Núm. 64/2002
______________________________

Casa de la Vall, 12/03/2002

Persones:


Hide details for Fitxer adjuntFitxer adjunt

but64-2002.doc

Hide details for Text Text
Admissió a tràmit i publicació de l'esmena a la totalitat presentada pels M. I. Srs. Jordi Mas Torres, Josep Garrallà Rossell, Joan Monegal Blasi i Olga Forné Angrill, consellers generals del Grup Mixt, al Projecte de llei del pressupost per a l'exercici del 2003. pàg. 3

Admissió a tràmit i publicació de l'esmena a la totalitat presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, al Projecte de llei del pressupost per a l'exercici del 2003. pàg. 3

Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jordi Mas Torres, president del Grup Mixt, per escrit de data 28 de novembre del 2002, relativa a la negociació de l'adhesió d'Andorra a l'OMC, (Reg. Núm. 1210-A). pàg. 3

Publicació de pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Joan Monegal Blasi, conseller general del Grup Mixt, per escrit de data 29 de novembre del 2002, relativa a la instal·lació de les antenes de telecomunicacions en l'edifici de la nova construcció de la STA a Santa Coloma prop del Col·legi Janer, (Reg. Núm. 1211-A). pàg. 4

Publicació de pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Joan Monegal Blasi, conseller general del Grup Mixt, per escrit de data 29 de novembre del 2002, relativa a les mesures cautelars que s'han adoptat per garantir la no presència de dioxines o altres elements contaminants per a garantir la salut pública, (Reg. Núm. 1212-A). pàg. 5

Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Joan Monegal Blasi, conseller general del Grup Mixt, per escrit de data 29 de novembre del 2002, relativa a les obres que s'estan realitzant en l'indret del forn incinerador conegut per "Cal Rosselló", (Reg. Núm. 1213-A). pàg. 5

Convocatòria d'una sessió ordinària del Consell General pel dia 12 de desembre del 2002. pàg. 6

Publicació d'un Edicte per convocar un concurs públic per a l'adjudicació de l'obra de reforma dels vestuaris i serveis sanitaris de Casa de la Vall. pàg. 6