualtat, pel dia 12 de desembre del 2019. pàg. 67
- Designació dels vocals de la Junta Electoral. pàg. 67
080/201911/21/2019- Admissió a tràmit i publicació de l’Informe 2/2019: Informe definitiu del Tribunal de Comptes en relació amb les despeses electorals relatives a les eleccions al Consell General celebrades el 7 d’abril de 2019. pàg. 2
079/201911/18/2019Convocatòria d’una sessió informativa pública del Sr. Carles Fiñana Pifarré, cap de la UIFAND, davant de la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost, pel dia 20 de novembre del 2019. pàg. 2
078/201911/13/2019Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de mesures urgents en matèria d’arrendaments d’habitatge i per millorar el poder adquisitiu. pàg. 2
Admissió a tràmit i publicació de l’escrit d’oposició presentat per la per la M. I. Sra. Judith Salazar Álvarez, presidenta suplent del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, a la Publicació de la renovació de la reserva referida a l’article 30, paràgraf 2, emesa per Andorra en el moment de la ratificació del Conveni del Consell d’Europa sobre la prevenció i la lluita contra la violència envers les dones i la violència domèstica, fet a Istanbul l’11 de maig del 2011. pàg. 2
Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes a la Proposta d'acord de reconeixement de la crisi climàtica i de declaració de l'estat d'emergència climàtica i ecològica. pàg. 2
077/201911/13/2019Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei del pressupost per a l'exercici del 2020, així com del Projecte de pressupost del Tribunal Constitucional, del Consell Superior de la Justícia i del Projecte de pressupost del Consell General per al 2020, i obertura del termini de presentació d'esmenes. pàg. 2
076/201911/11/2019- Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de crèdit extraordinari destinat a incrementar el capital fundacional per posar en funcionament la Fundació Cimera Iberoamericana, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 2
- Tramesa del Projecte de llei de modificació de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme, així com les esmenes a l’articulat que han estat presentades a la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost. pàg. 3
- Admissió a tràmit i publicació de la Proposta d’aprovació de la ratificació del Tractat relatiu a la transmissió electrònica de sol·licituds de cooperació jurídica internacional entre autoritats centrals, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 3
- Publicació de la Moció demanant a Govern que encarregui als consells d’administració d’Andorra Telecom i FEDA l’estudi de l’impacte econòmic per reduir substancialment les tarifes d’electricitat amb menor potència i els paquets bàsics de telefonia i comunicacions i que acordi la seva rebaixa amb efecte d’1 de gener del 2020, presentada pels M. I. Srs. Pere López Agràs, Susanna Vela Palomares i Carles Sánchez Rodríguez, consellers generals del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 9
075/201911/08/2019Publicació del criteri del Govern relatiu a la Proposició de llei de modificació de la Llei qualificada del règim electoral i del referèndum. pàg. 2
074/201911/06/2019- Admissió a tràmit i publicació de la Proposta d'aprovació de l'adhesió al Conveni marc de l'OMS per al control del tabac, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 2
- Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Carine Montaner Raynaud, consellera general del Grup Parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independents, per escrit de data 5 de novembre del 2019, relativa a la situació del Cedre i sobre el nou model d’atenció centrada en la persona, amb declaració d’urgència, (Reg. Núm. 978). pàg. 22
- Admissió a tràmit i publicació del Marc pressupostari de l’Administració general de l’Estat per al temps corresponent al mandat 2020-2023, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 23
073/201911/04/2019Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de modificació de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme. pàg. 2
072/201911/04/2019- Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de mesures urgents en matèria d’arrendaments d’habitatge i per millorar el poder adquisitiu, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 2
- Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Pere López Agràs, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 30 d’octubre del 2019, relativa a les declaracions efectuades pel cap de Govern sobre els candidats a cònsols, amb declaració d’urgència, (Reg. Núm. 953). pàg. 6
- Admissió a tràmit i publicació de la Proposta d'Acord sobre l’Estatut de l’artista, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 7
- Pròrroga el termini per a la presentació de l’informe relatiu a l’Informe en relació a les fiscalitzacions dutes a terme pel Tribunal de Comptes corresponents a l’exercici 2017. pàg. 8
071/201910/31/2019Publicació de la resposta del Govern a les preguntes formulades per la M. I. Sra. Susanna Vela Palomares, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 17 de setembre del 2019, relatives al Departament de la Cimera Iberoamericana i als recents nomenaments. pàg. 2
070/201910/30/2019Publicació de la Publicació de la renovació de la reserva referida a l’article 30, paràgraf 2, emesa per Andorra en el moment de la ratificació del Conveni del Consell d’Europa sobre la prevenció i la lluita contra la violència envers les dones i la violència domèstica, fet a Istanbul l’11 de maig del 2011. pàg. 2
Admissió a tràmit i publicació de l’Acord relatiu al transport ocasional de viatgers amb autocar i autobús (Acord Interbus), signat a Brussel·les el 30 de juny del 2001, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 2
069/201910/28/2019Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Pere López Agràs, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 23 d’octubre del 2019, relativa a les tarifes de FEDA i Andorra Telecom,
(Reg. Núm. 918). pàg. 2
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Judith Salazar Álvarez, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 24 d’octubre del 2019, relativa a la presentació del quart informe periòdic d’Andorra, davant el Comitè de les Nacions Unides per a l’eliminació de la discriminació contra la dona (CEDAW), en la seva 74ª edició, que tingué lloc a la seu de les Nacions Unides a Ginebra el 23 d’octubre d’enguany, (Reg. Núm. 924). pàg. 2
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Susanna Vela Palomares, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 25 d’octubre del 2019, relativa a la modificació i al desenvolupament reglat de la Llei de la Funció Pública, (Reg. Núm. 925). pàg. 3
Convocatòria d’una sessió ordinària del Consell General pel dia 7 de novembre del 2019. pàg. 4
Publicació d’un Edicte per convocar un concurs públic nacional per a l’adjudicació del manteniment d’elements constructius de la seu del Consell General. pàg. 4
068/201910/23/2019- Publicació de la Declaració d’acceptació de l’adhesió de Barbados al Conveni de l’Haia de 25 d’octubre de 1980 sobre els aspectes civils del segrest internacional de menors. pàg. 3
- Publicació de la Declaració d’acceptació de l’adhesió de Nicaragua al Conveni de l’Haia de 18 de març de 1970 sobre l’obtenció de proves a l’estranger em matèria civil o comercial. pàg. 3
- Publicació de la Modificació de la declaració relativa a l’article 23.2 per la qual es designa una nova autoritat competent pel Conveni relatiu a la protecció dels infants i la cooperació en matèria d’adopció internacional, fet a l’Haia el 29 de maig del 1993. pàg. 4
- Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Joaquim Miró Castillo, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 16 d’octubre del 2019, relativa amb el seguiment de l’evolució de BPA, (Reg. Núm. 908). pàg. 4
- Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jordi Font Mariné, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 22 d'octubre del 2019, relativa al conveni de col·laboració entre el Govern i la Cambra de Comerç sobre el projecte de l'aeroport a Andorra, (Reg. Núm. 916). pàg. 5
- Publicació de la resposta del Govern a les preguntes formulades pels M. I. Srs. Jordi Font Mariné, Rosa Gili Casals, Pere López Agràs, Joaquim Miró Castillo, Roger Padreny Carmona, Judith Salazar Álvarez i Susanna Vela Palomares, consellers generals del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 3 de setembre del 2019, relatives a la situació del secretari d’Estat d’Economia, Salustià Chato. pàg. 6
- Publicació de la resposta del Govern a les preguntes formulades per la M. I. Sra. Rosa Gili Casals, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 4 de setembre del 2019, relatives al centre Sociosanitari El Cedre. pàg. 8
- Admissió a tràmit i publicació de la Proposta d'acord de reconeixement de la crisi climàtica i de declaració de l'estat d'emergència climàtica i ecològica, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 14
- Convocatòria d’una sessió informativa pública del M. I. Sr. Joan Martínez Benazet, ministre de Salut, davant de la Comissió Legislativa de Sanitat, pel dia 21 de novembre del 2019. pàg. 17
067/201910/16/2019- Convocatòria d’una sessió informativa pública del M. I. Sr. Josep Maria Rossell Pons, ministre de Justícia i Interior, davant de la Comissió Legislativa de Justícia, Interior i Afers Institucionals, pel dia 11 de novembre del 2019. pàg. 2
- Designació dels vocals de la Junta Electoral. pàg. 2
066/201910/16/2019- Admissió a tràmit i publicació de la Proposició de llei de modificació de la Llei qualificada del règim electoral i del referèndum, i obertura del termini de presentació del criteri del Govern. pàg. 2
- Publicació de les preguntes amb resposta escrita del Govern presentades per la M. I. Sra. Susanna Vela Palomares, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 9 d’octubre del 2019, relatives a la cobertura del període de baixa de maternitat establert en la Llei 9/2019, del 7 de febrer, de modificació de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social, (Reg. Núm. 869). pàg. 3
- Publicació de les preguntes amb resposta escrita del Govern presentades pel M. I. Sr. Jordi Font Mariné, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 11 d’octubre del 2019, relatives al canvi de la gespa de l’Estadi Nacional i d’acord amb els articles 18 i 130 del Reglament del Consell General ha acordat admetre-les a tràmit i ordenar la seva publicació, (Reg. Núm. 891). pàg. 4
- Comunicant que l’obertura dels plecs de bases relativa al concurs d’idees públic nacional i obert, per la selecció d’un professional de l’arquitectura per a la realització del projecte de remodelació de la zona posterior a la Casa de la Vall (parcel.la antiga Casa del Benefici i Col·legi Sagrada Família, jardins, aparcament i roc), no tindrà caràcter públic. pàg. 5
065/201910/11/2019Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de modificació de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme. pàg. 2
Clausura de la tramitació de la Proposició de llei de modificació de la Llei 6/2015, del 15 de gener, del Fons de reserva de jubilació. pàg. 2
Clausura de la tramitació de la Proposició de llei de modificació de la Llei 32/2014, del 27 de novembre, de sostenibilitat de les finances públiques i d’estabilitat pressupostària i fiscal. pàg. 2
Convocatòria d’una sessió informativa pública de la M. I. Sra. Maria Ubach Font, ministra d’Afers Exteriors, davant de la Comissió Legislativa de Política Exterior, pel dia 5 de novembre del 2019. pàg. 2
064/201910/09/2019- Publicació de la resposta del Govern a les preguntes formulades per la M. I. Sra. Susanna Vela Palomares, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 3 de juliol del 2019, relatives als resultats i al procés de realització de la prova de la Prova Oficial de Batxillerat (POB) 2019. pàg. 2
- Publicació de la resposta del Govern a les preguntes formulades pel M. I. Sr. Roger Padreny Carmona, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 23 d’agost del 2019, relatives al bàtxelor d’infermeria ofert per la Universitat d’Andorra. pàg. 6
- Publicació de la resposta del Govern a les preguntes formulades per la M. I. Sra. Rosa Gili Casals, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 25 de juliol del 2019, relatives al projecte de creació d'una unitat de radioteràpia a Andorra. pàg. 10
- Publicació de la resposta del Govern a les preguntes formulades pel M. I. Sr. Joaquim Miró Castillo, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 5 de juliol del 2019, relatives al seguiment de l’evolució de BPA-Vall Banc. pàg. 14
- Proclamació del candidat per formar la Comissió Permanent del Consell General. pàg. 16
063/201910/07/2019Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Rosa Gili Casals, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 7 d’octubre del 2019, relativa al fons publicoprivat d’habitatge, amb declaració d’urgència, (Reg. Núm. 855). pàg. 2
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Pere López Agràs, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 7 d’octubre del 2019, relativa a la creació d’un fons publicoprivat d’habitatge, amb declaració d’urgència, (Reg. Núm. 856). pàg. 2
062/201910/03/2019-Publicació de la resposta del Govern a les preguntes formulades per la M. I. Sra. Rosa Gili Casals, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 23 de juliol del 2019, relatives als tractaments contra el càncer que s’ofereixen al país. pàg. 2
061/201909/27/2019- Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jordi Font Mariné, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 25 de setembre del 2019, relativa a l’esllavissada de la Portalada del dia 10 d’agost del 2019, (Reg. Núm. 817). pàg. 2
- Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Josep Majoral Obiols, conseller general del Grup Parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independents, per escrit de data 26 de setembre del 2019, relativa a l’Acord amb França en l’àmbit turístic, del comerç i la construcció, (Reg. Núm. 826). pàg. 2
- Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Josep Majoral Obiols, conseller general del Grup Parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independents, per escrit de data 26 de setembre del 2019, relativa als arbres de vent, (Reg. Núm. 827). pàg. 3
- Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Carine Montaner Raynaud, consellera general del Grup Parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independents, per escrit de data 27 de setembre del 2019, relativa a la Proposta d’acord aprovada pel Consell General el 31 de gener del 2019, encomanant a Govern que adoptés les mesures necessàries per incloure de manera efectiva i expressa la tècnica de micropigmentació per la reconstrucció de les aureoles mamàries per a les dones sotmeses a una mastectomia, (Reg. Núm. 834). pàg. 3
- Convocatòria d’una sessió informativa pública del Sr. Marc Vila Amigó, Raonador del Ciutadà, davant de la Comissió Legislativa de Justícia, Interior i Afers Institucionals, pel dia 4 de novembre del 2019. pàg. 4
- Convocatòria d’una sessió informativa pública de la M. I. Sra. Ester Vilarrubla Escales, ministra d’Educació i Ensenyament Superior, davant de la Comissió Legislativa d’Educació, Recerca, Cultura, Joventut i Esports, pel dia 9 d’octubre del 2019. pàg. 4
- Convocatòria d'una sessió ordinària del Consell General pel dia 8 d’octubre del 2019. pàg. 4
060/201909/25/2019- Tramesa del Projecte de llei de creació de Col·legi Oficial d’Arquitectes Tècnics del Principat d’Andorra (COAT), així com les esmenes a l’articulat que han estat presentades a la Comissió Legislativa de Justícia, Interior i Afers Institucionals pàg. 2
- Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Joaquim Miró Castillo, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 24 de setembre del 2019, relativa a l’explotació del casino, (Reg. Núm. 809). pàg. 2
- Convocatòria d’una sessió informativa pública del M. I. Sr. Jordi Gallardo Fernàndez, ministre de Presidència, Economia i Empresa, davant de la Comissió Legislativa d’Economia, pel dia 6 de novembre del 2019. pàg. 2
- Convocatòria d'una sessió ordinària del Consell General pel dia 10 d’octubre del 2019. pàg. 3
059/201909/23/2019Publicació del criteri del Govern relatiu a la Proposició de llei de modificació de la Llei 6/2015, del 15 de gener, del Fons de reserva de jubilació. pàg. 2
Publicació del criteri del Govern relatiu a la Proposició de llei de modificació de la Llei 32/2014, del 27 de novembre, de sostenibilitat de les finances públiques i d’estabilitat pressupostària i fiscal. pàg. 4
058/201909/20/2019Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de modificació de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme. pàg. 2
057/201909/18/2019Publicació de les preguntes amb resposta escrita del Govern presentades per la M. I. Sra. Susanna Vela Palomares, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 17 de setembre del 2019, relatives al Departament de la Cimera Iberoamericana i als recents nomenaments, (Reg. Núm. 794). pàg. 2
Publicació de la resposta del Govern a les preguntes formulades per la M. I. Sra. Carine Montaner Raynaud, consellera general del Grup Parlamentari Terceravia+Unió Laurediana+Independents, per escrit de data 17 de juny del 2019, relatives a l'eliminació de la parada de bus i del gir a l'esquerra del Leclerc Punt de Trobada. pàg. 2
Publicació de la resposta del Govern a les preguntes formulades per la M. I. Sra. Carine Montaner Raynaud, consellera general del Grup Parlamentari Terceravia+Unió Laurediana+Independents, per escrit de data 12 de juny del 2019, relatives a la Parròquia de Sant Julià de Lòria pel que fa a l'eliminació de la parada núm. 613 del Bus exprés i de la línia regular L1. pàg. 5
Convocatòria d’una sessió informativa pública de la M. I. Sra. Ester Vilarrubla Escales, ministra d’Educació i Ensenyament Superior, davant de la Comissió Legislativa d’Educació, Recerca, Cultura, Joventut i Esports, pel dia 21 d’octubre del 2019. pàg. 6
056/201909/12/2019Publicació de la resposta del Govern a la pregunta formulada pel M. I. Sr. Josep Pintat Forné, president del Grup Parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independents, per escrit de data 13 de juny del 2019, relativa a l’aeroport d’Andorra-La Seu d’Urgell. pàg. 2
055/201909/11/2019- Publicació de les preguntes amb resposta escrita del Govern presentades per la M. I. Sra. Rosa Gili Casals, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 4 de setembre del 2019, relatives al centre Sociosanitari El Cedre, (Reg. Núm. 750). pàg. 2
- Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Pere López Agràs, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 10 de setembre del 2019, relativa a les dades sobre el cost de l'habitatge de lloguer, (Reg. Núm. 761). pàg. 2
- Publicació de la resposta del Govern a les preguntes formulades pel M. I. Sr. Pere López Agràs, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 12 d’agost del 2019, relatives a l’esllavissada que es va produir el dissabte 10 d’agost a la carretera general 1 a l’alçada de la Borda Sabater del terreny anomenat La Portalada. pàg. 3
- Publicació de la resposta del Govern a la pregunta formulada pel M. I. Sr. Josep Majoral Obiols, conseller general del Grup Parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independents, per escrit de data 6 de juny del 2019, relativa als càrrecs polítics d'aquesta legislatura. pàg. 8
- Convocatòria d’una sessió informativa pública del Sr. Xavier Mujal Closa, director general de la societat pública de Ràdio i Televisió d’Andorra, SA, davant de la Comissió Legislativa d’Economia, pel dia 9 d’octubre del 2019. pàg. 9
- Convocatòria d'una sessió ordinària del Consell General pel dia 12 de setembre del 2019. pàg. 10
054/201909/04/2019Publicació de les preguntes amb resposta escrita del Govern presentades pel M. I. Sr. Roger Padreny Carmona, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 23 d’agost del 2019, relatives al bàtxelor d’infermeria ofert per la Universitat d’Andorra, (Reg. Núm. 726). pàg. 2
Publicació de les preguntes amb resposta escrita del Govern presentades pels M. I. Srs. Jordi Font Mariné, Rosa Gili Casals, Pere López Agràs, Joaquim Miró Castillo, Roger Padreny Carmona, Judith Salazar Álvarez i Susanna Vela Palomares, consellers generals del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 3 de setembre del 2019, relatives a la situació del secretari d’Estat d’Economia, Salustià Chato, (Reg. Núm. 749). pàg. 2
Publicació de la resposta del Govern a les preguntes formulades per la M. I. Sra. Judith Salazar Álvarez, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 4 de juny del 2019, relatives a les requalificacions de la graella salarial realitzades pel Ministeri de Funció Pública i aprovades per Govern. pàg. 3
053/201908/27/2019- Publicació de la resposta del Govern a les preguntes formulades per la M. I. Sra. Susanna Vela Palomares, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 5 de juny del 2019, relatives a la participació d'Andorra en la 58a Biennal d'Art de Venècia del 2019. pàg. 2
- Correcció d’errata relativa a un error de transcripció en la publicació dels edictes en relació a l’hora del termini de presentació d’esmenes i dels criteris de Govern. pàg. 4
052/201908/19/2019- Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de modificació de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 2
- Publicació de les preguntes amb resposta escrita del Govern presentades pel M. I. Sr. Pere López Agràs, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 12 d’agost del 2019, relatives a l’esllavissada que es va produir el dissabte 10 d’agost a la carretera general 1 a l’alçada de la Borda Sabater del terreny anomenat La Portalada, (Reg. Núm. 715). pàg. 9
051/201907/30/2019- Admissió a tràmit i publicació de la Proposició de llei de modificació de la Llei 32/2014, del 27 de novembre, de sostenibilitat de les finances públiques i d'estabilitat pressupostària i fiscal, i obertura del termini de presentació del criteri del Govern. pàg. 2
- Publicació de les preguntes amb resposta escrita del Govern presentades per la M. I. Sra. Rosa Gili Casals, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 25 de juliol del 2019, relatives al projecte de creació d’una unitat de radioteràpia a Andorra, (Reg. Num. 681). pàg. 3
- Convocatòria d’una sessió informativa pública de la M. I. Sra. Sílvia Calvó Armengol, ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, davant de la Comissió Legislativa de Política Territorial, Urbanisme i Medi Ambient, pel dia 18 de setembre del 2019. pàg. 4
050/201907/25/2019Publicació de les preguntes amb resposta escrita del Govern presentades per la M. I. Sra. Rosa Gili Casals, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 23 de juliol del 2019, relatives als tractaments contra el càncer que s’ofereixen al país, (Reg. Núm. 668). pàg. 2
049/201907/17/2019- Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de creació del Col·legi Oficial d’Arquitectes Tècnics del Principat d’Andorra (COAT), i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 2
- Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de modificació de la Llei 6/2019, del 31 de gener, de modificació de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 3
- Admissió a tràmit i publicació de la Proposició de llei de modificació de la Llei 6/2015, del 15 de gener, del Fons de reserva de jubilació, i obertura del termini de presentació del criteri del Govern. pàg. 5
- Publicació de la Modificació de l’annex de l’Acord monetari entre el Principat d’Andorra i la Unió Europea, signat a Brussel·les el 30 de juny del 2011. pàg. 11
- Acord de la Sindicatura sobre la comptabilitat dels grups parlamentaris i dels consellers generals no adscrits. pàg. 30
- Publicació de l’adjudicació del concurs públic nacional per a l’adjudicació de la gestió del manteniment de la seu del Consell General. pàg. 33
- Admissió a tràmit i publicació de l’Informe anyal del Raonador del Ciutadà corresponent a l’any 2018, i tramesa a la Comissió Legislativa de Justícia, Interior i Afers Institucionals. pàg. 34
048/201907/10/2019Publicació de la Declaració d’acceptació de l’adhesió de Tunísia, Cuba i Guaiana i de les dues reserves de Tunísia respecte dels articles 24 i 26 del Conveni de l’Haia de 25 d’octubre de 1980 sobre els aspectes civils del segrest internacional de menors. pàg. 2
Publicació de la Publicació de l’aprovació d’admissió d’Hondures i Uzbekistan com a membres de la Conferència de l’Haia de Dret Internacional Privat. pàg. 2
Publicació de les preguntes amb resposta escrita del Govern presentades per la M. I. Sra. Susanna Vela Palomares, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 3 de juliol del 2019, relatives als resultats i al procés de realització de la prova de la Prova Oficial de Batxillerat (POB) 2019, (Reg. Núm. 614). pàg. 3
Publicació de les preguntes amb resposta escrita del Govern presentades pel M. I. Sr. Joaquim Miró Castillo, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 5 de juliol del 2019, relatives al seguiment de l’evolució de BPA-Vall Banc, (Reg. Núm. 615). pàg. 4
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Ferran Costa Marimon, president del Grup Parlamentari Liberal, per escrit de data 10 de juliol del 2019, relativa a les dades d’atur i persones inscrites al Servei d’Ocupació del passat mes de maig, amb declaració d’urgència, (Reg. Núm. 629). pàg. 5
047/201907/10/2019Convocatòria d’una una sessió ordinària del Consell General pel dia 11 de juliol del 2019. pàg. 2
046/201907/02/2019Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Susanna Vela Palomares, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 28 de juny del 2019, relativa al finançament de les obres de remodelació del temple de Sant Julià i Sant Germà amb la instal·lació d’un gran mosaic en el presbiteri i capelles laterals, (Reg. Núm. 599). pàg. 2
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Roger Padreny Carmona, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 1 de juliol del 2019, relativa a la central de cogeneració que aprofitarà la calor residual del Centre de Tractament de Residus per produir electricitat i energia tèrmica que proveeixi de calefacció i aigua calenta sanitària el centre d’Andorra la Vella, (Reg. Núm. 607). pàg. 2
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jordi Font Mariné, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 2 de juliol del 2019, relativa al futur dels terrenys on s’havia de construir l’edifici The Cloud, (Reg. Núm. 611). pàg. 3
Convocatòria d’una sessió ordinària del Consell General pel dia 11 de juliol del 2019. pàg. 3
045/201906/28/2019Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de modificació de la Llei 24/2018, del 18 d’octubre, del Codi de procediment civil, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 2
044/201906/26/2019Publicació d’un Edicte per la convocatòria i els plecs de bases relatius als Premis d’Innovació Educativa Principat d’Andorra 2020. pàg. 2
043/201906/21/2019Convocatòria d’una sessió informativa pública de la Sra. Marta Fonolleda Riberaygua, directora de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA), davant de la Comissió Legislativa d’Educació, Recerca, Cultura, Joventut i Esports, pel dia 25 de juny del 2019. pàg. 2
042/201906/19/2019Publicació de les preguntes amb resposta escrita del Govern presentades per la M. I. Sra. Carine Montaner Raynaud, consellera general del Grup Parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independents, per escrit de data 12 de juny del 2019, relatives a la parròquia de Sant Julià de Lòria pel que fa a l’eliminació de la parada núm. 613 del Bus exprés i de la línia regular L1, (Reg. Núm. 539). pàg. 3
Publicació de les preguntes amb resposta escrita del Govern presentades pel M. I. Sr. Josep Pintat Forné, president del Grup Parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independents, per escrit de data 13 de juny del 2019, relatives a l’aeroport d’Andorra-La Seu d’Urgell, (Reg. Núm. 548). pàg. 3
Publicació de les preguntes amb resposta escrita del Govern presentades per la M. I. Sra. Carine Montaner Raynaud, consellera general del Grup Parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independents, per escrit de data 17 de juny del 2019, relatives a l’eliminació de la parada de bus i del gir a l’esquerra del Leclerc Punt de Trobada, (Reg. Núm. 558). pàg. 4
4.4.3 Preguntes urgents
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Mònica Bonell Tuset, consellera general del Grup Parlamentari Demòcrata, per escrit de data 19 de juny del 2019, relativa a la trobada entre el ministre de Foment Espanyol, Sr. José Luís Ábalos i el Sr. cap de Govern durant les Trobades Empresarials del Pirineu en què es va tractar la qüestió de l’aeroport d’Andorra la Seu, amb declaració d’urgència, (Reg. Núm. 573). pàg. 4
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Pere López Agràs, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 19 de juny del 2019, relativa a l’acord signat i portat davant notari per a la formació d’un executiu de coalició, amb declaració d’urgència, (Reg. Núm. 574). pàg. 5
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Carles Naudi d’Areny-Plandolit Balsells, president del Grup Parlamentari Ciutadans Compromesos, per escrit de data 19 de juny del 2019, relativa a les recents proves realitzades a la rotonda d’Anyós, consistents en l’ampliació d’un segon carril a la rotonda així com en tota la carretera fins als Dos Valires, amb declaració d’urgència, (Reg. Núm. 575). pàg. 5
Publicació del nou horari de la Secretaria del Consell General per a l’any 2019. pàg. 6
Admissió a tràmit i publicació de la Memòria i Informes corresponents a les fiscalitzacions dutes a terme pel Tribunal de Comptes durant l’any 2018, i tramesa a la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost. pàg. 6
041/201906/11/2019- Publicació de les preguntes amb resposta escrita del Govern presentades per la M. I. Sra. Susanna Vela Palomares, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 5 de juny del 2019, relatives a la participació d’Andorra en la 58ª Biennal d’Art de Venècia del 2019, (Reg. Núm. 508). pàg. 2
- Publicació de la pregunta amb resposta escrita del Govern presentada pel M. I. Sr. Josep Majoral Obiols, conseller general del Grup Parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independents, per escrit de data 6 de juny del 2019, relativa als càrrecs polítics d’aquesta legislatura, (Reg. Núm. 522). pàg. 2
- Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Pere López Agràs, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 5 de juny del 2019, relativa a l’acord d’associació amb la Unió Europea, (Reg. Núm. 521). pàg. 3
- Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Joaquim Miró Castillo, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 11 de juny del 2019, relativa a l’evolució del Fons de Reserva de Jubilació durant l’exercici 2018, (Reg. Núm. 531). pàg. 3
- Convocatòria d’una sessió ordinària del Consell General pel dia 20 de juny del 2019. pàg. 4
- Publicació d’un Edicte per convocar novament l’obertura dels plecs pel concurs públic nacional per a l’adjudicació del servei de gestió de manteniment de la seu del Consell General, el dimarts dia 18 de juny del 2019. pàg. 5
040/201906/05/2019Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Judith Salazar Álvarez, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 4 de juny del 2019, relativa a les mesures previstes pel Govern per a executar la Sentència del Tribunal Constitucional del 14 de maig del 2019, CAUSA 2019-1-L, (Reg. Núm. 506). pàg. 2
Publicació de les preguntes amb resposta escrita del Govern presentades per la M. I. Sra. Judith Salazar Álvarez, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 4 de juny del 2019, relatives a les requalificacions de la graella salarial realitzades pel Ministeri de Funció Pública i aprovades per Govern,(Reg. Núm. 507). pàg. 2
039/201906/03/2019Proclamació dels candidats per formar la Comissió Permanent del Consell General. pàg. 2
Proclamació dels candidats per formar la delegació del Consell General davant de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa. pàg. 2
Proclamació dels candidats per formar la delegació del Consell General davant de l’Assemblea Parlamentària de l’Organització per a la Seguretat i Cooperació Europea. pàg. 2