Núm. 55/2002
______________________________

Casa de la Vall, 10/15/2002

Persones:


HTTP: Missing resource stringFitxer adjuntFitxer adjunt

but55-2002.doc

HTTP: Missing resource stringText Text
Admissió a tràmit i publicació de l'esmena a la totalitat presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, al Projecte de llei relatiu a la construcció i l'explotació del Centre de Tractament de Residus d'Andorra mitjançant concessió administrativa. pàg. 3

Admissió a tràmit i publicació de l'esmena a la totalitat presentada pels M. I. Srs. Jordi Mas Torres, Josep Garrallà Rossell, Joan Monegal Blasi i Olga Forné Angrill, consellers generals del Grup Parlamentari Mixt, al Projecte de llei relatiu a la construcció i l'explotació del Centre de Tractament de Residus d'Andorra mitjançant concessió administrativa. pàg. 3

Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 9 d'octubre del 2002, relativa a la negociació d'un Concordat entre la Santa Seu i l'Estat Andorrà, (Reg. Núm. 1002-A). pàg. 3

Publicació de la pregunta amb resposta escrita del Govern presentada pel M. I. Sr. Miquel Alís Font, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 10 d'octubre del 2002, relativa al terreny per a la instal·lació d'una parada d'autobús a la zona Valira Nova de la Parròquia d'Encamp, (Reg. Núm. 1007-A). pàg. 4

Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Josep Dallerès Codina, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 10 d'octubre del 2002, relativa a la tramitació de la Llei de protecció de dades confidencials, (Reg. Núm. 1008-A). pàg. 4

Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Esteve López Montanya, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 11 d'octubre del 2002, relativa als estudis i controls d'emissió de contaminants de l'actual forn incinerador de Cal Rosselló, a la Comella, (Reg. Núm. 1013-A). pàg. 5

Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 15 d'octubre del 2002, relativa a les declaracions del Portaveu de Govern en les rodes de premsa setmanal,
(Reg. Núm. 1026-A). pàg. 6

Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Francesc Rodríguez Rossa, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 14 d'octubre del 2002, relativa al tancament dels despatxos del Servei de Policia a les parròquies, (Reg. Núm. 1027-A). pàg. 7

Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Francesc Rodríguez Rossa, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 14 d'octubre del 2002, relativa a la demanda de noves autoritzacions de treball del sector de l'hosteleria, (Reg. Núm. 1028-A). pàg. 8

Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 15 d'octubre del 2002, relativa a la Representació Permanent d'Andorra davant les Nacions Unides, (Reg. Núm. 1029-A). pàg. 8

Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 15 d'octubre del 2002, relativa a l'Ambaixador d'Andorra davant la Santa Seu, (Reg. Núm. 1030-A). pàg. 9

Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 15 d'octubre del 2002, relativa a la cerimònia celebrada al Vaticà el dia 6 d'octubre de canonització del fundador de l'Opus Dei, (Reg. Núm. 1031-A). pàg. 9

Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Joan Monegal Blasi, conseller general del Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 15 d'octubre del 2002, relativa a la remodelació que s'està efectuant des del Ministeri d'Interior en el cos de policia, (Reg. Núm. 1036-A). pàg. 10

Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Olga Forné Angrill, consellera general del Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 15 d'octubre del 2002, relativa al brot de legionel·losi detectat en una zona d'Andorra la Vella, (Reg. Núm. 1037-A). pàg. 11

Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Olga Forné Angrill, consellera general del Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 15 d'octubre del 2002, relativa a la signatura del conveni que possibiliti el trasllat de residus, (Reg. Núm. 1038-A). pàg. 11

Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Joan Monegal Blasi, conseller general del Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 15 d'octubre del 2002, relativa a la desapareguda Comissió Jurídica Esportiva i demanant qui realitza les seves funcions actualment, (Reg. Núm. 1039-A). pàg. 12

Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Joan Monegal Blasi, conseller general del Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 15 d'octubre del 2002, relativa a l'aplicació de la Llei qualificada de la jurisdicció dels menors, (Reg. Núm. 1040-A). pàg. 12

Convocatòria d'una sessió ordinària del Consell General pel dia 24 d'octubre del 2002. pàg. 13

Llistat de preguntes al Govern amb resposta oral disponibles per a la sessió del dia 24 d'octubre del 2002
1- Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Joan Monegal Blasi, conseller general del Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 16 d’octubre del 2002, relativa a les funcions que té encomanades el servei de bombers en el Túnel d’Envalira, amb declaració d'urgència, (Reg. Núm. 1052-A).
2- Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 23 d'octubre del 2002, relativa a la urbanització La Comella Parc, amb declaració d'urgència, (Reg. Núm. 1079-A).
3- Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Francesc Casals Pantebre, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 23 d'octubre del 2002, relativa a les afirmacions que va fer la ministra d'Agricultura i Medi Ambient durant la seva compareixença a la Comissió Legislativa d'Economia en relació als resultats tranquil·litzadors dels controls fets en la carn de qualitat d'Andorra, amb declaració d'urgència, (Reg. Núm. 1080-A).
4- Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 23 d'octubre del 2002, relativa a les declaracions del cap de Govern relatives a permutes ja dutes a terme que no estarien encara presentades al Consell General, amb declaració d'urgència, (Reg. Núm. 1081-A).
5- Pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Olga Forné Angrill, consellera general del Grup Mixt, per escrit de data 23 d'octubre del 2002, relativa al missatge que va rebre un important número d'abonats de la STA als seus telèfons mòbils promocionant la fira immobiliària el passat 11 d'octubre, amb declaració d'urgència, (Reg. Núm. 1083-A).
6.- Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 25 de setembre del 2002, relativa a les previsions de noves instal·lacions de la Duana a la frontera franco-andorrana arran de l’obertura del Túnel d’Envalira, (Reg. 932-A).
7- Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Francesc Casals Pantebre, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 26 de setembre del 2002, relativa a les autoritzacions d’immigració del nou personal contractat pel Ministeri d’Educació per al curs escolar 2002-2003, (Reg. 952-A).
8- Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 9 d’octubre del 2002, relativa a la negociació d’un Concordat entre la Santa Seu i l’Estat Andorrà, (Reg. 1002-A).
9- Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Josep Dallerès Codina, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 10 d’octubre del 2002, relativa a la tramitació de la Llei de protecció de dades confidencials, (Reg. 1008-A).
10- Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Esteve López Montanya, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 11 d’octubre del 2002, relativa als estudis i controls d’emissió de contaminants de l’actual forn incinerador de Cal Rosselló, a la Comella, (Reg. 1013-A).
11- Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 15 d’octubre del 2002, relativa a les declaracions del Portaveu de Govern en les rodes de premsa setmanal, (Reg. 1026-A).
12- Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Francesc Rodríguez Rossa, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 14 d’octubre del 2002, relativa al tancament dels despatxos del Servei de Policia a les parròquies, (Reg. 1027-A).
13- Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Francesc Rodríguez Rossa, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 14 d’octubre del 2002, relativa a la demanda de noves autoritzacions de treball del sector de l’hosteleria, (Reg. 1028-A).
14- Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 15 d’octubre del 2002, relativa a la Representació Permanent d’Andorra davant les Nacions Unides, (Reg. 1029-A).
15- Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 15 d’octubre del 2002, relativa a l’Ambaixador d’Andorra davant la Santa Seu, (Reg. 1030-A).
16- Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 15 d’octubre del 2002, relativa a la cerimònia celebrada al Vaticà el dia 6 d’octubre de canonització del fundador de l’Opus Dei, (Reg. 1031-A).
17- Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Joan Monegal Blasi, conseller general del Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 15 d’octubre del 2002, relativa a la remodelació que s’està efectuant des del Ministeri d’Interior en el cos de policia, (Reg. 1036-A).
18- Pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Olga Forné Angrill, consellera general del Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 15 d’octubre del 2002, relativa al brot de legionel.losi detectat en una zona d’Andorra la Vella, (Reg. 1037-A).
19- Pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Olga Forné Angrill, consellera general del Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 15 d’octubre del 2002, relativa a la signatura del conveni que possibiliti el trasllat de residus, (Reg. 1038-A).
20- Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Joan Monegal Blasi, conseller general del Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 15 d’octubre del 2002, relativa a la desapareguda Comissió Jurídica Esportiva i demanant qui realitza les seves funcions actualment, (Reg. 1039-A).
21- Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Joan Monegal Blasi, conseller general del Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 15 d’octubre del 2002, relativa a l’aplicació de la Llei qualificada de la jurisdicció dels menors, (Reg. 1040-A).