Núm. 65/2002
______________________________

Casa de la Vall, 12/09/2002

Persones:


Hide details for Fitxer adjuntFitxer adjunt

but65-2002.doc

Hide details for Text Text
Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de crèdit extraordinari per fer front a les despeses derivades dels treballs de redacció del projecte constructiu, construcció i explotació temporal del nou centre de transferència de residus d'Andorra, i obertura del termini de presentació d'esmenes. pàg. 3
Publicació de l'informe de la Ponència i de l'informe de la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost en relació al Projecte de llei de modificació de la tarifa general de taxes de consum. pàg. 3
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 3 de desembre del 2002, relativa als motius pels quals no ha considerat convenient informar el Consell General sobre el tancament del vell forn incinerador de Cal Rosselló, a la Comella, (Reg. Núm. 1234-A). pàg. 8
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Esteve López Montanya, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 4 de desembre del 2002, relativa a diferents aspectes relacionats amb la greu contaminació provocada per les emissions de dioxines, furans i altres productes contaminants del vell forn incinerador de Cal Rosselló, a la Comella d'Andorra la Vella,
(Reg. Núm. 1237-A). pàg. 9
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Miquel Alís Font, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 3 de desembre del 2002, relativa a la modificació de contracte de l'obra de connexió soterrània entre el carrer de la Unió i la CG 3 a la zona del Grau de la Sabata, (Reg. Núm. 1238-A). pàg. 10
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Francesc Rodríguez Rossa, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 6 de desembre del 2002, relativa a la difusió de les dades de l'Enquesta de Conjuntura Laboral, (Reg. Núm. 1258-A). pàg. 10
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Esteve López Montanya, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 9 de desembre del 2002, relativa al desenvolupament reglamentari del la Llei de la funció pública, (Reg. Núm. 1262-A).
pàg. 11
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 9 de desembre del 2002, relativa a les dades sobre contaminació de dioxines i furans del vell forn incinerador, (Reg. Núm. 1263-A). pàg. 11
Publicació de la resposta del Govern a la pregunta formulada pel M. I. Sr. Josep Dallerès Codina, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, relativa als plurianuals contrets pel Govern que hauran de ser satisfets durant els exercicis 2003 al 2007. pàg. 12
Publicació de la resposta del Govern a la pregunta formulada pel M. I. Sr. Josep Dallerès Codina, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, relativa a la reestructuració dels ministeris de Govern i a les adaptacions pressupostàries que s'han dut a terme. pàg. 15
Admissió a tràmit i publicació de l'Expedient d'expropiació dels terrenys afectats pel projecte número 1650.2 "Vial contigu al riu Gran Valira: tram Santa Coloma - La Margineda, 2ª Fase", i obertura del termini de presentació d'esmenes. pàg. 16