Núm. 53/2002
______________________________

Casa de la Vall, 10/07/2002

Persones:


Hide details for Fitxer adjuntFitxer adjunt

but53-2002.doc

Hide details for Text Text
Admissió a tràmit i publicació de la Proposta d'aprovació de la ratificació del Protocol núm. 13 a la Convenció per a la salvaguarda dels drets humans i de les llibertats fonamentals relatiu a l'abolició de la pena de mort en qualsevol circumstància, i obertura del termini de presentació d'esmenes. pàg. 2
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 25 de setembre del 2002, relativa a les previsions de noves instal·lacions de la Duana de la frontera
franco-andorrana arran de l'obertura del Túnel d'Envalira, (Reg. Núm. 932-A). pàg. 5
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Francesc Casals Pantebre, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 26 de setembre del 2002, relativa a les autoritzacions d'immigració del nou personal contractat pel Ministeri d'Educació per al curs escolar 2002-2003,
(Reg. Núm. 952-A). pàg. 5