Núm. 50/2002
______________________________

Casa de la Vall, 09/24/2002

Persones:


Hide details for Fitxer adjuntFitxer adjunt

but50-2002.doc

Hide details for Text Text
Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei relatiu a la construcció i l'explotació del Centre de Tractament de Residus d'Andorra mitjançant concessió administrativa, i obertura del termini de presentació d'esmenes. pàg. 3
Pròrroga al termini per a la presentació d'esmenes al Projecte de llei sobre el contracte de treball. pàg. 12
Tramesa del Projecte de llei de modificació de la tarifa general de taxes de consum, així com les esmenes a l’articulat que han estat presentades a la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost. pàg. 12
Publicació de la pregunta amb resposta escrita del Govern presentada pel M. I. Sr. Esteve López Montanya, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 17 de setembre del 2002, relativa a les diferents autoritzacions d'immigració atorgades pel Govern fins a l'entrada en vigor de la Llei qualificada d'immigració, (Reg. Núm. 890-A). pàg. 12
Publicació de la pregunta amb resposta escrita del Govern presentada pel M. I. Sr. Miquel Alís Font, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 20 de setembre del 2002, relativa a les mesures que ha adoptat el Govern per solucionar el trasllat a càrrec de la Creu Roja dels ciutadans del Pas de la Casa en cas de recuperació i rehabilitació, (Reg. Núm. 905-A). pàg. 13
Publicació de la pregunta amb resposta escrita del Govern presentada pel M. I. Sr. Josep Dallerès Codina, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 23 de setembre del 2002, relativa a si la carta que va enviar el M. I. Sr. Cap de Govern al director de la STA referent a la facturació dels serveis prestats per la STA a la societat pública Ràdio i Televisió d’Andorra, SA és superior en rang normatiu a un decret del Govern, (Reg. Núm. 910-A). pàg. 14
Convocatòria d'una sessió informativa pública de la M. I. Sra. Olga Adellach Coma, ministra d'Agricultura i Medi Ambient, davant de la Comissió Legislativa de Sanitat i Medi Ambient, pel dia 1 d'octubre del 2002. pàg. 15
Convocatòria d'una sessió informativa pública de la
M. I. Sra. Olga Adellach Coma, ministra d'Agricultura i Medi Ambient, davant de la Comissió Legislativa d'Economia, pel dia 10 d'octubre del 2002. pàg. 15
Admissió a tràmit i publicació de l'esmena a la totalitat presentada M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, a la Proposta de declaració d'alienabilitat i permuta d'un terreny anomenat "Camp de la Covanella". pàg. 15
Admissió a tràmit i publicació de l'esmena a la totalitat presentada M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, a la Proposta d'alienabilitat i permuta d'un terreny a la Cortinada. pàg. 15
Admissió a tràmit i publicació de l'esmena a la totalitat presentada pels M. I. Srs. Jordi Mas Torres, Joan Monegal Blasi, Josep Garrallà Rossell i la
Sra. Olga Forné Angrill, consellers generals del Grup Parlamentari Mixt, a la Proposta de declaració d'alienabilitat i permuta d'un terreny a la Cortinada. pàg. 16
Admissió a tràmit i publicació de l'esmena a la totalitat presentada pels M. I. Srs. Jordi Mas Torres, Joan Monegal Blasi, Josep Garrallà Rossell i la
Sra. Olga Forné Angrill, consellers generals del Grup Parlamentari Mixt, a la Proposta de declaració d'alienabilitat i permuta d'un terreny anomenat "Camp de la Covanella". pàg. 16